ข้ามไปเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Office of the Royal Development Projects Board
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง7 กันยายน พ.ศ. 2536; 30 ปีก่อน (2536-09-07)
สำนักงานใหญ่2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
งบประมาณต่อปี687.426 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • สุพร ตรีนรินทร์​[2], เลขาธิการ
 • พิชญดา หัศภาค, รองเลขาธิการ
 • ศุภรัชต์ อินทราวุธ[3], รองเลขาธิการ
 • วิกรม คัยนันท์[4], รองเลขาธิการ
ต้นสังกัดหน่วยงานนายกรัฐมนตรี
เว็บไซต์http://www.rdpb.go.th

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ สำนักงาน กปร.เป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี[5] จัดตั้งขึ้นเป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2536[6] มีหน้าที่ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ[7] ที่มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ต่อมาในการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 จึงได้ย้ายมาเป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

สำนักงาน กปร. มีบทบาทในการเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ และความสำเร็จด้านต่างๆ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ[8]

สำนักงาน กปร. เดิมมีสำนักงานตั้งอยู่ในทำเนียบรัฐบาล ต่อมาในเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 จึงได้ย้ายสำนักงานมาตั้งอยู่ที่ซอยอรุณอมรินทร์ 36 เขตบางพลัด[9] ที่ตั้งเดียวกับมูลนิธิชัยพัฒนา

คณะกรรมการ กปร.

[แก้]

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ คณะกรรมการ กปร. (Royal Projects Development Board) เป็นองค์กรพิเศษ ก่อตั้งเพื่อจัดการประสานงาน และจัดระบบรองรับการดำเนินงานสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2524 โดยการริเริ่มของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2524 โดยมี สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ทำหน้าที่ด้านธุรการและบริหาร ของ กปร.

กปร. ก่อตั้งขึ้นเนื่องจาก แต่เดิมการดำเนินงานสนองพระราชดำริของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าไปเสริมโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล เป็นไปในลักษณะต่างฝ่ายต่างทำ โดยไม่มีการประสานงานกับหน่วยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้เป็นประโยชน์สูงสุดตามแนวพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประกอบด้วย

อ้างอิง

[แก้]
 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอน 274 ง หน้า 1 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
 5. "พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-12. สืบค้นเมื่อ 2018-01-15.
 6. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2536
 7. โครงการพระราชดำริ "ในหลวงร.9" เพื่อความอยู่ดีกินดี-ผาสุกของประชาชน
 8. กปร.เผยเยาวชนสนใจนิทรรศการ ตามแนวพระราชดำริในรูปแบบ "Play and Learn"
 9. 30 ปี สำนักงาน กปร. : 4,100 โครงการพระราชดำริ

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]