รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
Emblem of the Ministry of Defence of Thailand.svg
ตรากระทรวง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลเอก​ ชัยชาญ ช้างมงคล

ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งพลโท หลวงพรหมโยธี
สถาปนา13 เมษายน พ.ศ. 2482
เว็บไซต์กระทรวงกลาโหม

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม[แก้]

      คณะผู้ก่อการรัฐประหาร
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1
(1)
General Mangkorn Phromyothi.jpg พลเอก มังกร พรหมโยธี 9 13 เมษายน พ.ศ. 2482 19 สิงหาคม พ.ศ. 2484
2 พลเอกจรูญรัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์.jpg พลเอก จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ 9 26 กันยายน พ.ศ. 2484 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
1
(2)
General Mangkorn Phromyothi.jpg พลเอก มังกร พรหมโยธี 9 15 ธันวาคม พ.ศ. 2484 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
3 Lieutenant General Luang Kriengsakpichit.jpg พลโท พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต 10 10 มีนาคม พ.ศ. 2485 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486
4 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลโท สวัสดิ์ สวัสดิ์รณรงค์ 10 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2487
5 ชิตมั่นศิลป์.jpg พลโท ชิต มั่นศิลป์ สินาดโยธารักษ์ 11 24 สิงหาคม พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
6 Jira Wichitsongkhram.jpg พลเอก จิร วิชิตสงคราม 11 6 มกราคม พ.ศ. 2488 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
7 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเรือตรี สังวรณ์ สุวรรณชีพ 12 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
8 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลอากาศโท หลวงเทวฤทธิพันลึก (กาพย์ ทัตตานนท์) 12 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
9
(1,2)
No picture Ministry of defence of Thailand.svg พันเอก ทวน วิชัยขัทคะ 16 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489
18 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
คณะทหารแห่งชาติ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
10 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลตรี น้อม เกตุนุติ 19 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
11 No picture Ministry of defence of Thailand.svg นาวาเอก พระยาวิชิตชลธี (ทองดี สุวรรณพฤกษ์) 20 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491
12 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเรือตรี หลวงสินธาวณัติก์ (เหล่ว ทีปะนาวิน) 21 8 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
13 ปลด ปลดปรปักษ์ พิบูลภานุวัธน์.jpg พลโท ปลด ปลดปรปักษ์ พิบูลภานุวัธน์ 22 16 มกราคม พ.ศ. 2493 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
14
(1,2)
สส-สุนาวินวิวัฒน์.jpg พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒน์ (พิศาล สุนาวินวิวัฒน์) 22 16 มกราคม พ.ศ. 2493 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
24 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
15
(1,2)
Sarit Thanarat in 1950s.jpg จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 24 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
25 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
16 ผิน ชุณหะวัณ.jpg จอมพล ผิน ชุณหะวัณ 25 23 มิถุนายน พ.ศ. 2497 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
17 Thanom Kittikachorn 1960s.jpg จอมพล ถนอม กิตติขจร 26 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 12 กันยายน พ.ศ. 2500
คณะปฏิวัติ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 21 กันยายน พ.ศ. 2500
18
(1)
No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลอากาศเอก บุญชู จันทรุเบกษา 27 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
19
(1)
No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเรือโท สนอง ธนศักดิ์ 27 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
18
(2)
No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลอากาศเอก บุญชู จันทรุเบกษา 28 1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
19
(2)
No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเรือโท สนอง ธนศักดิ์ 28 1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
20 Dawee Chullasapya (cropped).jpg พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ 30 11 ธันวาคม พ.ศ. 2506 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
21 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก จิตติ นาวีเสถียร 31 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
22 กฤษณ์ สีวะรา.jpg พลเอก กฤษณ์ สีวะรา 31 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
สภาบริหารคณะปฏิวัติ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 17 ธันวาคม พ.ศ. 2515
23
(1)
No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ 32 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
18
(3)
No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลอากาศเอก บุญชู จันทรุเบกษา 32 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
23
(2)
No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ 33 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
24 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก สุรกิจ มัยลาภ 33 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
23
(3)
No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ 34 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
25 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลอากาศเอก บัว ศิริทรัพย์ 34 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
23
(4)
No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ 35 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
26 พลอากาศตรี อุสาห์ ชัยนาม.jpg พลอากาศโท อุสาห์ ชัยนาม 35 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
27 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเรือเอก กมล สีตกะลิน 36 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 8 มกราคม พ.ศ. 2519
28 ทวิช เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา.jpg พลเอก ทวิช เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 37 21 เมษายน พ.ศ. 2519 28 เมษายน พ.ศ. 2519
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
29 นิธิพัฒน์ ชาลีจันทร์.jpg นาย นิธิพัฒน์ ชาลีจันทร์ 38 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
30 Lek Nawmali.jpg พลเอก เล็ก แนวมาลี 39 22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 19 ตุลาคม พ.ศ. 2520
23
(5)
No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ 40 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 11 สิงหาคม พ.ศ. 2521
31 ประสงค์ คุณะดิลก.jpg พลอากาศเอก ประสงค์ คุณะดิลก 40 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
32 พลเอก ยศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา.jpg พลเอก ยศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 40 11 สิงหาคม พ.ศ. 2521 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
33 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเรือเอก อมร ศิริกายะ 40 11 สิงหาคม พ.ศ. 2521 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
34
(1)
No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเรือเอก กวี สิงหะ 41 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
35
(1)
Air Marshall Panieng Karntarat of Thailand talks with GEN Lew Allen U.S. Air Force chief of staff, after his arrival in the United States for a visit (cropped).jpg พลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์ 41 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
34
(2)
No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเรือเอก กวี สิงหะ 42 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524
35
(2)
Air Marshall Panieng Karntarat of Thailand talks with GEN Lew Allen U.S. Air Force chief of staff, after his arrival in the United States for a visit (cropped).jpg พลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์ 42 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
36 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเรือเอก สมุทร์ สหนาวิน 42 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
35
(3)
Air Marshall Panieng Karntarat of Thailand talks with GEN Lew Allen U.S. Air Force chief of staff, after his arrival in the United States for a visit (cropped).jpg พลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์ 43 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
37 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก 47 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 1 มีนาคม พ.ศ. 2534
38 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก วิมล วงศ์วานิช 47 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
39 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลอากาศเอก พิศิษฐ์ ศาลิคุปต์ 47 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
40 ชัชชม กันหลง.jpg พลเอก ชัชชม กันหลง 48 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
41 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลตรี สมบัติ รอดโพธิ์ทอง 50 29 กันยายน พ.ศ. 2535 12 ตุลาคม พ.ศ. 2537
42 โรช วิภัติภูมิประเทศ.jpg พลเรือโท โรช วิภัติภูมิประเทศ 50 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
43 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก วิโรจน์ แสงสนิท 51 27 กันยายน พ.ศ. 2539 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
44 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก วัฒนชัย วุฒิศิริ 53 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 6 มกราคม พ.ศ. 2544
45
(1)
Yutthasak Sasiprapha.jpg พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา 54 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
45
(2)
Yutthasak Sasiprapha.jpg พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา 60 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
46 Udomdej Sitabutr.jpg พลเอก อุดมเดช สีตบุตร 61 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 23 พฤศจิกายน 2560
47 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล 62 23 พฤศจิกายน 2560 ปัจจุบัน