ข้ามไปเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงกลาโหม
ตรากระทรวง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ตำแหน่งว่าง
กระทรวงกลาโหม
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
รายงานต่อนายกรัฐมนตรีไทย และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งพลโท หลวงพรหมโยธี
สถาปนา13 เมษายน พ.ศ. 2482
เว็บไซต์กระทรวงกลาโหม

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

[แก้]
      คณะผู้ก่อการรัฐประหาร
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1
(1)
พลเอก มังกร พรหมโยธี 9 13 เมษายน พ.ศ. 2482 19 สิงหาคม พ.ศ. 2484
2 พลเอก จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ 26 กันยายน พ.ศ. 2484 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
1
(2)
พลเอก มังกร พรหมโยธี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2484 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
3 พลโท พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต 10 10 มีนาคม พ.ศ. 2485 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486
4 พลโท สวัสดิ์ สวัสดิ์รณรงค์ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2487
5 พลโท ชิต มั่นศิลป์ สินาดโยธารักษ์ 11 24 สิงหาคม พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
6 พลเอก จิร วิชิตสงคราม 6 มกราคม พ.ศ. 2488 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
7 พลเรือตรี สังวรณ์ สุวรรณชีพ 12 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
8 พลอากาศโท หลวงเทวฤทธิพันลึก (กาพย์ ทัตตานนท์) 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
9
(1,2)
พันเอก ทวน วิชัยขัทคะ 16 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489
18 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
คณะทหารแห่งชาติ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
10 พลตรี น้อม เกตุนุติ 19 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
11 นาวาเอก พระยาวิชิตชลธี (ทองดี สุวรรณพฤกษ์) 20 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491
12 พลเรือตรี หลวงสินธาวณัติก์ (เหล่ว ทีปะนาวิน) 21 8 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
13 พลโท ปลด ปลดปรปักษ์ พิบูลภานุวัธน์ 22 16 มกราคม พ.ศ. 2493 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
14
(1,2)
พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒน์ (พิศาล สุนาวินวิวัฒน์) 16 มกราคม พ.ศ. 2493 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
24 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
15
(1,2)
จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
25 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 21 มีนาคม พ.ศ. 2500
16 จอมพล ผิน ชุณหะวัณ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2497 5 สิงหาคม พ.ศ. 2498
17 จอมพล ถนอม กิตติขจร 26 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 12 กันยายน พ.ศ. 2500
คณะปฏิวัติ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 21 กันยายน พ.ศ. 2500
18
(1)
พลอากาศเอก บุญชู จันทรุเบกษา 27 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
19
(1)
พลเรือโท สนอง ธนศักดิ์ 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
18
(2)
พลอากาศเอก บุญชู จันทรุเบกษา 28 1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
19
(2)
พลเรือโท สนอง ธนศักดิ์ 1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
20 พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ 30 11 ธันวาคม พ.ศ. 2506 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
21 พลเอก จิตติ นาวีเสถียร 31 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
22 พลเอก กฤษณ์ สีวะรา 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
สภาบริหารคณะปฏิวัติ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 17 ธันวาคม พ.ศ. 2515
23
(1)
พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ 32 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
18
(3)
พลอากาศเอก บุญชู จันทรุเบกษา 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
23
(2)
พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ 33 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
24 พลเอก สุรกิจ มัยลาภ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
23
(3)
พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ 34 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
25 พลอากาศเอก บัว ศิริทรัพย์ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
23
(4)
พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ 35 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
26 พลอากาศโท อุสาห์ ชัยนาม 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
27 พลเรือเอก กมล สีตกะลิน 36 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 8 มกราคม พ.ศ. 2519
28 พลเอก ทวิช เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 37 21 เมษายน พ.ศ. 2519 28 เมษายน พ.ศ. 2519
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
29 นาย นิธิพัฒน์ ชาลีจันทร์ 38 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
30 พลเอก เล็ก แนวมาลี 39 22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 19 ตุลาคม พ.ศ. 2520
23
(5)
พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ 40 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 11 สิงหาคม พ.ศ. 2521
31 พลอากาศเอก ประสงค์ คุณะดิลก 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
32 พลเอก ยศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 11 สิงหาคม พ.ศ. 2521 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
33 พลเรือเอก อมร ศิริกายะ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2521 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
34
(1)
พลเรือเอก กวี สิงหะ 41 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
35
(1)
พลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
34
(2)
พลเรือเอก กวี สิงหะ 42 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524
35
(2)
พลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์ 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
36 พลเรือเอก สมุทร์ สหนาวิน 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
35
(3)
พลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์ 43 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
37 พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก 46 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 1 มีนาคม พ.ศ. 2534
38 พลเอก วิมล วงศ์วานิช 47 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
39 พลอากาศเอก พิศิษฐ์ ศาลิคุปต์ 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
40 ไฟล์:ชัชชม กันหลง.jpg พลเอก ชัชชม กันหลง 48 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
41 พลตรี สมบัติ รอดโพธิ์ทอง 50 29 กันยายน พ.ศ. 2535 12 ตุลาคม พ.ศ. 2537
42 พลเรือโท โรช วิภัติภูมิประเทศ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
43 พลเอก วิโรจน์ แสงสนิท 51 27 กันยายน พ.ศ. 2539 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
44 พลเอก วัฒนชัย วุฒิศิริ 53 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 6 มกราคม พ.ศ. 2544
45
(1)
พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา 54 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
45
(2)
พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา 60 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
46 พลเอก อุดมเดช สีตบุตร 61 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
47
(1,2)
พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
62 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 1 กันยายน พ.ศ. 2566

ดูเพิ่ม

[แก้]