รายชื่อพระราชวังและวังในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พระราชวังและวัง คือ ที่ประทับของพระมหากษัตริย์ พระมหาอุปราช พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไป ส่วนที่อยู่ของหม่อมราชวงศ์และหม่อมหลวงนั้นไม่เรียกว่า "วัง" โดยวังใดจะเรียกว่าพระราชวังได้นั้นจะต้องมีพระบรมราชโองการสถาปนาขึ้นเป็น "พระราชวัง" เท่านั้น โดยในประเทศไทยมีพระราชวังและวัง ดังนี้

รายชื่อพระราชวัง[แก้]

ภาพ ชื่อ ที่ตั้ง ผู้สร้าง สร้างเมื่อ ข้อมูล
พระราชวังจันทน์ พิษณุโลก พระมหาธรรมราชาที่ 1 กรมศิลปากรได้เข้ามาทำการบูรณะค้นหาแนวเขตพระราชวังจันทน์ระยะที่ 1 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พระราชวังโบราณ พระนครศรีอยุธยา สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 พ.ศ. 1893 พระราชวังหลวงสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
พระราชวังจันทรเกษม พระนครศรีอยุธยา สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช พ.ศ. 2120 วังหน้าสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ลพบุรี สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ. 2209 ปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์
พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พ.ศ. 2310 พระราชวังหลวงสมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานี ปัจจุบัน เป็นที่ตั้งกองบัญชาการกองทัพเรือ
พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พ.ศ. 2325
พระราชวังบวรสถานมงคล กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท พ.ศ. 2325 ปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
พระราชวังบวรสถานพิมุข กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศร์ พ.ศ. 2325 ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลศิริราช
พระราชวังปฐมนคร นครปฐม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2396 ปัจจุบันเหลือแต่ฐาน
พระราชวังปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2400 ปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์
พระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2409
พระจุฑาธุชราชฐาน ชลบุรี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2435 ปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอใช้พื้นที่บางส่วนเพื่อเป็นสถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต
พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2441
พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2450 ปัจจุบัน เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พื้นที่บางส่วนเป็น มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
พระราชวังพญาไท กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2452 ปัจจุบัน อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและจัดเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม
พระรามราชนิเวศน์ เพชรบุรี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2453 ปัจจุบัน เป็นหน่วยบัญชาการทหารบกและจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศิลปะของจังหวัดเพชรบุรี
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เพชรบุรี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2466 ปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของค่ายพระรามหกและเปิดให้ประชาชนได้เข้าชม

รายชื่อวัง[แก้]

ภาพ ชื่อ ที่ตั้ง เจ้าของวัง สร้างเมื่อ ข้อมูล
วังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2469 เคยใช้เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วังคันธวาส กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงแรมพลาซ่า แอทธินี
วังจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์
พ.ศ. 2452 ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของหม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์
วังจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2453 ปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของกระทรวงศึกษาธิการ
วังตรอกสาเก กรุงเทพมหานคร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของทายาท
วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศิลปากร
วังเทวะเวสม์ กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
พ.ศ. 2457 ปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของธนาคารแห่งประเทศไทย
วังเทเวศร์ กรุงเทพมหานคร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
ปัจจุบันพื้นที่ของวังบางส่วนยังเป็นที่พำนักของทายาทสายราชสกุลกิติยากร
วังนางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
วังบางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
พ.ศ. 2442 ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของธนาคารแห่งประเทศไทย
วังบูรพาภิรมย์ กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช พ.ศ. 2418 ปัจจุบันถูกทุบทิ้งลงแล้ว
วังบ้านดอกไม้ กรุงเทพมหานคร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน
ปัจจุบันเป็นสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาล
วังบ้านหม้อ กรุงเทพมหานคร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระพิทักษเทเวศร์
ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของทายาทราชสกุลกุญชร
วังประมวญ กรุงเทพมหานคร พระราชวรวงศ์เธอ
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
ปัจจุบัน อยู่ในความดูแลของทายาทราชสกุลรัชนี
วังปารุสกวัน กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ พ.ศ. 2446 ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์กรมตำรวจ และกองบัญชาการตำรวจนครบาล
วังพระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าคำรบ
กรุงเทพมหานคร พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักงานหนังสือพิมพ์ผู้จัดการและสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเอเอสทีวี
วังเพ็ชรบูรณ์ กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย พ.ศ. 2446 ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์
วังมหานาค กรุงเทพมหานคร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช
พ.ศ. 2440 ปัจจุบันบางส่วนเป็นที่พำนักของทายาทในราชสกุลจิรประวัติ ที่ตั้งของตลาดมหานาคและโรมแรมปริ๊นซ์พาเลช
วังมะลิวัลย์ กรุงเทพมหานคร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์
พ.ศ. 2460 ปัจจุบัน เป็นที่ทำการของสำนักงานองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
วังริมคลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี
พระวรราชชายา
ปัจจุบันรื้อลงเป็นหมู่บ้านวังเก่า
วังรื่นฤดี กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี
พ.ศ. 2502
วังลดาวัลย์ กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ พ.ศ. 2449 ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วังลักษมีวิลาศ กรุงเทพมหานคร พระนางเธอลักษมีลาวัณ ปัจจุบัน เป็นอาคารศูนย์รวมนักศึกษาแบ๊บติสต์
วังเลอดิศ กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2523
วังวรดิศ กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
พ.ศ. 2454 ปัจจุบันใช้จัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์และหอสมุดดำรงราชานุภาพ
วังวรวรรณ กรุงเทพมหานคร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
วังถูกเวนคืนเพื่อนำพื้นที่มาสร้างถนน โดยชาวบ้านเรียกพื้นที่แถบนี้ว่าแพร่งนรา
วังวาริชเวสม์ กรุงเทพมหานคร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร
พ.ศ. 2476 ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และครอบครองการใช้ประโยชน์โดยบริษัทแม็ทชิ่ง สตูดิโอ จำกัด (มหาชน)
วังวิทยุ กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของทายาทราชสกุลรังสิต
วังวินด์เซอร์ กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร พ.ศ. 2424 ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกรีฑาสถานแห่งชาติ
วังศุโขทัย กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2461 ปัจจุบัน เป็นที่ประทับของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
วังสรรพสาตรศุภกิจ กรุงเทพมหานคร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ
พ.ศ. 2444 เกิดเพลิงไหม้เสียหายจนหมดคงเหลือแต่ซุ้มประตูวัง ปัจจุบัน ชาวบ้านเรียกพื้นที่แถบนี้ว่า แพร่งสรรพศาสตร์
วังสระปทุม กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พ.ศ. 2459 ปัจจุบันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วังสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา ปัจจุบัน เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังดุสิต
วังสวนบ้านแก้ว จังหวัดจันทบุรี สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
วังสวนผักกาด กรุงเทพมหานคร พระเจ้าวรวงศ์เธอ
กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต
ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด
วังสะพานขาว กรุงเทพมหานคร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร
พ.ศ. 2450 ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วังสะพานช้างโรงสี
(วังเหนือ)
กรุงเทพมหานคร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหมื่นภูธเรศธำรงศักดิ์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้แบ่งพื้นที่ทำเป็นตึกแถวและพระราชทานชื่อถนนย่านนั้นว่า แพร่งภูธร
วังสะพานช้างโรงสี
(วังใต้)
กรุงเทพมหานคร พระราชโอรสใน
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ
ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกระทรวงมหาดไทย
พระกรุณานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี
วังวัชรีวงศ์ กรุงเทพมหานคร พระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าวัชรีวงศ์

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]