ตำบลหมากแข้ง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลหมากแข้ง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Mak Khaeng
ประเทศไทย
จังหวัดอุดรธานี
อำเภอเมืองอุดรธานี
พื้นที่
 • ทั้งหมด47.70 ตร.กม. (18.42 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด130,274 [1] คน
รหัสไปรษณีย์ 41000
รหัสภูมิศาสตร์410101
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลหมากแข้ง เป็นหน่วยปกครองส่วนภูมิภาคของอำเภอเมืองอุดรธานี เป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการจังหวัดอุดรธานี ไม่มีหมู่บ้าน เนื่องจากท้องที่ตำบลหมากแข้ง กระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองอุดรธานี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2479 เป็นต้นมา[2]

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 12[3] วรรคสอง ...เขตเทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน ในท้องถิ่นนั้นสิ้นสุดอำนาจหน้าที่... จึงมีผลทำให้ตำบลหมากแข้ง ไม่มีหมู่บ้านตั้งแต่นั้นมา

ประวัติ[แก้]

อดีต เมื่อ พ.ศ. 2428 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯให้พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เป็นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายใต้นำกองทัพไทยปราปรามพวกฮ่อซึ่งก่อความไม่สงบในเขตมณฑลลาวพวนบริเวณล้านช้าง หลังจากที่ได้ปราบพวกฮ่อเป็นที่เรียบร้อยได้เกิดกรณีพิพาท ร.ศ.122 (พ.ศ. 2436) ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสขึ้นโดยมีหลักการว่าไม่ให้ไทยมีกำลังทหาร ภายในรัศมี 25 กิโลเมตร บนฝั่งขวาฟากตะวันตกของแม่น้ำโขง กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมจึงได้ทรงย้ายกองบัญชาการมณฑลลาวพวน ซึ่งตึ้งอยู่ที่จังหวัดหนองคาย มาทางใต้ ไปถึงบ้านเดื่อหมากแข้ง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2436 ซึ่งพระองค์ท่านเห็นเป็นชัยภูมิที่เหมาะสม และบริเวณนี้มีบ้านร้างเรียกว่า บ้านหมากแข้ง เพราะมีต้นหมากแข้ง (มะเขือพวง) ใหญ่ต้นหนึ่ง บริเวณใกล้เคียงที่สร้างวังของกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม ซึ่งปัจจุบันเป็นวัดมัชฌิมาวาส มีโนนอยู่แห่งหนึ่ง ชาวบ้านเรียกว่า "โนนหมากแข้ง" มีเจดีย์ศิลาแดง มีสัณฐานดังกรงนกเขาตั้งอยู่ที่โน้นเป็นเจดีย์ก่อคร่อมตอหมากแข้งใหญ่ นัยว่ามีต้นหมากแข้งขนาดใหญ่ต้นหนึ่งจึงมาเป็นชื่อตำบลในปัจจุบัน

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

การปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไม่มีการปกครองรูปแบบหมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่ตำบลหมากแข้ง ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลนครอุดรธานี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหมากแข้งทั้งตำบล โดยแบ่งออกเป็นชุมชน จำนวนทั้งหมด 104 ชุมชน


สถานศึกษา[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

  1. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] [ม.ป.ป.]. สืบค้น 31 ธันวาคม 2560.
  2. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พุทธศักราช 2479.PDFราชกิจจานุเบกษา - (53):1329. 14 มีนาคม 2479.
  3. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496.pdf[ลิงก์เสีย]