นันทิยา น้อยจันทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
นันทิยา น้อยจันทร์
คณะบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
24 มกราคม พ.ศ. 2560
ก่อนหน้า ดร.อารยา ลี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 (56 ปี)
จังหวัดสุพรรณบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ (สกุลเดิม เกิดวิชัย) คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา[1]

ประวัติ[แก้]

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 ที่บ้านย่านซื่อ ตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรของนายบุญธรรม กับนางลออ เกิดวิชัย มีพี่น้อง 8 คน คือ[2]

ชีวิตครอบครัว[แก้]

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ สมรสกับ นายสุรเดช น้อยจันทร์ อดีตผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 โดยมีบุตร-ธิดา 3 คน คือ[3]

 • นายวันจักร น้อยจันทร์ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร[4]
 • นางสาวภัคจิรา น้อยจันทร์
 • นายคุณานนท์ น้อยจันทร์

การศึกษา[แก้]

ระดับปริญญาตรี[แก้]

ระดับปริญญาโท[แก้]

 • พ.ศ. 2532 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาเอก[แก้]

การรับราชการ[แก้]

 • อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา[5]
 • อาจารย์ 1 ระดับ 4 วิทยาลัยครูนครสวรรค์
 • คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รางวัล[แก้]

 • เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติครุฑทองคำ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2561[6]
 • ประกาศเกียรติคุณและเข็มเสมาคุณูปการ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562[7]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 2. บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน นายฤๅเดช เกิดวิชัย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 3. ตรวจราชการโรงเรียนวัดสุบรรณาราม เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 4. คณะที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการประจำคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
 5. ความสัมพันธ์ระหว่างบริโภคนิสัยกับภาวะโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 11 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 6. คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ซึ่งได้รับคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 7. แสดงความยินดีกับ รศ.ดร. นันทิยา น้อยจันทร์ ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 และรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562 บริษัท เอ็ดดูเคชั่นแนลเทคโนโลยี (เอ็ด – เทค) จำกัด และ บริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2554 เล่ม 131 ตอน 27 ข ราชกิจจานุเบกษา 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2554 เล่ม 128 ตอน 24 ข ราชกิจจานุเบกษา 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556 เล่ม 131 ตอน 11 ข ราชกิจจานุเบกษา 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557