สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Institute of Public Health
LOGO-IPH.png
ชื่อย่อสวสธ. / IPH
สถาปนา18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (5 ปี)
สังกัดการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณบดีอ.ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์
สี███
เว็บไซต์[1]

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นหน่วยงานของรัฐระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทำการเรียนการสอนด้านการสาธารณสุข ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ความเป็นมา[แก้]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ในขณะนั้นได้พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ขึ้นในปี พ.ศ. 2541  สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 8/2541 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 ได้มีมติให้ความเห็นชอบการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541) และเริ่มเปิดการเรียน การสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นมา

ในระยะเริ่มแรกทั้งสองหลักสูตรดำเนินการอยู่ภายใต้โครงสร้างการบริหารงานของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรทั้งสองหลักสูตรในปี พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2559 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) และในปีการศึกษา 2554 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน               1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชามลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย)

ดังนั้น เพื่อให้การผลิตบัณฑิตทางด้านสาธารณสุขศาสตร์มีความเป็นอัตลักษณ์ทางวิชาชีพและมีโอกาสในการพัฒนาที่มีบริบทการเรียนการสอนที่แตกต่างจากหลักสูตรแพทยศาสตร์ รวมทั้งรองรับการเปิดหลักสูตรในสายงานสาธารณสุขศาสตร์ในอนาคต กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงเสนอให้มีการจัดตั้งสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์(Institute of Public Health) ขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งในโครงสร้างการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัย และดำเนินการวิจัยสถาบันเพื่อกำหนดทิศทางที่ชัดเจนในการพัฒนาและจัดตั้งสำนักวิชาใหม่ต่อไป

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

สาขาวิชาที่เปิดสอนในสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
1. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย B.Sc. (Occupational Health and Safety) - -
2. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม B.Sc. (Environmental Health) - -
3. สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร - - -
4. สาขาวิชามลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย - M.Sc. (Environmental Pollution and Safety) -

รูปภาพ[แก้]