สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Institute of Dentistry, Suranaree University of Technology
ตราท้าวสุรนารี
สัญลักษณ์ประจำสำนักวิชา
ชื่อย่อสว.ทพ. / DentSUT
สถาปนา9 เมษายน พ.ศ. 2558 (9 ปี)
คณบดีศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พสุธา ธัญญะกิจไพศาล
ที่อยู่
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ อาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์ ชั้น 1 เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
สี  สีม่วง
สถานปฏิบัติคลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เว็บไซต์http://dent.sut.ac.th/dent/

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อังกฤษ: Institute of Dentistry, Suranaree University of Technology) เป็นหน่วยงานภายในสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดตั้งขึ้นในปี 2558 เป็นหน่วยงานระดับเทียบเท่าคณะวิชาลำดับที่ 7 ของมหาวิทยาลัยและเป็นโรงเรียนทันตแพทย์ลำดับที่ 13 ของประเทศ และเป็นแห่งที่ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการเรียนการสอนด้านทันตกรรมและโรคเกี่ยวกับช่องปาก

ประวัติ[แก้]

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ริเริ่มโครงการจัดตั้งระบบวิทยาศาสตร์สุขภาพในเดือนมกราคม พ.ศ. 2538 ประกอบด้วย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และศูนย์การแพทย์(โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย) โดยในระยะแรกจะจัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และศูนย์การแพทย์ เพื่อผลิตแพทย์ พยาบาล และเทคนิคการแพทย์ ซึ่งเป็นบุคลากรอุดมศึกษาที่ขาดแคลนมาก

ต่อมาในปี 2540 ประเทศไทยประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจ จึงให้ชะลอโครงการดังกล่าวไว้ก่อน โดยในปี 2541 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 5 หลักสูตร ซึ่งสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 8/2541 วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 ได้ให้ความเห็นชอบ ดังนี้

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541)
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541)
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541)
 4. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541)
 5. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2541)[1]

ต่อมาในปี 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เสนอหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตระดับปริญญาตรีต่อทันตแพทยสภา และได้รับการอนุมัติในวันที่ 9 เมษายน 2558 จึงได้จัดตั้ง“สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”ขึ้นและใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Institute of Dentistry, Suranaree University of Technology” เป็นโรงเรียนทันตแพทย์แห่งที่ 11 ของรัฐและแห่งที่ 13 ของประเทศไทย[2] และได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภาแล้ว[3]

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีอาจารย์ในระยะเริ่มแรกจำนวน 5 คน ในปีการศึกษา 2558[4] ได้เปิดรับนักศึกษาทันตแพทย์รุ่นแรกจำนวน 30 คน โดยยังไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของรัฐบาล โดยเน้นรับสมัครนักศึกษาจากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ให้โอกาสแก่ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์ เป็นลำดับแรก และภาคอื่น ๆ ของประเทศไทยในลำดับรองลงมา พร้อมทั้งมีนโยบายที่จะรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพเพิ่มเติม โดยจะได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งศึกษาในชั้นปีที่ 1 ให้เข้ารับการศึกษาในปลายชั้นปีที่ 1 เพื่อศึกษาวิชาที่ต้องเรียนต่อเนื่องในชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นสถาบันผลิตทันตแพทย์ในกำกับของรัฐแห่งที่ 11 และเป็นลำดับที่ 13 ของประเทศไทย

หน่วยงานภายใน[แก้]

หน่วยงานภายในสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีดังนี้[5]

 • สำนักงานคณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
 • สาขาวิชาสุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน (เทียบเท่าภาควิชา)
 • สาขาวิชาสุขภาพช่องปากเด็ก (เทียบเท่าภาควิชา)
 • สาขาวิชาสุขภาพช่องปากวัยรุ่น (เทียบเท่าภาควิชา)
 • สาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้ใหญ่ (เทียบเท่าภาควิชา)
 • สาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ (เทียบเท่าภาควิชา)
 • สถานทันตแพทยศาสตรศึกษา
 • สถานวิจัยสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กลุ่มวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
รวมทุกภาควิชา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ทพ.บ.)
 • สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะ มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

ทำเนียบคณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ผศ.ทพญ.ดร.ยุพิน ส่งไพศาล พ.ศ. 2558 - 2563
2. ผศ.ทพ.ดร.ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์ พ.ศ. 2564 - 2565
3.ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พสุธา ธัญญะกิจไพศาล พ.ศ. 2565 - ปัจุบัน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]