ข้ามไปเนื้อหา

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนนทบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จังหวัดนนทบุรี มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก ในปี 2543 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 3 คน และมีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อปี 2557 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละ 1 คนทั่วประเทศ

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากที่ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในปี 2540 จึงได้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกในประเทศไทย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 315 ซึ่งบัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2543[1] จังหวัดนนทบุรีมีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งครั้งแรก จำนวน 3 คน คือ พลเอก ยุทธนา คำดี คุณหญิง จินตนา สุขมาก และ ถวิล จันทร์ประสงค์

  • นักการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภามากครั้งที่สุด คือ 2 สมัย ได้แก่ นายดิเรก ถึงฝั่ง
  • สมาชิกวุฒิสภาสตรีคนแรกของจังหวัดนนทบุรี คือ คุณหญิงจินตนา สุขมาก (จากการเลือกตั้งใน พ.ศ. 2543)

รายนามสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด[แก้]

ชุดที่ 8-9; พ.ศ. 2543-2549[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 8 พ.ศ. 2543 ชุดที่ 9 พ.ศ. 2549
1 พลเอก ยุทธนา คำดี ดิเรก ถึงฝั่ง
2 คุณหญิง จินตนา สุขมาก เกษมสุข ทรงวัชราภรณ์
3 ถวิล จันทร์ประสงค์ พลตำรวจตรี บุญเลิศ นันทวิสิทธ์

ชุดที่ 10-11; พ.ศ. 2551-2557[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2551 ชุดที่ 11 พ.ศ. 2557
1 ดิเรก ถึงฝั่ง ธนพงศ์ ธนเดชากุล

อ้างอิง[แก้]