ข้ามไปเนื้อหา

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพะเยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จังหวัดพะเยา มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก ในปี 2543 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 2 คน และมีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อปี 2557 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละ 1 คนทั่วประเทศ

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากที่ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในปี 2540 จึงได้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกในประเทศไทย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 315 ซึ่งบัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2543[1] จังหวัดพะเยามีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งครั้งแรก จำนวน 2 คน คือ สุรเดช ยะสวัสดิ์ และ พวงเล็ก บุญเชียง

รายนามสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด[แก้]

ชุดที่ 8-9; พ.ศ. 2543-2549[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 8 พ.ศ. 2543 ชุดที่ 9 พ.ศ. 2549
1 สุรเดช ยะสวัสดิ์ อารีย์ ตันบรรจง
2 พวงเล็ก บุญเชียง (ถูกคัดค้าน) สุวิทย์ วงศ์ศรีวงศ์
สงวน นันทชาติ (แทนนางพวงเล็ก)

ชุดที่ 10-11; พ.ศ. 2551-2557[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2551 ชุดที่ 11 พ.ศ. 2557
1 พลโท พงศ์เอก อภิรักษ์โยธิน เสถียร เชื้อประเสริฐศักดิ์

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]