ข้ามไปเนื้อหา

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลพบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จังหวัดลพบุรี มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก ในปี 2543 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 2 คน และมีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อปี 2557 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละ 1 คนทั่วประเทศ

ประวัติศาสตร์

[แก้]

หลังจากที่ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในปี 2540 จึงได้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกในประเทศไทย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 315 ซึ่งบัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2543[1] จังหวัดลพบุรีมีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งครั้งแรก จำนวน 2 คน คือ สนิท วรปัญญา และ พลเอก ศิรินทร์ ธูปกล่ำ

รายนามสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด

[แก้]

ชุดที่ 8-9; พ.ศ. 2543-2549

[แก้]
ลำดับ ชุดที่ 8 พ.ศ. 2543 ชุดที่ 9 พ.ศ. 2549
1 สนิท วรปัญญา วรวิทย์ วงษ์สุวรรณ์
2 พลเอก ศิรินทร์ ธูปกล่ำ (ถูกคัดค้าน/เลือกตั้งใหม่) ประเสริฐ วรปัญญา
ชงค์ วงษ์ขันธ์ (แทนพลเอกศิรินทร์/เสียชีวิต/เลือกตั้งใหม่)
พันตำรวจโท ชัชวาล บุญมี (แทนนายชงค์)

ชุดที่ 10-11; พ.ศ. 2551-2557

[แก้]
ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2551 ชุดที่ 11 พ.ศ. 2557
1 วรวิทย์ วงษ์สุวรรณ์ ประทวน สุทธิอำนวยเดช

อ้างอิง

[แก้]