สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุพรรณบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จังหวัดสุพรรณบุรี มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก ในปี 2543 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 3 คน และมีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อปี 2557 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละ 1 คนทั่วประเทศ

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากที่ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในปี 2540 จึงได้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกในประเทศไทย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 315 ซึ่งบัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2543[1] จังหวัดสุพรรณบุรีมีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งครั้งแรก จำนวน 3 คน คือ สมเกียรติ อ่อนวิมล พลเอก มนัส อร่ามศรี และ มนัส รุ่งเรือง

รายนามสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด[แก้]

ชุดที่ 8-9; พ.ศ. 2543-2549[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 8 พ.ศ. 2543 ชุดที่ 9 พ.ศ. 2549
1 สมเกียรติ อ่อนวิมล ประสิทธิ์ โพธสุธน
2 พลเอก มนัส อร่ามศรี พลตำรวจตรี สมศักดิ์ รักซ้อน
3 มนัส รุ่งเรือง พันตำรวจเอก ปรีดี เจริญศิลป์

ชุดที่ 10-11; พ.ศ. 2551-2557[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2551 ชุดที่ 11 พ.ศ. 2557
1 ประสิทธิ์ โพธสุธน จองชัย เที่ยงธรรม

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]