สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก ในปี 2543 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 5 คน และมีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อปี 2557 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละ 1 คนทั่วประเทศ

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากที่ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในปี 2540 จึงได้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกในประเทศไทย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 315 ซึ่งบัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2543[1] จังหวัดนครศรีธรรมราชมีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งครั้งแรก จำนวน 5 คน คือ ทวี แก้วคง พลตำรวจเอก มีชัย นุกูลกิจ พลโท โอภาส รัตนบุรี ณรงค์ นุ่นทอง และ ประยุทธ ศรีมีชัย

รายนามสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด[แก้]

ชุดที่ 8-9; พ.ศ. 2543-2549[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 8 พ.ศ. 2543 ชุดที่ 9 พ.ศ. 2549
1 ทวี แก้วคง (เสียชีวิต) พิชัย บุณยเกียรติ
ถวิล ไพรสณฑ์ (แทนนายทวี)
2 พลตำรวจเอก มีชัย นุกูลกิจ ตรีพล เจาะจิตต์
3 พลโท โอภาส รัตนบุรี สวัสดิ์ แกล้วทนงค์
4 ณรงค์ นุ่นทอง วิฑูรย์ กรุณา
5 ประยุทธ ศรีมีชัย (เสียชีวิต) สิริวัฒน์ ไกรสินธุ์
สวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์ (แทนนายประยุทธ)

ชุดที่ 10-11; พ.ศ. 2551-2557[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2551 ชุดที่ 11 พ.ศ. 2557
1 สิริวัฒน์ ไกรสินธุ์ พันตำรวจเอก ธรรมนูญ ไฝจู

อ้างอิง[แก้]