ข้ามไปเนื้อหา

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุรินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จังหวัดสุรินทร์ มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก ในปี 2543 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 4 คน และมีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อปี 2557 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละ 1 คนทั่วประเทศ

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากที่ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในปี 2540 จึงได้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกในประเทศไทย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 315 ซึ่งบัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2543[1] จังหวัดสุรินทร์มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งครั้งแรก จำนวน 4 คน คือ สมสิทธิ์ ศิริเจริญไชย อำนาจ เธียรประมุข เกษม รุ่งธนเกียรติ และ อุทัยพันธุ์ สงวนเสริมศรี

รายนามสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด[แก้]

ชุดที่ 8-9; พ.ศ. 2543-2549[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 8 พ.ศ. 2543 ชุดที่ 9 พ.ศ. 2549
1 สมสิทธิ์ ศิริเจริญไชย เกษมศักดิ์ แสนโภชน์
2 อำนาจ เธียรประมุข (เสียชีวิต) อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์
สรรพกิจ ปรีชาชนะชัย (แทนนายอำนาจ)
3 เกษม รุ่งธนเกียรติ (ลาออก) ยรรยง ร่วมพัฒนา
ปริญญา กรวยทอง (แทนนายเกษม)
4 อุทัยพันธุ์ สงวนเสริมศรี กนกกาญจน์ ควรหา

ชุดที่ 10-11; พ.ศ. 2551-2557[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2551 ชุดที่ 11 พ.ศ. 2557
1 อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ นุรุทธิ์ เจริญพันธ์

อ้างอิง[แก้]