สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดร้อยเอ็ด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จังหวัดร้อยเอ็ด มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก ในปี 2543 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 4 คน และมีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อปี 2557 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละ 1 คนทั่วประเทศ

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากที่ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในปี 2540 จึงได้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกในประเทศไทย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 315 ซึ่งบัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2543[1] จังหวัดร้อยเอ็ดมีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งครั้งแรก จำนวน 4 คน คือ เกษม มาลัยศรี สุรชัย ดนัยตั้งตระกูล วิจิตร มโนสิทธิ์ศักดิ์ และ ประเกียรติ นาสิมมา

รายนามสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด[แก้]

ชุดที่ 8-9; พ.ศ. 2543-2549[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 8 พ.ศ. 2543 ชุดที่ 9 พ.ศ. 2549
1 เกษม มาลัยศรี วิรัช ประราศรี
2 สุรชัย ดนัยตั้งตระกูล สานิต ว่องสันธพงษ์
3 วิจิตร มโนสิทธิ์ศักดิ์ สุรพร ดนัยตั้งตระกูล
4 ประเกียรติ นาสิมมา จตุรงค์ ธีระกนก

ชุดที่ 10-11; พ.ศ. 2551-2557[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2551 ชุดที่ 11 พ.ศ. 2557
1 จตุรงค์ ธีระกนก สมเกียรติ พื้นแสน

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]