คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
CFU MSU Logo.jpg
คำขวัญเป็นเลิศทางวิชาการ บูรณาการทางวัฒนธรรม นำสู่สากล
ชื่ออังกฤษFaculty of Cultural science,
Mahasarakham University
อักษรย่อFCS
ที่อยู่เขตพื้นที่ในเมือง
ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
วันก่อตั้ง28 มกราคม พ.ศ. 2554 (9 ปี)
คณบดีศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา (รักษาการ)
สีประจำคณะ██ สีแสด
เว็บไซต์culturalscience.msu.ac.th

คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นส่วนงานประเภทคณะของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554 จากการที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงคุณ จันทจร และคณาจารย์  ได้ดำเนินการริเริ่มและดำเนินการขอจัดตั้งคณะวัฒนธรรมศาสตร์ จากเดิมที่เป็นสาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ในตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ถือได้ว่าเป็นคณะวัฒนธรรมศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย ปัจจุบันตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง (ม.เก่า) และได้ทำการเปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

ประวัติ[แก้]

เดิมคณะวัฒนธรรมศาสตร์เป็นเพียงสาขาหนึ่งในสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ซึ่งได้เปิดหลักสูตรใหม่คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม) สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2547[1]

ปี พ.ศ. 2548 ได้เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตรใหม่ โดยสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2548 โดยได้กำหนดชุดครุยปริญญาและสีประจำหลักสูตร คือ สีเทาเงิน[2]

ปี พ.ศ. 2553 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงคุณ จันทจร และคณาจารย์  ได้ดำเนินการริเริ่มและดำเนินการขอจัดตั้งคณะวัฒนธรรมศาสตร์ จากเดิมที่เป็นสาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนการขอจัดตั้งส่วนงานภายในจนสามารถจัดตั้งคณะวัฒนธรรมศาสตร์ได้เป็นที่สำเร็จ ในปี พ.ศ. 2554 การจัดตั้งคณะวัฒนธรรมศาสตร์โดยมีบุคคลสำคัญที่ให้การสนับสนุน คือ ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต และท่านนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่านอำนวย ปะติเส ซึ่งบุคคลทั้งสามถือได้ว่าเป็นบุคคลริเริ่มในการก่อตั้งคณะวัฒนธรรมศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยมีมติให้จัดตั้งคณะวัฒนธรรมศาสตร์เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554 ให้มีชื่อเรียกว่า “คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ภาษาอังกฤษคือ “Faculty of Cultural science” และถือได้ว่าเป็นวันก่อตั้งคณะวัฒนธรรมศาสตร์ นับเป็นคณะวัฒนธรรมศาสตร์คณะแรกของประเทศไทย[3]

ในปี พ.ศ. 2560 คณะวัฒนธรรมศาสตร์มีจำนวนบุคลกรทั้งหมด 23 คน มีจำนวนนิสิตทั้งหมด 415 คน แบ่งออกเป็นปริญญาตรี 295 คน ปริญญาโท 21 คน และปริญญาเอก 99 คน[4]

หลักสูตร[แก้]

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
  • สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
  • สาชาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
  • สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงคุณ จันทจร 28 มกราคม 2554 - 2558
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ซิสิกกา วรรณจันทร์ 2558 - ไม่ทราบ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์ ไม่ทราบ - 2562
3. ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา(รักษาการ) 2562 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  1. คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "ประวัติคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม". สืบค้นเมื่อ 30 มีนาคม 2562.
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "คณะวัฒนธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะวัฒนธรรมศาสตร์  ครบรอบ 1  ปี". สืบค้นเมื่อ 30 มีนาคม 2562.
  3. คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. "ประวัติคณะวัฒนธรรมศาสตร์". สืบค้นเมื่อ 30 มีนาคม 2562.
  4. "รายงานข้อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2560" (PDF). กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สืบค้นเมื่อ 26 มิถุนายน 2561.


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]