คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 9

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะรัฐมนตรีแปลก
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 9 แห่งราชอาณาจักรไทย
คณะรัฐมนตรีพิบูลสงคราม
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 9 แห่งราชอาณาจักรสยาม

พ.ศ. 2481 - พ.ศ. 2485

PPS 2.JPG
วันแต่งตั้ง 20 ธันวาคม​ 2481
วันสิ้นสุด 7 มีนาคม​ 2485
(3 ปี 77 วัน)
บุคคลและองค์กร
ประมุขแห่งรัฐ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
หัวหน้าคณะรัฐมนตรี แปลก พิบูลสงคราม
ประวัติ
ก่อนหน้า คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 8
ถัดไป คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 10
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 9 (จากซ้ายแถวแรก) หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์, หลวงประดิษฐมนูธรรม, ที่ 3 เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ, ที่ 4 หลวงพิบูลสงคราม (นายกรัฐมนตรี), ที่ 5 หลวงอดุลเดชจรัส, ที่ 6 ตั้ว ลพานุกรม, (จากซ้ายแถวสอง) หลวงโกวิทอภัยวงศ์, (หลังหลวงพิบูลสงคราม) พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร, (ขวาสุดแถวสอง) ดิเรก ชัยนาม, (จากซ้ายที่ 3 แถวสาม) ประยูร ภมรมนตรี, (จากซ้ายที่ 3 แถวสี่) หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต, ที่ 4 หลวงพรหมโยธี

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 9 ของไทย (16 ธันวาคม 2481 - 7 มีนาคม 2485)

นายพันเอก หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการลงวันที่ 16 ธันวาคม 2481

คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ประกอบด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) และนายพลเอก เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน (อุ่น อินทรโยธิน) ลงนามในประกาศ

พระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา) ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

รายชื่อคณะรัฐมนตรี[แก้]

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2481 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีดังนี้[1]

คณะรัฐมนตรีคณะที่ 9 ของไทย
ตำแหน่ง รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
นายกรัฐมนตรี นายพันเอก หลวงพิบูลสงคราม
(แปลก ขีตตะสังคะ)
16 ธันวาคม 2481 7 มีนาคม 2485
กระทรวงกลาโหม LACMTA Circle L Line.svg นายพันเอก หลวงพิบูลสงคราม
(แปลก ขีตตะสังคะ)
21 ธันวาคม 2481 19 สิงหาคม 2484
LACMTA Circle L Line.svg นายพันเอก หลวงพรหมโยธี
(มังกร ผลโยธิน)
19 สิงหาคม 2484 15 ธันวาคม 2484 ย้ายไปเป็นรมช. กลาโหม
LACMTA Circle L Line.svg จอมพล ป. พิบูลสงคราม 15 ธันวาคม 2484 7 มีนาคม 2485
Circle Ash-grey Solid.svg นายพันเอก หลวงพรหมโยธี
(มังกร ผลโยธิน)
13 เมษายน 2482 19 สิงหาคม 2484 ย้ายไปเป็นรมว. กลาโหม
Circle Ash-grey Solid.svg นายพลตรี หลวงเสรีเริงฤทธิ์
(จรูญ รัตนกุล)
26 กันยายน 2484 7 มีนาคม 2485
Circle Ash-grey Solid.svg นายพันเอก หลวงพรหมโยธี
(มังกร ผลโยธิน)
15 ธันวาคม 2484 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
กระทรวงการคลัง LACMTA Circle L Line.svg หลวงประดิษฐ์มนูธรรม
(ปรีดี พนมยงค์)
21 ธันวาคม 2481 17 ธันวาคม 2484 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
LACMTA Circle L Line.svg นายพลตรี เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ 17 ธันวาคม 2484 7 มีนาคม 2485
Circle Ash-grey Solid.svg หลวงนฤเบศร์มานิต
(สงวน จูทะเตมีย์)
13 เมษายน 2482 7 มีนาคม 2485
กระทรวงการต่างประเทศ LACMTA Circle L Line.svg เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ
(จิตร์ ณ สงขลา)
21 ธันวาคม 2481 14 กรกฎาคม 2482 กราบถวายบังคมลาออก เนื่องจากสุขภาพไม่สมบูรณ์[2]
LACMTA Circle L Line.svg นายพันเอก หลวงพิบูลสงคราม
(แปลก ขีตตะสังคะ)
14 กรกฎาคม 2482 22 สิงหาคม 2484
LACMTA Circle L Line.svg นายดิเรก ชัยนาม 22 สิงหาคม 2484 15 ธันวาคม 2484 ย้ายไปเป็นรมช. ต่างประเทศ[2]
LACMTA Circle L Line.svg นายพันเอก หลวงพิบูลสงคราม
(แปลก ขีตตะสังคะ)
15 ธันวาคม 2484 7 มีนาคม 2485
Circle Ash-grey Solid.svg นายดิเรก ชัยนาม 14 กรกฎาคม 2482 22 สิงหาคม 2484 ย้ายไปเป็นรมว. ต่างประเทศ
Circle Ash-grey Solid.svg หลวงวิจิตรวาทการ
(วิจิตร วิจิตรวาทการ)
31 ตุลาคม 2484 7 มีนาคม 2485
Circle Ash-grey Solid.svg นายดิเรก ชัยนาม 15 ธันวาคม 2484 5 มกราคม 2485 ได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศญี่ปุ่น
กระทรวงเกษตราธิการ LACMTA Circle L Line.svg นายนาวาอากาศเอก พระเวชยันต์รังสฤษฎ์
(มุนี มหาสันทนะ)
21 ธันวาคม 2481 20 สิงหาคม 2484
LACMTA Circle L Line.svg หลวงเดชสหกรณ์
(หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์)
20 สิงหาคม 2484 1 กุมภาพันธ์ 2485 ย้ายไปเป็นรมช. เศรษฐกิจ
Circle Ash-grey Solid.svg นายอุทัย แสงมณี 1 กุมภาพันธ์ 2485 7 มีนาคม 2485
กระทรวงศึกษาธิการ
(กระทรวงธรรมการ)[3]
LACMTA Circle L Line.svg นายนาวาเอก หลวงสินธุสงครามชัย
(สินธุ์ กมลนาวิน)
21 ธันวาคม 2481 16 กุมภาพันธ์ 2485 ย้ายไปเป็นรมว. เศรษฐกิจ
LACMTA Circle L Line.svg จอมพล ป. พิบูลสงคราม 16 กุมภาพันธ์ 2485 7 มีนาคม 2485
Circle Ash-grey Solid.svg หลวงโกวิทอภัยวงศ์
(ควง อภัยวงศ์)
21 ธันวาคม 2481 19 สิงหาคม 2484 ย้ายไปเป็นรมว. คมนาคม
Circle Ash-grey Solid.svg นายพันโท ประยูร ภมรมนตรี 19 สิงหาคม 2484 7 มีนาคม 2485
กระทรวงมหาดไทย LACMTA Circle L Line.svg นายพันเอก หลวงพิบูลสงคราม
(แปลก ขีตตะสังคะ)
21 ธันวาคม 2481 22 สิงหาคม 2484
LACMTA Circle L Line.svg นายพันตรี หลวงเชวงศักดิ์สงคราม
(ช่วง ขวัญเชิด)
22 สิงหาคม 2484 7 มีนาคม 2485
Circle Ash-grey Solid.svg นายพันตำรวจเอก หลวงอดุลเดชจรัส
(มิ่ง พึ่งพระคุณ)
21 ธันวาคม 2481 7 มีนาคม 2485
Circle Ash-grey Solid.svg นายพันตรี หลวงเชวงศักดิ์สงคราม
(ช่วง ขวัญเชิด)
4 สิงหาคม 2482 22 สิงหาคม 2484 ย้ายไปเป็นรมว. มหาดไทย
Circle Ash-grey Solid.svg ขุนสมาหารหิตะคดี
(โป๊ โปรคุปต์)
26 กันยายน 2484 7 มีนาคม 2485
Circle Ash-grey Solid.svg นายพลตรี พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต 13 มกราคม 2485 7 มีนาคม 2485
กระทรวงยุติธรรม LACMTA Circle L Line.svg นาวาเอก หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์
(ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์)
21 ธันวาคม 2481 7 มีนาคม 2485
Circle Ash-grey Solid.svg หลวงชำนาญนิติเกษตร (อุทัย แสงมณี) 20 มีนาคม 2484 26 กันยายน 2484 ย้ายไปเป็นรมช. เศรษฐกิจ
กระทรวงเศรษฐกิจ
(กระทรวงเศรษฐการ)[4]
LACMTA Circle L Line.svg นายพันเอก พระบริภัณฑ์ยุทธกิจ
(เภา เพียรเลิศ)
21 ธันวาคม 2481 16 กุมภาพันธ์ 2485
LACMTA Circle L Line.svg พลเรือโท หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) 16 กุมภาพันธ์ 2485 7 มีนาคม 2485
Circle Ash-grey Solid.svg นายพันเอก หลวงเสรีเริงฤทธิ์
(จรูญ รัตนกุล)
6 กันยายน 2482 26 กันยายน 2484 ย้ายไปเป็นรมช. กลาโหม
Circle Ash-grey Solid.svg หลวงชำนาญนิติเกษตร (อุทัย แสงมณี) 26 กันยายน 2484 1 กุมภาพันธ์ 2485 ย้ายไปเป็นรมช. เกษตราธิการ
Circle Ash-grey Solid.svg หลวงเดชสหกรณ์
(หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์)
1 กุมภาพันธ์ 2485 7 มีนาคม 2485
กระทรวงคมนาคม LACMTA Circle L Line.svg นายพันตรี หลวงโกวิทอภัยวงศ์
(ควง อภัยวงศ์)
19 สิงหาคม 2484 7 มีนาคม 2485
Circle Ash-grey Solid.svg นายพันตรี วิลาศ โอสถานนท์ 20 สิงหาคม 2484 17 ธันวาคม 2484
รัฐมนตรี Circle Burgundy Solid.svg นายนาวาอากาศเอก หลวงกาจสงคราม
(เทียน เก่งระดมยิง)
21 ธันวาคม 2481 [[7 มีนาคม 2485
รัฐมนตรี Circle Burgundy Solid.svg หลวงชำนาญนิติเกษตร (อุทัย แสงมณี) 21 ธันวาคม 2481 20 มีนาคม 2484 ย้ายไปเป็นรมช. ยุติธรรม[5]
รัฐมนตรี Circle Burgundy Solid.svg นายพันตรี หลวงเชวงศักดิ์สงคราม
(ช่วง ขวัญเชิด)
21 ธันวาคม 2481 4 สิงหาคม 2482 ย้ายไปเป็นรมช. มหาดไทย
รัฐมนตรี Circle Burgundy Solid.svg นายดิเรก ชัยนาม 21 ธันวาคม 2481 14 กรกฎาคม 2482 ย้ายไปเป็นรมช. ต่างประเทศ
รัฐมนตรี Circle Burgundy Solid.svg หลวงเดชสหกรณ์
(หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์)
21 ธันวาคม 2481 20 สิงหาคม 2484 ย้ายไปเป็นรมว. เกษตราธิการ
รัฐมนตรี Circle Burgundy Solid.svg จ่าสิบเอก ตั้ว ลพานุกรม 21 ธันวาคม 2481 27 สิงหาคม 2484 ถึงแก่อนิจกรรมในตำแหน่ง
รัฐมนตรี Circle Burgundy Solid.svg หลวงนฤเบศร์มานิต
(สงวน จูทะเตมีย์)
21 ธันวาคม 2481 13 เมษายน 2482 ย้ายไปเป็นรมช. คลัง[6]
รัฐมนตรี Circle Burgundy Solid.svg นายนาวาโท หลวงนาวาวิจิต
(ผัน อำไภวัลย์)
21 ธันวาคม 2481 7 มีนาคม 2485
รัฐมนตรี Circle Burgundy Solid.svg นายพันโท ประยูร ภมรมนตรี 21 ธันวาคม 2481 19 สิงหาคม 2484 ย้ายไปเป็นรมช. ศึกษาธิการ
รัฐมนตรี Circle Burgundy Solid.svg นายพันเอก หลวงพรหมโยธี
(มังกร ผลโยธิน)
21 ธันวาคม 2481 13 เมษายน 2482 ย้ายไปเป็นรมช. กลาโหม
รัฐมนตรี Circle Burgundy Solid.svg หลวงวิจิตรวาทการ
(วิจิตร วิจิตรวาทการ)
21 ธันวาคม 2481 31 ตุลาคม 2484 ย้ายไปเป็นรมช. ต่างประเทศ
รัฐมนตรี Circle Burgundy Solid.svg ขุนสมาหารหิตะคดี
(โป๊ โปรคุปต์)
21 ธันวาคม 2481 26 กันยายน 2484 ย้ายไปเป็นรมช. มหาดไทย
รัฐมนตรี Circle Burgundy Solid.svg นายพันเอก หลวงสฤษฏิ์ยุทธศิลป์
(เพียร พิริยะโยธิน)
21 ธันวาคม 2481 7 มีนาคม 2485
รัฐมนตรี Circle Burgundy Solid.svg นายนาวาโท หลวงสังวรยุทธกิจ
(สังวรณ์ สุวรรณชีพ)
21 ธันวาคม 2481 7 มีนาคม 2485
รัฐมนตรี Circle Burgundy Solid.svg นายพันเอก หลวงเสรีเริงฤทธิ์
(จรูญ รัตนกุล)
21 ธันวาคม 2481 6 กันยายน 2482 ย้ายไปเป็นรมช. เศรษฐการ
รัฐมนตรี Circle Burgundy Solid.svg นายวิลาศ โอสถานนท์ 4 สิงหาคม 2482 20 สิงหาคม 2484 ย้ายไปเป็นรมช. คมนาคม
รัฐมนตรี Circle Burgundy Solid.svg นายพันเอก หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต
(ค้วน จินตะคุณ)
21 มีนาคม 2484 13 มกราคม 2485 ย้ายไปเป็นรมช. มหาดไทย
รัฐมนตรี Circle Burgundy Solid.svg นายวนิช ปานะนนท์ 17 ธันวาคม 2484 7 มีนาคม 2485
รัฐมนตรี Circle Burgundy Solid.svg นายทวี บุณยเกตุ 26 กุมภาพันธ์ 2485 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
รัฐมนตรี Circle Burgundy Solid.svg นายพลอากาศตรี บุญเจียม โกมลมิตร์ 26 กุมภาพันธ์ 2485 7 มีนาคม 2485
รัฐมนตรี Circle Burgundy Solid.svg พลตรี สวัสดิ์ สวัสดิ์รณรงค์ 26 กุมภาพันธ์ 2485 7 มีนาคม 2485

การแถลงนโยบายของรัฐบาล[แก้]

คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2481 และได้รับความไว้วางใจในวันเดียวกัน

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี[แก้]

คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดเพราะเหตุที่นายกรัฐมนตรีและคณะได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งเพื่อที่จะให้โอกาสได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีเสียใหม่ให้เป็นการเหมาะสมแก่สถานการณ์ปัจจุบันเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2485

อ้างอิง[แก้]

  1. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 25 ราย)
  2. 2.0 2.1 พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายพลตรี หลวงพิบูลสงคราม และนายดิเรก ชัยนาม)
  3. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. ๒๔๘๔ เปลี่ยนชื่อกระทรวงธรรมการเป็นกระทรวงศึกษาธิการ
  4. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. ๒๔๘๔ เปลี่ยนชื่อกระทรวงเศรษฐการเป็นกระทรวงเศรษฐกิจ
  5. พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดินและโลหกิจด้วย
  6. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และกระทรวงการคลัง (นายพันเอก หลวงพรหมโยธี และหลวงนฤเบศร์มานิต)