คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
Logo kcn.png
คำขวัญ อจฺจนฺตสุขํ อมฺหากํ ปรทุกฺขวิโนทนํ
การบรรเทาทุกข์แก่ผู้อื่น เป็นความสุขอย่างยิ่งของพวกเรา
ชื่ออังกฤษ Kuakarun Faculty of Nursing, Navamindradhiraj University
อักษรย่อ พก. / KFN (เดิม: วพก. /KCN)
ที่อยู่ 131/5 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วันก่อตั้ง 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2497
คณบดี รศ.ดร.ทัศนีย์ ทองประทีป
วารสาร วารสารเกื้อการุณย์
สีประจำคณะ      สีขาว
สถานปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลลาดกระบัง โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
เว็บไซต์ http://www.kcn.ac.th

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (อังกฤษ: Kuakarun Faculty of Nursing, Navamindradhiraj University) เกิดจากการรวมวิทยาลัยพยาบาล 2 แห่งเข้าด้วยกัน คือ วิทยาลัยพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์วชิรพยาบาล และ โรงเรียนพยาบาลโรงพยาบาลกลาง สังกัด สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิตเดิมเป็นสถาบันสมทบใน มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เริ่มแรกก่อตั้งใช้ชื่อว่าวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ ต่อมาได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช"

ประวัติ[แก้]

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เดิมชื่อ"โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยวชิรพยาบาล"ตั้งอยู่ในบริเวณโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2497โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตพยาบาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาลปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลนครกรุงเทพ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้เวลาในการศึกษา 4 ปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2502 อาจารย์อบทิพย์ แดงสว่าง อาจารย์ผู้ปกครองโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยวชิรพยาบาล เป็นผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยวชิรพยาบาล และผู้วางหลักสูตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย ระยะการศึกษา 4 ปี ซึ่งเป็นโรงเรียนพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้หลักสูตรการศึกษา 4 ปี พบว่าสถานที่ของโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยมีความคับแคบ จึงมองหาสถานที่ที่เหมาะสม และพบสถานที่ดินติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งนั้นก็คือ วังวัฒนาที่ประทับเดิมของพลเรือตรี นายแพทย์หม่อมเจ้าถาวรมงคล ไชยยันต์ และหม่อมหลวงคลอง ไชยยันต์(สนิทวงศ์) น่าจะเป็นสถานที่เหมาะสมที่จะเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยวชิรพยาบาล เพราะบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และสถานที่กว้างขวาง อีกทั้งใกล้กับแหล่งที่ฝึกภาคปฏิบัติ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของวิชาชีพพยาบาล ท่านจึงเจรจาและขออนุมัติเพื่อซื้อที่ดินจากหม่อมหลวงคลอง ไชยยันต์ จำนวน 6 ไร่ 73 ตารางวา ปี พ.ศ. 2514 ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาครั้งแรก เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์(เทียบเท่าอนุปริญญา) และเปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัยพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์วชิรพยาบาล"

ต่อมาโรงพยาบาลกลาง ประสบปัญหาการขาดแคลนพยาบาล จึงได้เปิดดำเนินการโรงเรียนพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ แห่งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 ตั้งอยู่เลขที่ 514 ถนนหลวง แขวงเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ 4 ไร่ 51 ตาราวา มีชื่อว่า "โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยโรงพยาบาลกลาง" เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้เวลาในการศึกษา 4 ปี และต่อมาปี พ.ศ. 2515 ได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาเป็น"หลักสูตรการพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์" และเปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัยพยาบาลโรงพยาบาลกลาง"

ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีความเห็นว่า วิทยาลัยฯทั้งสองแห่งดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเช่นเดียวกันและเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครเหมือนกัน จึงได้รวมกิจการเข้าเป็นวิทยาลัยเดียวกัน สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และได้ขอพระราชทานนามจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามว่า “วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์” ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2519

ปี พ.ศ. 2531 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ ได้เข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 106 ตอนที่ 120 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2532 และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ปี พ.ศ. 2536 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ได้เข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดลตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 111 ตอนพิเศษ 44ง ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 เรื่องการรับวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2537

วิทยาลัยฯได้มีการพัฒนามาเป็นลำดับในด้านหลักสูตรเพื่อให้ได้บัณฑิตทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ ความสามารถทางวิชาชีพพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2546 เป็นหลักสูตรที่วิทยาลัยฯ ได้พัฒนามาโดยตลอดและผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านการเห็นชอบหลักสูตรจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

ต่อมาในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553[1] ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับใน วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โดยให้โอน ภารกิจและงบประมาณของ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ ไปสังกัดมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร โดยใช้ชื่อคณะว่า "คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์" และได้มีประกาศจัดตั้งเป็นคณะอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553[2] ต่อมาเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2554 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยว่า “มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช”

ภาควิชา[แก้]

สำนักงาน/ฝ่าย[แก้]

ปัจจุบันคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีสำนักงาน/ฝ่ายดังต่อไปนี้

  • สำนักคณบดี
  • ฝ่ายกิจการนักศึกษา
  • ฝ่ายบริการทางการศึกษา

หลักสูตร[แก้]

ระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
  • เปิดรับรุ่นแรก ปีการศึกษา 2558 (กำลังจะเปิดเร็วๆนี้)
ระดับปริญญาตรี
ระดับประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น
  • สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
  • สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป
  • สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล
ระดับปริญญาโท
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต เร็วๆนี้

การรับรองสถาบัน[แก้]

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นสถาบันพยาบาลที่เปิดสอนมามากกว่า ๖๐ ปีได้รับการรับรองจาก สภาการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดสภาการพยาบาลมีการตรวจเยี่ยมสถาบัน เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2558 เห็นชอบให้รับรองสถาบัน 5 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2558) ซึ่งได้รับการรับรอง 5 ปีอย่างต่อเนื่อง 4 วงรอบ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร[แก้]

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ รุ่นแรกของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2559 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร พระราชวังดุสิต ลานพระบรมรูปทรงม้า แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

รายนามคณบดี/ผู้อำนวยการ[แก้]

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รายนามคณบดี/ผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง ชื่อตำแหน่ง
อ.อบทิพย์ แดงสว่าง 2497 - 2502 อาจารย์ผู้ปกครองโรงเรียนพยาบาล
อ.นพ.เสนอ ตัณฑเศรษฐี 2503 - 2508 ผู้อำนวยการ
อ.นพ.ปรีชา วิทยาสารรณยุต 2509 - 2519 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
อ.นพ.คัมภีร์ มัลลิกกะมาศ 2513 - 2519 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง
อ.โสภีไฉน สมิตเมฆ 2520 ผู้อำนวยการ
อ.สมรวย สุขพิศาล 2520 - 2521 ผู้อำนวยการ
อ.สมรวย สุขพิศาล 2520 - 2521 ผู้อำนวยการ
อ.เจริญ ศรียาภัย 2521 - 2525 ผู้อำนวยการ
อ.สมบุญ เภาพัฒนา 2525 - 2540 ผู้อำนวยการ
อ.นิลวรรณ ศิริพิพัฒน์ 2540 - 2542 ผู้อำนวยการ
อ.สะอาด โสมะบุตร 2542 - 2543 ผู้อำนวยการ
ดร.เบ็ญจา เตากล่ำ 2543 - 2548 ผู้อำนวยการ
ผศ.นันทวรรณ เภาจีน 2548 - 2552 ผู้อำนวยการ
ผศ.ทรงสุข หงส์รพีพัฒน์ 2552 - 2554 รักษาการผู้อำนวยการ/รักษาการคณบดี
ผศ.ลักขณา ยอดกลกิจ 2554 - 2555 รักษาการคณบดี
รศ.ดร.ทัศนีย์ ทองประทีป 2555 - ปัจจุบัน คณบดี

อ้างอิง[แก้]

  • หนังสือ 4 ทศวรรษ เกื้อการุณย์
  • หนังสือ 5 ทศวรรษ เกื้อการุณย์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]