ข้ามไปเนื้อหา

วิทยาลัยชุมชนสตูล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยชุมชนสตูล
ชื่อย่อวชช.สต./ stcc
คติพจน์วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น
ประเภทวิทยาลัยชุมชน
ที่ตั้ง
271 หมู่ 4 ถนนยนตรการกำธร ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140
เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนสตูล

วิทยาลัยชุมชนสตูล เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547

ประวัติ

[แก้]

วิทยาลัยชุมชนสตูล ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2547 โดยกระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสตูล ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2546 กำหนดให้ “วิทยาลัยชุมชนเป็นสถานศึกษาของรัฐที่บริหารจัดการโดยชุมชน” ดังนั้นหลักการจัดตั้งและการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชน ใช้หลักการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 โดยการจัดตั้งและการดำเนินงานจะต้องเกิดจากความต้องการ และความพร้อมของชุมชนที่จะบริหารจัดการตามปรัชญาและหลักการของวิทยาลัยชุมชน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดการศึกษาในระบบเครือข่าย และมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของชุมชนจังหวัด

วิทยาลัยชุมชน ได้รับความยินยอมจากเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสตูล และอำเภอเมืองสตูล มอบอาคารสำนักงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาสตูล (เดิมเป็นสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองสตูล) รวมทั้งที่ดิน ใช้เป็นสำนักงานบริหารงานของวิทยาลัยชุมชนสตูล บนพื้นที่ 18 ไร่ ในปีงบประมาณ 2549 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ และซ่อมแซมอาคาร สำนักงาน และเริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอน จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรอนุปริญญา จำนวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวนนักศึกษา 40 คน และสาขาวิชาการการปกครองท้องถิ่น จำนวนนักศึกษา 41 คน และจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 22 หลักสูตร มีผู้จบหลักสูตรทั้งสิ้น 960 คน

การจัดการเรียนการสอน

[แก้]

หลักสูตร

[แก้]

วิทยาลัยชุมชนสตูล เปิดทำการเรียนการสอนในหลายสาขาวิชา ได้แก่

  1. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  2. การศึกษาปฐมวัย
  3. การปกครองท้องถิ่น
  4. การพัฒนาชุมชน
  5. การท่องเที่ยว
  6. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  7. การจัดการทั่วไป
  8. อิสลามศึกษา

สถานที่เรียน

[แก้]
  1. วิทยาลัยชุมชนสตูล อาคารศูนย์วิทยบริการและอาคารเรียนวิทยาลัยชุมชนสตูล
  2. โรงเรียนกำแพงวิทยา อำเภอละงู จังหวัดสตูล

การเดินทาง

[แก้]

การเดินทางสู่วิทยาลัยชุมชนสตูล สามารถเดินทางโดย 2 เส้นทาง คือ ถนนสายเอเชีย เข้าจังหวัดตรัง ผ่านอำเภอทุ่งหว้า ละงู ท่าแพ และเส้นทางถนนสายเอเชีย เข้าจังหวัดพัทลุง ผ่านอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อำเภอควนกาหลง อำเภอควนโดน

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]