รหัสมอร์ส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แผนผังอักษรและตัวเลขรหัสมอร์ส[1]

รหัสมอร์ส (อังกฤษ: Morse code) เป็นวิธีการส่งข้อความเป็นชุดสัญญาณเสียงไฟหรือเสียงเคาะ และจะมีลักษณะเป็นขีด และจุด เป็นภาษาที่ใช้กันได้ทั่วโลก สามารถเทียบเคียงเสียงอักษรได้ เริ่มแรกรหัสนี้เริ่มต้นขึ้นในราวกลาง ค.ศ. 1830 โดย ซามูเอล เอฟ. บี. มอร์ส (Samuel F. B. Morse) และ อัลเฟรต เวล (Alfred Vail) ได้คิดค้นเครื่องส่งโทรเลขโดยใช้กระแสไฟฟ้าควบคุมสนามแม่เหล็กของเครื่องรับปลายทางผ่านทางสายส่งสัญญาณ แต่ไม่ค่อยนิยม เนื่องจากมีโอกาสผิดพลาดสูง

รหัสมอร์สในปัจจุบัน[แก้]

ปัจจุบันยังมีการใช้งานรหัสมอร์สอย่างมากในวงการวิทยุสมัครเล่น การติดต่อบางรูปแบบรหัสมอร์สยังสามารถใช้งานได้ดีที่สุด เช่นการติดต่อ สะท้อนออโรรา เป็นต้น ข้อดีอีกประการของการติดต่อแบบรหัสมอร์สผ่านวิทยุสื่อสารคือ ใช้แถบความถี่น้อยมากเมื่อเทียบกับการสื่อสารระบบอื่น ๆ เป็นการประหยัดความถี่ สามารถใช้งานพร้อม ๆ กันได้โดยไม่มีการรบกวนกัน

รหัสมอร์สมาตรฐานสากล[แก้]

ตัวอักษรและตัวเลข[แก้]

ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส
เกี่ยวกับเสียงนี้ A ·– เกี่ยวกับเสียงนี้ J ·– – – เกี่ยวกับเสียงนี้ S ··· เกี่ยวกับเสียงนี้ 1 ·– – – –
เกี่ยวกับเสียงนี้ B –··· เกี่ยวกับเสียงนี้ K –·– เกี่ยวกับเสียงนี้ T เกี่ยวกับเสียงนี้ 2 ··– – –
เกี่ยวกับเสียงนี้ C –·–· เกี่ยวกับเสียงนี้ L ·–·· เกี่ยวกับเสียงนี้ U ··– เกี่ยวกับเสียงนี้ 3 ···– –
เกี่ยวกับเสียงนี้ D –·· เกี่ยวกับเสียงนี้ M – – เกี่ยวกับเสียงนี้ V ···– เกี่ยวกับเสียงนี้ 4 ····–
เกี่ยวกับเสียงนี้ E · เกี่ยวกับเสียงนี้ N –· เกี่ยวกับเสียงนี้ W ·– – เกี่ยวกับเสียงนี้ 5 ·····
เกี่ยวกับเสียงนี้ F ··–· เกี่ยวกับเสียงนี้ O – – – เกี่ยวกับเสียงนี้ X –··– เกี่ยวกับเสียงนี้ 6 –····
เกี่ยวกับเสียงนี้ G – –· เกี่ยวกับเสียงนี้ P ·– –· เกี่ยวกับเสียงนี้ Y –·– – เกี่ยวกับเสียงนี้ 7 – –···
เกี่ยวกับเสียงนี้ H ···· เกี่ยวกับเสียงนี้ Q – –·– เกี่ยวกับเสียงนี้ Z – –·· เกี่ยวกับเสียงนี้ 8 – – –··
เกี่ยวกับเสียงนี้ I ·· เกี่ยวกับเสียงนี้ R ·–· เกี่ยวกับเสียงนี้ 0 – – – – – เกี่ยวกับเสียงนี้ 9 – – – –·

เครื่องหมาย[แก้]

เครื่องหมาย รหัสมอร์ส เครื่องหมาย รหัสมอร์ส
มหัพภาค [.] ·–·–·– ทวิภาค [:] – – –···
จุลภาค [,] – –··– – อัฒภาค [;] –·–·–·
ปรัศนี [?] ··– –·· เสมอภาค [ = ] –···–
ฟันหนูซี่เดียว ['] ·– – – –· เส้นแบ่งเศษส่วน –··–·
อัศเจรีย์ [!] –·–·– – ยัติภังค์ [-] –····–
ทับ [/] –··–· ขีดล่าง [_] ··– – ·–
วงเล็บเปิด [(] –·– –· อัญประกาศ ["] ·–··–·
วงเล็บปิด [)] –·– –·– เครื่องหมายดอลลาร์ [$] ···–··–
เครื่องหมายและ [&] ·–···[2] เครื่องหมาย At [@][3] ·– –·–·

รหัสมอร์สภาษาไทย[แก้]

รหัสสัญญาณมอร์สภาษาไทย เกิดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อแรกเริ่มกิจการโทรเลขในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเทศไทยใช้วิธีการรับส่งโทรเลขด้วยรหัสสัญญาณมอร์สสากล อักษรโรมัน ข้อความที่ใช้ในการส่งโทรเลขจึงต้องเขียนด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น หากต้องการส่งข้อความเป็นภาษาไทย ก็ต้องแปลข้อความนั้นเป็นภาษาอังกฤษก่อน แล้วส่งไปเป็นตัวอักษรโรมัน หรือเขียนเป็นข้อความภาษาไทยด้วยตัวอักษรโรมัน ซึ่งวิธีดังกล่าวทำให้ล่าช้า และอาจคลาดเคลื่อนได้ง่าย

กรมไปรษณีย์โทรเลข จึงเล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องใช้รหัสสัญญาณมอร์สภาษาไทย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน อีกทั้งทหารกับกรมรถไฟหลวง ก็จำเป็นต้องใช้รหัสสัญญาณโทรเลขแบบเดียวกัน จึงได้ตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย ฝ่ายกลาโหม ฝ่ายกรมรถไฟหลวง และฝ่ายกรมไปรษณีย์โทรเลข เพื่อพิจารณาจัดทำรหัสสัญญาณมอร์สภาษาไทย กระทั่งสำเร็จและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๔๕๕ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

การจัดทำรหัสสัญญาณมอร์สภาษาไทยนั้น คณะกรรมการได้อาศัยรหัสสัญญาณมอร์สสากลเป็นหลัก โดยเพิ่มเติมรหัสสัญญาณให้มากขึ้น เนื่องจากภาษาไทยมีจำนวนตัวพยัญชนะและสระมากกว่าตัวอักษรโรมันในภาษาอังกฤษ รหัสสัญญาณมอร์สภาษาไทยจึงมีพยัญชนะ ๓๐ ตัว สระและวรรณยุกต์ ๒๑ ตัว ทั้งนี้ คณะกรรมการมิได้กำหนดรหัสสัญญาณประจำทุกตัวพยัญชนะและสระในภาษาไทย เพราะหากพยัญชนะหรือสระตัวใดมีเสียงเหมือนกัน เช่น ค – ฆ , ด – ฎ , ส – ศ – ษ , ท – ธ – ฑ – ฒ , สระ ไ - ไ ก็จะกำหนดให้ใช้สัญญาณเดียวกัน ส่วนตัวเลขและเครื่องหมายวรรคตอน ยังคงใช้อย่างรหัสสัญญาณมอร์สสากล

กิจการโทรเลขของไทย ได้มีระบบวิธีการรับส่งด้วยรหัสสัญญาณมอร์สภาษาไทยที่ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นครั้งแรก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ช่วยให้หน่วยงานราชการ และประชาชน สามารถติดต่อสื่อสารด้วยโทรคมนาคมสมัยใหม่ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การพัฒนาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ การพาณิชย์ และสังคม อันเป็นรากฐานแห่งความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยในทุกวันนี้

พยัญชนะ[แก้]

โปรดสังเกตว่ารหัสมอร์สอักษรไทยบางตัวตรงกับอักษรละติน โดยเฉพาะอักษรที่อ่านออกเสียงเดียวกัน เช่น M กับ ม หรือ N กับ น เป็นต้น

ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส
– –· ข ฃ –·–· ค ฅ ฆ –·– –·– –· –··–·
– – – – ช ฌ –··– – –·· ·– – – ด ฎ –··
ต ฏ ถ ฐ –·–·· ท ธ ฑ ฒ –··– – น ณ –· –···
·– –· – –·– –·–·– พ ภ ·– –·· ··–·
– – –·– – ·–· ล ฬ ·–·· ·– –
ศ ษ ส ··· ···· –···– – –·– – ฤ ฤๅ ·–·– –

สระ[แก้]

ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส
สระ ะ ·–··· สระ า ·– สระ อิ ··–·· สระ อี ·· สระ อึ ··– –·
สระ อื ··– – สระ อุ ··–·– สระ อู – – –· สระ เ ·

สระ แ ·–·–
ไ ใ ·–··– – – – สระ อำ ···–·

วรรณยุกต์[แก้]

ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส
ไม้เอก ··– ไม้โท ···– ไม้ตรี – –··· ไม้จัตวา ·–·–·

เครื่องหมาย[แก้]

ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส ตัวอักษร รหัสมอร์ส
ไม้หันอากาศ ·– –·– ไม้ไต่คู้ – – –· · การันต์ – –··– ไม้ยมก –·– – –
– –·–· ฯลฯ – – – · - " " ·–··–· ( ) –·– –·–

อ้างอิง[แก้]

  1. "International Morse code Recommendation ITU-R M.1677-1". itu.int. Internationals Telecommunication Union. October 2009. สืบค้นเมื่อ 23 December 2011.
  2. เดิมเครื่องหมายและ [&] จะใช้รหัสว่า · ··· ซึ่งจะมีการเว้นช่วงภายในที่ยาวกว่าปกติ โดยถูกกำหนดไว้ใน American Morse code
  3. เครื่องหมาย At [@] ถูกกำหนดเพิ่มเข้ามาในปี ค.ศ. 2004 โดยรวมเอาอักษร A และ C เข้าไว้ด้วยกัน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]