ยศทหารและตำรวจไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ยศทหารและตำรวจไทยตามแบบชาติตะวันตกเริ่มกำหนดให้มีขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นยุคที่มีการปรับปรุง และจัดระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ตามแบบยุโรปในทุกด้าน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แยกยศและบรรดาศักดิ์ออกจากกันอย่างเด็ดขาด และโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติสำหรับลำดับยศนายทหารบกขึ้นในปี พ.ศ. 2431 กำหนดให้มียศทหารบกตามลำดับชั้นแบบอารยประเทศ ต่อมาเมื่อจัดระเบียบฝ่ายทหารบกเรียบรีอยแล้วจึงให้จัดระเบียบยศทหารเรือ โดยอนุโลมตามแบบกองทัพเรือต่างประเทศเป็นลำดับถัดมา

เมื่อมีการจัดตั้งกองทัพอากาศในสมัยรัชกาลที่ 8 ก็ได้จัดระเบียบยศทหารโดยอนุโลมตามแบบกองทัพเรือ ส่วนยศของตำรวจนั้นได้นำรูปแบบยศของกองทัพบกมาปรับใช้โดยอนุโลม

ยศต่าง ๆ ในประเทศไทยสมัยปัจจุบันมีกฎหมายรองรับเป็นพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 สำหรับยศของสามเหล่าทัพ[1] และพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 สำหรับหน่วยงานตำรวจ[2] สำหรับยศของทหารและตำรวจชั้นสัญญาบัตรของไทยนั้น เป็นยศที่ต้องมีพระบรมราชโองการพระราชทานยศจากพระมหากษัตริย์ ดังนั้น เมื่อส่วนราชการของทหาร-ตำรวจ ได้แต่งตั้งทหาร-ตำรวจให้มียศสัญญาบัตรใด ๆ จะมีคำว่า "ว่าที่" (Acting) ของยศนั้นนำหน้า จนกว่าจะได้นำความกราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์ให้มีพระบรมราชโองการพระราชทานยศแล้ว จึงจะไม่มีคำว่า "ว่าที่" นำหน้ายศนั้น ๆ เว้นแต่ยศทหาร-ตำรวจ ชั้นนายพล ซึ่งพระมหากษัตริย์จะมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งยศพร้อมๆกับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ยศของทหาร-ตำรวจไทย แบ่งได้ดังต่อไปนี้

ยศ[แก้]

ชั้นสัญญาบัตร[แก้]

ระดับยศ ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ
จอมพล
Field Marshal
RTA-17.svg
จอมพล
(Field Marshal)
RTN-11.svg
จอมพลเรือ
(Admiral of the Fleet)
RTAF-10.svg
จอมพลอากาศ
(Marshal of the RTAF)
นายพล
General (flag...)
RTA-16.svg
พลเอก (พล.อ.)
(General)
RTN-10.svg
พลเรือเอก (พล.ร.อ.)
(Admiral)
RTAF-09.svg
พลอากาศเอก (พล.อ.อ.)
(Air Chief Marshal)
Thai police O9.png
พลตำรวจเอก (พล.ต.อ.)
(Police General)
RTA-15.svg
พลโท (พล.ท.)
(Lieutenant General)
RTN-09.svg
พลเรือโท (พล.ร.ท.)
(Vice Admiral)
RTAF-08.svg
พลอากาศโท (พล.อ.ท.)
(Air Marshal)
Thai police O8.png
พลตำรวจโทพล.ต.ท.
(Police Lieutenant General)
RTA-14.svg
พลตรี (พล.ต.)
(Major General)
RTN-08.svg
พลเรือตรี (พล.ร.ต.)
(Rear Admiral)
RTAF-07.svg
พลอากาศตรี (พล.อ.ต.)
(Air Vice Marshal)
Thai police O7.png
พลตำรวจตรี (พล.ต.ต.)
(Police Major General)
RTA-13.svg
พลจัตวา (พล.จ.)
(Brigadier General)
RTN-07.svg
พลเรือจัตวา (พล.ร.จ.)
(Commodore)
RTAF-06.svg
พลอากาศจัตวา (พล.อ.จ.)
(Air Commodore)
พลตำรวจจัตวา (พล.ต.จ.)
(Police Brigadier General)
พันเอก (พิเศษ)[3]
พันเอก (พิเศษ) พ.อ.(พิเศษ)
(Senior Colonel)
นาวาเอก (พิเศษ) น.อ.(พิเศษ)
(Senior Captain)
นาวาอากาศเอก (พิเศษ) น.อ.พิเศษ
(Senior Group Captain)
พันตำรวจเอก (พิเศษ) พ.ต.อ. (พิเศษ)
(Police Senior Colonel)
นายพัน
Field Grade
RTA-12.svg
พันเอก (พ.อ.)
(Colonel)
RTN-06.svg
นาวาเอก น.อ. (ชื่อ) ร.น.
(Captain)
RTAF-06.svg
นาวาอากาศเอก (น.อ.)
(Group Captain)
POL.COL..png
พันตำรวจเอก (พ.ต.อ.)
(Police Colonel)
RTA-11.svg
พันโท (พ.ท)
(Lieutenant Colonel)
RTN-05.svg
นาวาโท น.ท. (ชื่อ) ร.น.
(Commander)
RTAF-05.svg
นาวาอากาศโท (น.ท.)
(Wing Commander)
POL.LT.COL.png
พันตำรวจโท (พ.ต.ท. )
(Police Lieutenant Colonel)
RTA-10.svg
พันตรี (พ.ต.)
(Major)
RTN-04.svg
นาวาตรี น.ต. (ชื่อ) ร.น.
(Lieutenant Commander)
RTAF-04.svg
นาวาอากาศตรี (น.ต.)
(Squadron Leader)
POL.MAJ..png
พันตำรวจตรี (พ.ต.ต.)
(Police Major)
นายร้อย
Company
RTA-09.svg
ร้อยเอก (ร.อ.)
(Captain)
RTN-03.svg
เรือเอก (ร.อ.)
(Lieutenant)
RTAF-03.svg
เรืออากาศเอก (ร.อ.)
(Flight Lieutenant)
OL.CAPT..png
ร้อยตำรวจเอก (ร.ต.อ.)
(Police Captain)
RTA-08.svg
ร้อยโท (ร.ท.)
(First Lieutenant)
RTN-02.svg
เรือโท (ร.ท.)
(Lieutenant Junior Grade)
RTAF-02.svg
เรืออากาศโท (ร.ท.)
(Flying Officer)
POL.LT..png
ร้อยตำรวจโท (ร.ต.ท.)
(Police Lieutenant)
RTA-07.svg
ร้อยตรี (ร.ต.)
(Second Lieutenant)
RTN-01.svg
เรือตรี (ร.ต.)
(Sub-Lieutenant)
RTAF-01.svg
เรืออากาศตรี (ร.ต.)
(Pilot Officer)
POL.SUB.LT.png
ร้อยตำรวจตรี (ร.ต.ต.)
(Police Sub-Lieutenant)

หมายเหตุ : ยศชั้นสัญญาบัตรที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการพระราชทานยศ ให้มีคำว่า "ว่าที่" (Acting) นำหน้ายศนั้นๆ

ชั้นประทวน[แก้]

ระดับยศ ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ
นายดาบ
Senior Sergeant

ดาบทหารบก (ด.)
(Senior Sergeant Major)

ดาบตำรวจ (ด.ต.)
(Police Senior Sergeant Major)
จ่านายสิบ
Master Sergeant
RTA-06.svg
จ่าสิบเอก (จ.ส.อ.)
(Master Sergeant 1st Class)

พันจ่าเอก พ.จ.อ.
(Chief Petty Officer 1st Class)

พันจ่าอากาศเอก พ.อ.อ.
(Flight Sergeant 1st Class)
-
(')
RTA-05.svg
จ่าสิบโท (จ.ส.ท.)
(Master Sergeant 2nd Class)

พันจ่าโท (พ.จ.ท.)
(Chief Petty Officer 2nd Class)

พันจ่าอากาศโท (พ.อ.ท.)
(Flight Sergeant 2nd Class)
-
()
RTA-04.svg
จ่าสิบตรี (จ.ส.ต.)
(Master Sergeant 3rd Class)

พันจ่าตรี (พ.จ.ต.)
(Chief Petty Officer 3rd Class)

พันจ่าอากาศตรี (พ.อ.ต.)
(Flight Sergeant 3rd Class)
จ่าสิบตำรวจ (จ.ส.ต.)
(Police Sergeant 3rd Class)
นายสิบ
Sergeant
RTA-03.svg
สิบเอก (ส.อ.)
(Sergeant)

จ่าเอก (จ.อ.)
(Petty Officer First Class)

จ่าอากาศเอก จ.อ.
(Sergeant)

สิบตำรวจเอก (ส.ต.อ.)
(Police Sergeant)
RTA-02.svg
สิบโท (ส.ท.)
(Corporal)

จ่าโท (จ.ท.)
(Petty Officer Second Class)

จ่าอากาศโท (จ.ท.)
(Corporal)

สิบตำรวจโท (ส.ต.ท.)
(Police Corporal)
RTA-01.svg
สิบตรี (ส.ต.)
(Lance Corporal)

จ่าตรี (จ.ต.)
(Petty Officer Third Class)

จ่าอากาศตรี (จ.ต.)
(Leading Aircraft man)

สิบตำรวจตรี (ส.ต.ต.)
(Police Lance Corporal)
สิบตรีกองประจำการ (ส.ต.ฯ)
(Private First Class)
ต่ำกว่าชั้นประทวน
Private
ไม่มี
พลทหาร (พลฯ)
(Private)
ไม่มี
พลทหาร
(Seaman)
ไม่มี
พลทหาร
(Airman)
ไม่มี
พลตำรวจ (พลฯ)
(Policeman Constable หรือ Police Private)

นักเรียนนายร้อย[แก้]

ระดับยศ นักเรียนเตรียมทหาร นักเรียนนายร้อย นักเรียนนายเรือ นักเรียนนายเรืออากาศ นักเรียนนายร้อยตำรวจ
หัวหน้านักเรียน
Cadet Leader

หัวหน้านักเรียนเตรียมทหาร
(Pre-Cadet Leader)

หัวหน้านักเรียน
(Cadet Leader)

หัวหน้านักเรียนนายเรือ
(Naval Cadet Leader)

หัวหน้านักเรียนนายเรืออากาศ
(Air Cadet Leader)

หัวหน้านักเรียนนายร้อยตำรวจ
(Police Cadet Leader)
หัวหน้ากองพัน
Battalion Leader
หัวหน้ากองพัน (นตท.)
(Pre-Cadet Battalion Leader)

หัวหน้ากองพัน (นนร.)
(Cadet Battalion Leader)

หัวหน้ากองพัน (นนร.)
(Naval Cadet Battalion Leader)

หัวหน้ากองพัน (นนอ.)
(Air Cadet Battalion Leader)

หัวหน้ากองร้อย (นรต.)
(Police Cadet Battalion Leader)
หัวหน้ากองร้อย
Company Leader

หัวหน้ากองร้อย (นตท.)
(Pre-Cadet Company Leader)

หัวหน้ากองร้อย (นนร.)
(Cadet Company Leader)

หัวหน้ากองร้อย (นนร.)
(Naval Cadet Company Leader)

หัวหน้ากองร้อย (นนอ.)
(Air Cadet Company Leader)

หัวหน้างานปกครอง (นรต.)
(Police Cadet Company Leader)
หัวหน้าหมวด
Platoon Leader
หัวหน้าหมวด (นตท.)
(Pre-Cadet Platoon Leader)

หัวหน้าหมวด (นนร.)
(Cadet Platoon Leader)

หัวหน้าหมวด (นนร.)
(Naval Cadet Platoon Leader)

หัวหน้าหมวด (นนอ.)
(Air Cadet Platoon Leader)

ผู้ช่วยผู้บังคับหมวด (นรต.)
(Platoon Chief's assistance)
หัวหน้าหมู่ (ผู้ช่วยครูฝึก)
Squad Leader
หัวหน้าหมู่ (นตท.)
(Pre-Cadet Squad Leader)

หัวหน้าหมู่ (นนร.)
(Cadet Squad Leader)

นักเรียนนายเรือ ไม่มีนักเรียนบังคับบัญชาตำแหน่งนี้
(Naval Cadet Squad Leader)

หัวหน้าหมู่ (นนอ.)
(Air Cadet Squad Leader)

นักเรียนนายร้อยตำรวจ ไม่มีนักเรียนผู้บังคับบัญชาตำแหน่งนี้
(Police Cadet Squad Leader)
หัวหน้าตอน
Section Leader
หัวหน้าตอน (นตท.)
(Pre-Cadet Section Leader)
หัวหน้าตอน (นนร.)
(Cadet Section Leader)
หัวหน้าตอน (นนร.)
(Naval Cadet Section Leader)
หัวหน้าตอน (นนอ.)
(Air Cadet Section Leader)
หัวหน้าตอน (นรต.)
(Police Cadet Section Leader)

นักเรียนแพทย์พยาบาล[แก้]

ระดับยศ นักเรียนแพทย์ทหาร นักเรียนพยาบาลกองทัพบก นักเรียนพยาบาลทหารเรือ นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ นักเรียนพยาบาลตำรวจ
หัวหน้านักเรียน
Cadet Chief

หัวหน้านักเรียนแพทย์ทหาร
(Medical Cadet Chief)

หัวหน้านักเรียนพยาบาลทหารบก
(Army Nurse Student Chief)

หัวหน้านักเรียนพยาบาลทหารเรือ
(Naval Nurse Student Chief)

หัวหน้านักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
(Air force Nurse Student Chief)

หัวหน้านักเรียนพยาบาลตำรวจ
(Police Nurse Student Chief)
หัวหน้ากองพัน
Battalion Chief
หัวหน้ากองพัน (นพท.)
(Medical Cadet Battalion Chief)

หัวหน้ากองพัน (นรพ.)
(Army Nurse Student Battalion Chief)

หัวหน้ากองพัน (นพร.)
(Naval Nurse Student Battalion Chief)

หัวหน้ากองพัน (นพอ.)
(Air Force Nurse Student Battalion Chief)

หัวหน้ากองพัน (นศพต.)
(Police Nurse Student Battalion Chief)
หัวหน้ากองร้อย
Company Chief

หัวหน้ากองร้อย (นพท.)
(Medical Cadet Company Chief)

หัวหน้ากองร้อย (นรพ.)
(Army Nurse Student Company Chief)

หัวหน้ากองร้อย (นพร.)
(Naval Nurse Student Company Chief)

หัวหน้ากองร้อย (นพอ.)
(Air Force Nurse Student Company Chief)

หัวหน้ากองร้อย (นศพต.)
(Police Nurse Student Company Chief)
หัวหน้าหมวด
Platoon Chief
หัวหน้าหมวด (นพท.)
(Medical Cadet Platoon Chief)

หัวหน้าหมวด (นรพ.)
(Army Nurse Student Platoon Chief)

หัวหน้าหมวด (นพร.)
(Naval Nurse Student Platoon Chief)

หัวหน้าหมวด (นพอ.)
(Air Force Nurse Student Platoon Chief)

หัวหน้าหมวด (นศพต.)
(Police Nurse Student Platoon Chief)
หัวหน้าหมู่ (ผู้ช่วยครู)
Squad Chief
หัวหน้าหมู่ (นพท.)
(Medical Cadet Squad Chief)

หัวหน้าหมู่ (นรพ.)
(Army Nurse Student Squad Chief)

หัวหน้าหมู่ (นพร.)
(Naval Nurse Student Squad Chief)

หัวหน้าหมู่ (นพอ.)
(Air Force Nurse Student Squad Chief)

หัวหน้าหมู่ (นศพต.)
(Police Cadet Squad Chief)
หัวหน้าตอน
Section Chief
หัวหน้าตอน (นพท.)
(Medical Cadet Section Chief)
หัวหน้าตอน (นรพ.)
(Army Nurse Student Section Chief)
หัวหน้าตอน (น.ร.ร.)
(Naval Nurse Student Section Chief)
หัวหน้าตอน (น.ร.อ.)
(Air Force Nurse Student Section Chief)
หัวหน้าตอน (น.ต.ท)
(Police Nurse Student Section Chief)

ธงหมายยศ[แก้]

ระดับยศ[4] ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ
จอมพล
Field Marshal
Flag Thai Field Marshal.svg
จอมพล
(Field Marshal)
Flag Thai Admiral of the Fleet.svg
จอมพลเรือ
(Admiral of the Fleet)
Flag Thai Marshal of Air Force.svg
จอมพลอากาศ
(Marshal of the RTAF)
นายพล
General (flag...)
Flag Thai General.svg
พลเอก (พล.อ.)
(General)
Flag Thai Admiral.svg
พลเรือเอก (พล.ร.อ.)
(Admiral)
Flag Thai Air Chief Marshal.svg
พลอากาศเอก (พล.อ.อ.)
(Air Chief Marshal)

พลตำรวจเอก (พล.ต.อ.)
(Police General)
Flag Thai Lieutenant General.svg
พลโท (พล.ท.)
(Lieutenant General)
Flag Thai Vice Admiral.svg
พลเรือโท (พล.ร.ท.)
(Vice Admiral)
Flag Thai Air Marshal.svg
พลอากาศโท (พล.อ.ท.)
(Air Marshal)

พลตำรวจโท (พล.ต.ท.)
(Police Lieutenant General)
Flag Thai Major General.svg
พลตรี (พล.ต.)
(Major General)
Flag Thai Rear Admiral.svg
พลเรือตรี (พล.ร.ต.)
(Rear Admiral)
Flag Thai Air Vice Marshal.svg
พลอากาศตรี (พล.อ.ต.)
(Air Vice Marshal)

พลตำรวจตรี (พล.ต.ต.)
(Police Major General)
Flag Thai Brigadier.svg
พลจัตวา (พล.จ.)
(Brigadier General)
Flag Thai Commodore.svg
พลเรือจัตวา (พล.ร.จ.)
(Commodore)
Flag Thai Air Commodore.svg
พลอากาศจัตวา (พล.อ.จ.)
(Air Commodore)

พลตำรวจจัตวา (พล.ต.จ.)
(Police Brigadier General)

นักเรียนทหาร[แก้]

กองทัพบก[แก้]

ชื่อยศ
ภาษาไทย
อักษรย่อ
(ไทย)
ชื่อยศ
ภาษาอังกฤษ
อักษรย่อ
(อังกฤษ)
เครื่องหมายยศ
นักเรียนนายร้อย นนร. Cadet CDT. เลขชั้นปี
นักเรียนแพทย์ทหาร นพท. Medical Cadet - เลขชั้นปี
นักเรียนพยาบาลกองทัพบก นรพ. Army Nurse Student - เลขชั้นปี
นักเรียนดุริยางค์ นดย. Army Music Student Std.AM. ไม่มี
นักเรียนนายสิบทหารบก นนส. Army Non - Commissioned Officer Student NCO ดอกจัน และ เลขชั้นปี
นักศึกษาวิชาทหาร นศท. Reserve Officer Training Corps Student ROTCs เลขชั้นปี

กองทัพเรือ[แก้]

ชื่อยศ
ภาษาไทย
อักษรย่อ
(ไทย)
ชื่อยศ
ภาษาอังกฤษ
อักษรย่อ
(อังกฤษ)
เครื่องหมายยศ
นักเรียนนายเรือ นนร. Naval Cadet NC ดุมชั้นปี
นักเรียนจ่าทหารเรือ นรจ. Naval Rating Candidate NRC ขีดเฉียง
นักเรียนพยาบาลทหารเรือ นพร. Naval Nurse Student - ไม่มี
นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ นดย.ทร. Naval Music Student Std.NM. ขีดแนวนอน
นักศึกษาวิชาทหาร กองทัพเรือ นศท.ทร Naval Reserve NR ไม่มี

กองทัพอากาศ[แก้]

ชื่อยศ
ภาษาไทย
อักษรย่อ
(ไทย)
ชื่อยศ
ภาษาอังกฤษ
อักษรย่อ
(อังกฤษ)
เครื่องหมายยศ
นักเรียนนายเรืออากาศ นนอ. Air Cadet - เลขชั้นปี
นักเรียนจ่าอากาศ นจอ. Air Technical Student Ats. เลขชั้นปี
นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ นพอ. Air force Nurse Student เลขชั้นปี
นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ นดอ. Air Music Student Ams. เลขชั้นปี
นักศึกษาวิชาทหาร กองทัพอากาศ นศท.ทอ Air force Reserve AR ไม่มี

ตำรวจ[แก้]

ชื่อยศ
ภาษาไทย
อักษรย่อ
(ไทย)
ชื่อยศ
ภาษาอังกฤษ
อักษรย่อ
(อังกฤษ)
เครื่องหมายยศ
นักเรียนนายร้อยตำรวจ นรต. Police Cadet Pol.Cdt. เลขชั้นปี
นักเรียนนายสิบตำรวจ นสต. Police Non - Commissioned Officer Student NCO เลขชั้นปี
นักเรียนพยาบาลตำรวจ นศพต. Police Nurse Student - เลขชั้นปี
นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ นดต. Police Music Student Pms. มี-ไม่มี

อัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร-ตำรวจ[แก้]

นายทหารชั้นประทวน[แก้]

อัตรา ชั้นยศ
ป.1 ชั้นยศ นายสิบ ทหารบก+ตำรวจ จ่า ทหารเรือ+ทหารอากาศ (C1)
ป.2 ชั้นยศ จ่า ทหารบก+ตำรวจ พันจ่า ทหารเรือ+ทหารอากาศ (C2)
ป.3 ชั้นยศ จ่าสิบเอก(พิเศษ) พันจ่าเอก(พิเศษ) พันจ่าอากาศเอก(พิเศษ) ดาบตำรวจ

นายทหารชั้นสัญญาบัตร[แก้]

อัตรา ชั้นยศ
น.1 ร้อยตรี-ร้อยโท เรือตรี-เรือโท เรืออากาศตรี-เรืออากาศโท (C3-C4)
น.2 ร้อยเอก-พันตรี เรือเอก-นาวาตรี เรืออากาศเอก-นาวาอากาศตรี (C5-C6)
น.3 พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท (C7)
น.4 พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก(C8)
น.5 พันเอก(พิเศษ) นาวาเอก (พิเศษ) นาวาอากาศเอก (พิเศษ)(C9 อำนวยการสูง)
น.6 พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี (C9 อำนวยการสูง-บริหารต้น)
น.7 พลโท พลเรือโท พลอากาศโท (บริหารสูง)
น.8 พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก (บริหารสูง)
น.9 อัตราจอมพล ของ พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก (บริหารสูง)

หมายเหตุ ตำแหน่งด้านหลังเป็นการเทียบระดับข้าราชการทหารกับข้าราชการพลเรือน(เทียบตามสายสะพาย)

อัตราเงินเดือนของตำรวจชั้นประทวน และสัญญาบัตร[แก้]

อัตรา ชั้นยศ
พ.1 พลตำรวจ
ป.1 สิบตำรวจตรี-สิบตำรวจเอก จ่าสิบตำรวจ
ป.2 จ่าสิบตำรวจ (พิเศษ)
ป.3 ดาบตำรวจ
ส.1 ร้อยตำรวจตรี-ร้อยตำรวจเอก
ส.2 พันตำรวจตรี
ส.3 พันตำรวจโท
ส.4 พันตำรวจเอก
ส.5 พันตำรวจเอก(พิเศษ)
ส.6 พลตำรวจตรี
ส.7 พลตำรวจโท
ส.8 พลตำรวจเอก
ส.9 พลตำรวจเอก ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

หมายเหตุ[แก้]

  • การเทียบยศของทหารและตำรวจไทยเป็นภาษาอังกฤษจะอ้างอิงกับยศของกองทัพสหรัฐอเมริกา (บางเหล่าทัพใช้การเทีบบยศคล้ายยศของกองทัพสหราชอาณาจักร เช่น กองทัพอากาศ)
  • ชั้นยศพลจัตวา พลเรือจัตวา พลอากาศจัตวา และพลตำรวจจัตวา เป็นชั้นยศนายพลขั้นที่ต่ำที่สุด ปัจจุบันไม่มีการแต่งตั้งชั้นยศพลจัตวาอีกแต่ยังคงยศไว้ตามกฎหมาย เนื่องจากนายทหารชั้นยศนายพลมีมากเกินไป จึงมีการแต่งตั้งนายทหาร-ตำรวจที่มีอัตราเงินเดือนเท่านายพลจัตวา หรือ น.5 เป็นพันเอก (พิเศษ) นาวาเอก (พิเศษ) นาวาอากาศเอก (พิเศษ) และพันตำรวจเอก (พิเศษ) ซึ่งถือเป็นยศเทียบเท่ากับพลจัตวาแทน
  • ยศจอมพลเป็นยศเฉพาะข้าราชการทหารเท่านั้น (ตำรวจนั้นเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนจึงไม่มียศชั้นนี้) ปัจจุบันยศนี้ยังคงไว้เช่นเดียวกับชั้นพลจัตวา แต่ไม่มีการแต่งตั้งเพิ่ม มีเพียงแต่อัตราเงินเดือนชั้นจอมพล หรือ น.9 เท่านั้น เนื่องจากในช่วงหลังเหตุการณ์ 14 ตุลา ทางราชการได้ดำริว่า ยศจอมพลควรเป็นพระยศเฉพาะสำหรับองค์จอมทัพ เช่นเดียวกับธรรมเนียมในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงกลาโหมจึงมิได้ดำเนินการขอพระราชทานยศจอมพลให้แก่ผู้บัญชาการเหล่าทัพคนใดอีกเลย ปัจจุบันชั้นยศจอมพลในประเทศไทยจึงมีเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากมีสงครามเกิดขึ้นก็อาจจะมีการแต่งตั้งจอมพลอีกครั้งก็ได้ เพราะในต่างประเทศถือว่าชั้นยศนี้มีอำนาจคุมกำลังทหารทั้งหมด
  • ยศนายดาบทหารในขณะนี้ยังไม่มีการยกเลิกชั้นยศ แต่ไม่มีการแต่งตั้งชั้นยศนี้เพิ่มเติม
  • สำหรับทหารเรือ ตั้งแต่ชั้นยศพันจ่าตรีขึ้นไป ในเครื่องแบบสีขาวและสีกากี ประดับยศไว้บริเวณอินทรธนู และในเครื่องแบบสีน้ำเงินดำ ประดับยศเป็นแถบดิ้นสีทองบริเวณปลายแขนเสื้อ

เชิงอรรถ[แก้]

  1. พระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 รก.2479//531/8 พฤศจิกายน 2479
  2. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
  3. ยศเหล่านี้ใช้แทนยศพลจัตวา พลเรือจัตวา พลอากาศจัตวา และพลตำรวจจัตวา
  4. ตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522 กำหนดให้มีธงหมายยศมีใช้เฉพาะตั้งแต่ยศนายพล นายพลเรือ นายพลอากาศ และ นายพลตำรวจขึ้นไปเท่านั้น

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]