ยศทหารสหภาพโซเวียต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตารางข้างล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับยศทหารของกองทัพโซเวียต (ทั้งสามเหล่าทัพหลัก) ระหว่าง ค.ศ. 1955-1991

เครื่องหมายยศ[แก้]

ทหารระดับ ทหารบก ทหารอากาศและทหารอื่น
(ยานเกราะ, ปืนใหญ่, ช่าง, สื่อสาร, ฯลฯ)
ทหารเรือ
จอมทัพ

จอมพลสูงสุดแห่งสหภาพโซเวียต
(Генерали́ссимус Сове́тского Сою́за)
ชั้นนายพล
(Generál)

จอมพลแห่งสหภาพโซเวียต
(Ма́ршал Совéтского Сою́за)

จอมพลเรือแห่งสหภาพโซเวียต
(Адмира́л Фло́та Совéтского Сою́за)

พลเอกอาวุโส
(Генера́л а́рмии) อินทรธนูหลังปี 1974

พลเอกอาวุโส
(Генера́л а́рмии) อินทรธนูก่อนปี 1974

จอมพลทหารอากาศ
(Гла́вный Ма́ршал Авиа́ции Совéтского Сою́за)

จอมพลทหารปืนใหญ่
(Гла́вный Ма́ршал Aртилерии Совéтского Сою́за)

จอมพลทหารยานเกราะ
(Гла́вный Ма́ршал Бронетанковых Войск Совéтского Сою́за)

จอมพลทหารช่าง
(Гла́вный Ма́ршал Инженерных Войск Совéтского Сою́за)

จอมพลทหารสื่อสาร
(Гла́вный Ма́ршал Войск Связи Совéтского Сою́за)

พลเรือเอกอาวุโส
(адмира́л фло́та) 1962–1994

พลเรือเอกอาวุโส
(адмира́л фло́та) 1943-1955

พลเอกอาวุโสทหารอากาศ
(Ма́ршал Авиа́ции)

พลเอกอาวุโสทหารปืนใหญ่
(Ма́ршал Aртилерии)

พลเอกอาวุโสทหารยานเกราะ
(Ма́ршал Бронетанковых Войск)

พลเอกอาวุโสทหารช่าง
(Ма́ршал Инженерных Войск)

พลเอกอาวุโสทหารสื่อสาร
(Ма́ршал Войск Связи)

พลเอก
(генера́л-полко́вник)

พลอากาศเอก
(генера́л-полко́вник авиа́ции)

พลเอกทหาร...(ชื่อเหล่า)
(генера́л-полко́вник ро́да во́йск)

พลเรือเอก
(адмира́л)

พลโท
(генера́л-лейтена́нт)

พลอากาศโท
(генера́л-лейтена́нт авиа́ции)

พลโททหาร...(ชื่อเหล่า)
(генера́л-лейтена́нт ро́да во́йск)

พลเรือโท
(ви́це-адмира́л)

พลตรี
(генера́л-майо́р)

พลอากาศตรี
(генера́л-майо́р авиа́ции)

พลตรีทหาร...(ชื่อเหล่า)
(генера́л-майо́р ро́да во́йск)

พลเรือตรี
(ко́нтр-адмира́л)
ชั้นนายพัน
(Polkóvnik)

พันเอก
(полко́вник)

นาวาอากาศเอก
(полко́вник авиа́ции)


พันเอกทหาร...(ชื่อเหล่า)
(полко́вник ро́да во́йск)

นาวาเอก
(капита́н 1-го ра́нга)

พันโท
(подполко́вник)

นาวาอากาศโท
(подполко́вник авиа́ции)


พันโททหาร...(ชื่อเหล่า)
(подполко́вник ро́да во́йск)

นาวาโท
(капита́н 2-го р́анга)

พันตรี
(майо́р)

นาวาอากาศตรี
(майо́р авиа́ции)

พันตรีทหาร...(ชื่อเหล่า)
(майо́р ро́да во́йск)

นาวาตรี
(капита́н 3-го р́анга)
ชั้นนายร้อย
(Leytenánt)

ร้อยเอกพิเศษ
(капита́н)

เรืออากาศเอกพิเศษ
(капита́н авиа́ции)


ร้อยเอกพิเศษทหาร...(ชื่อเหล่า)
(капита́н ро́да во́йск)

เรือเอกพิเศษ
(капита́н-лейтена́нт)

ร้อยเอก
(ста́рший лейтена́нт)

เรืออากาศเอก
(ста́рший лейтена́нт авиа́ции)


ร้อยเอกทหาร...(ชื่อเหล่า)
(ста́рший лейтена́нт ро́да во́йск)

เรือเอก
(старший лейтенант)

ร้อยโท
(лейтена́нт)

เรืออากาศโท
(лейтена́нт авиа́ции)


ร้อยโททหาร...(ชื่อเหล่า)
(лейтена́нт ро́да во́йск)

เรือโท
(лейтена́нт)

ร้อยตรี
(мла́дший лейтена́нт)

เรืออากาศตรี
(мла́дший лейтена́нт авиа́ции)

ร้อยตรีทหาร...(ชื่อเหล่า)
(мла́дший лейтена́нт ро́да во́йск)

เรือตรี
(мла́дший лейтена́нт)
ชั้นนายดาบ
(Praporshchik)

ดาบเอก
(ста́рший пра́порщик)ตั้งแต่ 1980

ดาบอากาศเอก
(ста́рший пра́порщик авиа́ции)

ดาบเอกทหาร...(ชื่อเหล่า)
(ста́рший пра́порщик ро́да во́йск)
ตั้งแต่ 1980

ดาบเรือเอก
(ста́рший ми́чман) ตั้งแต่ 1980

ดาบโท
(пра́порщик) เริ่มในปี 1972

ดาบอากาศโท
(пра́порщик авиа́ции)

ดาบโททหาร...(ชื่อเหล่า)
(пра́порщик ро́да во́йск)
ตั้งแต่ 1972

ดาบเรือโท
(ми́чман) ตั้งแต่ 1972
ชั้นนายจ่าสิบ
(Starshina)
และนายสิบ
(Serzhánt)

จ่าสิบเอก
(старшина́) รูปแบบก่อนปี 1963

จ่าสิบเอก
(старшина́) รูปแบบก่อนปี 1963

พันจ่าอากาศเอก
(старшина́ авиа́ции)

จ่าสิบเอก...ทหาร(ชื่อเหล่า)
(старшина́ ро́да во́йск)
รูปแบบก่อนปี 1963

พันจ่าเอก
(гла́вный корабе́льный старшина́)
รุปแบบหลังปี 1952

พันจ่าเอก
(гла́вный корабе́льный старшина́)
รูปแบบก่อนปี 1952

จ่าสิบโท
(ста́рший сержа́нт)

พันจ่าอากาศโท
(ста́рший сержа́нт авиа́ции)
จ่าสิบตรีทหาร...(ชื่อเหล่า)
(ста́рший сержа́нт ро́да во́йск)

พันจ่าโท
(гла́вный старшина́)

สิบเอก
(сержа́нт)

จ่าอากาศเอก
(сержа́нт авиа́ции)
สิบเอกทหาร...(ชื่อเหล่า)
(сержа́нт ро́да во́йск)

จ่าเอก
(старшина́ 1-й статьи́)

สิบโท
(мла́дший сержа́нт)

จ่าอากาศโท
(мла́дший сержа́нт авиа́ции)
สิบโททหาร...(ชื่อเหล่า)
(мла́дший сержа́нт ро́да во́йск)

จ่าโท
(старшина́ 2-й статьи́)
ชั้นพลทหาร
(Soldaty)

พลทหารบกเอก
(ефре́йтор)

พลทหารอากาศเอก
(ефре́йтор авиа́ции)
พลทหาร...(ชื่อเหล่า)เอก
(ефре́йтор ро́да во́йск)

พลทหารเรือเอก
(ста́рший матро́с)

พลทหารบกโท
(рядово́й)

พลทหารอากาศโท
(рядово́й авиа́ции)
พลทหาร...(ชื่อเหล่า)โท
(рядово́й ро́да во́йск)

พลทหารเรือโท
(матро́с)

ตัวอักษรย่อ[แก้]

เครื่องหมาย อินทรธนู ของเคจีบี (อักษรย่อ:ГБ)

ตัวอักษรย่อใช้พร้อมกับ อินทรธนู, ตั่งแต่ปี 1972, ดั่งนี้:[1]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]