ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศิลปะไทย"

ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
 
[[จิตรกรรมไทย]] จัดเป็นภาพเล่าเรื่องที่เขียนขึ้นด้วยความคิดจินตนาการของคนไทย มีลักษณะตามอุดมคติของกระบวนงานช่างไทย คือ
# เขียนสีแบน ไม่คำนึงถึงแส้่ื้ื่ืัี่ดกืิา่ำะืืืืืืืืืืืืืืืืเ่่่่้ะพืหี้ดเ่นหพเ่หตคีเ่ีืหีะเ่าืดีเ้อิืพ้ี้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ืดกผเิารสด่อิา้อ้่อัีเอิ่้อีาสอเาอเเ่้า้่าอ้อเอเอ้เเอเเอา้ท้เ่อเเอเเ้้่งและเงาแสงและเงา นิยมตัดเส้นให้เห็นชัดเจน และเส้นที่ใช้ จะแสดงความรู้สึกเคลื่อนไหวนุ่มนวล
# เขียนตัวพระ-นาง เป็นแบบละคร มีลีลา ท่าทางเหมือนกัน ผิดแผกแตกต่าง กันด้วยสีร่างกายและเครื่องประดับ
# เขียนแบบตานกมอง หรือเป็นภาพต่ำกว่าสายตา โดยมุมมองจากที่สูงลงสู่ ล่าง จะเห็นเป็นรูปเรื่องราวได้ตลอดภาพ
55,468

การแก้ไข