เชเนวเมร์ลาอูครายีนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เชเนวเมร์ลาอูครายีนา
Shche ne vmerla Ukraina
Shche ne vmerla Ukraina.png
สกอร์ดนตรีเพลงชาติยูเครน
เนื้อร้อง Pavlo Chubynsky, พ.ศ. 2405 (ค.ศ. 1862)
ทำนอง มีไคโล เวร์บิตสกี, พ.ศ. 2406 (ค.ศ. 1863)
รับไปใช้ 15 มกราคม พ.ศ. 2535 (ทำนอง)
6 มีนาคม พ.ศ. 2546 (เนื้อร้อง)
เชเนวเมร์ลาอูครายีนา (บรรเลง)

หากมีปัญหาในการเล่นไฟล์นี้ ดูที่ วิธีใช้สื่อ

เชเนวเมร์ลาอูครายีนา (ยูเครน: Ще не вмерла Українa "ยูเครนยังไม่สูญสิ้น") เป็นเพลงชาติของยูเครน ประกาศใช้อย่างเป็นทางการภายหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตเมื่อ พ.ศ. 2535. ก่อนหน้านี้มีการใช้เพลงชาติอื่น ซึ่งมีเนื้อหาที่ปลุกใจทั้งสามเพลง ส่วนใหญ่ใช้เพลง Za Ukrainu โดยมีโคลา โวโรนืย


มีไคโล เวร์บิตสกี, ผู้เรียบเรียงทำนองเพลง.

ฐานะความเป็นเพลงชาติ[แก้]

รัฐเอกราชระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1[แก้]

เมื่อปี พ.ศ. 2460 (ค.ศ. 1917) เชเนวเมร์ลาอูครายีนาได้รับการประกาศให้เป็นเพลงชาติของรัฐเอกราชยูเครนสมัยต่าง ๆ ดังนี้ สาธารณรัฐประชาชนยูเครน, สาธารณรัฐยูเครนตะวันตก และรัฐยูเครน เพลงดังกล่าวนี้ใช้มาจนถึง พ.ศ. 2463 (ค.ศ. 1920) และถูกยกเลิกภายหลังจากการยึดของของโซเวียต

รัฐเอกราชระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2[แก้]

การประกาศเอกราช ครั้งที่ 2[แก้]

เชเนวเมร์ลาอูครายีนา (พฤตินัย) ถูกขับร้องครั้งแรกในพิธีเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี เลโอนิก คราชาค เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2534

มาตราที่ 20 ของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐยูเครน (28 มิถุนายน, พ.ศ. 2539) เพลงชาติสาธารณรัฐยูเครน โดย มีไคโล เวร์บิตสกี เป็นผู้กำหนดแนวคิดสำคัญในการเรียบเรียงทำนอง :

The State Anthem of Ukraine is the national anthem set to the music of M. Verbytskyi, with words that are confirmed by the law adopted by no less than two-thirds of the constitutional composition of the Verkhovna Rada of Ukraine.

เนื้อร้องฉบับปัจจุบัน[แก้]

บทร้อง[แก้]

เนื้อร้องสมัยใหม่[แก้]

ภาษายูเครน (อักษรซีริลลิก) ภาษายูเครน (อักษรโรมัน) คำแปล
บทที่ 1
(เพลงชาติฉบับราชการ)

Ще не вмерла України ні слава, ні воля,
Ще нам, браття-українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Shche ne vmerla Ukrayiny, ni slava, ni volya,
Shche nam, brattia ukrayint'si, usmikhnet'sia dolia.
Z-hynut' nashi vorozhen'ky, yak rosa na sontsi,
Zapanuyem i my, brattia, u svoyiy storontsi.

ยูเครนยังคงอยู่เหมือนเดิม ใช่เกียรติของเธอ เสรีภาพของเธอหรือไม่
จากนี้เรายังผูกมิตรต่อชาวยูเครน รอยยิ้มที่ชะตากัน
ศัตรูของเราจะสิ้นสูญดั่งนำค้างละลายในดวงอาทิตย์
และเราจะคุ้มครองพี่น้องในดินแดนที่ว่างเปล่าของเราเอง

ประสานเสียง (x2)

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Dushu y tilo my polozhym za nashu svobodu,
I pokazhem, shcho my, brattia, kozats'koho rodu!

เราจะสละวิญญาณและร่างกายของเรา ให้เข้าถึงเสรีภาพของเรา
เราจะแสดงให้รู้ว่าพี่น้องเราเป็นชนชาติคอสแซก

บทที่ 2

Станем браття, в бій кривавий, від Сяну до Дону
В ріднім краю панувати не дамо нікому.
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще на нашій Україні доленька наспіє.

Stanem brattia, v biy kryvavyi, vid Sianu do Donu
V ridnim kraiu panuvaty ne damo nikomu.
Chorne more shche vsmikhnetsia, did Dnipro zradiye,
Shche na nashiy Ukrayini dolen'ka naspiye.

เราจะยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องในศึกนองเลือด จากแม่น้ำซานและแม่น้ำดอน
เราจะไม่ยอมให้ใครอื่นมาครอบครอง บ้านเกิดเมืองนอนของเรา
ทะเลดำและแม่น้ำนีเปอร์จะเป็นที่ที่มีแต่รอยยิ้มและรื่นเริง
ยูเครนของเรานั้นเอง จะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง

ประสานเสียง (x2)
บทที่ 3

А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже.
За Карпати відіб'ється, згомонить степами,
України слава стане поміж народами.

A zavziattia pratsia shchyra svoho shche dokazhe,
Shche sia voli v Ukrayini pisn' huchna rozliazhe.
Za Karpaty vidibiet'tsia z-homonyt' stepamy,
Ukrayiny slava stane pomizh narodamy.

ประสานเสียง (x2)

เนื้อร้องฉบับดั้งเดิม[แก้]

เนื้อร้องฉบับดั้งเดิม เพยแพร่เมื่อ ค.ศ. 1863 (note the archaic orthography)
ภาษายูเครน (อักษรซีริลลิก) ภาษายูเครน (อักษรโรมัน) คำแปล
Ще не вмерла Україна,
И слава, и воля!
Ще намъ, браття-молодці,
Усміхнеться доля!
Згинуть наші вороги,
Якъ роса на сонці;
Запануємъ, браття й ми
У своїй сторонці.
Shche ne vmerla Ukrayina,
Y slava, y volia
Shche nam, brattia-molodtsi,
Usmikhnet'sia dolia!
Z-hynut' nashi vorohy,
Yak rosa na sontsi;
Zapanuiem, brattia i my
U svoyii storontsi.
ยูเครนยังคงอยู่เหมือนเดิม
ใช่เกียรติของเธอ เสรีภาพของเธอหรือไม่!
จากนี้เรายังผูกมิตรต่อชาวยูเครน
รอยยิ้มที่ชะตากัน
ศัตรูของเราจะสิ้นสูญดั่ง
น้ำค้างละลายในดวงอาทิตย์
และเราจะคุ้มครองพี่น้อง
ในดินแดนที่ว่างเปล่าของเราเอง.
Приспів
Душу, тіло ми пложимъ
За свою свободу
И покажемъ, що ми браття
Козацького роду.
Гей-гей, браття миле,
Нумо братися за діло!
Гей-гей пора встати,
Пора волю добувати!
Refrain
Dushu, tilo, my plozhym
Za svoiu svobodu
Y pokazhem, shcho my brattia
Kozats'koho rodu.
Hei-hei, brattia myle,
Numo bratytsia za dilo!
Hei-hei, pora vstaty,
Pora voliu dobuvaty!
ประสานเสียง
เราจะสละวิญญาณและร่างกายของเรา
ให้เข้าถึงเสรีภาพของเรา
เราจะแสดงให้รู้ว่าพี่น้องเรา
เป็นชนชาติคอสแซก
Hey, hey dearest brothers
Onward take to battle
Hey, hey, time to rise,
Time to gain freedom!
Наливайко, Залізнякъ
И Тарас Трясило
Кличуть насъ изъ-за могилъ
На святеє діло.
Изгадаймо славну смерть
Лицарства-козацтва,
Щобъ не втратить марне намъ
Своєго юнацтва.
Nalyvaiko, Zalizniak
Y Taras Triasylo
Klychut' nas yz-za mohyl
Na sviateie dilo
Yz-hadaimo slavnu smert'
Lytsartstva-kozatstva,
Shchob ne vtratyt' marne nam
Svoieho iunatstva.
Nalyvaiko, Zalizniak
And Taras Triasylo
Call us from beyond the grave
To the holy battle.
Recall the famous death of
Chivalarious Cossacks
Not to lose vainly
Our youth.
Приспів
Refrain
ประสานเสียง
Ой Богдане, Богдане
Славний нашъ гетьмане!
На-що віддавъ Україну
Москалям поганимъ?!
Щобъ вернути іі честь,
Ляжемъ головами,
Назовемся України
Вірними синами!
Oi Bohdane, Bohdane
Slavnyi nash het'mane!
Na-shcho viddav Ukrainu
Moskaliam pohanym?!
Shchob vernuty ii chest'
Liazhem holovamy
Nazovemsia Ukrainy
Virnymy synamy!
Oh Bohdan, Bohdan
Our great hetman
What for did you give Ukraine
To wretched muscovites?!
To return her honor,
We lay our heads
We shall call ourselves Ukraine's
Faithful sons!
Приспів
Refrain
ประสานเสียง
Наші браття Славяне
Вже за зброю взялись;
Не діжде ніхто, щобъ ми
По-заду зістались.
Поєднаймось разомъ всі,
Братчики-Славяне:
Нехай гинуть вороги,
Най воля настане!
Nashi brattia Slaviane
Vzhe za zbroiu vzialys';
Ne dizhde nikhto, shchob my
Po-zadu zistalys'.
Poiednaimos' razom vsi,
Bratchyky-Slaviane:
Nekhai hynut' vorohy,
Nai volia nastane!
Our Slavic brothers
Already took up arms
No one shall see
That we should stay behind.
Unite together all,
Brothers Slavs:
So that enemies perish,
And freedom comes!
Приспів
Refrain
ประสานเสียง

สื่อ[แก้]

บรรเลงและขับร้องโดยคณะประสานเสียง

หากมีปัญหาในการเล่นไฟล์นี้ ดูที่ วิธีใช้สื่อ

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แหล่งรวบรวมข้อมูลและไฟล์เสียง
วีดิทัศน์


แม่แบบ:Ukraine topics