ราโบชายา มาร์เซลเยซา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ราโบชายา มาร์เซลเยซา
Рабочая Марсельеза
Rabochaya Marsel'yeza

เพลงชาติของรัสเซีย
เพลงชาติเดิมของรัสเซียโซเวียต
(เป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้น ๆ คู่กับแองเตอร์นาซิอองนาล)
เนื้อร้องปิออตร์ ลัฟรอฟ
ทำนองโรแบร์ท ชูมัน
รับไปใช้ค.ศ. 1917
เลิกใช้ค.ศ. 1918
ก่อนหน้า"พระเจ้าคุ้มครองซาร์!"
ถัดไป"แองเตอร์นาซิอองนาล"
ตัวอย่างเสียง

มาร์แซแยซของกรรมกร (อังกฤษ: Worker's Marsellise) หรือ ราโบชายา มาร์เซลเยซา[n 1] เป็นเพลงที่เกี่ยวกับการปฏิวัติที่ตั้งชื่อตามมาร์แซแยซ โดยมีรากฐานมาจากกวีของปิออตร์ ลัฟรอฟ ในลอนดอน ในชื่อว่าเพลงใหม่ (รัสเซีย: Новая песня, อักษรโรมัน: Novaya pesnya) ซึ่งตัวบทกวีสะท้อนถึงแผนการของนักสังคมนิยมหัวรุนแรง และการเรียกร้องให้มีการล้มล้างราชาธิปไตยรัสเซียอย่างรุนแรง ในตอนปลายของ ค.ศ. 1875 หรือภายใน ค.ศ. 1876 บทกวีนี้ถูกเริ่มร้องในรัสเซีย พร้อมกับทำนองท่อนสุดท้ายของเพลงดีไบเดินเกรนาดีร์ ของโรแบร์ท ชูมัน ซึ่งทำนองของชูมันได้รับแรงบันดาลใจจากมาร์แซแยซของฝรั่งเศส แต่เนื่องจากเป็นเพลงต้นฉบับ ดังนั้นทำนองและเนื้อร้องของราโบชายา มาร์เซลเยซา จึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมาร์แซแยซของฝรั่งเศส เพลงนี้ใกล้เคียงกับนวนิยายแห่งการจินตนาการอันโหดร้ายของรัสเซีย และสิ่งนี้มีอิทธิพลต่อความนิยม ชื่อเพลงมาร์แซแยซของกรรมกร ได้รับการแก้ไขในคริสต์ทศวรรษที่ 1890[1]

เนื้อร้อง[แก้]

เนื้อร้องอักษรซีริลลิก
ถอดเสียงเป็นอักษรโรมัน
สัทอักษรสากล
การแปลภาษาฝรั่งเศส
คำแปลภาษาอังกฤษ

Отречемся от старого мира!
Отряхнем его прах с наших ног!
Нам враждебны златые кумиры;
Ненавистен нам царский чертог!

Мы пойдём к нашим страждущим братьям,
Мы к голодному люду пойдём,
С ним пошлём мы злодеям проклятья —
На борьбу мы его поведём.

Припев:
Вставай, подымайся, рабочий народ!
Вставай на врагов, брат голодный!
Раздайся, крик мести народной!
Вперёд! Вперёд! Вперёд! Вперёд! Вперёд!

Богачи, кулаки жадной сворой
Расхищают тяжёлый твой труд,
Твоим потом жиреют обжоры;
Твой последний кусок они рвут.

Голодай, чтоб они пировали!
Голодай, чтоб в игре биржевой
Они совесть и честь продавали,
Чтоб ругались они над тобой!

Припев

Тебе отдых — одна лишь могила!
Каждый день — недоимку готовь;
Царь-вампир из тебя тянет жилы;
Царь-вампир пьёт народную кровь!

Ему нужны для войска солдаты:
Подавай же сюда сыновей!
Ему нужны пиры да палаты:
Подавай ему крови твоей!

Припев

Не довольно ли вечного горя?
Встанем, братья, повсюду зараз!
От Днепра и до Белого моря,
И Поволжье, и Дальний Кавказ!

На воров, на собак — на богатых!
Да на злого вампира-царя!
Бей, губи их, злодеев проклятых!
Засветись, лучшей жизни заря!

Припев

И взойдёт за кровавой зарёю
Солнце правды и братства людей.
Купим мир мы последней борьбою,
Купим кровью мы счастье детей.

И настанет година свободы,
Сгинет ложь, сгинет зло навсегда,
И сольются в едино народы
В вольном царстве святого труда…[2]

Otrečemsä ot starovo mira!
Oträhnem jevo prah s naših nog!
Nam vraždebny zlatyje kumiry;
Nenavisten nam carskij čertog!

My pojdöm k našim stražduščim braťäm,
My k golodnomu lüdu pojdöm,
S nim pošlöm my zlodejam prokläťä —
Na bořbu my jevo poveďöm.

Pripev:
Vstavaj, podymajsä, rabočij narod!
Vstavaj na vragov, brat golodnyj!
Razdajsä, krik mesti narodnoj!
Vperöd! Vperöd! Vperöd! Vperöd! Vperöd!

Bogači, kulaki žadnoj svoroj
Rashiščajut täžölyj tvoj trud,
Tvoim potom žirejut obžory;
Tvoj poslednij kusok oni rvut.

Golodaj, čtob oni pirovali!
Golodaj, čtob v igre birževoj
Oni sovesť i česť prodavali,
Čtob rugaliś oni nad toboj!

Pripev

Tebe otdyh — odna lišj mogila!
Každyj denj — nedoimku gotovj;
Cař-vampir iz tebä tänet žily;
Cař-vampir pjöt narodnuju krovj!

Jemu nužny dlä vojska soldaty:
Podavaj že süda synovej!
Jemu nužny piry da palaty:
Podavaj jemu krovi tvojej!

Pripev

Ne dovoľno li večnovo gorä?
Vstanem, braťä, povsüdu zaraz!
Ot Dnepra i do Belovo morä,
I Povolžje, i Daľnij Kavkaz!

Na vorov, na sobak — na bogatyh!
Da na zlogo vampira-carä!
Bej, gubi ih, zlodejev proklätyh!
Zasvetiś, lučšej žizni zarä!

I vzojdöt za krovavoj zaröju
Solnce pravdy i bratstva lüdej.
Kupim mir my poslednej bořboju,
Kupim krovjü my sčasťe detej.

I nastanet godina svobody,
Sginet ložj, sginet zlo navsegda,
I soľütsä v jedino narody
V voľnom carstve svätovo truda…

[ɐtrʲɪˈt͡ɕemsʲə ɐt‿ˈstarəvə ˈmʲirə]
[ɐtrʲɪxˈnʲem (j)ɪˈvo prax s‿ˈnaʂɨx nok]
[nam vrɐʐˈdʲebnɨ ˈzlatɨje kʊˈmʲirɨ]
[ˈnʲenəvʲɪsʲtʲɪn nam ˈt͡sarskʲɪj t͡ɕɪrˈtok]

[mɨ pɐjˈdʲɵm k‿ˈnaʂɨm ˈstraʐdʊɕːɪm ˈbratʲjəm]
[mɨg‿ɡɐˈlodnəmʊ ˈlʲʉdʊ pɐjˈdʲɵm]
[s‿nʲim pɐʂˈlʲɵm mɨ zlɐˈdʲejəm prɐˈklʲætʲjə]
[nə bɐrʲˈbu mɨ (j)ɪˈvo pəvʲɪˈdʲɵm]

[prʲɪˈpʲef]
[fstɐˈvaj ǀ pədɨˈmajsʲə ǀ rɐˈbot͡ɕɪj nɐˈrot]
[fstɐˈvaj nə vrɐˈɡof ǀ brad‿ɡɐˈlodnɨj]
[rɐzˈdajsʲə ǀ krʲik mʲɪˈsʲtʲi nɐˈrodnəj]
[f⁽ʲ⁾pʲɪˈrʲɵt ǀ f⁽ʲ⁾pʲɪˈrʲɵt ǀ f⁽ʲ⁾pʲɪˈrʲɵt ǀ f⁽ʲ⁾pʲɪˈrʲɵt ǀ f⁽ʲ⁾pʲɪˈrʲɵt]

[bəɡɐˈt͡ɕi ǀ kʊlɐˈkʲi ˈʐadnəj ˈsvorəj]
[rəsxʲɪˈɕːæjʊt tʲɪˈʐolɨj tvoj trut]
[tvɐˈim pɐˈtom ˈʐɨrɪjʊt ɐbˈʐorɨ]
[tvoj pɐs⁽ʲ⁾ˈlʲedʲnʲɪj kʊˈsok ɐˈnʲi rvut]

[ɡəlɐˈdaj ǀ ʂtop ɐˈnʲi pʲɪrɐˈvalʲɪ]
[ɡəlɐˈdaj ǀ ʂtop v‿ɪˈɡrʲe bʲɪrʐɨˈvoj]
[ɐˈnʲi ˈsovʲɪsʲtʲ i t͡ɕesʲtʲ prədɐˈvalʲɪ]
[ʂtop rʊˈɡalʲɪsʲ ɐˈnʲi nət tɐˈboj]

[prʲɪˈpʲef]

[tʲɪˈbʲe ˈodːɨx ǀ ɐdˈna lʲiʂ mɐˈɡʲilə]
[ˈkaʐdɨj dʲenʲ ǀ nʲɪdɐˈimkʊ ɡɐˈtofʲ]
[t͡sarʲ vɐm⁽ʲ⁾ˈpʲir ɪs tʲɪˈbʲa ˈtʲænʲɪt ˈʐɨlɨ]
[t͡sarʲ vɐm⁽ʲ⁾ˈpʲir p⁽ʲ⁾jɵt nərɐˈnujʊ krofʲ]

[(j)ɪˈmu nʊʐˈnɨ dlʲæ vɐjˈska sɐlˈdatɨ]
[pədɐˈvaj ʐɨ sʲʊˈda sɨnɐˈvʲej]
[(j)ɪˈmu nʊʐˈnɨ pʲɪˈrɨ da pɐˈlatɨ]
[pədɐˈvaj (j)ɪˈmu ˈkrovʲɪ tvɐˈjej]

[prʲɪˈpʲef]

[nʲɪ dɐˈvolʲnə lʲi ˈvʲet͡ɕnəvə ɡɐˈrʲa]
[ˈfstanʲɪm ǀ ˈbratʲjə ǀ pɐfˈsʲʉdʊ zɐˈras]
[ɐt dʲnʲeprə i də ˈbʲeləvə mɐˈrʲæ]
[i pɐˈvolʐje ǀ i ˈdalʲnʲɪj kɐfˈkas]

[nə vɐˈrof ǀ nə sɐˈbak ǀ nə bɐˈɡatɨx]
[də nə ˈzlovə vɐm⁽ʲ⁾ˈpʲirə t͡sɐˈrʲa]
[bʲej ǀ ɡʊˈbʲi ix ǀ zlɐˈdʲe(j)ɪf ˈproklʲɪtɨx]
[zəsvʲɪˈtʲisʲ ǀ ˈlut͡ʂʂɨj ˈʐɨzʲnʲɪ zɐˈrʲa]

[prʲɪˈpʲef]

[i vzɐjˈdʲɵt zə krɐˈvavəj zɐˈrʲɵjʊ]
[ˈsont͡sə ˈpravdɨ i ˈbrat͡stvə lʲʉˈdʲej]
[ˈkupʲɪm mʲir ɨ pɐs⁽ʲ⁾ˈlʲedʲnʲɪj bɐrʲˈbojʊ]
[ˈkupʲɪm ˈkrov⁽ʲ⁾jʊ mɨ ˈɕːæsʲtʲje dʲɪˈtʲej]

[i nɐˈstanʲɪt ɡɐˈdʲinə svɐˈbodɨ]
[ˈzɡʲinʲɪt loʂ ǀ ˈzɡʲinʲɪt zlo nəfsʲɪɡˈda]
[i sɐˈlʲjʉt͡sːə v‿(j)ɪˈdʲinə nɐˈrodɨ]
[v‿ˈvolʲnəm ˈt͡sarstvʲe svʲɪˈtovə trʊˈda]

Dénonçons l'ancien monde !
Enlevons sa poussière de nos pieds !
Nous n'avons pas besoin des idoles d'or,
Nous détestons les palais du Tsar !

Nous irons parmi les frères souffrants,
Nous irons vers ceux qui ont faim ;
Ensemble avec eux nous envoyons nos fléaux aux portes de l'enfer,
Nous les appellerons à lutter avec nous :

Refrain :
Debout, debout, travailleurs !
Debout contre les ennemis, frère affamé !
En avant! En avant! Le peuple crie vengeance
En avant, en avant, en avant, en avant, en avant !


Le riche, l'exploitant, l'avare
Te prive de ton travail si durement,
Dans ta sueur l'avare,
Déchire ta dernière miette de pain.

La faim, pour qu'ils profitent
La faim, pour qu'en jouant en Bourse
Ils vendent conscience et honneur
Et ainsi ils t'humilient.

Refrain

Pour toi le repos sera seulement dans la tombe.
Toute sa vie, prêt à recouvrir les arriérés,
le tsar-vampire te tire les boyaux
Le tsar-vampire boit le sang du peuple.

Il a besoin de soldats pour les régiments.
Donnez-lui vos fils.
Il a besoin de fêtes et de palais.
Donnez-lui votre sang.

Refrain

N'en est-il pas assez de la douleur incessante ?
Levez-vous, frères, partout à la fois
Du Dniepr à la mer Blanche,
Et la région de la Volga, du Caucase et de l'Extrême

Contre les voleurs, les chiens – contre les riches
Et contre le maléfique tsar-vampire.
Sus ! Qu'ils périssent, ces maudits scélérats.
Que luise l'aube d'une vie meilleure.

Refrain

Et monte vers une aube sanglante
Le soleil de la vérité et de l'amour fraternel,
Même si nous avons payé un prix terrible,
Notre sang, pour le bonheur de la terre.

Et viendra le temps de la liberté
Le mensonge et le mal disparaîtront à jamais,
Et tous les peuples se fondront en un seul
Sous le règne guilleret du travail sacré…

Let us decry the old world!
Let’s from our feet shake its dirt!
To the golden idols foes we are!
The imperial palace we abhor!

’Mong the sufferin’ brethren we shall proceed,
To the hungry people we shall proceed;
Together we raise hell with evil-doers,
We shall tell ’em to struggle with us!

ประสานเสียง:
Arise, arise! O proletariats!
Rise up, O hungry brother, ’gainst the doers!
Let’s be heard the people’s cry for vengeance!
Onward! Onward! Onward! Onward! Onward!

The mogul, leeches, and greedy clan
Deprive Thee of Thy toil labour’d,
In Thy sweat the greedy fatten,
Thy last piece of bread they shred.

Starve and make ’em revel!
Starve in the stock market game!
Conscience and honour they sell
So at Thee they can moan!

ประสานเสียง

For Thee the rest is just the grave
Ev’ryday ready is the debt,
The Tsar-vampire Thy veins pulleth,
And the people’s blood drinketh.

For army soldiers he needeth,
So sacrifice Thy sons!
For feasts and halls he needeth,
So give him Thy blood!

ประสานเสียง

Is not enough our suffering continu’d?
O brothers, rise now from far and wide!
From the Dnepr to the White sea,
’Long the Volga, and the Far Kavkaz!

To the thieves, dogs and the mogul;
Even to the vampire-Tsar of evil!
Beat and slay ’em, these damn’d villains!
And glow, O dawn of the best life!

ประสานเสียง

Behind the bloody dawn on it goeth
Sun of freedom and guild of mankind.
Of peace with this last battle we buy,
With our blood of the children’s joy we buy.

In the era of freedom it breaketh,
Lies disappear, fore’er the evil vanisheth,
And the nations shall as one unite
In the free realm of the sacred act…

หมายเหตุ[แก้]

  1. รัสเซีย: Рабочая Марсельеза, อักษรโรมัน: Rabochaya Marsel'yeza, สัทอักษรสากล: [rɐˈbot͡ɕɪjə mərsʲɪˈlʲjezə]

อ้างอิง[แก้]

  1. Fakhretdinov, Rustam (2018). ""Russkaya marseleza": zhestokiy romans Petra Lavrova ["The Russian Marseillaise": A Cruel Romance of Pyotr Lavrov]". Antropologicheskij Forum. 14 (36): 117–153. doi:10.31250/1815-8870-2018-14-36-117-153.
  2. Russia and The Other: A Cultural Approach web.stanford.edu.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]