มิลา โรดิโน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มิลา โรดิโน
บัลแกเรีย: Мила Родино
Bulgarian Anthem Music Sheet.InstrumentalSimple.svg

เพลงชาติของธงของประเทศบัลแกเรีย บัลแกเรีย
เนื้อร้องสเวตาน ราโดสลาวอฟ, ค.ศ. 1885
ทำนองสเวตาน ราโดสลาวอฟ (Țvetan Radoslavov Hagi-Dencov), ค.ศ. 1885
รับไปใช้ค.ศ. 1964
ตัวอย่างเสียง
มิลา โรดิโน (บรรเลง)

เพลงชาติบัลแกเรียในปัจจุบันมีชื่อว่า เพลง "มิลา โรดิโน" (บัลแกเรีย: Мила Родино) แปลว่า มาตุภูมิที่รัก เพลงนี้มีที่มาจากเนื้อร้องและทำนองของเพลง "กอร์ดา สตารา พลานินา" ("Gorda Stara Planina") ซึ่งประพันธ์โดย สเวตาน ราโดสลาวอฟ (Țvetan Radoslavov) ในปี พ.ศ. 2428 ขณะที่เขาเดินทางไปร่วมรบในสงครามเซิร์บ-บัลแกเรียในปีนั้น เพลงนี้ได้รับการรับรองให้เป็นเพลงชาติของประเทศบัลแกเรียในปี พ.ศ. 2507 โดยที่ในส่วนของเนื้อร้องนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง ครั้งหลังสุดคือเมื่อปี พ.ศ. 2533[1][2]

บทร้อง[แก้]

ภาษาบัลแกเรีย[แก้]

อักษรซีริลลิก
อักษรละติน

I
Горда Стара планина,
до ней Дунава синей,
слънце Тракия огрява,
над Пирина пламеней.

Припев:
Мила Родино,
ти си земен рай,
твойта хубост, твойта прелест, 
ах, те нямат край.

II
Паднаха борци безчет,
за народа наш любим,
майко, дай ни мъжка сила,
пътя им да продължим.*

Припев

III
Дружно, братя българи!
С нас Москва е в мир и в бой!
Партия велика води
нашия победен строй.*

Припев[3]

I
Gorda Stara planina,
do nej Dunava sinej,
slynce Trakija ogrjava,
nad Pirina plamenej.

Pripev:
Mila Rodino,
ti si zemen raj,
tvojta hubost, tvojta prelest, 
ah, te njamat kraj.

II
Padnaha borci bezčet,
za naroda naš ljubim,
majko, daj ni myžka sila,
pytja im da prodylžim.*

Pripev

III
Družno, bratja bylgari!
S nas Moskva e v mir i v boj!
Partija velika vodi
našija pobeden stroj.*

Pripev

1
[ˈɡɔrdɐ ˈstarɐ pɫɐniˈna ǀ]
[do‿ˈnej ˈdunɐvɐ siˈnɛj ǀ]
[ˈsɫɤnt͡sɛ ˈtrakijɐ oɡˈrʲavɐ ǀ]
[ˈnat‿pirinɐ pɫɐmɛˈnɛj ǁ]

[priˈpɛf]
[ˈmiɫɐ ˈrɔdino ǀ]
[ti‿ˈsi ˈzɛmɛn raj ǀ]
[ˈtfɔjtɐ ˈxubɔst ǀ ˈtfɔjtɐ ˈprɛlɛst ǀ]
[ax tɛ ˈɲamɐt kraj ǁ]

2
[padnɐxɐ bort͡si bɛst͡ʃɛt ǀ]
[zɐ‿nɐrɔdɐ naʃ ʎobim ǀ]
[majko ǀ daj‿ni mɤʃkɐ siɫɐ ǀ]
[pɤtʲɐ‿im dɐ‿prodɐɫʒim ǁ]

[priˈpɛf]

3
[druʒno ǀ bratʲɐ bɤɫgɐri ǁ]
[s‿nas moskfa‿ɛ v‿mir i‿f‿bɔj ǁ]
[partijɐ vɛlikɐ vɔdi]
[naʃijɐ pobɛdɛn strɔj ǁ]

[priˈpɛf]

คำแปลภาษาไทย[แก้]

เขาสตาราพลานินางามสง่า,
ถัดมาคือสายน้ำดานูบส่องประกาย,
ตะวันฉายเหนือดินแดนทราเกีย,
ฉายแสงเจิดจ้าเหนือเทือกเขาพิริน.
ร้องประสานเสียง
มาตุภูมิที่รัก,
แม่คือสวรรค์บนพิภพ,
ความงามและมนต์ขลังของแม่,
อ้า, มากมายมิรู้สิ้น.
นักรบล้มตายเกินนับได้,
เพื่อชาติอันเป็นที่รักของเรา,
แม่เอย, โปรดมอบพลังอันเข้มแข็ง
เพื่อให้เราได้ตามรอยเขาทั้งหลาย.*
ร้องประสานเสียง
มาเถิด พี่น้องบัลแกเรีย
มอสโกอยู่ข้างเราทั้งยามศึกและยามสุข
พรรคอันยิ่งใหญ่นำทาง
สู่สังคมแห่งชัยของพวกเรา.*
ร้องประสานเสียง
*ในสมัยการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ ได้มีการเพิ่มบทร้องต่อท้ายบทร้องเดิมอีก 2 บท ซึ่งอ้างอิงถึงพรรคคอมมิวนิสต์บัลแกเรีย (ภายใต้ชี้นำโดยตรงของสหภาพโซเวียต) และเหล่านักรบที่ล้มตายในการต่อสู้เพื่อชาติบัลแกเรียมานานนับปี หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี ค.ศ. 1989 บทร้องดังกล่าวจึงถูกยกออกไปจากเพลงชาติ

ฉบับเพิ่มเติม[แก้]

บทร้องฉบับเพิ่มเติม ประพันธ์โดย โดบรี ฮรีสตรอฟ. ตีพิมพ์ในวารสาร Rodina ตีพิมพ์โดย สมาคมวัฒนธรรมมิตรภาพบัลแกเรีย-โมฮัมมีเดียน, ในเมืองสโมเลนิ.[4]

Горда Стара-планина.
Надъ ней северъ синей,
До ней Витошъ възвишава
Гордо свойтѣ раменѣ
Припев:
Мила Родино,
Ти си земенъ рай!
Твойта хубостъ, твойта прелесть,
Ахъ, тѣ нѣматъ край!
Гордо Дунавътъ се лѣй!
Свойта пѣсень тихо пѣй!
Вѣченъ споменъ той за Ботевъ
Отъ гърди си ще лелѣй!
Припев
Чуй Марица, какъ шуми,
И съсъ радость си мълви,
Че тамъ, дето кърви бѣха
— Днесъ тамъ розата цъвти!
Припев

เนื้อร้องดั้งเดิม[แก้]

Мила Родино
('ภาษาบัลแกเรีย อักษรซีริลลิก)
Mila Rodino
(ถ่ายรูปและเสียงด้วยอักษรโรมัน)
มาตุภูมิที่รัก
(คำแปล)

Горда стара планина,
До ней север се синей
Слънце Витош позлатява
Към Цариград се белей.

Припев:
Мила Родино,
Ти си земен рай,
Твойта хубост, твойта прелест,
Ах, те нямат край.

Хайде братя българи,
Към Балкана да вървим.
Там се готви бой юнашки,
За свобода, правдини.

Припев

Родино мила, теб привет,
О, майко теб привет!
Теб Българийо чада сме,
Ти си наший дом свещен!

Припев

Ти си наший кът любим,
Кът за щастие отреден!
Мил си край незабравим,
С чудна прелест надарен!

Припев

Как щедро, майко, е
Земята твоя осеяна с брилянти!
Сред тях прекрасен свети
Балканът горд напет –

Припев

О, виж го как сияй!
Ний благоговеем пред него и пеем:

Припев[5]

Gorda Stara Planina,
Do nei sever se sinei.
Slănțe Vitoș pozlateava
Căm Țarigrad se belei.

Pripev:
Mila Rodino,
Ti si zemen rai,
Tvoita hubost, tvoita prelest –
Ah, te neamat crai.

Haide bratea bălgari,
Căm Balcana da vărvim.
Tam se gotvi boi iunașchi,
Za svoboda, pravdini.

Pripev

Rodino mila, teb privet,
O, maico teb privet!
Teb Bălgario ceada sme,
Ti si nașii dom sveșten!

Pripev

Ti si nașii căt liubim,
Căt za ștastie otreden!
Mil si crai nezabravim,
S ciudna prelest nadaren!

Pripev

Cac ștedro, maico, e
Zemeata tvoia oseiana s brileanti!
Sred teah precrasen sveti
Balcanăt gord napet –

Pripev

O, vij go cac siai!
Nii blagogoveem pred nego i peem:

Pripev

Oh the Balkan Mounts noble,
Beside it sparkleth the North;
The Sun gildeth Vitosha,
Toward Tsargrad whitely shineth forth.
 
Refrain:
Oh dear Motherland,
Thou – earth's Promised Land,
Thy beauty, loveliness,
Ah, fore'er boundless.

Kins Bulgarian, off we go
Toward the Balkan Mounts!
There approacheth a heroic battle,
For freedom, for justice.

Refrain

Dear Motherland, greetings to thee,
Oh Mother, we welcome thee!
Sons of Bulgaria thou art –
Our sacred home thou art!

Refrain

Thou art our playground cherished,
Thou art for happiness destined!
An ending unforgettable,
With wondrous beauty endowed!

Refrain

How generous, Mother it is,
Thy land aboundeth in diamonds!
'Mong these wonderful lights
Proudly spruceth up the Balkans –

Refrain

Oh, look how radiant it is!
Before him, we reverence and sing:

Refrain

ดูเพิ่ม[แก้]

หมายเหตุ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. http://socbg.com/2014/04/химнът-на-българия-през-превратности.html Химнът на България през превратностите на времето. Socbg.com.
  2. https://afish.bg/music/item/3111-ot-gorda-stara-planina-do-mila-rodino.html เก็บถาวร 2020-06-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน От „Горда Стара планина” до „Мила Родино”. Afish.bg.
  3. http://www.parliament.bg/?page=history&lng=bg&hid=9
  4. "Сборникъ РОДИНА. Издание на българо-мохамеданската културно-просвѣтна и благотворителна дружба „Родина" въ гр. Смоленъ". macedonia.kroraina.com. สืบค้นเมื่อ August 25, 2018.
  5. Ivan Voynikov, 2005, History of the Bulgarian state symbols. Part three: The Bulgarian anthem, in Bulgarian [1] เก็บถาวร 2017-03-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แหล่งรวบรวมข้อมูลและไฟล์เสียง
วีดิทัศน์

แม่แบบ:สัญลักษณ์ของประเทศบัลแกเรีย