ยา วีเอ็ลสเกอร์เด็ตเตอลันเนอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ยา วีเอ็ลสเกอร์เด็ตเตอลันเนอ
Ja, vi elsker dette landetr
Ja, vi elsker.svg
โน้ตเพลงยา วีเอ็ลสเกอร์เด็ตเตอลันเนอ
เนื้อร้องบีเยินส์จาเนอ บีเยินซ็อน, ค.ศ. 1859–1868
ทำนองRikard Nordraak, ค.ศ. 1864
รับไปใช้ค.ศ. 1864
ตัวอย่างเสียง
ยา วีเอ็ลสเกอร์เด็ตเตอลันเนอ (บรรเลง)

ยา วีเอ็ลสเกอร์เด็ตเตอลันเนอ (นอร์เวย์: Ja, vi elsker dette landet; ใช่แล้ว เรารักแผ่นดินแห่งนี้) หรือในชื่อที่เรียกโดยทั่วไปอย่างย่อว่า ยา วีเอ็ลสเกอร์ (Ja, vi elsker; ใช่แล้ว เรารัก) เป็นชื่อเพลงชาติของประเทศนอร์เวย์ บทร้องเป็นผลงานการประพันธ์ของบีเยินส์จาเนอ บีเยินซ็อน ระหว่าง ค.ศ. 1859–1868 ทำนองประพันธ์เมื่อ ค.ศ. 1864 โดย Rikard Nordraak ผู้เป็นญาติของบีเยินซ็อน เพลงนี้ได้ทำการบรรเลงต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1864 เนื่องในวาระครบ 50 ปี ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ ปกตินิยมขับร้องเฉพาะบทร้องแรกและสองบทสุดท้ายจากบทร้องทั้งหมด 8 บท

บทร้อง[แก้]

ภาษานอร์เวย์[1][2] สัทอักษรสากล [a] คำแปล

I
Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem, —
elsker, elsker det og tenker
på vår far og mor
𝄆 og den saganatt som แม่แบบ:Yesitalic
drømmer på vår jord. 𝄇

II
Dette landet Harald berget
med sin kjemperad,
dette landet Håkon verget,
medens Øyvind kvad;
Olav på det landet malet[b]
korset med sitt blod,
𝄆 fra dets høye Sverre แม่แบบ:Yesitalic[c]
Roma midt imot. 𝄆

III
Bønder sine økser brynte
hvor en hær dro frem;
Tordenskjold langs kysten lynte,
så den lystes hjem.
Kvinner selv stod opp og strede
som de vare menn;
𝄆 andre kunne bare grede,
men แม่แบบ:Yesitalic igjen! 𝄆

IV
Visstnok var vi ikke mange,
men vi strakk dog til,
da vi prøvdes noen gange,
og det stod på spill;
ti vi heller landet brente
enn det kom til fall;
𝄆 husker bare hva som แม่แบบ:Yesitalic
ned på Fredrikshald! 𝄆

V
Hårde tider har vi døyet,
ble til sist forstøtt;
men i verste[d] nød blåøyet
frihet ble oss født.
Det gav faderkraft å bære
hungersnød og krig,
𝄆 det gav døden selv sin ære —
og แม่แบบ:Yesitalic forlik. 𝄆

VI
Fienden sitt våpen kastet,
opp visiret fór,
vi med undren mot ham hastet,
ti han var vår bror.
Drevne frem på stand av skammen,
gikk vi søderpå;
𝄆 nå står vi tre brødre sammen,[e]
og skal แม่แบบ:Yesitalic stå! 𝄆

VII
Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ut.
Alt, hva fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
𝄆 har den Herre stille lempet,
แม่แบบ:Yesitalic vår rett. 𝄆

VIII
Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Og som fedres kamp har hevet
det av nød til seir,
𝄆 også vi, når det blir krevet,
for แม่แบบ:Yesitalic slår leir. 𝄆

1
[jɑː ʋiː ˈɛ̂l.skœr ˈdɛ̂t.tə ˈlɑ̂n.nə]
[sɔm deː ˈstîː.ɡœr frɛm]
[ˈfʉ̂ː.rɛt ˈʋæːr.bɪtː ˈoː.ʋœr ˈʋɑ̂n.nə]
[meː diː ˈtʉː.sən jɛm]
[ˈɛ̂l.skœr ˈɛ̂l.skœr deː ɔ ˈtɛ̂ŋ.kœr]
[poː ʋoːr fɑːr ɔ muːr]
𝄆 [ɔ dɛn ˈsɑː.ɡɑ.nɑtː sɔm แม่แบบ:Yesitalic]
[ˈdrœm.mə(r) poː ʋoːr juːr] 𝄆

2
[ˈdɛ̂t.tə ˈlɑ̂n.nə ˈhɑː.rɑld ˈbæ̂ɾ.ɡœt]
[meː sɪn ˈçɛm.pə.rɑːd]
[ˈdɛ̂t.tə ˈlɑ̂n.nə ˈhoː.kʊn 'ʋæ̂ɾ.ɡœt]
[ˈmeː.dœns ˈœʏ̯.ʋɪn(d) kʋɑːd]
[ˈuː.lɑʋ poː deː ˈlɑ̂n.nə ˈmɑː.lət]
[ˈkɔ.ʂə meː sɪtː bluː]
𝄆 [frɑː dɛts ˈhœ.jə ˈsʋæ.rə แม่แบบ:Yesitalic]
[ˈruː.mɑ mɪtː ɪ.ˈmuːd] 𝄆

3
[ˈbœ̀n.nər ˈsiː.nə ˈœk.sər ˈbryn.tə]
[vur eːn hæːr druː frɛm]
[ˈtur.dən.ʂɔl lɑŋs ˈçys.tən ˈlyn.tə]
[sɔː dɛn ˈlys.təs jɛm]
[ˈkʋɪn.nər sɛl stuː ɔpː ɔ ˈstreː.də]
[sɔm diː ˈʋɑː.rə mɛnː]
𝄆 [ˈɑn.dre ˈkʉn.nə ˈbɑː.rə ˈgreː.də]
[mɛn แม่แบบ:Yesitalic ɪ.ˈjɛn] 𝄆

4
[ˈʋɪst.nɔk ʋɑːr ʋiː ˈɪ̂k.kə ˈmɑŋ.ə]
[mɛn ʋiː strɑk doːɡ tɪl]
[dɑː ʋiː ˈprœʋ.dəs ˈnuː.ən ˈgɑŋ.ə]
[ɔ deː stuː poː spɪl]
[tiː ʋiː ˈhɛl.lər ˈlɑ̂n.nə ˈbrɛn.tə]
[ɛnː deː kɔm tɪl fɑlː]
𝄆 [ˈhʉs.kœr ˈbɑː.rə ʋɑː sɔm แม่แบบ:Yesitalic]
[neː(d) poː ˈfrɛd.rɪks.hɑld] 𝄆

5
[ˈhoːr.də ˈtiː.dər hɑːr ʋiː ˈdœʏ̯.ət]
[bleː tɪl sɪst ˈfɔʂ.tœt]
[mɛn iː ˈʋæ̂ʂː.tə nœːd ˈbloː.œʏ̯.ət]
[ˈfriː.heːt bleː ɔsː rœtː]
[deː ɡɑːʋ ˈfɑ̂ː.dœr.krɑft ɔː ˈbæː.rə]
[ˈhuŋ.əʂ.nœːd ɔ kriːɡ]
𝄆 [deː ɡɑːʋ dœː.dən sɛl sɪn ˈæː.rə]
แม่แบบ:Yesitalic fɔrː.ˈliːk] 𝄆

6
[ˈfîː.ɛn.dən sɪtː ˈʋoː.pən ˈkɑs.tət]
[ɔpː ʋɪ.ˈsiː.rə fuːr]
[ʋiː meː ˈʉnd.reːn muːt hɑm ˈhɑs.tət]
[tiː hɑn ʋɑːr ʋoːr bruːr]
[ˈdreːʋ.nə frɛm poː stɑnː ɑːʋ ˈskɑm.mən]
[gɪk ʋiː sœː.dər.poː]
𝄆 [noː stoːr ʋiː treː ˈbrœd.rə ˈsɑm.mən]
[ɔ skal แม่แบบ:Yesitalic stoː] 𝄆

7
[ˈnɔʂ.kœ mɑnː iː hʉːs ɔ ˈhŷt.tə]
[tɑk dɪn stuː.rə ɡʉːd]
[ˈlɑ̂n.nə ˈʋɪl.lə hɑnː bɛ.ˈʂyt.tə]
[ʂœnːt deː mœrkt sɔː ʉːt]
[ɑlt ʋɑː ˈfeːd.rə.nə hɑːr ˈçɛm.pət]
[mœd.rə.nə hɑːr ɡrɛtː]
𝄆 [hɑːr dɛn ˈhæ.rə ˈstɪ̂l.lə ˈlɛm.pət]
[sɔː แม่แบบ:Yesitalic ʋoːr rɛtː] 𝄆

8
[jɑː ʋiː ˈɛ̂l.skœr ˈdɛ̂t.tə ˈlɑ̂n.nə]
[sɔm deː ˈstîː.ɡœr frɛm]
[ˈfʉ̂ː.rɛt ˈʋæːr.bɪtː ˈoː.ʋœr ˈʋɑ̂n.nə]
[meː diː ˈtʉː.sən jɛm]
[ɔ sɔm ˈfeːd.rœs kɑmp hɑːr ˈheː.ʋət]
[deː ɑːʋ nœːd tɪl sæɪ̯r]
𝄆 [ɔ.sɔː ʋiː nor deː blɪr ˈkreː.ʋət]
[fɔrː แม่แบบ:Yesitalic ʂloːr læɪ̯r] 𝄆

I
ใช่แล้ว เรารักแผ่นดินแห่งนี้
อันก่อเกิดสรรค์สร้างขึ้นมา
อย่างห้าวหาญ ทานแรงวายุ เหนือท้องธารา
ด้วยบ้านเรือนนับร้อยพัน —
รัก รักมั่นแลหวนคิดคำนึง
ถึงบุพการีแห่งเรา
𝄆 แลรัตติกาลแห่งตำนานที่สืบทอด
ความฝันสู่โลกของเรา. 𝄇

II
แผ่นดินนี้ที่ฮารัลด์ทรงสรรค์สร้างขึ้นมา
พร้อมวีรชนของท่าน,
แผ่นดินนี้ที่โฮกุนจักทรงรักษา
ด้วยเอยวินด์สดุดี;
แผ่นดินนี้ที่โอลาฟทรงละเลงไว้
ด้วยเลือดเนื้อทั้งปวง,
𝄆 แลจากที่สแวร์ทรงตรัสไว้
เราจักต้านโรมัน. 𝄆

III
เหล่าชาวนาแลขวานอันแหลมคม
ไม่ว่ากองทัพอยู่หนใด,
Tordenskjold สายฟ้าตามชายฝั่งทอดยาว
เพื่อที่เราจักได้เห็นมันหวนคืนปิตุภูมิ.
แม้นสตรีลุกขึ้นสู้
ราวดั่งพวกเธอเป็นบุรุษ;
𝄆 คนอื่นๆ ทำได้เพียงแค่ร่ำไห้
แต่ไม่ช้ามันก็จะจบสิ้น! 𝄆

IV
แน่นอนว่าเราไม่ได้มีอยู่มากมาย
แต่เราก็มีเพียงพอ,
เมื่อเราได้ประลองในบางครั้งคราว ,
และมันเป็นการเดิมพัน;
เราคงต้องเผาแผ่นดินของเรา
กว่าจะยอมจำนน;
𝄆 เพียงจดจำไว้ สิ่งที่เกิดขึ้น
!ณ ดินแดนฮาลเดน (Fredrikshald) 𝄆

V
ช่วงเวลาอันทุกข์ยากที่เผชิญ,
ในที่สุดก็จะยกเลิก;
แต่ในยามทุกข์ยากที่สุด ดวงตาอันหม่นหมอง
เสรีภาพ ให้เราได้ก่อกำเนิด.
มันทำให้ความแข็งแกร่งแห่งวีรชน (เรา) เป็นหลักปฏิบัติ
ความอดอยากแลศึกสงคราม,
𝄆 หากความตายเพื่อมอบเป็นเกียรติขยศ –
และจวบจนบังเกิดความสมานฉันท์. 𝄆

VI
พวกไพรีขว้างอาวุธของเขาทิ้ง,
เปิดเกราะหมวกขึ้นแล้วจากไป,
เราแปลกใจจึงรีบเร่งตามเขาไป,
เพราะเขาเป็นพี่น้องของเรา.
ถูกขับไล่ไปสู่ความอัปยศ
เราไปสู่ดินแดนทางใต้;
𝄆 สามพี่น้อง จักรวมกัน,
แลจักยืนหยัดรักใคร่! 𝄆

VII
ชาวนอร์มันแห่งปฐพีนี้,
ขอขอบพระคุณต่อพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่
ดินแดนที่พวกเขาจักมั่นรักษา!,
แม้นทุกอย่างแลดูมืดมน.
ทุกศึกสงครามที่ปวงปิตุรบ,
แลเหล่ามาตุกำสรวล,
𝄆 พระเป็นเจ้าทรงนำพาสู่ความสุขสงบ
เสรีภาพเราจึงได้มา. 𝄆

VIII
ใช่แล้ว เรารักแผ่นดินแห่งนี้
อันก่อเกิดสรรค์สร้างขึ้นมา,
อย่างห้าวหาญ ทานแรงวายุ เหนือท้องธารา,
ด้วยบ้านเรือนนับร้อยพัน.
แลด้วยการต่อสู้ของปวงปิตุ เรานั้นจักเชิดชูไว้
ให้มั่นคงแลมีชัย,
𝄆 แม้นเรา, เมื่อยามแผ่นดินเรียกร้อง
เพื่อความสงบแล้ว เราจักพร้อมพิทักษ์ไว้. 𝄆

เชิงอรรถ[แก้]

  • หมายเหตุแรก 7 เป็นเช่นเดียวกับเทศกาลคริสต์มาสแบบดั้งเดิมและคริสต์มาสปีใหม่ ตกแต่งห้องโถง.

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 "Ja, vi elsker dette landet". Hojskolesangbogen (ภาษาเดนมาร์ก). สืบค้นเมื่อ 2022-02-13.
  2. 2.0 2.1 "Ja, vi elsker dette landet". Den norske Studentersangforening (ภาษานอร์เวย์บุคมอล). สืบค้นเมื่อ 2022-02-13.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]


อ้างอิงผิดพลาด: มีป้ายระบุ <ref> สำหรับกลุ่มชื่อ "lower-alpha" แต่ไม่พบป้ายระบุ <references group="lower-alpha"/> ที่สอดคล้องกัน หรือไม่มีการปิด </ref>