เพลงสรรเสริญสาธารณรัฐอุดมูร์ต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Šundy sios džuato palėzez
คำแปล: ดวงอาทิตย์ส่องในพุ่มไม่สนสีม่วง
Шунды сиос ӝуато палэзез
ชื่ออื่นEnglish: National Anthem of the Udmurt Republic
เนื้อร้องที.จี. วลาดิกิน (T. G. Vladikin) ภาษาอุดมูร์ต
อ.เอ. เชพทาลิน (A. A. Sheptalin) ภาษารัสเซีย
ทำนองเยอรมัน โคเรปานอฟ และ อเลกซานเดอร์ โคเรยปานอฟ (German Korepanov, Alexander Korepanov)

เพลงสรรเสริญสาธารณรัฐอุดมูร์ต เป็นหนึ่งสัญลักษณ์ประจำรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอุดมูร์ตแห่งสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการ ทำนองเพลงประพันธ์โดย เยอรมัน โคเรปานอฟ และอเลกซานเดอร์ โคเรยปานอฟ (German Korepanov, Alexander Korepanov - ทั้งสองคนเป็นพี่น้องกัน) คำร้องแต่งเป็น 2 ภาษา คือ ภาคภาษาอุดมูร์ต ประพันธ์โดย ที.จี. วลาดิกิน (T. G. Vladikin) และภาคภาษารัสเซีย ประพันธ์โดย เอ.เอ. เชพทาลิน (A. A. Sheptalin) การบรรเลงเพลงดังกล่าวนี้ได้มีการกำหนดไว้ในกฎหมายแห่งสาธารณรัฐอุดมูร์ต เลขที่ N55-РЗ ว่าด้วยเพลงชาติสาธารณรัฐอุดมูร์ต ลงวันที่ 31 ตุลาคม ค.ศ. 2002 ซึ่งกำหนดไว้ว่าเพลงดังกล่าวต้องบรรเลงในพิธีที่เป็นทางการ และการบรรเลงเพลงดังกล่าวเป็นไปเพื่อแสดงความเคารพต่อเพลงชาติสหพันธรัฐรัสเซียหรือเพลงชาติอื่นๆ

บทร้อง[แก้]

เนื้อเพลงภาษาอุดมูร์ต[แก้]

ภาษาอุดมมูร์ต[1] (ซิริลลิก) Transliteration IPA
บทที่ 1

Шунды сиос ӝуато палэзез,
Юг ӟардон вуэ музъемам.
Оскон тӧлпо – милемлы Куншетэд,
Дан тыныд, Доре мынам!

Šundy sios džuato paleźez,
Jug đardon vue muzjemam.
Oskon tölpo – miľemly Kunšeted,
Dan tynyd, Dore mynam!

ʃundɨ ɕios d͡ʒuɑto pɑɫeʑez
jug d͡ʑɑrdon vue muzjemɑm
oskon tʌlpo miʎemlɨ kunʃʲeted
dɑn tɨnɨd dorʲe mɨnɑm

ประสานเสียง

Югдыты, Быдӟым Инмаре,
Кыдёкысь инвисъёсмес,
Кыдаты выль шудбурмес,
Эрико, йӧн бурдъёсмес!

Jugdyty, Bydđym Inmare,
Kyďokyś invisjosmes,
Kydaty vyľ šudburmes,
Eriko, jön burdjosmes!

jugdɨtɨ bɨdd͡ʑɨm inmɑrʲe
kɨdʲokɨɕ invisjosmʲes
kɨdɑtɨ vɨʎ ʃudburmʲes
eriko jʌn burdjosmʲes

บทที่ 1

Тон кадь мусо вань меда дуннеос.
Кужымед пыӵа ёзвиям.
Ӟеч ивордэ гурлало туриос,
Дан тыныд, Доре мынам!

Ton kaď muso vań meda dunńeos.
Kužymed pyča jozvijam.
Đeć ivorde gurlalo turios,
Dan tynyd, Dore mynam!

ton kɑdʲ muso vaɲ mʲedɑ duɲːeos
kuʒɨmʲed pɨt͡ʃɑ jozvijɑm
d͡ʑet͡ɕ ivorde gurɫɑɫo turios
dɑn tɨnɨd dorʲe mɨnɑm

ประสานเสียง

Югдыты, Быдӟым Инмаре,
Кыдёкысь инвисъёсмес,
Кыдаты выль шудбурмес,
Эрико, йӧн бурдъёсмес!

Jugdyty, Bydđym Inmare,
Kyďokyś invisjosmes,
Kydaty vyľ šudburmes,
Eriko, jön burdjosmes!

jugdɨtɨ bɨdd͡ʑɨm inmɑrʲe
kɨdʲokɨɕ invisjosmʲes
kɨdɑtɨ vɨʎ ʃudburmʲes
eriko jʌn burdjosmʲes

บทที่ 3

Дун ошмес ву жильыртэ шуръёсын,
Волга-Кам – пачыл вирсэрам.
Россиен ӵош кайгуын но данын
Тон, Удмуртие мынам!

Dun ošmes vu žiľyrte šurjosyn,
Volga-Kam – paćyl virseram.
Rossijen čoš kajguyn no danyn
Ton, Udmurtije mynam!

dun oʃmʲes vu ʒiʎɨrte ʃurjosɨn
voɫgɑkɑm pɑt͡ɕɨɫ virserɑm
rosːijen t͡ʃoʃ kajguɨn no dɑnɨn
ton udmurtʲije mɨnɑm

ประสานเสียง

Югдыты, Быдӟым Инмаре,
Кыдёкысь инвисъёсмес,
Кыдаты выль шудбурмес,
Эрико, йӧн бурдъёсмес!

Jugdyty, Bydđym Inmare,
Kyďokyś invisjosmes,
Kydaty vyľ šudburmes,
Eriko, jön burdjosmes!

jugdɨtɨ bɨdd͡ʑɨm inmɑrʲe
kɨdʲokɨɕ invisjosmʲes
kɨdɑtɨ vɨʎ ʃudburmʲes
eriko jʌn burdjosmʲes


เนื้อเพลงภาษารัสเซีย[แก้]

Russian (อักษรซีริลลิก) ปริวรรตอักษรละติก คำแปลภาษาไทย
บทที่ 1
Солнце горит в алых гроздьях рябин,

Новый день встречает земля,

Реет твой Флаг над простором равнин,

О Удмуртия моя!

Solnce gorit v alyh grozdjjah rjabin,

Novyj denj vstrečajet zemlja,

Rejet tvoj Flag nad prostorom ravnin,

O Udmurtija moja!

พระอาทิตย์ส่องบนพุ่มไม้สนสีม่วง
แผ่นดินของเราได้พบกับเช้าววันใหม่
ธงของท่านโบกเหนือที่ราบอันกว้างใหญ่
โอ้ อุดมูร์ตของข้า
ประสานเสียง
Воссияй, Отчизна моя,

Счастьем путь нам озаряй!

Да хранит Господь тебя,

Расцветай, любимый край!

Vossijaj, Otčizna moja,

Sčastjem putj nam ozarjaj!

Da hranit Gospodj tebja,

Rascvetaj, ljubimyj kraj!

แสงตะวัน แผ่นดินมาตุภูมิของข้า,
ส่องสว่างบนเส้นทางของเรามีความสุข!
พระเจ้าทรงคุ้มครองให้ท่าน
แผ่นดินอันเป็นที่รักของเรา
บทที่ 2
Краше тебя нет на свете земли,

Широки леса и поля,

Весть о тебе вдаль несут журавли,

Славься, Родина моя!

Kraše tebja net na svete zemli,

Široki lesa i polja,

Vestj o tebe vdalj nesut žuravli,

Slavjsja, Rodina moja!

ไม่มีดินแดนใดที่สวยงามกว่าในโลก
ผืนป่าอันกว้างใหญ่ และแผ่นดินที่ราบสูง
นกกระสา ผู้ชี้นำคำพูดของท่านไปไกล
ความรุ่งโรจน์ให้เจ้า แหล่งมาตุภูมิ
ประสานเสียง
Воссияй, Отчизна моя,

Счастьем путь нам озаряй!

Да хранит Господь тебя,

Расцветай, любимый край!

Vossijaj, Otčizna moja,

Sčastjem putj nam ozarjaj!

Da hranit Gospodj tebja,

Rascvetaj, ljubimyj kraj!

แสงตะวัน แผ่นดินมาตุภูมิของข้า,
ส่องสว่างบนเส้นทางของเรามีความสุข!
พระเจ้าทรงคุ้มครองให้ท่าน
แผ่นดินอันเป็นที่รักของเรา
บทที่ 3
Каму Волгу питала века

Родников живая вода,

В горе и славе с Россией всегда

Ты, Удмуртия моя!

Kamu Volgu pitala veka

Rodnikov živaja voda,

V gore i slave s Rossijej vsegda

Ty, Udmurtija moja!

กามารมณ์ โวกา อยู่รวมกันหลายทศวรรษ
โดยอาศัยน่านน้ำในฤดูใบไม้ผลิ
ในความโศกเศร้าและความรุ่งโรจน์เสมอกับรัสเซีย
ท่าน อุดมูร์ตของข้า
ประสานเสียง
Воссияй, Отчизна моя,

Счастьем путь нам озаряй!

Да хранит Господь тебя,

Расцветай, любимый край!

Vossijaj, Otčizna moja,

Sčastjem putj nam ozarjaj!

Da hranit Gospodj tebja,

Rascvetaj, ljubimyj kraj!

แสงตะวัน แผ่นดินมาตุภูมิของข้า,
ส่องสว่างบนเส้นทางของเรามีความสุข!
พระเจ้าทรงคุ้มครองให้ท่าน
แผ่นดินอันเป็นที่รักของเรา

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

  1. "Удмурт Республика Anthem -- National Anthems of the World". www.lidicity.com. สืบค้นเมื่อ 2017-11-25.