ข้ามไปเนื้อหา

เพลงสรรเสริญสาธารณรัฐอะดีเกยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อะดีเกยา เรปูบลิกเอม อิ กิมน์
คำแปล: เพลงสรรเสริญสาธารณรัฐอะดีเกยา
Адыге Республикэм и Гимн
ชื่ออื่นEnglish: Hymn of the Adygeya Republic
เนื้อร้องอิซฮาก ชูมาโฟวิช มาชบาช (Iskhak Shumafovich Mashbash)
ทำนองอูมาร์ คาซิโซวิช ทคาบิซิมอฟ (Umar Khatsitsovich Tkhabisimov
รับไปใช้25 มีนาคม ค.ศ. 1992

เพลงสรรเสริญสาธารณรัฐอะดีเกยา (อะดีเกยา: Адыге Республикэм и Гимн, รัสเซีย: Гимн Республики Адыгея) เป็นชื่อของเพลงชาติสาธารณรัฐอะดีเกยาแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ประพันธ์คำร้องโดยอิซฮาก ชูมาโฟวิช มาชบาช (Iskhak Shumafovich Mashbash) ทำนองโดย อูมาร์ คาซิโซวิช ทคาบิซิมอฟ (Umar Khatsitsovich Tkhabisimov) เพลงดังกล่าวนี้ได้ผ่านการรับรองโดยสภาสูงสุดแห่งสาธารณรัฐอะดีเกยาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 1992 ซึ่งการผ่านมติดังกล่าวนับเป็นมติลำดับแรกๆ ของสาธารณรัฐที่มีการจัดตั้งขึ้นหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต[1][2]

บทร้อง[แก้]

ภาษาอะดีเกยา[แก้]

อักษรซีริลลิก
อักษรละติน
การถอดแบบ IPA

I
Тихэгъэгу кlасэу тигупсэр
Адыгэ чlыгушъ, терэl.
Зы бын-унагъоу лъэпкъыбэр
Щызэгурыlоу щэрэl.

Ежьу:
Шlум факlу, лъыкlуат,
Республикэу тиунэ дах.
Егъэхъу, зыlат,
𝄆 Республикэу тигугъэ лъаг –
Уилъэпкъы хъишъэр фэlуат. 𝄇

II
Дунаим ичlыпlэ шlагъор
Нахьыжъмэ тэ къытфыхах,
Ахэмэ ялlыгъэ-шlагъэ
Лlэшlэгъумэ къызэlэпах.

Ежьу

III
Хьазабмэ уахэмытыжьэу
Уитыгъэ нэфи ушъхьащыт.
Россием зыкlэ ущыщэу
Ащ гукlи ущышъхьафит.

Ежьу

IV
Тэ тыщыlэфэ – егъашlэмъ –
Тичlыгоу тыгур щlэщт.
Тиуашъуи, тыгъи бэгъашlэ
Тфэхъоу тикlасэу тиlэщт.

Ежьу[3][4]

I
Tixæghægu khasæu tigupsær
Adygæ čhyguŝ, teræh,
Zy byn-unaghou łæpqybær
Śyzæguryhou śæræh.

Eźu:
Šhum fakhu, łykhuat,
Respublikæu tiunæ dax.
Eghæxhu, zyhat,
𝄆 Respublikæu tigughæ łag –
Uiłæpqy xhiŝær fæhuat. 𝄇

II
Dunaim ičhyphæ šhaghor
Naħyẑmæ tæ qytfyxax,
Axæmæ jalhyghæ-šhaghæ
Lhæšhæghumæ qyxæhæpax.

Eźu

III
Ħazabmæ uaxæmytyźæu
Uityghæ næfi uŝħaśyt.
Rossiem zykhæ uśyśæu
Aś gukhi uśyŝħafit.

Eźu

IV
Tæ tyśyhæfæ – eghašhæm –
Tičhygou tygur śhæśt.
Tiuaŝui, tyghi bæghašhæ
Tfæxhou tikhasæu tihæśt.

Eźu

1
[tixaʁaɡʷ tʃʼaːsaw tiɡʷəpsar]
[aːdəɣa tʂʼəgʷəʂ ǀ tajraʔ ‖]
[zə bən wənaːʁʷaw ɬapqəbar]
[ɕəzaɡʷərəʔʷaw ɕaraʔ ‖]

[jaʑʷ]
[ʃʷʼəm faːkʷʼ ǀ ɬəkʷʼaːt ǀ]
[rʲespublikaw tiwəna daːx ‖]
[jaʁaχʷ ǀ zəʔaːt ǀ]
𝄆 [rʲespublikaw tigʷəʁa ɬaːɣ ǀ]
[wiɬapqə χiʂar faʔwaːt ‖] 𝄇

2
[dunaːjəm jətʂʼəp’a ʃʼaːʁʷar]
[naːħəʐma ta qətfəxaːx ǀ]
[aːxama jaːɬʼəʁa ʃʼaːʁa]
[ɬʼaʃʼaːʁʷəma qəzaʔapaːx ‖]

[jaʑʷ]

3
[ħaːzaːbma waːxamətəʑaw]
[witəʁa nafəj wəʂhaːɕət ‖]
[rʷasːijam zətʃ’a wəɕəɕaw]
[aɕ gʷətʃ’əj wəɕəʂhaːfit ‖]

[jaʑʷ]

4
[ta təɕəʔafa ǀ jaʁaːʃ’am ǀ]
[titʂ’əgʷaw təgʷər ɕ’aɕt ‖]
[tiwaːʂʷi ǀ təʁəj baʁaːʃ’a]
[tfaχʷaw titʃ’aːsaw tiʔaɕt ‖]

[jaʑʷ]

ภาษารัสเซีย[แก้]

อักษรซีริลลิก
อักษรละติน
การถอดแบบ IPA

I
Славься, живи, Адыгея,
Милая сердцу страна.
Наши народы согрела
Добрым согласьем она.

Припев:
Солнечный край,
Республика — наш общий дом.
Крылья взметай,
𝄆 Республика, крепни трудом,
Светлая наша мечта. 𝄇

II
Предками выбрано было
Дивное место для нас,
Мужество, мудрость и силу
Дал нам от дедов Кавказ.

Припев

III
Гордо с душою свободной,
Вместе с Россией иди,
Солнце твоё над тобою,
Бури невзгод позади.

Припев

IV
Небо родное и нивы
Будут навеки в сердцах,
Будут для нас, пока живы,
В нашей судьбе и делах.

Припев[5]

I
Slavjsä, živi, Adygeja,
Milaja serdcu strana.
Naši narody sogrela
Dobrym soglasjem ona.

Pripev:
Solnečnyj kraj,
Respublika — naš obçij dom.
Kryljä vzmetaj,
𝄆 Respublika, krepni trudom,
Svetlaja naša mečta. 𝄇

II
Predkami vybrano bylo
Divnoje mesto dlä nas,
Mužestvo, mudrostj i silu
Dal nam ot dedov Kavkaz.

Pripev

III
Gordo s dušoju svobodnoj,
Vmeste s Rossijej idi,
Solnce tvojo nad toboju,
Buri nevzgod pozadi.

Pripev

IV
Nebo rodnoje i nivy
Budut naveki v serdcah,
Budut dlä nas, poka živy,
V našej sudjbe i delah.

Pripev

1
[ˈslafʲsʲə ǀ ʐɨˈvʲi ǀ ɐdɨˈɡʲejə ǀ]
[ˈmʲiləjə ˈsʲertsʊ strɐˈna ‖]
[ˈnaʂɨ nɐˈrodɨ sɐˈɡrʲelə]
[ˈdobrɨm sɐˈɡlasʲjɪm ɐˈna ‖]

[prʲɪˈpʲef]
[solnʲɪtɕnɨj ˈkraj ǀ]
[rʲɪsˈpublʲɪkə ǀ ˈnaʂ ˈopɕːɪj ˈdom ‖]
[krɨlʲjə vzmʲɪˈtaj ǀ]
𝄆 [rʲɪsˈpublʲɪkə ǀ ˈkrʲepnʲɪ trʊˈdom ǀ]
[svʲetləjə ˈnaʂə mʲɪtɕˈta ‖] 𝄇

2
[ˈprʲetkəmʲɪ ˈvɨbrənə ˈbɨlə]
[ˈdʲivnəjə ˈmʲestə dlʲɪ ˈnas ǀ]
[ˈmuʐɨstvə ǀ ˈmudrəsʲtʲ ˈi ˈsʲilʊ]
[ˈdal ˈnam ɐd‿ˈdʲedəf kɐfˈkas ‖]

[prʲɪˈpʲef]

3
[ˈgordə z‿dʊˈʂojʊ svɐbˈodnəj ǀ]
[ˈvmʲesʲtʲɪ s‿rɐˈsʲijɪj ɪˈdʲi ǀ]
[ˈsontsɪ tvɐˈjɵ nət‿tɐˈbojʊ ǀ]
[ˈburʲɪ nʲɪvzˈɡot pəzɐˈdʲi ‖]

[prʲɪˈpʲef]

4
[ˈnʲebə rɐdˈnojə ˈi ˈnʲivɨ]
[ˈbudʊt nɐˈvʲekʲɪ f‿sʲɪrˈtsax ǀ]
[ˈbudʊt dlʲɪ ˈnas ǀ pɐˈka ˈʐɨvɨ ǀ]
[v‿ˈnaʂɨj sʊdʲˈbʲe ˈi dʲɪˈlax ‖]

[prʲɪˈpʲef]

คำแปลภาษาไทย[แก้]

ดินแดนแห่งอาดิเกีย หัวใจของประเทศที่ข้ารัก
จิตวิญญาณของเรา ขอให้มีชีวิตอยู่
ขอให้คำมั่นสัญญาเสมอไป
ในครอบครัวอันปึกแผ่นของประชาชน

ร้องประสานเสียง:
ไปในสิ่งที่ดี เดินต่อไป,
สาธารณรัฐ – บ้านของเรามีความสุข
ลุกขึ้น กางปีก
สาธารณรัฐ – ความฝันสูงสุดของเรา
เพิ่มราศีจากประชาเป็นของท่าน

หนึ่งในสถานที่ดีของโลก
โดยบรรพบุรุษเลือกสรรของเรา
ทั้งความกล้าหาญ ทั้งความอดทน
ส่งมองหลายทศวรรษซึ่งกันและกัน

ร้องประสานเสียง

ภาระของเจ้าทั้งมวลเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง
ดวงอาทิตย์ของท่านอยู่เหนือของท่าน
ท่าน ส่วนหนึ่งของรัสเซียอันรุ่งโรจน์
และในใจนั้นของท่านมีอิสระ

ร้องประสานเสียง

ขณะที่เรามีชีวิตอยู่ – นิรันดร์
แผ่นดินจะอยู่ในใจของเรา
และจะเป็นนิรันดร์สำหรับเรา
ทั้งพื้นดวงสุริยาและนภา

ร้องประสานเสียง

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.adygheya.ru/ady/about/symbols/ เก็บถาวร 2020-06-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน Тамыгъ. Адыгэ Республикэр.
  2. http://www.cultin.ru/singles-gimn-adygei
  3. http://xn--80ac8b0c.xn--p1ai/www/%D0%B0/%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B1.%D1%80%D1%84/images/articles_blocks/69466.pdf адыгэ республикэм икъэралыгъо тамыгъэхэр - АРЮБ. 2016.
  4. http://www.adygvoice.ru/wp/къэралыгъо-тамыгъэхэр/[ลิงก์เสีย] Къэралыгъо тамыгъэхэр. Адыгэ Макъ. 2016-04-25.
  5. http://simvolika.rsl.ru/index.php?doc=89 Государственные символы России » Символы субъектов РФ » Республика Адыгея. Simvolika.rsl.ru.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]