ชแชแนวแมร์ลาอูกรายีนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ซเช เน วเมอร์ลา อูเครนี)
Shche ne vmerla Ukraina
ชแชแนวแมร์ลาอูกรายีนา
Gimn-ukr.png
สกอร์ดนตรีเพลงชาติยูเครน
เนื้อร้องPavlo Chubynsky, พ.ศ. 2405 (ค.ศ. 1862)
ทำนองมีไคโล เวร์บิตสกี, พ.ศ. 2406 (ค.ศ. 1863)
รับไปใช้15 มกราคม พ.ศ. 2535 (ทำนอง)
6 มีนาคม พ.ศ. 2546 (เนื้อร้อง)
ตัวอย่างเสียง
ชแชแนวแมร์ลาอูกรายีนา (ขับร้อง)

ชแชแนวแมร์ลาอูกรายีนา (ยูเครน: Ще не вмерла Україна "ยูเครนยังไม่สูญสิ้น") เป็นเพลงชาติของยูเครน ประกาศใช้อย่างเป็นทางการภายหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตเมื่อ พ.ศ. 2535 ก่อนหน้านี้มีการใช้เพลงชาติอื่น ซึ่งมีเนื้อหาที่ปลุกใจทั้งสามเพลง ส่วนใหญ่ใช้เพลง Za Ukrainu โดยมีโคลา โวโรนืย

มีไคโล เวร์บิตสกี, ผู้เรียบเรียงทำนองเพลง.

ฐานะความเป็นเพลงชาติ[แก้]

รัฐเอกราชระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1[แก้]

เมื่อปี พ.ศ. 2460 (ค.ศ. 1917) ชแชแนวแมร์ลาอูกรายีนาได้รับการประกาศให้เป็นเพลงชาติของรัฐเอกราชยูเครนสมัยต่าง ๆ ดังนี้ สาธารณรัฐประชาชนยูเครน, สาธารณรัฐยูเครนตะวันตก และรัฐยูเครน เพลงดังกล่าวนี้ใช้มาจนถึง พ.ศ. 2463 (ค.ศ. 1920) และถูกยกเลิกภายหลังจากการยึดของของโซเวียต

รัฐเอกราชระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2[แก้]

การประกาศเอกราช ครั้งที่ 2[แก้]

ชแชแนวแมร์ลาอูกรายีนา (พฤตินัย) ถูกขับร้องครั้งแรกในพิธีเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี เลโอนิก คราชาค เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2534

มาตราที่ 20 ของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐยูเครน (28 มิถุนายน, พ.ศ. 2539) เพลงชาติสาธารณรัฐยูเครน โดย มีไคโล เวร์บิตสกี เป็นผู้กำหนดแนวคิดสำคัญในการเรียบเรียงทำนอง :

The State Anthem of Ukraine is the national anthem set to the music of M. Verbytskyi, with words that are confirmed by the law adopted by no less than two-thirds of the constitutional composition of the Verkhovna Rada of Ukraine.

เนื้อร้องฉบับปัจจุบัน[แก้]

เนื้อร้อง[แก้]

เนื้อร้องฉบับทางการ[แก้]

เนื้อร้องฉบับทางการ ใช้ตั้งแต่ ค.ศ. 2003[1]
เนื้อร้องภาษายูเครน (อักษรซีริลลิก) ภาษายูเครน (อักษรโรมัน) คำแปลภาษาไทย คำแปลสำนวน จอร์จ ยูริ ไรท์[2]
เนื้อร้อง

Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Šče ne vmerla Ukrajiny, i slava, i volja,
Šče nam, brattja molodiji, usmichnetjsja dolja.
Zhynutj naši voriženjky, jak rosa na sonci,
Zapanujem i my, brattja, u svojij storonci.

ยูเครนยังไม่สูญสิ้น ใช่เกียรติของเธอ เสรีภาพของเธอยังไม่มลายไป!
โอ้ พี่น้องชาวยูเครนผู้กล้าหาญ โชคชะตายังคงส่งรอยยิ้มให้แก่เรา
ศัตรูของเราจะสิ้นสูญดั่งนำค้างละลายในดวงอาทิตย์
และเราจะคุ้มครองพี่น้องในดินแดนของเราเอง

Ukrainee's glory, Ukraine's freedom did not disappear,
Fate will smile on us Ukrainians, our skies will be clear.
Our enemies will vanish like a sun-dried foam,
We will be the only masters in our dear home.

ประสานเสียง

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Dušu j tilo my položym za našu svobodu,
I pokažem, ščo my, brattja, kozacjkoho rodu.

เราจะสละวิญญาณและร่างกายของเรา ให้เข้าถึงเสรีภาพของเรา
เราจะแสดงให้รู้ว่าพี่น้องเราเป็นชนชาติคอสแซก!

We will give our souls and bodies for our freedom
And will show that we are, brothers, in the Cossack breed born!

เนื้อร้องฉบับดั้งเดิม[แก้]

เนื้อร้องฉบับดั้งเดิม เพยแพร่เมื่อ ค.ศ. 1863 (note the archaic orthography)
ภาษายูเครน (อักษรซีริลลิก) ภาษายูเครน (อักษรโรมัน) คำแปล
Ще не вмерла Україна,
И слава, и воля!
Ще намъ, браття-молодці,
Усміхнеться доля!
Згинуть наші вороги,
Якъ роса на сонці;
Запануємъ, браття й ми
У своїй сторонці.
Shche ne vmerla Ukrayina,
Y slava, y volia
Shche nam, brattia-molodtsi,
Usmikhnet'sia dolia!
Z-hynut' nashi vorohy,
Yak rosa na sontsi;
Zapanuiem, brattia i my
U svoyii storontsi.
ยูเครนยังไม่สูญสิ้น
ใช่เกียรติของเธอ เสรีภาพของเธอยังไม่มลายไป!
โอ้ พี่น้องชาวยูเครนผู้กล้าหาญ
โชคชะตายังคงส่งรอยยิ้มให้แก่เรา
ศัตรูของเราจะสิ้นสูญดั่ง
น้ำค้างละลายในดวงตะวัน
และเราจะคุ้มครองพี่น้อง
ในดินแดนของเราเอง.
Приспів
Душу, тіло ми пложимъ
За свою свободу
И покажемъ, що ми браття
Козацького роду.
Гей-гей, браття миле,
Нумо братися за діло!
Гей-гей пора встати,
Пора волю добувати!
Refrain
Dushu, tilo, my plozhym
Za svoiu svobodu
Y pokazhem, shcho my brattia
Kozats'koho rodu.
Hei-hei, brattia myle,
Numo bratytsia za dilo!
Hei-hei, pora vstaty,
Pora voliu dobuvaty!
ประสานเสียง
เราจะสละวิญญาณและร่างกายของเรา
ให้เข้าถึงเสรีภาพของเรา
เราจะแสดงให้รู้ว่าพี่น้องเรา
เป็นชนชาติคอสแซก
เฮ้ เฮ้ พี่น้องที่รักยิ่ง
จงเดินหน้าไปยังสนามรบ
เฮ้ เฮ้ ได้เวลาลุกขึ้นมาแล้ว
ได้เวลาทวงเสรีภาพของเราแล้ว!
Наливайко, Залізнякъ
И Тарас Трясило
Кличуть насъ изъ-за могилъ
На святеє діло.
Изгадаймо славну смерть
Лицарства-козацтва,
Щобъ не втратить марне намъ
Своєго юнацтва.
Nalyvaiko, Zalizniak
Y Taras Triasylo
Klychut' nas yz-za mohyl
Na sviateie dilo
Yz-hadaimo slavnu smert'
Lytsartstva-kozatstva,
Shchob ne vtratyt' marne nam
Svoieho iunatstva.
Nalyvaiko, Zalizniak
And Taras Triasylo
Call us from beyond the grave
To the holy battle.
Recall the famous death of
Chivalarious Cossacks
Not to lose vainly
Our youth.
Приспів
Refrain
ประสานเสียง
Ой Богдане, Богдане
Славний нашъ гетьмане!
На-що віддавъ Україну
Москалям поганимъ?!
Щобъ вернути іі честь,
Ляжемъ головами,
Назовемся України
Вірними синами!
Oi Bohdane, Bohdane
Slavnyi nash het'mane!
Na-shcho viddav Ukrainu
Moskaliam pohanym?!
Shchob vernuty ii chest'
Liazhem holovamy
Nazovemsia Ukrainy
Virnymy synamy!
Oh Bohdan, Bohdan
Our great hetman
What for did you give Ukraine
To wretched muscovites?!
To return her honor,
We lay our heads
We shall call ourselves Ukraine's
Faithful sons!
Приспів
Refrain
ประสานเสียง
Наші браття Славяне
Вже за зброю взялись;
Не діжде ніхто, щобъ ми
По-заду зістались.
Поєднаймось разомъ всі,
Братчики-Славяне:
Нехай гинуть вороги,
Най воля настане!
Nashi brattia Slaviane
Vzhe za zbroiu vzialys';
Ne dizhde nikhto, shchob my
Po-zadu zistalys'.
Poiednaimos' razom vsi,
Bratchyky-Slaviane:
Nekhai hynut' vorohy,
Nai volia nastane!
Our Slavic brothers
Already took up arms
No one shall see
That we should stay behind.
Unite together all,
Brothers Slavs:
So that enemies perish,
And freedom comes!
Приспів
Refrain
ประสานเสียง

เนื้อร้องฉบับร่าง[แก้]

เนื้อร้องฉบับร่าง ใช้จนถึง ค.ศ. 2003