เพลงสรรเสริญสาธารณรัฐเชเชน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Şatlaqan Illi
Шатлакхан Илли

เพลงชาติของ สาธารณรัฐเชชเนีย
ชื่ออื่นشاتلاقان ىللى
เนื้อร้องอาฮ์มัด คาดือรอฟ
ทำนองอุมัร เบกซุลตานอฟ
รับไปใช้กรกฏาคม ค.ศ. 2010
ตัวอย่างเสียง
บันทึกเสียงวงออร์เคสตราอย่างเป็นทางการ

เพลงสรรเสริญสาธารณรัฐเชเชน มีชื่อเพลงว่า เพลงแห่งชัตลัก (เชเชน: Шатлакхан Илли, อักษรโรมัน: Şatlaqan İlli) เป็นเพลงชาติของสาธารณรัฐเชชเนียในสาธารณรัฐของประเทศรัสเซีย ประพันธ์โดยอาฮ์มัด คาดือรอฟ และทำนองโดยอุมัร เบกซุลตานอฟ โดนนำมาใช้อย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2010

"ชัตลัก" ในภาษาเชเชนหมายถึง "รัฐแห่งความยินดี" หรือ "นกสวรรค์"

เนื้อเพลง[แก้]

เนื้อเพลงภาษาเชเชน[แก้]

อักษรซีริลลิก[1][2] อักษรละติน อักษรอาหรับ ถอดเสียงตามสัทอักษรสากล

I
Харцоно цӏе тесна хийла хьо ягарх,
Нохчийчоь ца йоьжна, гӏаьттина яха.
𝄆 Кавказан ткъес хилла, маршонан ага,
Хьан лаьттан сий дина яхь йолчу наха. 𝄇

Барт болу хьан къаьмнаш – мах боцу беркат!
Хьо йоцург, Нана яц, нохчийн халкъ хьаста.
Тхан дахар, тхан дерзар Даймехкан кхерчахь,
Декъалдар доьхуш ду, Далла беш хастам.

II
Башламан баххьашка дайн синош дуьссу.
Органа тулгӏено ненан мотт буьйцу.
𝄆 Исбаьхьа совгӏат хьо, азаллехь делла!
Шатлакхан илли ду тхуна ницкъ белларг! 𝄇

Къинхьегам, хьан хьуьнарш хазделла шайна,
Хьалкъаца лерам бар кхаъ хуьлда хьуна.
𝄆 Машаран гӏаролехь ирсан некъ тайна,
Сий долуш Нохчийчоь ехийла тхуна! 𝄇

I
Xarcono ċe tesna xiyla ẋo yagarx,
Noxçiyçö ca yöƶna ġättina yaxa.
𝄆 Kavkazan tq̇es xilla, marşonan aga,
Ẋan lättan siy dina yaẋ yolçu naxa. 𝄇

Bart bolu ẋan q̇ämnaş – max bocu berkat!
Ẋo yocurg, Nana yac, noxçiyn xalq̇ ẋasta.
Txan daxar, txan derzar Daymexkan qerçaẋ,
Deq̇aldar döxuş du, Dalla beş xastam.

II
Başlaman baxẋaşka dayn sinoş düssu.
Organa tulġeno nenan mott büycu.
𝄆 Isbäẋa sovġat ẋo, azalleẋ della!
Şatlaqan illi du txuna nicq̇ bellarg! 𝄇

Q̇inẋegam, ẋan ẋünarş xazdella şayna,
Ẋalq̇aca leram bar qaə xülda ẋuna.
𝄆 Maşaran ġaroleẋ irsan neq̇ tayna,
Siy doluş Noxçiyçö yexiyla txuna! 𝄇

١
خارر̤وٓنوٓ ڗە تەسنا خىيلا حوٓ ياگارخ
نوٓخچىيچوٓ ر̤ا يوٓجنا غاتتىنا ياخا.
𝄆 كاوكازان تڨەس خىللا، مارشوٓنان اگا،
حان لاتتان سىي دىنا ياح يوٓلچو ناحا. 𝄇

بارت بوٓلو حان ڨامناش – ماخ بوٓر̤و بەركات.
حوٓ يوٓر̤ورگ، نانا يار̤، نوٓخچىين خالاڨ حاستا.
تخان داخار، تخان دەرسار دايمەقان قەرچاح،
دەڨالدار دوٓخوش دو، داللا بەش خاستام. 𝄇

٢
باشلامان باخحاشكا داين سىنوٓس دوسسو.
وٓرگانا تولغەنوٓ نەنان موٓتت بوير̤و.
𝄆 ىسباحا سوٓوغات حوٓ، ازاللەح دەللا.
شاتلاقان ىللى دو تخونا نىر̤ڨ بەللارگ. 𝄇

ڨىنحەگام، حان حونارش خازدەللا شاينا،
حالڨارا لەرام بار قائ خولدا حونا.
𝄆 ماشاران غاروٓاەح ىرسان نەڨ تاينا،
سىي دوٓلوش نوٓخچىيچوٓ يەخىيلا تخونا. 𝄇

1
[ˈχär.t͡sʰu͜o̞.nu͜o̞ ts͡ʼi͜e̞ ˈtʰi͜e̞s.nə ǀ ˈxiː.ɫə ʜu͜o̞ ˈjä.gəɾχ ǀ]
[ˈnu͜o̞χ.t͡ʃʰiː.t͡ʃʰɥ͜ø̞ t͡sʰə ˈɥ͜ø̞ʒ.nə ˈʁæt.tɪ.nə ˈjä.χə ǀ]
𝄆 [ˈkʰəf.kʰä.zə̃ t͡qʼi͜e̞s ˈχɪɫ.ɫə ǀ ˈmäɾ.ʃu͜o̞.nə̃ ˈä.gə ǀ]
[ʜə̃ ˈlæt.tə̃ siː ˈdɪ.nə ǀ jəʜ ˈjo̞ɫ.t͡ʃʰʊ ˈnä.χə ‖] 𝄇

[bəɾt ˈbu͜o̞.ɫʊ ʜə̃ ˈqʼæm.nəʃ məχ ˈbu͜o̞.t͡sʰʊ ˈbi͜e̞ɾ.kʰətʰ ‖]
[ʜu͜o̞ ˈjo̞.t͡sʰʊɾg ˈnä.nə jət͡sʰ ˈnu͜o̞χ.t͡ʃʰĩː χəlqʼ ˈʜäs.tʰə ‖]
[t͡χʰə̃ ˈdä.χəɾ t͡χʰə̃ ˈdi͜e̞ɾ.zəɾ ˈdə͜ɪ.mɛχ.kʰə̃ ˈqʰi͜e̞ɾ.t͡ʃʰəʜ ǀ]
[ˈdi͜e̞.qʼəl.dəɾ ˈdɥ͜ø̞.χʊʃ du ǀ ˈdäɫ.ɫə bi͜e̞ʃ χäs.tʰəm ‖]

2
[ˈbəʃ.ɫä.mə̃ ˈbäχ.ʜəʃ.kʰə ǀ də̃͜ɪ ˈsɪ.nu͜o̞ʃ ˈdʏs.sʊ ‖]
[ˈu͜o̞ɾ.gə.nə ˈtʰuɫ.ʁɛː.nu͜o̞ ˈni͜e̞.nə̃ mu͜o̞tː ˈbyː.t͡sʰʊ ‖]
𝄆 [ˈɪs.bæ.ʜə ˈso̞͜ʊ.ʁətʰ ʜu͜o̞ ǀ ˈə.zəlʲ.li͜e̞ʜ ˈdi͜e̞ɫ.ɫə ‖]
[ˈʃətʰ.ɫä.qʰə̃ ˈɪl.lɪ dʊ ǀ ˈt͡χʰʊ.nə nɪt͡sʰq’ ˈbi͜e̞ɫ.ɫəɾg ‖] 𝄇

[ˈqʼɪ̃.ʜi͜e̞.gəm ʜə̃ ˈʜʏ.nəɾʃ ˈχəz.di͜e̞ɫ.ɫə ˈʃə͜ɪ.nə ǀ]
[ˈʜəɫ.q’ä.t͡sʰə ˈli͜e̞.ɾəm bəɾ qʰəʔ ˈχʏɫ.də ˈʜʊ.nə ‖]
𝄆 [ˈmä.ʃə.ɾə̃ ˈʁä.ɾu͜o̞lʲ.li͜e̞ʜ ˈɪɾ.sə̃ ni͜e̞q’ ˈtʰə͜ɪ.nə ǀ]
[siː ˈdu͜o̞.ɫʊʃ ˈnu͜o̞χ.t͡ʃʰiː.t͡ʃʰɥ͜ø̞ ˈi͜e̞.χiː.ɫə ˈt͡χʰʊ.nə ‖] 𝄇

คำแปล[แก้]

ภาษารัสเซีย[3] ภาษาไทย

I
Как бы ты ни горела огнем несправедливости Чечня,
Не падала и вставала, чтобы жить.
𝄆 Молния Кавказа, колыбель свободы,
Берегли честь твоей земли гордые люди. 𝄇

Согласие между твоими народами — бесценное богатство!
Кроме тебя, нет матери, чтобы приласкать народ Чечни.
Нашу жизнь и нашу кончину в очаге Родины,
Просим, восхваляя тебя, благослови.

II
На вершину Башлама спускаются души предков.
Волна Аргуна говорит на языке матери.
𝄆 Великолепный подарок ты, данный нам жизнью!
Наш гимн дал нам силу! 𝄇

Любовь к труду и отваге, уважение народа,
Пусть будет для тебя приятной вестью.
𝄆 На страже свободы, найдя счастливую дорогу,
Живи для нас, достойная Чечня! 𝄇


ไม่ว่าการนองเลือดจะเผาไหม้เจ้านั้นอยุติธรรมเพียงใด
เชชเนียจักไม่สลายและลุกขึ้นมาอีกครา
𝄆 อัสนีแห่งคอเคซัส คือบ่อเกิดของเสรีภาพ
เกียรติของท่านเก็บรักษาไว้โดยปวงชนผู้ภาคภูมิ 𝄇

ความสันติระหว่างชนชาติคือสมบัติอันล้ำค่า!
มิมีมาตุภูมิอื่นใดแล้วแด่มวลชนเชเชน
ทั้งชีวีและมรณานั้นอยู่ในหทัยมาตุภูมิ
เราสรรเสริญท่าน "สาธุการแด่บ้านเกิดของเรา!"


วิญญาณบรรพชนสืบทอดจากยอดเขาบัชลัม
คลื่นอาร์กุนพูดภาษาของแม่ของเรา
𝄆 :เจ้าคือของขวัญอันยิ่งใหญ่ด้วยการอวยพรชีวิตผองเรา
เพลงแห่งชัตลักอำนวยศักดิ์แด่ผองเรา! 𝄇

รักที่จะทำงานและกล้าหาญ, เคารพต่อทุกคน
ชื่อเสียงอันยิ่งใหญ่จงเป็นข่าวอันน่ายินดีรื่นรมยท
𝄆 ผู้ปกป้องเสรีภาพ ที่ค้นพบเส้นวิถี
มีชีวิตและเจริญเพื่อเรา เชชเนียผู้น่าสรรเสริญ! 𝄇

อ้างอิง[แก้]

  1. "Гимн". Head and Government of the Chechen Republic. 2018-09-03. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-09-03. สืบค้นเมื่อ 2022-04-09.
  2. Information agencies - Chechnya Today.
  3. "Гимн Чеченской Республики". Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики (ภาษารัสเซีย). สืบค้นเมื่อ 2022-04-16.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]