เพลงสรรเสริญสาธารณรัฐเชเชน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กิม เชเชนโก รีซปึยบริลกี้
Гимн Чеченской Республики
ชื่ออื่นShatlak Song (เพลงแห่งชาทลาค)
شاتلاقان ىللى
เนื้อร้องโฮดชิ-อารเหม็ด กาดีโรฟ
ทำนองอุมาณ์ เบกซุตานอฟ
รับไปใช้กรกฏาคม ค.ศ. 2010

เพลงสรรเสริญสาธารณรัฐเชเชน มีชื่อเพลงว่า เพลงแห่งชาลาค เป็นเพลงชาติสาธารณรัฐเชนเนียของสหพันธรัฐรัสเซีย ประพันธ์โดย โฮดชิ-อารเหม็ด กาดีโรฟ, ทำนองประพันธ์โดย อุมาณ์ เบกซุตานอฟ

เนื้อเพลง[แก้]

เนื้อเพลงภาษาเชเชน[แก้]

อักษรซีริลลิก ปริวรรตอักษรละติน IPA
First verse

Харцоно цӏе тесна хийла хьо ягарх,
Нохчийчоь ца йоьжна, гӏаьттина яха.
Кавказан ткъес хилла, маршонан ага,
Хьан лаьттан сий дина яхь йолчу наха.

Xarcono ċe tesna xiyla ẋo yagarx,
Noxçiyçö ca yöƶna ġättina yaxa.
Kavkazan tq̇es xilla, marşonan aga,
Ẋan lättan siy dina yaẋ yolçu naxa.

[xart͡sʷʰɔnʷɔ t͡sʼʲe tʲʰesnə xiːlə ʜʷɔ jagərx |]
[nʷɔxt͡ʃʰiːt͡ʃᶣʰø t͡sʰə ɥøʒnə | ɣætːɪnə jaxə |]
[kʰəvkʰazən tqʼʲes xɪlːə | marʃʷɔnən agə |]
[ʜən lætːən siː dɪnə jəʜ jɔlt͡ʃʰu naxə ‖]

Second verse

Барт болу хьан къаьмнаш – мах боцу беркат!
Хьо йоцург, Нана яц, нохчийн халкъ хьаста.
Тхан дахар, тхан дерзар Даймехкан кхерчахь,
Декъалдар доьхуш ду, Далла беш хастам.

Bart bolu ẋan q̇ämnaş – max bocu berkat!
Ẋo yocurg, Nana yac, noxçiyn xalaq̇ ẋasta.
Txan daxar, txan dersar Daymeqan qerçaẋ,
Deq̇aldar döxuş du, Dalla beş xastam.

[bərt bʷɔlu ʜən qʼæmnəʃ | məx bʷɔt͡sʰu bʲerkʰətʰ ‖]
[ʜʷɔ jot͡sʰurg | nanə jət͡sʰ | nʷɔxt͡ʃʰiːn xəlqʼ ʜastʰə ‖]
[txʰən daxər | txʰən dʲerzər dəɪmɛxkən qʲʰert͡ʃʰəʜ |]
[dʲeqʼəldər dᶣøxuʃ du | dalːə bʲeʃ xastʰəm ‖]

Third verse

Башламан баххьашка дайн синош дуьссу.
Органа тулгӏено ненан мотт буьйцу.
Исбаьхьа совгӏат хьо, азаллехь делла!
Шатлакхан илли ду тхуна ницкъ белларг!

Başlaman baxẋaşka dayn sinoş düssu.
Organa tulġeno nenan mott büycu.
Isbäẋa sovġat ẋo, azalleẋ della!
Şatlaqan illi du txuna nicq̇ bellarg!

[bəʃlamən baxʜəʃkʰə dəɪn sɪnʷɔʃ dysːu ‖]
[wɔrgənə tʰulɣɛːnʷɔ nʲenən mʷɔtː byːt͡sʰu ‖]
[ɪsbæʜə sɔʊɣətʰ ʜʷɔ | əzəlʲːeʜ dʲelːə ‖]
[ʃətʰlaqʰən ɪlːɪ du txʰunə nɪt͡sʰq’ bʲelːərg ‖]

Fourth verse

Къинхьегам, хьан хьуьнарш хазделла шайна,
Хьалкъаца лерам бар кхаъ хуьлда хьуна.
Машаран гӏаролехь ирсан некъ тайна,
Сий долуш Нохчийчоь ехийла тхуна!

Q̇inẋegam, ẋan ẋünarş xazdella şayna,
Ẋalq̇aca leram bar qaə xülda ẋuna.
Maşaran ġaroleẋ irsan neq̇ tayna,
Siy doluş Noxçiyçö yexiyla txuna!

[qʼɪnʜʲegəm | ʜən ʜynərʃ xəzdʲelːə ʃəɪnə |]
[ʜəlq’at͡sʰə lʲerəm bər qʰəʔ xyldə ʜunə ‖]
[maʃərən ɣarʷɔlʲeʜ ɪrsən nʲeq’ tʰəɪnə |]
[siː dʷɔluʃ nʷɔxt͡ʃʰiːt͡ʃᶣʰø jexiːlə txʰunə ‖]


คำแปลเป็นไทย[แก้]

ไม่ว่าคุณจะเผาผลาญด้วยไฟแห่งความอยุติธรรม,
เชชเนียไม่สลาย - ลุกขึ้นเพื่อมีชีวิตอยู่
สายฟ้าคอเคซัสแหล่งกำเนิดของเสรีภาพ
หวงแหนแผ่นดินของท่านเพื่อเป็นเกียรติแก่คนภาคภูมิใจ
ความยินยอมระหว่างชนชาติของคุณคือสมบัติล้ำค่า!
นอกจากคุณไม่มีแม่ที่จะเชิดชูคนเชชเนีย
ชีวิตและความตายของเราได้ที่บ้านเกิดของแหล่งที่มาของเรา
กรุณายกย่องคุณอวยพร
ที่จุดสูงสุดของ Bashlama ลงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ
คลื่นของ Argun พูดภาษาของแม่
ของขวัญที่สมบูรณ์แบบที่คุณได้ให้เราชีวิต
เพลงแห่ง Shatlaka ให้ความแข็งแกร่งแก่พวกเรา!
รักที่จะทำงานและกล้าหาญ, เคารพต่อทุกคน
ให้มีข่าวที่น่ายินดีสำหรับคุณ
ผู้ปกป้องเสรีภาพ ที่ค้นพบเส้นทาง
มีชีวิตอยู่เพื่อเรา เชชเนียผู้ที่น่ายกย่อง!

External links[แก้]