มงคล อัมพรพิสิฏฐ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พลเอก มงคล อัมพรพิสิฎฐ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2539 – 30 กันยายน พ.ศ. 2543
ก่อนหน้า พลเอก วิโรจน์ แสงสนิท
ถัดไป พลเอก สำเภา ชูศรี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 20 สิงหาคม พ.ศ. 2483 (77 ปี)
คู่สมรส คุณหญิง ทัศนีย์ อัมพรพิสิฏฐ์


พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ (ชื่อเล่น บิ๊กหมง) อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพไทย ปัจจุบันเกษียณอายุราชการแล้ว ตำแหน่งสำคัญหลังเกษียณอายุราชการ คือ อดีตประธานกรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทีพีไอ และอดีตประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย[ต้องการอ้างอิง]

เกิด[แก้]

๒๐ สิงหาคม ๒๔๘๓

สถานภาพสมรส[แก้]

สมรสกับคุณหญิง ทัศนีย์ อัมพรพิสิฏฐ์ มีบุตร ๓ คน หญิง ๒ คน ชาย ๑ คน

การศึกษา[แก้]

โรงเรียนสามัญ

   -   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย                                                         พ.ศ. ๒๔๙๒ - ๒๔๙๘

โรงเรียนทหาร

   -   โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จปร.รุ่นที่ ๙                                              พ.ศ. ๒๕๐๕

ในประเทศ

   -   หลักสูตรผู้บังคับหมวดทหารราบ                                                           พ.ศ. ๒๕๐๕
   -   หลักสูตรจู่โจม รุ่นที่ ๕                                                                  พ.ศ. ๒๕๐๕
   -   หลักสูตรศิษย์การบิน รุ่นที่ ๔                                                              พ.ศ. ๒๕๐๖
   -   หลักสูตรโดดร่มนายทหาร  รุ่นที่ ๒                                                         พ.ศ. ๒๕๑๑
   -   หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ ๔๘ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก                                         พ.ศ. ๒๕๑๒
   -   วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ ๔                   พ.ศ. ๒๕๓๔
   -   หลักสูตร Finance for Non – Finance Director (FN), IOD                                         พ.ศ. ๒๕๔๔
   -   หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP),IOD รุ่น ๓๙                                     พ.ศ. ๒๕๔๘
   -   หลักสูตร Director Certification Program (DCP),IOD รุ่น ๖๑                                       พ.ศ. ๒๕๔๘
   -   หลักสูตรสิทธิของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ ปัญหาอุปสรรคและกลยุทธในการบริหารแผนฟื้นฟูกิจการ, ศาลล้มละลายกลาง     พ.ศ. ๒๕๔๘
   -   หลักสูตร Role of the Chairman (RCP) IOD รุ่น ๑๗                                             พ.ศ. ๒๕๕๐
   -   หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน วตท.๔                                        พ.ศ. ๒๕๕๐
   -   หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย TepCot ๒                  พ.ศ. ๒๕๕๒

ต่างประเทศ

   - หลักสูตรนายทหารปรนนิบัติบำรุงประจำหน่วยโรงเรียนยานเกราะ สหรัฐอเมริกา                             พ.ศ. ๒๕๐๙                      
   - หลักสูตรนายทหารราบชั้นนายพัน โรงเรียนทหารราบ สหรัฐอเมริกา                                       พ.ศ. ๒๕๑๐        

คุณวุฒิพิเศษ

   - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง                       พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ตำแหน่งราชการสำคัญ[แก้]

   - ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองพันที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ                             พ.ศ. ๒๕๐๘ 
   - รักษาราชการ หน.ฝ่ายยุทธการกองพลที่ ๙                                                     พ.ศ. ๒๕๑๔
   - เสนาธิการกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ                                            พ.ศ. ๒๕๑๖
   - ฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารบก (พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์)                                  พ.ศ. ๒๕๒๒ 
   - ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๙                                                              พ.ศ. ๒๕๒๔
   - นายทหารคนสนิทของนายกรัฐมนตรี (พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์)                                     พ.ศ. ๒๕๒๗
   - ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙                                                             พ.ศ. ๒๕๒๙
   - ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์                                                      พ.ศ. ๒๕๓๑
   - แม่ทัพน้อยที่ ๑                                                                        พ.ศ. ๒๕๓๒
   - เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก                                                                พ.ศ. ๒๕๓๓
   - เจ้ากรมยุทธการทหาร                                                                  พ.ศ. ๒๕๓๔
   - รองเสนาธิการทหาร                                                                   พ.ศ. ๒๕๓๖
   - เสนาธิการทหาร                                                                     พ.ศ. ๒๕๓๘
   - ผู้บัญชาการทหารสูงสุด                                                                 พ.ศ. ๒๕๓๙

ราชการพิเศษและราชการสงคราม

   - ปฏิบัติราชการสงคราม ณ สาธารณรัฐเวียดนาม                                                      พ.ศ. ๒๕๑๓
   - ปฏิบัติราชการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์                                                 พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๒๐
   - ปฏิบัติราชการสนามชายแดนด้านตะวันออกในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี                                        พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๒๔ 

ตำแหน่งพิเศษ

   - สมาชิกวุฒิสภา                                                                    เม.ย.๒๕๓๐ - มี.ค.๒๕๓๙ 
   - ประธานกรรมการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ข.ส.ม.ก.)                                             มี.ค.๒๕๓๘ - ก.ย.๒๕๓๘
   - รองประธานกรรมการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.)                                 พ.ค.๒๕๓๙ - พ.ค.๒๕๔๒
   - กรรมการธนาคารทหารไทย                                                               ต.ค.๒๕๓๙ - ก.ย.๒๕๔๓
   - รองประธานกรรมการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ป.ต.ท.) *                                      พ.ย.๒๕๔๒ - ส.ค.๒๕๔๓
   - กรรมการบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)                                                    ธ.ค.๒๕๔๒ - ธ.ค.๒๕๔๔
   - กรรมการการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ท.อ.ท.)                                             ก.ค.๒๕๔๓ - ม.ค.๒๕๔๕
   - ประธานกรรมการบริษัทท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด (บ.ท.ม.)                               ส.ค.๒๕๔๓ - ม.ค.๒๕๔๕
   - นายกสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์                                        ต.ค.๒๕๓๙ - ก.ย.๒๕๔๓ 
   - นายกสภาสถาบันราชภัฎลำปาง                                                              ก.ค.๒๕๔๒ - ก.ค.๒๕๔๔
   - ประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                                  เม.ย.๒๕๔๕ - ส.ค.๒๕๔๘ 
   - ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)                      ก.ค.๒๕๔๖ - เม.ย.๒๕๔๙
   - ประธานกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)                                                เม.ย.๒๕๔๙ - พ.ค.๒๕๕๒

หมายเหตุ * ขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด/รองประธานกรรมการ ปตท. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยร่วมกับ ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทย/ประธาน ปตท.สผ. เจรจาเรื่องข้อตกลงพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับฝ่ายกัมพูชาในสมัยรัฐบาล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย และ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

   - มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.)                                                                      พ.ศ. ๒๕๓๒ 
   - ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว.)                                                               พ.ศ. ๒๕๓๔
   - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)                                                              พ.ศ. ๒๕๓๖
   - ทุติยจุลจอมเกล้า (ท.จ.)                                                                      พ.ศ. ๒๕๔๐
   - ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.)                                                               พ.ศ. ๒๕๔๔

เหรียญตราในประเทศ[แก้]

   - เหรียญชัยสมรภูมิ (เวียดนาม)                                                                 พ.ศ. ๒๕๑๕
   - เหรียญราชการชายแดน                                                                     พ.ศ. ๒๕๒๗
   - เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ ๔                                                                     พ.ศ. ๒๕๒๐
   - เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ ๓                                                                 พ.ศ. ๒๕๓๔
   - เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑                                                                พ.ศ. ๒๕๔๐
   - เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๑                                                                  พ.ศ. ๒๕๔๐

เหรียญตราต่างประเทศ[แก้]

 - CAMBODIA  ๗ ต.ค. พ.ศ. ๒๕๔๒  - LA GRANDE CROIX DE L'ORDRE ROYAL DU SAHAMETREI     
 - INDONESIA  ๒๘ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๔๓  - THE BINTANG YUDHA DHARMA UTAMA/(FIRST CLASS MILITARY ORDER) 
 - MALAYSIA   ๑๖ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๔๑ - PANGLIMA GAGAH ANGKATAN TENTERA (PGAT)/THE HONORARY ORDER OF GALLANT WARRIOR 
OF THE MALAYSIAN ARMED FORCES, FIRST CLASS ๕ มิ.ย.พ.ศ. ๒๕๔๒ - PANGLIMA SETIA MAHKOTA (P.S.M.) COMMANDER/ OF THE ORDER OF THE CROWN OF MALAYSIA (HONORARY) - THE PHILIPPINES ๔ ก.ย.พ.ศ. ๒๕๔๓ - THE PHILIPPINE LEGION OF HONOR (DEGREE OF COMMANDER) - SINGAPORE ๖ ส.ค.พ.ศ. ๒๕๔๐ - MEDAL OF THE DISTINGUISHED SERVICE ORDER (MILITARY) - SPAIN ๒๓ ม.ค. พ.ศ. ๒๕๔๑ - GRAND CROSS OF THE MILITARY MERIT - U.S.A. ๑ มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๑๔ - ARMY COMMENDATION MEDAL ๒๒ เม.ย. พ.ศ. ๒๕๑๔ - BRONZE STAR MEDAL (WITH V) ๒๓ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๔๑ - LEGION OF MERIT (DEGREE OF COMMANDER) ๑๖ พ.ย. พ.ศ. ๒๕๔๔ - LEGION OF MERIT (DEGREE OF COMMANDER) WITH OAK LEAF CLUSTER

อ้างอิง[แก้]