สาขาวิชาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สาขาวิชาการผังเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Emblem of Thammasat University.svg
ชื่ออังกฤษUrban Environmental Planning and Development Program
,Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University
ที่อยู่ศูนย์รังสิต
99/ หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
วันก่อตั้ง29 ตุลาคม พ.ศ. 2544
สถานปฏิบัติอาคารปฏิบัติการผังเมืองและสถาปัตยกรรม
เว็บไซต์www.ap.tu.ac.th


สาขาวิชาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานมีฐานะเทียบเท่าภาควิชาในกำกับของมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยเปิดสอนในระดับปริญญาบัณฑิตและมหาบัณฑิต

ประวัติ[แก้]

สาขาวิชาการผังเมือง ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับการสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พุทธศักราช 2544

กล่าวคือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นมา โดยเป็นการจัดตั้งหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามความในมาตรา 18 (3) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531 เพื่อรองรับการจัดการศึกษาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีโครงสร้างการบริหารงานลักษณะพิเศษที่เน้นความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โดยไม่ใช้ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของคณะฯ ในช่วง 2 ปีแรกของการจัดการเรียนการสอน คณะฯ ได้ดำเนินการภายใต้ชื่อ โครงการจัดการศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม โดยบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) และในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2544 สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง พ.ศ. 2544 นอกจากนี้ทางคณะฯ ได้กำหนดให้เป็นวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองอีกด้วย


หลักสูตร[แก้]

ปัจจุบัน สาขาวิชาการผังเมืองจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตและมหาบัณฑิต ดังนี้

  1. หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต (ผ.บ.) (B.U.E.P.D. : Bachelor of Urban Environmental Planning and Development Program)
  2. หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต (ผ.ม.) (M.U.E.P.D. : Master of Urban Environmental Planning and Development Program)

บุคคลสำคัญในสาขาวิชาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[แก้]

  1. บุคคลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี 2551 สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
  2. สถาปนิกดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปี 2552 สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์