ลีเยพานาชาดอมอวีนอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ลิเยปา นาชา โดโมวีโน)
Lijepa naša domovino
ลีเยพานาชาดอมอวีนอ
คำแปล: มาตุภูมิของข้างดงาม
Spomenik hrvatskoj himni-1.jpg
ข้อมูลทั่วไป
เพลงชาติ ธงของประเทศโครเอเชีย โครเอเชีย
เนื้อร้อง อันทุน มีฮานอวิช
(Antun Mihanović)
แต่งเมื่อ พ.ศ. 2318
ทำนอง ยอซิป รุนยานิน (Josip Runjanin)
เริ่มใช้ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515
ลีเยปานาชาดอมอวีนอ (บรรเลง)

ลีเยพานาชาดอมอวีนอ (โครเอเชีย: Lijepa naša domovino แปลว่า มาตุภูมิของข้างดงาม) เป็นเพลงชาติแห่งสาธารณรัฐโครเอเชีย โดยบทนำคือคำว่า Lijepa naša หมายถึง ความงดงามของข้า ใช้กันแพร่หลายในประเทศโครเอเชีย

คำร้องต้นฉบับประพันธ์โดย อันทุน มีฮานอวิช (Antun Mihanović) ถูกตีพิมพ์ภายใต้ชื่อ "Horvatska domovina" ("Croatian homeland") ในปี 1835 เพลงเป็นผู้ประพันธ์โดย ยอซิป รุนยานิน (Josip Runjanin) ในปี 1846

บทเพลงได้เสร้จสิ้นลงตามที่เขียนไว้บนโน้ต และ ได้ประสานงานงานกับ วาโตรสลาฟ ลิชเติร์นเนกเกอร์ (Vatroslav Lichtenegger) ในปี 1861 และได้ไปดำเนินการเคารพเพลงชาติโครเอเชีย ในแต่ละปี มีความแตกต่างกัน เพลงชาติฉบับดั้งเดิมมี 15 บท

ระหว่างปี 1918 และ 1941 เพลงชาติโครเอเชียเป็นส่วนหนึ่งในทำนองของเพลงชาติราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย

บทร้อง[แก้]

Monument to Croatian national anthem in Zelenjak

เนื้อร้องฉบับราชการ[แก้]

ภาษาโครเอเชีย คำแปลเป็นภาษาไทย
Lijepa naša domovino,
Oj junačka zemljo mila,
Stare slave djedovino,
Da bi vazda sretna bila!
Mila, kano si nam slavna,
Mila si nam ti jedina.
Mila, kuda si nam ravna,
Mila, kuda si planina!
Teci Savo, Dravo teci,
Nit' ti Dunav silu gubi,
Sinje more svijetu reci,
Da svoj narod Hrvat ljubi.
Dok mu njive sunce grije,
Dok mu hrašće bura vije,
Dok mu mrtve grobak krije,
Dok mu živo srce bije!
มาตุภูมิของข้างดงาม
โอ้เมืองผู้กล้าที่ข้ารัก
บรรพบุรุษแห่งโบราณกาลของข้า
เจ้าอาจได้รับพรตลอดไป
เจ้ามีสง่าราศี มีเพียงหนึ่งเดียว ที่ข้ารัก
เจ้ามีเพียงหนึ่งเดียว ที่ข้ารัก
เจ้าจะอยู่ที่ใด บนที่ราบสูงที่ข้ารัก
เจ้าจะอยู่ที่ใด บนภูผาที่ข้ารัก
แม่น้ำดราวา ซาวา เข้ามาหลั่งไหล
และพวกดานูบ ผู้ที่เสียอำนาจแก่เจ้า
น้ำทะเลสีคราม ดังก้องโลก
นั่น ชาวโครแอท รักประชาแด่เจ้า
ตราบที่ดวงอาทิตย์อบอุ่นทั่วเขตของข้า
ตราบที่ลมพัดต้นโอ๊คของข้า
ตราบที่ข้าหลบไปสุสานเป็นที่ปกป้อง
ตราบที่หัวใจของข้าเต้นอยู่ชั่วชีวา

เนื้อร้องฉบับดั้งเดิม[แก้]

เพลงชาติที่บังคับใช้ในทางราชการ ร้องเฉพาะบทที่ 1 กับ บทที่ 2 และ บทที่ 13 กับ บทที่ 14.

ภาษาโครเอเชีย คำแปลเป็นภาษาไทย
Lěpa naša domovino,
Oj junačka zemljo mila,
Stare slave dědovino,
Da bi vazda čestna bila!
Mila, kano si nam slavna,
Mila si nam ti jedina,
Mila, kuda si nam ravna,
Mila, kuda si planina!
Vedro nebo, vedro čelo,
Blaga persa, blage noći,
Toplo lěto, toplo dělo,
Bistre vode, bistre oči:
Vele gore, veli ljudi,
Rujna lica, rujna vina,
Silni gromi, silni udi; —
To je naša domovina!
Ženju serpi, mašu kose,
Děd se žuri, snope broji,
Škriplju vozi, brašno nose,
Snaša preduć málo doji:
Pase marha, rog se čuje,
Oj, oj zvenči, oj, u tmine,
K ognju star i mlad šetuje; —
Evo t’ naške domovine!
Luč iz mraka dalko sija,
Po veseloj livadici,
Pěsme glasno brěg odbija,
Ljubni poje k tamburici:
Kolo vode, živo kolo,
I na berdu, i v dolini,
Plešu mladji sve okolo; —
Mi smo, pobre, v domovini!
Magla, što li, Unu skriva?
Ni l’ to našiu jauk turobni?
Tko li moleć smert naziva?
Il’ slobodni, il’ su robni?
»Rat je, bratjo, rat junaci,
Pušku hvataj, sablju paši,
Sedlaj konjče, hajd pešjaci,
Slava budi, gdi su naši!«
Buči bura, magla projde, —
Puca zora, tmina běži, —
Tuga mine, radost dojde, —
Zdravo slobost, — dušman leži!
Veseli se, tužna mati,
Padoše ti verli sini,
Ko junaci, ko Horvati,
Ljaše kervcu domovini!
Teci, Sava hitra, teci
Nit’ ti Dunaj silu gubi,
Kud li šumiš, světu reci:
Da svog’ doma Horvat ljubi,
Dok mu njive sunce grije,
Dok mu hrastje bura vije,
Dok mu mertve grob sakrije,
Dok mu živo serdce bije!
Our beautiful homeland,
O so fearless and gracious,
Our father's ancient glory,
May you be blessed forever.
Beloved, you are our sole glory,
Beloved, you are our only one,
Beloved, where you are plain,
Beloved, where you are mountain
Clear skies, clear forehead,
Mild personalities, mild nights,
Hot summer, hot work,
Clear water, clear eyes:
Great hills, great people,
Red faces, red vines,
Mighty thunders, mighty wonders; -
This is our home!
Sickles are reaping, scythe are waging,
Old man is in hurry, he counts the sheaves,
Stacked hay he rides, flour they are carrying
Bride knits and breastfeeds a child
Cattle is eating, horn is heard,
Oj, oj it rings, oj in blackness,
To fire, youth and elders are going;-
Here is our homeland!
Kindling wood from dark shines far,
All around cheerful meadow,
Songs are loudly echoed by hills,
In loved are singing to tamburica:
They lead kolo, cheery kolo,
On the hills, and on the valley,
Youth is dancing all around;-
We are, friend, in homeland!
Is it the fog what hides the Una?
Or it's of our people dreary scream?
Who prays for death?
Are the free ones or the slaves?
"It is war, brothers, war heroes,
Snatch your rifle, take a saber,
Saddle horses, go on foot,
May be glory, where ours are!"
Bora roars, fog is gone,-
Dawn breaks, blackness runs,-
Sorrow dies, joy comes,-
Hello freedom, - enemy is down!
Be happy, sad mother,
Your sons have fallen,
Like heroes, like Croats,
They poured blood for homeland!
Flow, fast Sava, flow,
Nor you Danube, lose your power,
Where you murmuring, tell whole world:
That a Croat loves his home,
Whilst the sun warms his fields,
Whilst winds lash his oak trees,
Whilst his lost ones are with grave covered,
Whilst his living heart beats.

อ้างอิง[แก้]

แม่แบบ:More footnotes

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]