รายชื่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Emblem of Ministry of Education.png
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
สุภัทร จำปาทอง

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์
วาระจนเกษียณอายุราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนแรกพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร
สถาปนาพ.ศ. 2435

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหาร ระดับสูง (นักบริหารระดับ 11 เดิม) เป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงของกระทรวงศึกษาธิการ

ปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  1. รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในกระทรวง กำหนดแนวทางและแผน การปฏิบัติราชการของกระทรวง และลำดับความสำคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของ ส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐมนตรีกำหนด รวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง
  2. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี
  3. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง

รายพระนามและรายนาม[แก้]

ปลัดทูลฉลอง กระทรวงธรรมการ
ลำดับ รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 เจ้าพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร.jpg พระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร
(หม่อมราชวงศ์คลี่ สุทัศน์)
พ.ศ. 2435 พ.ศ. 2445
2 Chaophraya Phrasadet Surentharathibodi.jpg พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์
(หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล)
พ.ศ. 2445 พ.ศ. 2454
3 Thammasak Montree.jpg พระยาธรรมศักดิ์มนตรี
(สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
พ.ศ. 2454 พ.ศ. 2458
4 Emblem of Ministry of Education.png พระยาเมธาธิบดี
(สาตร สุทธเสถียร)
พ.ศ. 2458 พ.ศ. 2462
5 Emblem of Ministry of Education.png พระยาไพศาลศิลปสาสตร
(รื่น ศยามานนท์)
พ.ศ. 2462 พ.ศ. 2472
6 Emblem of Ministry of Education.png พระยาวิทยาปรีชามาตย์
(ศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
พ.ศ. 2472 พ.ศ. 2475
7 Emblem of Ministry of Education.png พระยาประมวลวิชาพู
(วงศ์ บุญหลวง)
พ.ศ. 2475 พ.ศ. 2476
- Sern Panyarachun.jpg พระยาปรีชานุสาสน์
(เสริญ ปันยารชุน)
พ.ศ. 2476 ทำการแทนปลัดทูลฉลอง
ปลัดกระทรวงธรรมการ
ลำดับ รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 สว-ตีรณสารวิศวกรรม.jpg พระตีรณสารวิศวกรรม
(ตรี ตีรณสาร)
พ.ศ. 2476 พ.ศ. 2484
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 สว-ตีรณสารวิศวกรรม.jpg พระตีรณสารวิศวกรรม
(ตรี ตีรณสาร)
พ.ศ. 2484 พ.ศ. 2487
2 Emblem of Ministry of Education.png หลวงสุจิตภารพิทยา
(สุจิต สุจิตภารพิทยา)
พ.ศ. 2487 พ.ศ. 2488
3 Rachadapisek Sonakul.jpg ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้ารัชฎาภิเศก โสณกุล พ.ศ. 2488 พ.ศ. 2489
4 ปิ่น มาลากุล.jpg ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล พ.ศ. 2489 พ.ศ. 2501
5 Emblem of Ministry of Education.png นายนาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา พ.ศ. 2501 พ.ศ. 2504
6 นายอภัย จันทวิมล.jpg นายอภัย จันทวิมล พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2511
7 นายสนั่น สุมิตร พ.ศ. 2511 พ.ศ. 2513
8 Emblem of Ministry of Education.png นายบุญถิ่น อัตถากร พ.ศ. 2513 พ.ศ. 2517
9 Emblem of Ministry of Education.png นายจรูญ วงศ์สายัณห์ พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2520
10 Emblem of Ministry of Education.png นายรังสฤษดิ์ เชาวน์ศิริ พ.ศ. 2520 พ.ศ. 2523
11 Boonsom Martin.jpg ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บุญสม มาร์ติน พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2525
12 Emblem of Ministry of Education.png นายสมาน แสงมลิ พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2530
13 Emblem of Ministry of Education.png นายบรรจง ชูสกุลชาติ พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2533
14 Emblem of Ministry of Education.png นายสมชัย วุฑฒิปรีชา พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2535
15 Emblem of Ministry of Education.png ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2537
16 ทวีศักดิ์ เสนาณรงค์.jpg นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2538
17 Emblem of Ministry of Education.png นายสุรัฐ ศิลปอนันต์ พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2542
18 Emblem of Ministry of Education.png ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544
19 Emblem of Ministry of Education.png นายจรูญ ชูลาภ พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2545
20
(1)
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเ - Flickr - Abhisit Vejjajiva (4).jpg ดร. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2546
21 Emblem of Ministry of Education.png ดร.พรนิภา ลิมปพยอม พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547
20
(1)
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเ - Flickr - Abhisit Vejjajiva (4).jpg ดร. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2549
22 จรวยพร ธรณินทร์.jpg ดร.จรวยพร ธรณินทร์ พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2551
23 Emblem of Ministry of Education.png ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552
24 เฉลียว อยู่สีมารักษ์.jpg นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2554
25 Emblem of Ministry of Education.png นายอภิชาติ จีระวุฒิ เมษายน พ.ศ. 2554 กันยายน พ.ศ. 2554
26 Emblem of Ministry of Education.png ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ตุลาคม พ.ศ. 2554 กันยายน พ.ศ. 2555
27 Emblem of Ministry of Education.png นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 กันยายน พ.ศ. 2556
28 Emblem of Ministry of Education.png ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557
29 Emblem of Ministry of Education.png รองศาสตาจารย์ นายแพทย์ กำจร ตติยกวี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557 30 กันยายน พ.ศ. 2559
30 Emblem of Ministry of Education.png ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 22 กันยายน พ.ศ. 2560
31 Emblem of Ministry of Education.png นายการุณ สกุลประดิษฐ์ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 30 กันยายน พ.ศ. 2562
32 Emblem of Ministry of Education.png นายประเสริฐ บุญเรือง 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 30 กันยายน พ.ศ. 2563
33 Emblem of Ministry of Education.png นายสุภัทร จำปาทอง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ดูเพิ่ม[แก้]