คุยเรื่องแม่แบบ:ผู้บัญชาการเหล่าทัพไทย

ไม่รองรับเนื้อหาของหน้าในภาษาอื่น
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตำรวจ[แก้]

แม่แบบนี้เป็นแม่แบบการทหาร และเขียนว่า ผู้บัญชาการเหล่าทัพไทย แต่ตำรวจไม่ใช่กองทัพ ไม่เป็นส่วนหนึ่งของเหล่าทัพ ไม่มีหน้าที่ทางทหาร และในกฎหมายก็แยกจากกันอย่างชัดเจน เช่น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ มาตรา 4 ว่า

" 'ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง' หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง หรือกรม สำหรับข้าราชการพลเรือน ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ สำหรับข้าราชการทหาร ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปลัดกรุงเทพมหานคร กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และผู้ดำรงตำแหน่งอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติ"

ฉะนั้น จึงไม่ควรใส่ตำรวจเข้าไปด้วย ไม่งั้นก็เปลี่ยนข้อความเป็นทำนองว่า "ผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจ" เป็นต้น

--Aristitleism (พูดคุย) 23:25, 24 พฤษภาคม 2557 (ICT)