ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ณัฐพล รังสิตพล
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระจนเกษียณอายุราชการ
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระยาศรยุทธเสนี
ในฐานะ ปลัดกระทรวงการอุตสาหกรรม
สถาปนา5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485
รองรองปลัดกระทรวงอุสาหกรรม
เว็บไซต์กระทรวงอุตสาหกรรม

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหาร ระดับสูง (นักบริหารระดับ 11 เดิม) เป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงของกระทรวงอุตสาหกรรม

ปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  1. รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในกระทรวง กำหนดแนวทางและแผน การปฏิบัติราชการของกระทรวง และลำดับความสำคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของ ส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐมนตรีกำหนด รวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง
  2. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี
  3. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง

รายนาม

[แก้]
ปลัดกระทรวงการอุตสาหกรรม
ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี
(กระแส ประวาหะนาวิน)
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 พ.ศ. 2485
2 พระพิศาลสุขุมวิท
(ประสพ พ. สุขุม)
พ.ศ. 2485
3 พลตรี พระอุดมโยธายุทธ
(อุดมโยธา รัตนวดี)
พ.ศ. 2485 พ.ศ. 2486
4 พันตรี หลวงเดชาติวงศ์วราวัฒน์
(หม่อมหลวงกรี เดชาติวงศ์)
พ.ศ. 2486
5 พระตีรณสารวิศวกรรม
(ตรี ตีรณสาร)
พ.ศ. 2486 พ.ศ. 2487
6 พลตรี หม่อมหลวงอภิรุม ชุมสาย พ.ศ. 2487
7 หม่อมเจ้ารัชฎาภิเศก โสณกุล พ.ศ. 2487 พ.ศ. 2488
8 พลตรี พระยาสรกิจพิศาล
(ดำริห์ อมาตยกุล)
พ.ศ. 2488 พ.ศ. 2489
9 หม่อมหลวงจรัญ สนิทวงศ์ พ.ศ. 2489
10 (1) พันเอก สุวรรณ เพ็ญจันทร์ พ.ศ. 2489 11 มีนาคม พ.ศ. 2495
ปลัดยน พ.ศ. อุตสาหกรรม
ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
10 (2) พันเอก สุวรรณ เพ็ญจันทร์ 11 มีนาคม พ.ศ. 2495 19 กันยายน พ.ศ. 2495
11 พร ศรีจามร 20 กันยายน พ.ศ. 2495 พ.ศ. 2502
12 พลเรือตรี ชลี สินธุโสภณ พ.ศ. 2502 พ.ศ. 2506
13 จ่าง รัตนะรัต พ.ศ. 2506 พ.ศ. 2507
14 สอาด หงษ์ยนต์ พ.ศ. 2507 พ.ศ. 2512
15 ศาสตราจารย์ ยศ บุนนาค พ.ศ. 2512 พ.ศ. 2519
16 นาวาอากาศเอก วิมล วิริยะวิทย์ พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2525
17 วีระ สุสังกรกาญจน์ พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2527
18 ประภาส จักกะพาก พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2532
19 ศิววงศ์ จังคศิริ พ.ศ. 2532 พ.ศ. 2539
20 ปรีชา อรรถวิภัชน์ พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2542
21 มนู เลียวไพโรจน์ พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2547
22 จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 30 กันยายน พ.ศ. 2551
23 ดำริ สุโขธนัง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 30 กันยายน พ.ศ. 2552
24 วิฑูรย์ สิมะโชคดี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 30 กันยายน พ.ศ. 2557
25 อรรชกา สีบุญเรือง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 30 กันยายน พ.ศ. 2558
26 อาทิตย์ วุฒิคะโร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 30 กันยายน พ.ศ. 2559
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สมชาย หาญหิรัญ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 30 กันยายน พ.ศ. 2560
28 พสุ โลหารชุน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 30 กันยายน พ.ศ. 2562
29 กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 30 กันยายน พ.ศ. 2565
30 ณัฐพล รังสิตพล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม

[แก้]