รายชื่อปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ดร.ณัฐพล รังสิตพล

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระจนเกษียณอายุราชการ
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระยาศรยุทธเสนี
ในฐานะ ปลัดกระทรวงการอุตสาหกรรม
สถาปนา5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485
รองรองปลัดกระทรวงอุสาหกรรม
เว็บไซต์กระทรวงอุตสาหกรรม

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหาร ระดับสูง (นักบริหารระดับ 11 เดิม) เป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงของกระทรวงอุตสาหกรรม

ปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  1. รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในกระทรวง กำหนดแนวทางและแผน การปฏิบัติราชการของกระทรวง และลำดับความสำคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของ ส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐมนตรีกำหนด รวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง
  2. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี
  3. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง

รายนาม[แก้]

ปลัดกระทรวงการอุตสาหกรรม
ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 สส-ศรยุทธเสนี.jpg พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี
(กระแส ประวาหะนาวิน)
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 พ.ศ. 2485
2 Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg พระพิศาลสุขุมวิท
(ประสพ พ. สุขุม)
พ.ศ. 2485
3 ไฟล์:Praudom.jpg พลตรี พระอุดมโยธายุทธ
(อุดมโยธา รัตนวดี)
พ.ศ. 2485 พ.ศ. 2486
4 สส-เดชาดิวงศ์วราวัฒน์.jpg พันตรี หลวงเดชาติวงศ์วราวัฒน์
(หม่อมหลวงกรี เดชาติวงศ์)
พ.ศ. 2486
5 สว-ตีรณสารวิศวกรรม.jpg พระตีรณสารวิศวกรรม
(ตรี ตีรณสาร)
พ.ศ. 2486 พ.ศ. 2487
6 Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg พลตรี หม่อมหลวงอภิรุม ชุมสาย พ.ศ. 2487
7 Rachadapisek Sonakul.jpg หม่อมเจ้ารัชฎาภิเศก โสณกุล พ.ศ. 2487 พ.ศ. 2488
8 Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg พลตรี พระยาสรกิจพิศาล
(ดำริห์ อมาตยกุล)
พ.ศ. 2488 พ.ศ. 2489
9 หม่อมหลวงจรัญ สนิทวงศ์.jpg หม่อมหลวงจรัญ สนิทวงศ์ พ.ศ. 2489
10 (1) Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg พันเอก สุวรรณ เพ็ญจันทร์ พ.ศ. 2489 11 มีนาคม พ.ศ. 2495
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
10 (2) Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg พันเอก สุวรรณ เพ็ญจันทร์ 11 มีนาคม พ.ศ. 2495 19 กันยายน พ.ศ. 2495
11 Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg ดร.พร ศรีจามร 20 กันยายน พ.ศ. 2495 พ.ศ. 2502
12 Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg พลเรือตรี ชลี สินธุโสภณ พ.ศ. 2502 พ.ศ. 2506
13 Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg ดร.จ่าง รัตนะรัต พ.ศ. 2506 พ.ศ. 2507
14 Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg นายสอาด หงษ์ยนต์ พ.ศ. 2507 พ.ศ. 2512
15 Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg ศาสตราจารย์ ยศ บุนนาค พ.ศ. 2512 พ.ศ. 2519
16 นาวาอากาศเอก วิมล วิริยะวิทย์ พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2525
17 วีระ สุสังกรกาญจน์.jpg นายวีระ สุสังกรกาญจน์ พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2527
18 Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg นายประภาส จักกะพาก พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2532
19 Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg นายศิววงศ์ จังคศิริ พ.ศ. 2532 พ.ศ. 2539
20 Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg นายปรีชา อรรถวิภัชน์ พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2542
21 Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg นายมนู เลียวไพโรจน์ พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2547
22 จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช เมื่อปี 2013.jpg ดร.จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 30 กันยายน พ.ศ. 2551
23 Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg ดร.ดำริ สุโขธนัง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 30 กันยายน พ.ศ. 2552
24 Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 30 กันยายน พ.ศ. 2557
25 Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg ดร.อรรชกา สีบุญเรือง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 30 กันยายน พ.ศ. 2558
26 Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg นายอาทิตย์ วุฒิคะโร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 30 กันยายน พ.ศ. 2559
27 Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สมชาย หาญหิรัญ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 30 กันยายน พ.ศ. 2560
28 พสุ โลหารชุน.jpeg ดร.พสุ โลหารชุน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 30 กันยายน พ.ศ. 2562
29 Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 30 กันยายน พ.ศ. 2565
30 Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg ดร.ณัฐพล รังสิตพล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม[แก้]