มืย เบลารูซืย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
มืย เบลารูซืย
Мы, беларусы
My Belarusy 1.png
หน้าแรกของโน้ตเพลงมืย เบลารูซืย พร้อมแสดงเนื้อร้องกำกับ
ชื่ออื่นДзяржаўны гімн Рэспублікі Беларусь
เนื้อร้องมีคัส คลิมโควิช (Mikhas Klimkovich), พ.ศ. 2487
ทำนองเนียสต์เซียร์ ซาคาโลว์สกี (Niescier Sakałoŭski), พ.ศ. 2487
รับไปใช้พ.ศ. 2498
ตัวอย่างเสียง
มืย เบลารูซืย (บรรเลง)

มืย เบลารูซืย (เบลารุส: Мы, беларусы; รัสเซีย: Мы, белорусы, "เรา, ชาวเบลารุส") เป็นชื่ออย่างไม่เป็นทางการของเพลงชาติเบลารุส และและเป็นวรรคแรกที่ปรากฏอยู่ในเพลงนี้ ชื่ออย่างเป็นทางการคือ เพลงชาติสาธารณรัฐเบลารุส (เบลารุส: Дзяржаўны гімн Рэспублікі Беларусь; รัสเซีย: Государственный гимн Республики Беларусь)

เดิมเพลงนี้ประพันธ์ขึ้นและเริ่มใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2498 ในฐานะเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตไบโลรัสเซีย ทำนองโดยเนียสต์เซียร์ ซาคาโลว์สกี (Niescier Sakałoŭski) เนื้อร้องโดยมีคัส คลิมโควิช (Mikhas Klimkovich) หลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ทำนองของเพลงเดิมที่ซาคาโลว์สกีแต่งไว้นั้นยังคงใช้อยู่ แต่เนื้อร้องเดิมถูกยกเลิกไป และมีการใช้เนื้อร้องใหม่ ซึ่งประพันธ์โดยมีคัส คลิมโควิช และอูลัดซีมีร์ คารึซนืย (Uladzimir Karyzny) ตามคำสั่งของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุส ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ซึ่งเนื้อร้องดังกล่าวนี้ มีเนื้อหาถึงความเป็นมิตรของชาวเบลารุส การยกย่องถึงการสู้รบเพื่อชาติในอดีต และความมุ่งหวังต่ออนาคตในวันหน้า ส่วนทำนองนั้นยังคงความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ของเบลารุสไว้

เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตไบโลรัสเซีย[แก้]

เดิมเพลง "มืย เบลารูซืย" นั้นใช้เป็นเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตไบโลรัสเซีย (ภาษาเบลารุส: гімн Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, ภาษารัสเซีย: гимн Белорусской Советской Социалистической Республики) ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 เป็นต้นมา โดยทำนองนั้นประพันธ์โดยเนียสต์เซียร์ ซาคาโลว์สกี เนื้อร้องโดยมีคัส คลิมโควิช เพลงนี้ได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตไบโลรัสเซียตั้งแต่ปี พ.ศ. 2487 แต่กว่าจะรับรองให้ใช้ได้เป็นทางการนั้นก็ใช้เวลานานถึง 11 ปี [1] หลังจากที่เบลารุสได้ประกาศเอกราชจากสหภาพโซเวียตแล้ว จึงได้มีการแก้ไขเพลงชาติเพื่อลบล้างเนื้อเพลงชาติที่ใช้ในสมัยปกครองด้วยลัทธิคอมมิวนิสต์ออกเสีย ความพยายามดังกล่าวเริ่มมีขึ้นในปี พ.ศ. 2538 จากการนำบทกวี "ข้าแต่พระเป็นเจ้าผู้ทรงศักดิ์" (O God Almighty) ซึ่งแต่งโดยนาตัลลา อาร์เซียนเนียวา (Natalla Arsiennieva) มาใช้เป็นเนื้อเพลงชาติ ทว่าข้อเสนอแนะดังกล่าวไม่บังเกิดผล แม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการในรัฐสภาเบลารุสก็ตาม [2]

เพลงชาติสาธารณรัฐเบลารุส[แก้]

ก่อนปี พ.ศ. 2545 มีกฎหมายเพียงฉบับเดียวที่กล่าวถึงสัญลักษณ์ประจำชาติอย่างเป็นทางการ คือ รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเบลารุส หมวด 1 มาตรา 19 อันกล่าวไว้ว่า "สัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐเบลารุสในฐานะรัฐอธิปไตย ได้แก่ ธงชาติ ตราแผ่นดิน และเพลงชาติ" โดยสัญลักษณ์แต่ละอย่างนั้นจะมีกฎหมายเฉพาะกำกับไว้อีกชั้นหนึ่งด้วย[3] กฎหมายเกี่ยวกับธงชาตินั้นไม่ได้บังคับใช้ จนกระทั่งคำสั่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุส เลขที่ 350 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นวันก่อนวันคล้ายวันประกาศเอกราชของเบลารุสในปีนั้นเพียงวันเดียว วัตถุประสงค์หลักของคำสั่งประธานาธิบดีดังกล่าวคือ ประกาศใช้เนื้อร้องใหม่ของเพลงชาติสาธารณรัฐเบลารุสอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งบัญญัติข้อบังคับในการบรรเลงเพลงในวาระและโอกาสต่าง ๆ[4]

ปฏิกิริยาต่อเนื้อเพลงชาติใหม่[แก้]

ข้อบังคับตามกฎหมาย[แก้]

การแสดงเพลงชาติในวาระต่าง ๆ จะต้องเป็นไปตามเนื้อร้องและทำนองตามที่กฎหมายได้บังคับไว้ สถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุต่าง ๆ ที่รัฐบาลเป็นเจ้าของจะต้องมีการบรรเลงเพลงชาติทุกวันในเวลา 6.00 น. ซึ่งเป็นเวลาเปิดสถานีและเวลาปิดสถานีของแต่ละสถานี ซึ่งโดยปกติแล้วคือเวลาเที่ยงคืน วาระที่สำคัญในการบรรเลงเพลงชาติได้แก่ ในพิธีการของทางราชการ ก่อนเริ่มการแข่งขันกีฬา และพิธีสาบานตนของผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี เป็นต้น ขณะที่มีการบรรเลงเพลงชาตินั้น ประชาชนต้องยืนตรงเพื่อแสดงความเคารพ สำหรับตำรวจหรือทหารนั้น ให้แสดงความเคารพตามวินัยตำรวจหรือทหาร เช่น การทำวันทยหัตถ์[5]

เพลงอื่น ๆ[แก้]

เนื้อร้อง[แก้]

ภาษารัสเซีย อักษรซีริลลิก
ปริวรรตด้วยอักษรโรมัน
คำแปล

Мы, беларусы – мірныя людзі,
Сэрцам адданыя роднай зямлі,
Шчыра сябруем, сілы гартуем
Мы ў працавітай, вольнай сям’і.

Прыпеў:
Слаўся, зямлі нашай светлае імя,
Слаўся, народаў братэрскі саюз!
𝄆 Наша любімая маці-Радзіма,
Вечна жыві і квітней, Беларусь! 𝄇

Разам з братамі мужна вякамі
Мы баранілі родны парог,
У бітвах за волю, бітвах за долю
Свой здабывалі сцяг перамог!

Прыпеў

Дружба народаў – сіла народаў –
Наш запаветны, сонечны шлях.
Горда ж узвіся ў ясныя высі,
Сцяг пераможны – радасці сцяг!

Прыпеў[6][7]

My, biełarusy – mirnyja ludzi,
Sercam addanyja rodnaj ziamli,
Ščyra siabrujem, siły hartujem
My w pracavitaj, volnaj siamji.

Prypiew:
Sławsia, ziamli našaj śvetłaje imia,
Sławsia, narodaw braterski sajuz!
𝄆 Naša lubimaja maci-Radzima,
Viečna žyvi i kvitniej, Biełaruś! 𝄇

Razam z bratami mužna viakami
My baranili rodny paroh,
U bitvach za volu, bitvach za dolu
Svoj zdabyvali ściah peramoh!

Prypiew

Družba narodaw – siła narodaw –
Naš zapavietny, sonečny šlach.
Horda ž uźvisia w jasnyja vysi,
Ściah pieramožny – radaści ściah!

Prypiew

[mɨ | bʲe̞ɫ̪ärus̪ɨ | mʲirn̪ɨjä l̪ʲud̻͡z̪ʲi |]
[s̪e̞rt̻͡s̪äm äd̪ːän̪ɨjä ro̞d̪n̪äj z̪ʲäml̪ʲi |]
[ʂʈ͡ʂɨrä s̪ʲäbruje̞m | s̪ʲiɫ̪ɨ ɣärt̪uje̞m]
[mɨw prät̻͡s̪ävʲit̪äj | vo̞l̪ʲn̪äj s̪ʲämji ‖]

[prɨpʲe̞w]
[s̪ɫ̪äws̪ʲä | z̪ʲäml̪ʲi n̪äʂäj s̪ʲvʲe̞t̪ɫ̪äje̞ imʲä |]
[s̪ɫ̪äws̪ʲä | n̪äro̞d̪äw brät̪e̞rs̪kʲi s̪äjus̪ ‖]
𝄆 [n̪äʂä l̪ʲubʲimäjä mät̻͡s̪ʲi räd̻͡z̪ʲimä |]
[vʲe̞ʈ͡ʂn̪ä ʐɨvʲi ji kvʲit̪n̪ʲe̞j | bʲe̞ɫ̪ärus̪ʲ ‖] 𝄇

[räz̪äm z̪‿brät̪ämʲi muʐn̪ä vʲäkämʲi]
[mɨ bärän̪ʲil̪ʲi ro̞d̪n̪ɨ päro̞x |]
[w‿bʲit̪vaɣ z̪ä vo̞l̪ʲu | bʲit̪vaɣ z̪ä d̪o̞l̪ʲu]
[s̪vo̞j z̪d̪äbɨväl̪ʲi s̪ʲt̻͡s̪ʲäx pe̞rämo̞x ‖]

[prɨpʲe̞w]

[d̪ruʐbä n̪äro̞d̪äw s̪ʲiɫ̪ä n̪äro̞d̪äw]
[n̪äʐˑz̪äpävʲe̞t̪n̪ɨ | s̪o̞n̪ʲe̞ʈ͡ʂn̪ɨ ʂl̪ʲäx ‖]
[ɣo̞rd̪ä ʐ‿uz̪ʲvʲis̪ʲäw jäs̪n̪ɨjä vɨs̪ʲi |]
[s̪ʲt̻͡s̪ʲäx pʲe̞rämo̞ʐn̪ɨ räd̪äs̪ʲt̻͡s̪ʲi s̪ʲt̻͡s̪ʲäx ‖]

[prɨpʲe̞w][a]

Мы, белорусы – мирные люди,
Сердцем преданные родной земле.
Искренне дружим, силы закаляем,
Мы в трудолюбивой, свободной семье.

Припев:
Славься, земли нашей светлое имя,
Славься, народов братский союз!
𝄆 Наша любимая мать-Отчизна,
Вечно живи и цвети, Беларусь! 𝄇

Вместе с братьями храбро веками
Мы защищали родной порог,
В битвах за волю, битвах за долю
Свое добывали знамя побед!

Припев

Дружба народов – сила народов –
Наш заветный, солнечный путь.
Гордо ж возвейся в ясные выси,
Знамя победное – радости флаг!

Припев[8]

My, belorusy – mirnyje ljudi,
Serdcem predannyje rodnoj zemle.
Iskrenne družim, sily zakaljajem,
My v trudoljubivoj, svobodnoj semje.

Pripev:
Slavjsja, zemli našej svetloje imja,
Slavjsja, narodov bratskij sojuz!
𝄆 Naša ljubimaja matj-Otčizna,
Večno živi i cveti, Belarusj! 𝄇

Vmeste s bratjjami hrabro vekami
My zašcišcali rodnoj porog,
V bitvah za volju, bitvah za dolju
Svoje dobyvali znamja pobed!

Pripev

Družba narodov – sila narodov –
Naš zavetnyj, solnečnyj putj.
Gordo ž vozvejsja v jasnyje vysi,
Znamja pobednoje – radosti flag!

Pripev

เรา ชาวเบลารุส ผู้รักสงบ
จิตใจทั้งมวลยอมพลีให้มาตุภูมิ
เราคือมิตรผู้สัตย์ซื่อ เติบใหญ่
และมีชีวิตได้ด้วยการทำงานหนักและครอบครัวที่เป็นอิสระ

ร้องรับประสานเสียง
ความเจริญจงมีแก่นามอันศักดิ์สิทธิ์แห่งแผ่นดินของเรา !
ความเจริญจงมีแก่เอกภาพฉันพี่น้องของประชาชน !
𝄆จงสถิตย์อยู่ชั่วกาลนานและเจริญรุ่งเรืองเถิด
มาตุภูมิอันเป็นที่รักแห่งเรา – เบลารุส !𝄇

เราอยู่เคียงข้างกับพี่น้องของเรา นานนับศตวรรษ
พิทักษ์ปากประตูสู่บ้านเราด้วยความหาญกล้า
เรามีชัยเหนือธงแห่งชัยชนะของเรา
ในสมรภูมิแห่งเสรีภาพและโชคชะตา !

ร้องรับประสานเสียง

มิตรภาพของประชาชน คือกำลังของปวงประชา
และหนทางศักดิ์สิทธิ์อันส่องประกายของพวกเรา
จงโบกพลิ้วด้วยความภาคภูมิเหนือนภาอันแจ่มกระจ่างเถิด
ธงแห่งชัยชนะ ธงแห่งแสงตะวันฉาย !

ร้องรับประสานเสียง

สื่อ[แก้]

จากรัฐบาลสาธารณรัฐเบลารุส บันทึกเสียงเมื่อ พ.ศ. 2545

บรรเลงโดย วงดุริยางค์กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา บันทึกเสียงเมื่อ พ.ศ. 2543

หากมีปัญหาในการเล่นไฟล์เหล่านี้ ดูที่ วิธีใช้สื่อ

โน้ตเพลง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. СКАЛАБАН, Виталий (2001-01-09). "Когда авторы будут вскрыты..." Беларусь Сегодня (ภาษาRussian). Советская Белоруссия. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2007-09-27. สืบค้นเมื่อ 2008-02-23.CS1 maint: unrecognized language (link)
  2. "The National Anthem of Belarus". A Belarus Miscellany. 2005. สืบค้นเมื่อ 2008-02-23.
  3. "Constitution of Belarus, Section 1". Press Service of the President of the Republic of Belarus. สืบค้นเมื่อ 2008-02-26.
  4. "Указ № 350 ад 2 лiпеня 2002 г." (ภาษาBelarusian). 2002-07-02. สืบค้นเมื่อ 2008-02-06.CS1 maint: unrecognized language (link)
  5. Law of the Republic of Belarus. On National Symbols of the Republic of Belarus. Passed July 5, 2004. Retrieved July 18, 2007.
  6. https://www.gl5.ru/gimn-respubliki-belarus.html
  7. https://books.google.com/books?id=2og3DgAAQBAJ&pg=PA3&lpg=PA3&dq=Мы,+беларусы+–+мірныя+людзі,+Сэрцам+адданыя+роднай+зямлі,+Шчыра+сябруем,+сілы+гартуем+Мы+ў+працавітай,+вольнай+сям’і.&source=bl&ots=XyOFt3yWp0&sig=ACfU3U193RBXNrNwr3PySrWIaqFt8loO7A&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjo-rjBvofhAhVJAqwKHYuGB-UQ6AEwB3oECAQQAQ#v=onepage&q=Мы%2C%20беларусы%20–%20мірныя%20людзі%2C%20Сэрцам%20адданыя%20роднай%20зямлі%2C%20Шчыра%20сябруем%2C%20сілы%20гартуем%20Мы%20ў%20працавітай%2C%20вольнай%20сям’і.&f=false
  8. "Гимн Республики Беларусь текст песни(слова)". GL5.RU, Yandex.


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]อ้างอิงผิดพลาด: มีป้ายระบุ <ref> สำหรับกลุ่มชื่อ "lower-alpha" แต่ไม่พบป้ายระบุ <references group="lower-alpha"/> ที่สอดคล้องกัน หรือไม่มีการปิด </ref>