มืย เบลารูซืย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Мы, беларусы
มืย เบลารูซืย
คำแปล: เรา, ชาวเบลารุส
หน้าแรกของโน้ตเพลงมืย เบลารูซืย พร้อมแสดงเนื้อร้องกำกับ
หน้าแรกของโน้ตเพลงมืย เบลารูซืย พร้อมแสดงเนื้อร้องกำกับ
เพลงชาติของ ธงของประเทศเบลารุส เบลารุส
ชื่ออื่น Дзяржаўны гімн Рэспублікі Беларусь
คำแปล: เพลงชาติสาธารณรัฐเบลารุส
เนื้อร้อง มีคัส คลิมโควิช (Mikhas Klimkovich), พ.ศ. 2487
ทำนอง เนียสต์เซียร์ ซาคาโลว์สกี (Niescier Sakałoŭski), พ.ศ. 2487
ประกาศใช้ พ.ศ. 2498
มืย เบลารูซืย (บรรเลง)

มืย เบลารูซืย (เบลารุส: Мы, беларусы; รัสเซีย: Мы, белорусы, "เรา, ชาวเบลารุส") เป็นชื่ออย่างไม่เป็นทางการของเพลงชาติเบลารุส และและเป็นวรรคแรกที่ปรากฏอยู่ในเพลงนี้ ชื่ออย่างเป็นทางการคือ เพลงชาติสาธารณรัฐเบลารุส (เบลารุส: Дзяржаўны гімн Рэспублікі Беларусь; รัสเซีย: Государственный гимн Республики Беларусь)

เดิมเพลงนี้ประพันธ์ขึ้นและเริ่มใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2498 ในฐานะเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตไบโลรัสเซีย ทำนองโดยเนียสต์เซียร์ ซาคาโลว์สกี (Niescier Sakałoŭski) เนื้อร้องโดยมีคัส คลิมโควิช (Mikhas Klimkovich) หลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ทำนองของเพลงเดิมที่ซาคาโลว์สกีแต่งไว้นั้นยังคงใช้อยู่ แต่เนื้อร้องเดิมถูกยกเลิกไป และมีการใช้เนื้อร้องใหม่ ซึ่งประพันธ์โดยมีคัส คลิมโควิช และอูลัดซีมีร์ คารึซนืย (Uladzimir Karyzny) ตามคำสั่งของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุส ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ซึ่งเนื้อร้องดังกล่าวนี้ มีเนื้อหาถึงความเป็นมิตรของชาวเบลารุส การยกย่องถึงการสู้รบเพื่อชาติในอดีต และความมุ่งหวังต่ออนาคตในวันหน้า ส่วนทำนองนั้นยังคงความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ของเบลารุสไว้

เพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตไบโลรัสเซีย[แก้]

เดิมเพลง "มืย เบลารูซืย" นั้นใช้เป็นเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตไบโลรัสเซีย (ภาษาเบลารุส: гімн Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка, ภาษารัสเซีย: гимн Белорусской Советской Социалистической Республики) ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 เป็นต้นมา โดยทำนองนั้นประพันธ์โดยเนียสต์เซียร์ ซาคาโลว์สกี เนื้อร้องโดยมีคัส คลิมโควิช เพลงนี้ได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตไบโลรัสเซียตั้งแต่ปี พ.ศ. 2487 แต่กว่าจะรับรองให้ใช้ได้เป็นทางการนั้นก็ใช้เวลานานถึง 11 ปี [1] หลังจากที่เบลารุสได้ประกาศเอกราชจากสหภาพโซเวียตแล้ว จึงได้มีการแก้ไขเพลงชาติเพื่อลบล้างเนื้อเพลงชาติที่ใช้ในสมัยปกครองด้วยลัทธิคอมมิวนิสต์ออกเสีย ความพยายามดังกล่าวเริ่มมีขึ้นในปี พ.ศ. 2538 จากการนำบทกวี "ข้าแต่พระเป็นเจ้าผู้ทรงศักดิ์" (O God Almighty) ซึ่งแต่งโดยนาตัลลา อาร์เซียนเนียวา (Natalla Arsiennieva) มาใช้เป็นเนื้อเพลงชาติ ทว่าข้อเสนอแนะดังกล่าวไม่บังเกิดผล แม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการในรัฐสภาเบลารุสก็ตาม [2]

เพลงชาติสาธารณรัฐเบลารุส[แก้]

ก่อนปี พ.ศ. 2545 มีกฎหมายเพียงฉบับเดียวที่กล่าวถึงสัญลักษณ์ประจำชาติอย่างเป็นทางการ คือ รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเบลารุส หมวด 1 มาตรา 19 อันกล่าวไว้ว่า "สัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐเบลารุสในฐานะรัฐอธิปไตย ได้แก่ ธงชาติ ตราแผ่นดิน และเพลงชาติ" โดยสัญลักษณ์แต่ละอย่างนั้นจะมีกฎหมายเฉพาะกำกับไว้อีกชั้นหนึ่งด้วย[3] กฎหมายเกี่ยวกับธงชาตินั้นไม่ได้บังคับใช้ จนกระทั่งคำสั่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุส เลขที่ 350 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นวันก่อนวันคล้ายวันประกาศเอกราชของเบลารุสในปีนั้นเพียงวันเดียว วัตถุประสงค์หลักของคำสั่งประธานาธิบดีดังกล่าวคือ ประกาศใช้เนื้อร้องใหม่ของเพลงชาติสาธารณรัฐเบลารุสอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งบัญญัติข้อบังคับในการบรรเลงเพลงในวาระและโอกาสต่าง ๆ[4]

ปฏิกิริยาต่อเนื้อเพลงชาติใหม่[แก้]

ข้อบังคับตามกฎหมาย[แก้]

การแสดงเพลงชาติในวาระต่าง ๆ จะต้องเป็นไปตามเนื้อร้องและทำนองตามที่กฎหมายได้บังคับไว้ สถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุต่าง ๆ ที่รัฐบาลเป็นเจ้าของจะต้องมีการบรรเลงเพลงชาติทุกวันในเวลา 6.00 น. ซึ่งเป็นเวลาเปิดสถานีและเวลาปิดสถานีของแต่ละสถานี ซึ่งโดยปกติแล้วคือเวลาเที่ยงคืน วาระที่สำคัญในการบรรเลงเพลงชาติได้แก่ ในพิธีการของทางราชการ ก่อนเริ่มการแข่งขันกีฬา และพิธีสาบานตนของผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี เป็นต้น ขณะที่มีการบรรเลงเพลงชาตินั้น ประชาชนต้องยืนตรงเพื่อแสดงความเคารพ สำหรับตำรวจหรือทหารนั้น ให้แสดงความเคารพตามวินัยตำรวจหรือทหาร เช่น การทำวันทยหัตถ์[5]

เพลงอื่นๆ[แก้]

เนื้อร้อง[แก้]

ภาษาเบลารุส ถ่ายเสียงด้วยอักษรโรมัน คำแปล

Мы, беларусы - мірныя людзі,
Сэрцам адданыя роднай зямлі,
Шчыра сябруем, сілы гартуем
Мы ў працавітай, вольнай сям'і.

Прыпеў:
Слаўся, зямлі нашай светлае імя,
Слаўся, народаў братэрскі саюз!
Наша любімая маці-Радзіма,
Вечна жыві і квітней, Беларусь!

Разам з братамі мужна вякамі
Мы баранілі родны парог,
У бітвах за волю, бітвах за долю
Свой здабывалі сцяг перамог!

Прыпеў

Дружба народаў - сіла народаў -
Наш запаветны, сонечны шлях.
Горда ж узвіся ў ясныя высі,
Сцяг пераможны - радасці сцяг!

Прыпеў

My, Biełarusy – mirnyja ludzi,
Sercam addanyja rodnaj ziamli.
Ščyra siabrujem, siły hartujem
My ŭ pracavitaj, volnay siamji!

Chorus:
Słaŭsia ziamli našaj śvietłaje imia,
Słaŭsia, narodaŭ braterski sajuz!
Naša lubimaja maci-Radzima,
Večna žyvi i kvitniey, Biełaruś!

Razam z bratami mužna viakami
My baranili rodny paroh,
Ŭ bitvach za volu, bitvach za dolu
Svoj zdabyvali ściah pieramoh!

Chorus

Družba narodaŭ – siła narodaŭ –
Naš zapavietny, soniečny šlach.
Horda ž uzvijsia ŭ jasnyja vysi,
Ściah pieramožny – radaści ściah!

Chorus

เรา ชาวเบลารุส ผู้รักสงบ
จิตใจทั้งมวลยอมพลีให้มาตุภูมิ
เราคือมิตรผู้สัตย์ซื่อ เติบใหญ่
และมีชีวิตได้ด้วยการทำงานหนักและครอบครัวที่เป็นอิสระ

ร้องรับประสานเสียง
ความเจริญจงมีแก่นามอันศักดิ์สิทธิ์แห่งแผ่นดินของเรา !
ความเจริญจงมีแก่เอกภาพฉันพี่น้องของประชาชน !
จงสถิตย์อยู่ชั่วกาลนานและเจริญรุ่งเรืองเถิด
มาตุภูมิอันเป็นที่รักแห่งเรา – เบลารุส !

เราอยู่เคียงข้างกับพี่น้องของเรา นานนับศตวรรษ
พิทักษ์ปากประตูสู่บ้านเราด้วยความหาญกล้า
เรามีชัยเหนือธงแห่งชัยชนะของเรา
ในสมรภูมิแห่งเสรีภาพและโชคชะตา !

ร้องรับประสานเสียง

มิตรภาพของประชาชน คือกำลังของปวงประชา
และหนทางศักดิ์สิทธิ์อันส่องประกายของพวกเรา
จงโบกพลิ้วด้วยความภาคภูมิเหนือนภาอันแจ่มกระจ่างเถิด
ธงแห่งชัยชนะ ธงแห่งแสงตะวันฉาย !

ร้องรับประสานเสียง

สื่อ[แก้]

จากรัฐบาลสาธารณรัฐเบลารุส บันทึกเสียงเมื่อ พ.ศ. 2545

บรรเลงโดย วงดุริยางค์กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา บันทึกเสียงเมื่อ พ.ศ. 2543

Problems playing these files? See media help.

โน้ตเพลง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. СКАЛАБАН, Виталий (2001-01-09). "Когда авторы будут вскрыты...". Беларусь Сегодня (ใน Russian) (Советская Белоруссия). สืบค้นเมื่อ 2008-02-23. 
  2. "The National Anthem of Belarus". A Belarus Miscellany. 2005. สืบค้นเมื่อ 2008-02-23. 
  3. "Constitution of Belarus, Section 1". Press Service of the President of the Republic of Belarus. สืบค้นเมื่อ 2008-02-26. 
  4. "Указ № 350 ад 2 лiпеня 2002 г." (ใน Belarusian). 2002-07-02. สืบค้นเมื่อ 2008-02-06. 
  5. Law of the Republic of Belarus. On National Symbols of the Republic of Belarus. Passed July 5, 2004. Retrieved July 18, 2007.


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]