ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อันดับการคอร์รัปชันในแต่ละประเทศ(ข้อมูลปี2553) สีน้ำเงินแสดงถึงเขตปลอดการคอร์รัปชัน สีส้มแสดงถึงปานกลาง ขณะที่สีแดงและสีดำหมายถึงมีการคอร์รัปชันสูง โดยสีเทาหมายถึงประเทศที่ไม่มีข้อมูล
     9 - 10      6 - 6.9      3 - 3.9
     8 - 8.9      5 - 5.9      2 - 2.9
     7 - 7.9      4 - 4.9      1 - 1.9
     No Information

ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (อังกฤษ: Corruption Perceptions Index: CPI) หรือดัชนีการรับรู้การทุจริตจัดอันดับโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ซึ่งเป็นองค์การนานาชาติ ก่อตั้งในประเทศเยอรมนี ได้เริ่มมีการจัดทำดัชนีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยค่าสูงหมายถึงมีการคอร์รัปชันต่ำ และค่าต่ำหมายถึงมีการคอร์รัปชันสูง โดยในปี 2550 ได้มีการจัดอันดับทั้งหมด 180 ประเทศ เพิ่มจากปี 2546 ที่มี 133 ประเทศ

ประวัติ[แก้]

 • ริเริ่มการจัดทำโดยองค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International-TI) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) ในประเทศเยอรมนี เป็นองค์การไม่มุ่งหวังผลกำไร ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมระดับโลกโดยมีเครือข่ายใน 120 ประเทศทั่วโลก (ในไทยมีองค์กรเพื่อความโปร่งในประเทศไทยเป็นเครือข่ายซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2543) TI เป็นผู้นำในการต่อสู้และต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีภารกิจที่สำคัญคือสร้างการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ให้โลกปราศจากการคอร์รัปชัน มีสำนักงานเลขานุการอยู่ที่กรุงเบอร์ลิน และหัวหน้าผู้บริหาร (Chief Executive) คนปัจจุบัน คือ David Nussbaum
 • สิ่งที่องค์การ TI ต้องการทำให้สำเร็จที่สำคัญ 3 ประการ คือ ผลักดันการคอร์รัปชันเป็นวาระของโลก แสดงบทบาทสำคัญในการจัดทำอนุสัญญาการต่อต้านคอร์รัปชัน และยกระดับมาตรฐานความแข็งแรงภาครัฐ
 • ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน พัฒนาโดย TI และมหาวิทยาลัย Gottingen ในประเทศเยอรมนี เพื่อจัดอันดับภาพลักษณ์คอร์รัปชันในประเทศต่างๆ ทั่วโลกเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา เป็นการสำรวจระดับความรู้สึก/การรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหาคอร์รัปชันในประเทศนั้นๆ โดยข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำ CPI เป็นข้อมูลจากการสำรวจของแหล่งข้อมูล อาทิ สำนักโพลล์ต่างๆ หน่วยงานวิจัยที่มีชื่อเสียง และสถาบัน/องค์การระหว่างประเทศอิสระซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลกแตกต่างกันไปในแต่ละปี เช่น Economist Intelligence Unit สำนักแกลลัปโพลล์ สถาบันเพื่อการพัฒนาการบริหารการจัดการ IMD ที่ปรึกษาความเสี่ยงทางธุรกิจและทางการเมือง World Bank World Economic Forum หน่วยงานในองค์การสหประชาชาติ เป็นต้น
 • ในปี พ.ศ. 2549 CPI ดำเนินการโดย TI และมหาวิทยาลัย Passau (โดย Prof. Dr. Johann Graf Lambsdorff) ในประเทศเยอรมนี จัดอันดับประเทศต่างๆ จำนวน 163 ประเทศทั่วโลก โดยใช้ผลสำรวจและวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูล 12 แห่งที่ได้ดำเนินการสำรวจในปี พ.ศ. 2548 และ 2549
 • นิยามคำว่าคอร์รัปชัน หมายถึง “การกระทำใดๆ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน” (องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย, 2543) Corruption is the abuse of entrusted power for private gain. It hurts everyone whose life, livelihood or happiness depends on the integrity of people in a position of authority. (TI, 1993)
 • ค่าคะแนนของ CPI เริ่มตั้งแต่ 0 คะแนน ถึง 100 คะแนน โดย 0 คะแนน เป็นคะแนนต่ำสุดหมายถึงเกิดการคอร์รัปชันสูงสุด ส่วน 100 คะแนน เป็นคะแนนสูงสุดหมายถึงมีภาพลักษณ์คอร์รัปชันน้อยที่สุดหรือมีความโปร่งใสในการบริการสูงสุดสูงสุด (ค่า CPI ยิ่งสูง แปลว่าการคอร์รัปชัน ยิ่งต่ำ)

ผลการจัดอันดับของไทย[แก้]

ปี พ.ศ. นายกรัฐมนตรีในปีนั้น ค่าดัชนี
2538 นายชวน หลีกภัย และ นายบรรหาร ศิลปอาชา 2.79[1]
2539 นายบรรหาร ศิลปอาชา และ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 3.33[2]
2540 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ และ นายชวน หลีกภัย 3.06[3]
2541 นายชวน หลีกภัย 3.0[4]
2542 นายชวน หลีกภัย 3.2[5]
2543 นายชวน หลีกภัย 3.2[6]
2544 นายชวน หลีกภัย และ พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร 3.2[7]
2545 ดร.ทักษิณ ชินวัตร 3.2[8]
2546 ดร.ทักษิณ ชินวัตร 3.3[9]
2547 ดร.ทักษิณ ชินวัตร 3.6[10]
2548 ดร.ทักษิณ ชินวัตร 3.8[11]
2549 ดร.ทักษิณ ชินวัตร และ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ 3.6[12]
2550 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ 3.3[13]
2551 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์, นายสมัคร สุนทรเวช, นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 3.5[14]
2552 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 3.4[15]
2553 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 3.5[16]
2554 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ , นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 3.4[17]
2555 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 37[18]
2556 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 35[19]
2557 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร,พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 38[20]
2558 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 38[21]
2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 35[22]

ลำดับประเทศ (เรียงลำดับคอร์รัปชัน มากไปน้อย)[แก้]

ตารางด้านล่าง แสดงรายชื่อประเทศในโลกเรียงตามลำดับการเกิดคอร์รัปชันในประเทศจากมากไปน้อย(คือ อันดับที่ 1 โซมาเลีย เกิดคอร์รัปชันมากที่สุด และอันดับสุดท้าย นิวซีแลนด์ เกิดคอร์รัปชันน้อยที่สุด) (ตรงกันข้ามกับด้านบนในหัวข้อ"ผลการจัดอันดับ" ที่จะใช้อันดับการปลอดคอร์รัปชัน) โดย ประเทศไทยอยู่ในอันดับการเกิดคอร์รัปชันที่ 93 จาก 180 ประเทศจากการจัดอันดับใน ค.ศ. 2008

ตารางด้านล่าง ใช้ค่าดัชนีการปลอดคอร์รัปชัน เปรียบเทียบ โดยค่าดัชนียิ่งมาก การคอร์รัปชันยิ่งน้อย, ยิ่งค่าดัชนีน้อย การคอร์รัปชันยิ่งมาก นอกจากนี้ยังได้แถมข้อมูลดัชนีย้อนหลังของประเทศต่างๆ ไว้ด้วย

ลำดับที่ ประเทศ ค่าดัชนีในค.ศ. 2010 ค่าดัชนีในค.ศ. 2009 ค่าดัชนี ค.ศ. 2008 ค่าดัชนี ค.ศ. 2007 ค่าดัชนี ค.ศ. 2006 ค่าดัชนี ค.ศ. 2005 ค่าดัชนี ค.ศ. 2004 ค่าดัชนี ค.ศ. 2003 ค่าดัชนี ค.ศ. 2002
1 ธงของประเทศโซมาเลีย โซมาเลีย 1.1 1.0 1.4 - 2.1 - - - -
2 ธงของประเทศอัฟกานิสถาน อัฟกานิสถาน 1.4 1.5 1.8 - 2.5 - - - -
3 ธงของประเทศพม่า พม่า 1.4 1.3 1.4 1.9 1.8 1.7 1.6 - -
4 ธงของประเทศอิรัก อิรัก 1.5 1.3 1.5 1.9 2.2 2.1 2.2 - -
5 ธงของประเทศซูดาน ซูดาน 1.6 1.6 1.8 2.0 2.1 2.2 2.3 - -
6 ธงของประเทศอุซเบกิสถาน อุซเบกิสถาน 1.6 1.8 1.7 2.7 2.2 2.3 2.4 2.9 -
7 ธงของประเทศเติร์กเมนิสถาน เติร์กเมนิสถาน 1.6 1.8 2.0 2.2 1.8 2.0 - - -
8 ธงของประเทศชาด ชาด 1.7 1.6 1.8 2.0 1.7 1.7 - - -
9 ธงของประเทศบุรุนดี บุรุนดี 1.8 1.9 2.5 2.4 2.3 - - - - -
10 ธงของประเทศอิเควทอเรียลกินี อิเควทอเรียลกินี 1.9 1.7 1.9 2.1 1.9 - - - - -
11 ธงของประเทศแองโกลา แองโกลา 1.9 2.2 1.9 2.2 2.0 2.0 1.8 1.7 -
12 ธงของประเทศกินี กินี 2.0 1.6 1.9 1.9 - - - - - -
13 ธงของประเทศเวเนซุเอลา เวเนซุเอลา 2.0 1.9 2.0 2.3 2.3 2.3 2.4 2.5 - -
14 ธงของประเทศคีร์กีซสถาน คีร์กีซสถาน 2.0 1.8 2.1 2.2 2.3 2.2 2.1 - -
15 ธงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 2.0 1.8 1.9 2.0 2.1 2.0 - - -
16 ธงของสาธารณรัฐคองโก สาธารณรัฐคองโก 2.1 1.9 2.1 2.2 2.3 2.3 2.2 - -
17 ธงของประเทศทาจิกิสถาน ทาจิกิสถาน 2.1 2.0 2.1 2.2 2.1 2.0 1.8 - -
18 ธงของประเทศลาว ลาว 2.1 2.0 1.9 2.6 3.3 - - - -
19 ธงของสาธารณรัฐแอฟริกากลาง สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 2.1 2.0 2.0 2.4 - - - - - -
20 ธงของประเทศกัมพูชา กัมพูชา 2.1 1.8 2.0 2.1 2.3 1.5 1.3 1.2 -
21 ธงของประเทศกินี-บิสเซา กินี-บิสเซา 2.1 1.9 2.2 - - - - - -
22 ธงของประเทศปาปัวนิวกินี ปาปัวนิวกินี 2.1 2.0 2.0 2.4 2.3 2.6 2.1 - -
23 ธงของประเทศรัสเซีย รัสเซีย 2.1 2.1 2.3 2.5 2.4 2.8 2.7 2.7 -
24 ธงของประเทศเคนยา เคนยา 2.1 2.1 2.1 2.2 2.1 2.1 1.9 1.9 -
25 ธงของประเทศคอโมโรส คอโมโรส 2.1 2.5 2.6 - - - - - -
26 ธงของประเทศอิหร่าน อิหร่าน 2.2 2.3 2.5 2.7 2.9 2.9 3.0 - -
27 ธงของประเทศเฮติ เฮติ 2.2 1.4 1.6 1.8 1.8 1.5 1.5 2.2 -
28 ธงของประเทศเยเมน เยเมน 2.2 2.3 2.5 2.6 2.7 2.4 2.6 2.4 -
29 ธงของประเทศปารากวัย ปารากวัย 2.2 2.4 2.4 2.6 2.1 1.9 1.6 1.7 -
30  โกตดิวัวร์ 2.2 2.0 2.1 - 1.9 2.0 2.1 2.7 -
31 ธงของประเทศยูเครน ยูเครน 2.2 2.5 2.7 2.8 2.6 2.2 2.3 2.4 -
32 ธงของประเทศเซียร์ราลีโอน เซียร์ราลีโอน 2.2 1.9 2.1 2.2 2.4 2.3 2.2 - -
33 ธงของประเทศเอกวาดอร์ เอกวาดอร์ 2.2 2.0 2.1 2.3 2.5 2.4 2.2 2.2 -
34 ธงของประเทศแคเมอรูน แคเมอรูน 2.2 2.3 2.4 2.3 2.2 2.1 1.8 2.2 -
35 ธงของประเทศเนปาล เนปาล 2.2 2.7 2.5 2.5 2.5 2.8 - - -
36 ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน 2.3 2.5 2.4 2.2 2.1 2.1 2.5 2.6 -
37 ธงของประเทศมัลดีฟส์ มัลดีฟส์ 2.3 2.8 3.3 - - - - - -
38 ธงของประเทศซิมบับเว ซิมบับเว 2.4 1.8 2.1 2.4 2.6 2.3 2.3 2.7 -
39 ธงของประเทศอาเซอร์ไบจาน อาเซอร์ไบจาน 2.4 1.9 2.1 2.4 2.2 1.9 1.8 2.0 -
40 ธงของประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ 2.4 2.3 2.5 2.5 2.5 2.6 2.5 2.6 -
41 ธงของประเทศเบลารุส เบลารุส 2.4 2.0 2.1 2.1 2.6 3.3 4.2 4.8 -
42 ธงของประเทศบังกลาเทศ บังกลาเทศ 2.4 2.1 2.0 2.0 1.7 1.5 1.3 1.2 -
43 ธงของประเทศไนจีเรีย ไนจีเรีย 2.4 2.7 2.2 2.2 1.9 1.6 1.4 1.6 -
44 ธงของประเทศฮอนดูรัส ฮอนดูรัส 2.4 2.6 2.5 2.5 2.6 2.3 2.3 2.7 -
45 ธงของประเทศโตโก โตโก 2.4 2.8 2.7 2.3 2.4 - - - -
46  ติมอร์-เลสเต 2.5 2.2 2.6 2.6 - - - - -
47 ธงของประเทศยูกันดา ยูกันดา 2.5 2.6 2.8 2.7 2.5 2.6 2.2 2.1 -
48 ธงของประเทศนิการากัว นิการากัว 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6 2.7 2.6 2.5 -
49 ธงของประเทศมอริเตเนีย มอริเตเนีย 2.5 2.8 2.6 3.1 - - - - -
50 ธงของประเทศลิเบีย ลิเบีย 2.5 2.6 2.5 2.7 2.5 2.5 2.1 - -
51 ธงของประเทศเลบานอน เลบานอน 2.5 3.0 3.0 3.6 3.1 2.7 3.0 - -
52 ธงของประเทศซีเรีย ซีเรีย 2.5 2.1 2.4 2.9 3.4 3.4 3.4 - -
53 ธงของประเทศเอริเทรีย เอริเทรีย 2.6 2.6 2.8 2.9 2.6 2.6 - - -
54 ธงของประเทศอาร์มีเนีย อาร์มีเนีย 2.6 2.9 3.0 2.9 2.9 3.1 3.0 - -
55 ธงของประเทศไนเจอร์ ไนเจอร์ 2.6 2.9 2.8 2.6 2.3 2.4 2.2 - -
56 ธงของประเทศมาดากัสการ์ มาดากัสการ์ 2.6 3.0 3.4 3.2 3.1 2.8 3.1 2.6 1.7
57 ธงของประเทศมาลี มาลี 2.7 3.1 2.7 2.8 2.9 3.2 3.0 - -
58 ธงของประเทศแทนซาเนีย แทนซาเนีย 2.7 3.0 3.2 2.9 2.9 2.8 2.5 2.7 -
59 ธงของประเทศกายอานา กายอานา 2.7 2.6 2.6 2.5 2.5 - - - -
60 ธงของประเทศโมซัมบิก โมซัมบิก 2.7 2.6 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 - -
61 ธงของประเทศเวียดนาม เวียดนาม 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.4 2.4 -
62 ธงของประเทศมองโกเลีย มองโกเลีย 2.7 3.0 3.0 2.8 3.0 3.0 - - -
63 ธงของประเทศเอธิโอเปีย เอธิโอเปีย 2.7 2.6 2.4 2.4 2.2 2.3 2.5 3.5 -
64 ธงของประเทศโบลิเวีย โบลิเวีย 2.8 2.7 3.0 2.9 2.7 2.5 2.2 2.3 2.2
65 ธงของหมู่เกาะโซโลมอน หมู่เกาะโซโลมอน 2.8 2.8 2.9 2.8 - - - - -
66 ธงของประเทศเซาตูเมและปรินซีปี เซาตูเมและปรินซีปี - 2.8 2.7 2.7 - - - - -
67 ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 2.8 2.8 2.6 2.3 2.4 2.2 2.0 1.9 1.9
68 ธงของประเทศกาบอง กาบอง 2.8 2.9 3.1 3.3 3.0 2.9 3.3 - -
69 ธงของประเทศเบนิน เบนิน 2.8 2.9 3.1 2.7 2.5 2.9 3.2 - -
70 ธงของประเทศอาร์เจนตินา อาร์เจนตินา 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.5 2.5 2.8
71 ธงของประเทศคาซัคสถาน คาซัคสถาน 2.9 2.7 2.2 2.1 2.6 2.6 2.2 2.4 2.3
72 ธงของประเทศแอลจีเรีย แอลจีเรีย 2.9 2.8 3.2 3.0 3.1 2.8 2.7 2.6 -
73 ธงของประเทศเซเนกัล เซเนกัล 2.9 3.0 3.4 3.6 3.3 3.2 3.0 3.2 3.1
74 ธงของประเทศมอลโดวา มอลโดวา 2.9 3.3 2.9 2.8 3.2 2.9 2.3 2.4 2.1
75 ธงของประเทศแซมเบีย แซมเบีย 3.0 3.0 2.8 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2.6
76 ธงของประเทศตองงา ตองงา 3.0 3.0 2.4 1.7 - - - - -
77 ธงของสาธารณรัฐโดมินิกัน สาธารณรัฐโดมินิกัน 3.0 3.0 3.0 3.0 2.8 3.0 2.9 3.3 3.5
78 ธงของประเทศอียิปต์ อียิปต์ 3.1 2.8 2.8 2.9 3.3 3.4 3.2 3.3 3.4
79 ธงของประเทศเม็กซิโก เม็กซิโก 3.1 3.3 3.6 3.5 3.3 3.5 3.6 3.6 3.6
80 เอสวาตีนี เอสวาตีนี 3.2 3.6 3.6 3.3 2.5 2.7 - - -
81 ธงของประเทศกัวเตมาลา กัวเตมาลา 3.2 3.4 3.1 2.8 2.6 2.5 2.2 2.4 2.5
82 ธงของประเทศคิริบาส คิริบาส 3.2 2.8 3.1 3.3 3.7 - - - -
83 ธงของประเทศจิบูตี จิบูตี 3.2 3.0 2.9 - - - - - -
84 ธงของประเทศแกมเบีย แกมเบีย 3.2 2.9 1.9 2.3 2.5 2.7 2.8 2.5 -
85 ธงของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 3.2 3.2 3.3 2.9 2.9 3.1 3.3 - -
86 ธงของประเทศศรีลังกา ศรีลังกา 3.2 3.1 3.2 3.2 3.1 3.2 3.5 3.4 3.7
87 ธงของประเทศอินเดีย อินเดีย 3.3 3.4 3.4 3.5 3.3 2.9 2.8 2.8 2.7
88 ธงของประเทศจาเมกา จาเมกา 3.3 3.0 3.1 3.3 3.7 3.6 3.3 3.8 4.0
89 ธงของประเทศไลบีเรีย ไลบีเรีย 3.3 3.1 2.4 2.1 - 2.2 - - -
90 ธงของประเทศแอลเบเนีย แอลเบเนีย 3.3 3.2 3.4 2.9 2.6 2.4 2.5 2.5 2.5
91 ธงของประเทศโมร็อกโก โมร็อกโก 3.4 3.3 3.5 3.5 3.2 3.2 3.2 3.3 3.7
92 ธงของประเทศมาลาวี มาลาวี 3.4 3.3 2.8 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.9
93 ธงของประเทศเลโซโท เลโซโท 3.5 3.3 3.2 3.3 3.2 3.4 - - -
94  ไทย 3.5 3.4 3.5 3.3 3.6 3.8 3.6 3.3 3.2
95 ธงของประเทศเซอร์เบีย เซอร์เบีย 3.5 3.5 3.4 3.4 3.0 2.8 2.7 2.3 -
96 ธงของประเทศจีน จีน 3.5 3.6 3.6 3.5 3.3 3.2 3.4 3.4 3.5
97 ธงของประเทศเปรู เปรู 3.5 3.7 3.6 3.5 3.3 3.5 3.5 3.7 3.4
98 ธงของประเทศโคลอมเบีย โคลอมเบีย 3.5 3.7 3.8 3.8 3.9 4.0 3.8 3.7 3.6
99 ธงของประเทศกรีซ กรีซ 3.5 3.8 4.7 4.6 4.4 4.3 4.3 4.3 4.2
100 ธงของประเทศวานูอาตู วานูอาตู 3.6 3.2 2.9 3.1 - - - - -
101 ธงของประเทศปานามา ปานามา 3.6 3.4 3.4 3.2 3.1 3.5 3.7 3.4 3.0
102 ธงของประเทศเอลซัลวาดอร์ เอลซัลวาดอร์ 3.6 3.4 3.9 4.0 4.0 4.2 3.7 3.4 3.2
103 ธงของประเทศตรินิแดดและโตเบโก ตรินิแดดและโตเบโก 3.6 3.6 3.6 3.4 3.2 3.8 4.2 4.6 4.9
104 ธงของประเทศบูร์กินาฟาโซ บูร์กินาฟาโซ - 3.6 3.5 2.9 3.2 3.4 - - -
105 ธงของประเทศบัลแกเรีย บัลแกเรีย 3.6 3.8 3.6 4.1 4.0 4.0 4.1 3.9 4.0
106 ธงของประเทศมอนเตเนโกร มอนเตเนโกร 3.7 3.9 3.4 3.3 - - - - -
107 ธงของประเทศซูรินาม ซูรินาม - 3.7 3.6 3.5 3.0 3.2 4.3 - -
108 ธงของประเทศบราซิล บราซิล 3.7 3.7 3.5 3.5 3.3 3.7 3.9 3.9 4.0
109 ธงของประเทศโรมาเนีย โรมาเนีย 3.7 3.8 3.8 3.7 3.1 3.0 2.9 2.8 2.6
110 ธงของประเทศคิวบา คิวบา 3.7 4.4 4.3 4.2 3.5 3.8 3.7 4.6 -
111 ธงของประเทศจอร์เจีย จอร์เจีย 3.8 4.1 3.9 3.4 2.8 2.3 2.0 1.8 2.4
112 ธงของประเทศอิตาลี อิตาลี 3.9 4.3 4.8 5.2 6.2 6.2 5.2 - -
113 ธงของประเทศรวันดา รวันดา 4.0 3.3 3.0 2.8 2.5 3.1 - - -
114 ธงของประเทศนอร์ทมาซิโดเนีย นอร์ทมาซิโดเนีย 4.1 3.8 3.6 3.3 2.7 2.7 2.7 2.3 -
115 ธงของประเทศกานา กานา 4.1 3.9 3.9 3.7 3.3 3.5 3.6 3.3 3.9
116 ธงของประเทศโครเอเชีย โครเอเชีย - 4.1 4.4 4.1 3.4 3.4 3.5 3.7 3.8
117 ธงของประเทศซามัว ซามัว 4.1 4.5 4.4 4.5 - - - - -
118 ธงของประเทศตูนิเซีย ตูนิเซีย 4.3 4.2 4.4 4.2 4.6 4.9 5.0 4.9 4.8
119 ธงของประเทศสโลวาเกีย สโลวาเกีย 4.3 4.5 5.0 4.9 4.7 4.3 4.0 3.7 3.7
120 ธงของประเทศลัตเวีย ลัตเวีย 4.3 4.5 5.0 4.8 4.7 4.2 4.0 3.8 3.7
121 ธงของประเทศตุรกี ตุรกี 4.4 4.4 4.6 4.1 3.8 3.5 3.2 3.1 3.2
122 ธงของประเทศนามิเบีย นามิเบีย 4.4 4.5 4.5 4.5 4.1 4.3 4.1 4.7 5.7
123 ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย 4.4 4.5 5.1 5.1 5.0 5.1 5.0 5.2 4.9
124 ธงของประเทศแอฟริกาใต้ แอฟริกาใต้ 4.5 4.7 4.9 5.1 4.6 4.5 4.6 4.4 4.8
125 ธงของประเทศคูเวต คูเวต 4.5 4.1 4.3 4.3 4.8 4.7 4.6 5.3 -
126 ธงของประเทศเช็กเกีย เช็กเกีย 4.6 4.9 5.2 5.2 4.8 4.3 4.2 3.9 3.7
127 ธงของประเทศจอร์แดน จอร์แดน 4.7 5.0 5.1 4.7 5.3 5.7 5.3 4.6 4.5
128 ธงของประเทศซาอุดีอาระเบีย ซาอุดีอาระเบีย 4.7 4.3 3.5 3.4 3.3 3.4 3.4 4.5 -
129 ธงของประเทศฮังการี ฮังการี 4.7 5.1 5.1 5.3 5.2 5.0 4.8 4.8 4.9
130 ธงของประเทศเซเชลส์ เซเชลส์ 4.8 4.8 4.8 4.5 3.6 4.0 4.4 - -
131 ธงของประเทศบาห์เรน บาห์เรน 4.9 5.1 5.4 5.0 5.7 5.8 5.8 6.1 -
132 ธงของประเทศลิทัวเนีย ลิทัวเนีย 5.0 4.9 4.6 4.8 4.8 4.8 4.6 4.7 4.8
133 ธงของมาเก๊า มาเก๊า 5.0 5.3 5.4 5.7 6.6 - - - -
134 ธงของประเทศกาบูเวร์ดี กาบูเวร์ดี 5.1 5.1 5.1 4.9 - - - - -
135 ธงของประเทศดอมินีกา ดอมินีกา 5.2 5.9 6.0 5.6 4.5 3.0 2.9 3.3 3.2
136 ธงของประเทศโอมาน โอมาน 5.3 5.5 5.5 4.7 5.4 6.3 6.1 6.3 -
137 ธงของประเทศโปแลนด์ โปแลนด์ 5.3 5.0 4.6 4.2 3.7 3.4 3.5 3.6 4.0
138 ธงของประเทศคอสตาริกา คอสตาริกา 5.3 5.3 5.1 5.0 4.1 4.2 4.9 4.3 4.5
139 ธงของประเทศมอริเชียส มอริเชียส 5.4 5.4 5.5 4.7 5.1 4.2 4.1 4.4 4.5
140 ธงของประเทศเกาหลีใต้ เกาหลีใต้ 5.4 5.5 5.6 5.1 5.1 5.0 4.5 4.3 4.5
141 ธงของประเทศบรูไนดารุสซาลาม บรูไน 5.5 5.5 - - - - - - -
142 ธงของประเทศมอลตา มอลตา 5.6 5.2 5.8 5.8 6.4 6.4 - - -
143 ธงของประเทศภูฏาน ภูฏาน 5.7 5.0 5.4 5.0 - - - - -
144 ธงของสาธารณรัฐจีน ไต้หวัน 5.8 5.6 5.7 5.7 5.9 5.9 5.6 5.7 5.6
145 ธงของประเทศบอตสวานา บอตสวานา 5.8 5.6 5.8 5.4 5.6 5.9 6.0 5.7 6.4
146 Flag of Puerto Rico.svg เปอร์โตริโก 5.8 5.8 5.8 - - - - - -
147 ธงของประเทศโปรตุเกส โปรตุเกส 6.0 5.8 6.1 6.5 6.6 6.5 6.6 6.3 6.3
148 ธงของประเทศสเปน สเปน 6.1 6.1 6.5 6.7 6.8 7.0 6.9 7.1 7.0
149 ธงของประเทศอิสราเอล อิสราเอล 6.1 6.1 6.0 6.1 5.9 6.3 6.4 7.0 7.3
150 ธงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 6.3 6.5 5.9 5.7 6.2 6.2 6.1 5.2 -
151 ธงของประเทศไซปรัส ไซปรัส 6.3 6.6 6.4 5.3 5.6 5.7 5.4 6.1 -
152 ธงของประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ - 6.4 6.5 6.1 - - - - -
153 ธงของประเทศสโลวีเนีย สโลวีเนีย 6.4 6.6 6.7 6.6 6.4 6.1 5.9 6.0 5.2
154 ธงของประเทศเอสโตเนีย เอสโตเนีย 6.5 6.6 6.6 6.5 6.7 6.4 5.5 5.6 5.6
155 ธงของประเทศฝรั่งเศส ฝรั่งเศส 6.8 6.9 6.9 7.3 7.4 7.5 6.9 6.3 6.7
156 ธงของประเทศอุรุกวัย อุรุกวัย 6.9 6.7 6.9 6.7 6.4 5.9 5.5 5.1 5.1
157 ธงของประเทศเซนต์ลูเชีย เซนต์ลูเชีย - 7.0 7.1 6.8 - - - - -
158 ธงของประเทศเบลเยียม เบลเยียม 7.1 7.1 7.3 7.1 7.3 7.4 7.6 7.1 6.6
159 ธงของสหรัฐ สหรัฐ 7.1 7.5 7.3 7.2 7.3 7.6 7.5 7.7 7.6
160 ธงของประเทศชิลี ชิลี 7.2 6.7 6.9 7.0 7.3 7.3 7.4 7.5 7.5
161 ธงของสหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร 7.6 7.7 7.7 8.4 8.6 8.6 8.6 8.7 8.3
162 ธงของประเทศกาตาร์ กาตาร์ 7.7 7.0 6.5 6.0 6.0 5.9 5.6 - -
163 ธงของประเทศบาร์เบโดส บาร์เบโดส 7.8 7.4 7.0 6.9 6.7 6.9 - - -
164 ธงของประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น 7.8 7.7 7.3 7.5 7.6 7.3 7.0 7.1 7.1
165 ธงของประเทศออสเตรีย ออสเตรีย 7.9 7.9 8.1 8.1 8.6 8.7 8.0 7.8 7.8
166 ธงของประเทศเยอรมนี เยอรมนี 7.9 8.0 7.9 7.8 8.0 8.2 7.7 7.3 7.4
167 ธงของประเทศไอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ 8.0 8.0 7.7 7.5 7.4 7.4 7.5 6.9 7.5
168 ธงของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ฮ่องกง 8.4 8.2 8.1 8.3 8.3 8.3 8.0 8.2 7.9
169 ธงของประเทศลักเซมเบิร์ก ลักเซมเบิร์ก 8.5 8.2 8.3 8.4 8.6 8.5 8.7 9.0 8.7
170 ธงของประเทศไอซ์แลนด์ ไอซ์แลนด์ 8.5 8.7 8.9 9.2 9.6 9.7 9.6 9.4 9.2
171 ธงของประเทศนอร์เวย์ นอร์เวย์ 8.6 8.6 7.9 8.7 8.8 8.9 8.8 8.5 8.6
172 ธงของประเทศออสเตรเลีย ออสเตรเลีย 8.7 8.7 8.7 8.6 8.7 8.8 8.8 8.6 8.5
173 ธงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ 8.7 9.0 9.0 9.0 9.1 9.1 8.8 8.5 8.4
174 ธงของประเทศเนเธอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ 8.8 8.9 8.9 9.0 8.7 8.6 8.9 9.0 8.8
175 ธงของประเทศแคนาดา แคนาดา 8.9 8.7 8.7 8.7 8.5 8.4 8.7 9.0 8.9
176 ธงของประเทศสวีเดน สวีเดน 9.2 9.2 9.3 9.3 9.2 9.2 9.3 9.3 9.0
177 ธงของประเทศฟินแลนด์ ฟินแลนด์ 9.2 8.9 9.0 9.4 9.6 9.6 9.7 9.7 9.9
178 ธงของประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์ 9.3 9.2 9.2 9.3 9.2 9.3 9.4 9.4 9.4
179 ธงของประเทศเดนมาร์ก เดนมาร์ก 9.3 9.3 9.3 9.4 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
180 ธงของประเทศนิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ 9.3 9.4 9.3 9.4 9.6 9.6 9.5 9.5 9.4

หมายเหตุ[แก้]

 • จากการสำรวจ 180 ประเทศ พบว่า 129 ประเทศ หรือ 72% ของประเทศที่สำรวจ มีค่าดัชนีต่ำกว่า 5
 1. http://archive.transparency.org/content/download/2915/18031/file/cpi1995.pdf
 2. http://archive.transparency.org/content/download/2914/18028/file/cpi1996.pdf
 3. http://archive.transparency.org/content/download/2913/18025/file/cpi1997.pdf
 4. http://archive.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/previous_cpi/1998
 5. http://archive.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/previous_cpi/1999
 6. http://archive.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/previous_cpi/2000
 7. http://archive.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2001
 8. http://archive.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2002
 9. http://archive.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2003
 10. http://archive.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2004
 11. http://archive.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2005
 12. http://archive.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2006
 13. http://archive.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2007
 14. http://archive.transparency.org/news_room/in_focus/2008/cpi2008/cpi_2008_table
 15. http://archive.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009/cpi_2009_table
 16. http://www.transparency.org/cpi2010/results
 17. http://www.transparency.org/cpi2011/results
 18. http://www.transparency.org/cpi2012/results
 19. http://www.transparency.org/cpi2013/results
 20. http://www.transparency.org/cpi2014/results
 21. http://www.transparency.org/cpi2015/results
 22. http://www.transparency.org/cpi2016

อ้างอิง[แก้]