รายชื่อคณะเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก คณะเศรษฐศาสตร์)

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่เปิดสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาทางสังคมศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับ การตัดสินใจเพื่อกระจายทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และการตอบสนองแรงจูงใจของมนุษย์ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน เช่น การใช้เวลา การผลิต การลงทุน การบริโภคสินค้าและบริการ

รายชื่อคณะเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย[แก้]

คณะ มหาวิทยาลัย
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ (School of Development Economics) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคกลาง
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • หมายเหตุ จัดเรียงตามชื่อมหาวิทยาลัย และตามชื่อคณะ

ดูเพิ่ม[แก้]