บอเจ พราฟเด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก Bože Pravde)
Bože pravde
คำแปล: เทพแห่งความยุติธรรม
บอเจ พราฟเด
โน้ตเพลงชาติเซอร์เบีย (สำหรับคณะประสานเสียง)
เนื้อร้องยอวาน จอร์เจวิช, ค.ศ. 1872
ทำนองดาวอริน เยนกอ, ค.ศ. 1872
ตัวอย่างเสียง
บอเจ พราฟเด (บรรเลง)

บอเจ พราฟเด (เซอร์เบีย: "Боже правде" "Bože pravde", "เทวะ, โปรดประทานความเป็นธรรมแก่เรา"[1] หรือ "เทพแห่งความยุติธรรม"[2]) เป็นชื่อของเพลงชาติอย่างเป็นทางการแห่งสาธารณรัฐเซอร์เบีย ตามมาตรา 7 แห่งรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเซอร์เบีย ค.ศ. 2006[3]

อนึ่ง เพลงนี้นอกจากเป็นเพลงชาติ ยังมีสถานะเป็นเพลงเกียรติยศสำหรับพระมหากษัตริย์ของ ราชรัฐเซอร์เบีย และ ราชอาณาจักรเซอร์เบีย ตราบจนกระทั่งมีการสถาปนาราชอาณาจักรเซอร์เบีย, โครเอเชีย และสโลวีเนีย ในปี ค.ศ. 1918 จึงได้ทำนอง และ บทร้องของเพลงนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งของเพลงชาติราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย รัฐสภาของเซอร์เบียได้เสนอให้ใช้เพลงนี้เป็นเพลงชาติสาธารณรัฐเซอร์เบียเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ. 2004[4] และได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 2006 ส่วนบทร้องของเพลงนั้นได้รับรองอย่างเป็นทางการตามกฎหมายเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2009[5] ทั้งนี้ บทเพลง "Bože pravde" ฉบับดั้งเดิมนั้นได้ประพันธ์ขึ้นในปี ค.ศ. 1872 ทำนองโดย ดาวอริน เยนโก (Davorin Jenko) บทร้องโดย โยวาน ดอร์เดวิช (Jovan Đorđević)

เพลงนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า"บทสวดสรรเสริญแห่งชาติเซอร์เบีย" และ บทร้องต้นฉบับได้กล่าวถึงพระมหากษัตริย์เซอร์เบีย (ราชวงศ์ออเบรนอวิช และ ราชวงศ์คาราจอร์เจวิช) โดยแก้ไขบทร้องบางวรรค ระหว่างรัชสมัยของเจ้าชายมิลานที่1 ว่า "พระเจ้าทรงคุ้มครอง เจ้าชายมิลาน" "God, save Prince Milan" (knez Milana Bože spasi) ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น สมเด็จพระราชาธิบดี หลังจากที่สถาปนาราชอาณาจักร ภายหลังได้ใช้เพลงคำนับของราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย รัชสมัยของพระเจ้าปีเตอร์ที่ 1 และ พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1[6]. โดยใช้เพลงนี้ปรากฏในส่วนหนึ่งของเพลงชาติราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย

บทร้องที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้มีกาสปรับแก้ไขจากบทร้องต้นฉบับ ในช่วงเวลาที่เซอร์เบียไม่การฟื้นฟูสถาบันกษัตริย์ โดย เนื้อร้องของบทที่2 ของวรรคที่3 "กษัตริย์เซอร์เบีย"(kralja srpskog) เปลี่ยนเป็น "แผ่นดินเซอร์เบีย"(srpske zemlje) และ บทที่4ของวรรคที่3 "พระเจ้าทรงคุ้มครอง กษัตริย์เซอร์เบีย" "God, save Serbian king" (srpskog kralja Bože spasi) มีการเปลี่ยนเป็น "พระเจ้าทรงคุ้มครอง พระเจ้าปกป้อง" "God save, God defend" (Bože spasi, brani Bože)

บทร้อง[แก้]

บทร้องของเพลง "Bože pravde" ฉบับทางการมีอยู่ทั้งสิ้น 8 บท แต่โดยปกตินิยมขับร้องเฉพาะบทที่ 1 และบทที่ 2[5]

ภาษาเซอร์เบีย อักษรซีริลลิก ปริวรรตเป็นอักษรโรมัน[5] คำแปลภาษาอังกฤษ[4][7]

Боже правде, ти што спасе
од пропасти досад нас,
чуј и од сад наше гласе
и од сад нам буди спас.

Моћном руком води, брани
будућности српске брод,
Боже спаси, Боже xрани,(*)
српске земље, српски род!(*)1

Сложи српску браћу драгу
на свак дичан славан рад,
слога биће пораз врагу
а најјачи српству град.

Нек на српској блиста грани
братске слоге златан плод,
Боже спаси, Боже xрани(*)
српске земље, српски род!(*)1

Нек на српско ведро чело
твог не падне гнева гром
Благослови Србу село
поље, њиву, град и дом!

Кад наступе борбе дани
к победи му води ход
Боже спаси, Боже xрани(*)
српске земље, српски род!(*)1

Из мрачнога сину гроба
српске славе нови сјај2
настало је ново доба
Нову срећу, Боже дај!

Отаџбину српску брани3
пет вековне борбе плод
Боже спаси, Боже брани(*)4
моли ти се српски род!(*)[5]

Bozhe pravde, ti shto spase
od propasti dosad nas,
Chui i odsad nashe glase
i od sad nam budi spas.

Motshnom rukom vodi, brani
budutshnosti srpske brod,
Bozhe spasi, Bozhe khrani,(*)
srpske zemlye, srpski rod!(*)1

Slozhi srpsku bratshu dragu
na svak dichan slavan rad,
sloga bitshe poraz vragu
a nayyachi srpstvu grad.

Nek na srpskoi blista grani
bratske sloge zlatan plod,
Bozhe spasi, Bozhe khrani(*)
srpske zemlye, srpski rod!(*)1

Nek na srpsko vedro chelo
tvog ne padne gneva grom
Blagoslovi Srbu selo
polye, nyivu, grad i dom!

Kad nastupe borbe dani
k pobedi mu vodi hod
Bozhe spasi, Bozhe khrani(*)
srpske zemlye, srpski rod!(*)1

Iz mrachnoga sinu groba
srpske slave novi syai2
nastalo ye novo doba
Novu sretshu, Bozhe dai!

Otajbinu srpsku brani3
pet vekovne borbe plod
Bozhe spasi, Bozhe brani(*)4
moli ti se srpski rod!(*)[5]

God of Justice; Thou who saved us
when in deepest bondage cast,
Hear Thy Serbian children's voices,
Be our help as in the past.

With Thy mighty hand sustain us,
Still our rugged pathway trace;
God, our hope; protect and cherish,
Serbian lands and Serbian race!1

Bind in closest links our kindred
Teach the love that will not fail,
May the loathed fiend of discord
Never in our ranks prevail.

Let the golden fruits of union
Our young tree of freedom grace;
God, our Master! Guide and prosper,(*)
Serbian lands and Serbian race!(*)1

Lord! Avert from us Thy vengeance,
Thunder of Thy dreaded ire;
Bless each Serbian town and hamlet,
Mountain, meadow, heart and spire!

When our host goes forth to battle
Death or victory to embrace-
God of armies! Be our leader,(*)
Strengthen then the Serbian race!(*)1

On our sepulchre of ages
Breaks the resurrection morn,2
From the slough of direst slavery
Serbia anew is born.

Through five hundred years of durance3
We have knelt before Thy face,
All our kin, O God! Deliver,(*)4
Thus entreats the Serbian race!(*)[5]

บทร้องต้นฉบับ ในรัชสมัยระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
1 Српског краља, српски род! (Srpskog kralja, srpski rod! : กษัตริย์เซอร์เบีย และ ประชาชนเซอร์เบีย)
2 Српске круне нови сјај, (Srpske krune novi sjaj, : จงเจริญเถิด มงกุฎแห่งเซอร์เบีย)
3 Краљевину српску брани (Kraljevinu srpsku brani : พระเจ้าทรงคุ้มครอง ราชอาณาจักรเซอร์เบีย)
4 Српског краља, Боже храни (Srpskog kralja, Bože brani! : พระเจ้าทรงคุ้มครอง กษัตริย์เซอร์เบีย)

(*) บทประสานเสียงร้องซ้ำสองครั้ง

ฉบับเพิ่มเติม[แก้]

ภาษาเซอร์เบีย อักษรซีริลลิก ปริวรรตเป็นอักษรละติน คำแปลภาษาอังกฤษ

Боже правде, ти што спасе
од пропасти досад нас,
чуј и одсад наше гласе
и од сад нам буди спас.

Моћном руком води, брани
будућности српске брод,
Боже спаси, Боже храни,
српске земље, српски род!

Боже спаси, Боже брани
моли ти се српски род!

Bozhe pravde, ti shto spase
od propasti dosad nas,
Chui i odsad nashe glase
i od sad nam budi spas.

Motshnom rukom vodi, brani
budutshnosti srpske brod,
Bozhe spasi, Bozhe hrani,
srpske zemlye, srpski rod!

Bozhe spasi, Bozhe brani
moli ti se srpski rod!

พระเจ้าผู้ทรงยุติธรรม,พระองค์ได้ช่วยเราให้พัน
จากการสาปแช่ง จนถึงทุกวันนี้;
ทรงรับฟังเรา จากวันนี้,
และจากนี้ไปนี้คือหนทางความรอดของผองเรา.

พระเจ้าทรงช่วยคุ้มครอง พระเจ้าปกป้อง,
แผ่นดินของเราและประชาชนเซอร์เบีย

พระเจ้าทรงคุ้มครอง พระเจ้าปกป้อง,
เราขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเซอร์เบียเถิด

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "President of the Republic of Serbia - Republic of Serbia". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-01-22. สืบค้นเมื่อ 2010-05-27.
  2. "National symbols and anthem of the Republic of Serbia". Government of Serbia. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-06-16. สืบค้นเมื่อ 2011-11-18.
  3. Constitution of Serbia at the site of the Government of Serbia
  4. 4.0 4.1 English language lyrics เก็บถาวร 2011-07-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน at the site of the Government of Serbia
  5. 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 "Zakon o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije — (English: Law on the Appearance and Use of the Coat of arms, the Flag and the Anthem of the Republic of Serbia)". Official Gazette of the Republic of Serbia – No. 36/2009 (ภาษาเซอร์เบีย). Narodna skupština Republike Srbije – JP "Službeni glasnik". 2009-05-11. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-12-19. สืบค้นเมื่อ 2009-06-26.
  6. LJ. M. V. - J. Ž. S. (2006-08-01). "Hej, Bože pravde!". Vecernje novosti. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-01-15. สืบค้นเมื่อ 2007-04-17. (เซอร์เบีย)
  7. Petrovitch, Voislav (1915). Serbia, Her People, History and Aspirations. Cosimo, Inc. p. 15. ISBN 9781602069411. Translated by Elisabeth Christitch, originally published in The Times. Note: this is a free, not literal translation of the lyrics, also fitting the meter of the original.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]