รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายนามรัฐมนตรีช่วย

 • พันตรี หม่อมหลวงกรี เดชาติวงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 1 กันยายน 2486 27 มีนาคม 2487
 • หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 2 สิงหาคม 2487 19 มีนาคม 2488
 • นายชม จารุรัตน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 11 พฤศจิกายน 2490 21 กุมภาพันธ์ 2491
 • นาวาเอก หลวงประสิทธิ์จักรการ (พ้วน โหตรภวานนท์) เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 8 เมษายน 2491 19 พฤศจิกายน 2491
 • หลวงอรรถพรพิศาล (อัมพร สูตะบุตร) เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 16 มกราคม 2493 11 มกราคม 2494
 • นายเสมอ กัณฑาธัญ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 1 มิถุนายน 2494 29 พฤศจิกายน 2494
 • นายเลื่อน พงษ์โสภณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 11 ธันวาคม 2494 23 มีนาคม 2495
 • นายเลื่อน พงษ์โสภณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
 • พลจัตวา ประมาณ อดิเรกสาร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 12 ธันวาคม พ.ศ. 2496 2 สิงหาคม พ.ศ. 2497
 • นายชื่น ระวิวรรณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
 • นายสงวน จันทรสาขา เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
 • นายสงวน จันทรสาขา เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 1 มกราคม พ.ศ. 2501 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2501
 • นายสะอาด หงษ์ยนต์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
 • นายสะอาด หงษ์ยนต์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
 • นายสะอาด หงษ์ยนต์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
 • นายประกายเพชร อินทุโสภณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 1 ธันวาคม พ.ศ. 2517
 • นายแสวง พิบูลย์สราวุธ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 8 มกราคม พ.ศ. 2519 12 มกราคม พ.ศ. 2519
 • นายวัฒนา อัศวเหม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 8 มกราคม พ.ศ. 2519 12 มกราคม พ.ศ. 2519
 • นายแผน สิริเวชชะพันธ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
 • นายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
 • นายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
 • นายบุญยิ่ง นันทาภิวัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
 • นาวาอากาศเอก วิมล วิริยะวิทย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
 • นายอาชว์ เตาลานนท์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
 • นายโกศล ไกรฤกษ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 22 มกราคม พ.ศ. 2524
 • นายไกรสร ตันติพงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 5 มีนาคม พ.ศ. 2524
 • นายวิสิษฐ์ ตันสัจจา เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 22 มกราคม พ.ศ. 2524 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524
 • นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
 • นายเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524
 • นายบรม ตันเถียร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
 • นายวงศ์ พลนิกร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
 • นายประโยชน์ เนื่องจำนงค์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 19 กันยายน พ.ศ. 2528
 • นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 19 กันยายน พ.ศ. 2528
 • นายอนันต์ ฉายแสง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 19 กันยายน พ.ศ. 2528 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
 • นายมีชัย วีระไวทยะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 19 กันยายน พ.ศ. 2528 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
 • นายประมวล สภาวสุ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
 • นายสมบูรณ์ จีระมะกร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
 • นายกร ทัพพะรังสี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
 • นายดุสิต รังคสิริ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533
 • นายไพฑูรย์ แก้วทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533
 • นายสมาน ภุมมะกาญจนะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
 • นายสมาน ภุมมะกาญจนะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
 • นายประยูร สุรนิวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
 • นายวีระ สุสังกรกาญจน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
 • นายเรืองวิทย์ ลิกค์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
 • นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
 • นายวีระ สุสังกรกาญจน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 18 มิถุนายน 2535 23 กันยายน 2535
 • นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 29 กันยายน พ.ศ. 2535 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
 • นายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 29 กันยายน พ.ศ. 2535 11 ธันวาคม พ.ศ. 2537
 • นายประเทือง คำประกอบ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
 • นายสนธยา คุณปลื้ม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงอุตสาหกรรม 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
 • นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงอุตสาหกรรม 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
 • นายสมาน ภุมมะกาญจนะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540
 • นายสมภพ อมาตยกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540
 • นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
 • นายพลกฤษณ์ หงษ์ทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 14 พฤศจิกายน 2540 4 ตุลาคม 2541
 • นายอนุรักษ์ จุรีมาศ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 14 พฤศจิกายน 2540 5 ตุลาคม 2541
 • นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 5 ตุลาคม 2541 9 กรกฎาคม 2542
 • นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 5 ตุลาคม 2541 29 มิถุนายน 2542
 • นายวุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 9 กรกฎาคม 2542 6 มกราคม 2544
 • นายพิเชษฐ์ สถิรชวาล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 17 กุมภาพันธ์ 2544 3 ตุลาคม 2545
 • นายปิยบุตร ชลวิจารณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550
 • นายฐานิสฐ์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]