รายชื่อปลัดกระทรวงกลาโหมของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายนามปลัดกระทรวงกลาโหมของไทย

พระยาเทพประชุน (ท้วม บุนนาค)

พระยาเทพประชุน (พุ่ม ศรีไชยันต์)

นายพันเอก พระยานรินทรราชเสนี (พร้อม มิตรภักดี)

พระเทพอรชุน (เจ้ก จารุจินดา)

นายพลตรี พระยาประสิทธิศัลการ (สะอาด สิงหเสนีย์)

นายพลโท พระยาสีหราชเดโชไชย (แย้ม ณ นคร)

นายพลโท พระยาพระกฤษณจันทร์ (สวาส บุนนาค)

นายพลโท พระยากลาโหมราชเสนา (เล็ก ปานิกบุตร)

นายพลตรี พระยาประเสริฐสงคราม (เทียม คมกฤช)

พันเอก พระยาฤทธิ์อัคเนย์

จอมพล แปลก พิบูลสงคราม

พลโท พระยาศักดาดุลยฤทธิ์ (อิน ทิพานนท์)

พลเอก สวัสดิ์ สวัสดิรณรงค์

พลเอก พระประจนปัจจนึก (ประจน มหาดิลก ประจนปัจจนึก)

พลโท ชิต มั่นศิลป์

จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล

พลโท พระศิลปศัสตราคม (ภักดิ์ เกษสำลี)

พลเอก จิร วิชิตสงคราม

พลเอก เรือง เรืองวีรยุทธ์

พลเอก หลวงเสนาณรงค์

พลเอก หลวงสถิตยุทธการ (สถิต สถิตยุทธการ)

พลเอก หลวงจุลยุทธ์ยรรยง

ผ่อง บุญสม

ประพันธ์ กุลพิจิตร์

อวบ อาสาณรงค์

บุลศักดิ์ วรรณมาศ

จิตต์ สังขดุลย์

ประลอง วีรปรีย

สิทธิ จิรโรจน์

ทวนทอง สุวรรณทัต

ชำนาญ นิลวิเศษ

ประยูร บุนนาค

วิชิต วิชิตสงคราม

วันชัย เรืองตระกูล

สุวิช จันทประดิษฐ์

ประเสริฐ สารฤทธิ์

ไพบูลย์ เอมพันธุ์

ยุทธศักดิ์ ศศิประภา

ธีรเดช มีเพียร

ธวัช เกษร์อังกูร

สัมพันธ์ บุญญานันต์

อู้ด เบื้องบน

สิริชัย ธัญญสิริ

วินัย ภัททิยกุล

อภิชาต เพ็ญกิตติ

กิตติพงษ์ เกษโกวิท

เสถียร เพิ่มทองอินทร์

ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน

นิพัทธ์ ทองเล็ก

สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์

ศิริชัย ดิษฐกุล

ปรีชา จันทร์โอชา

ชัยชาญ ช้างมงคล

เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ [1]

  1. http://opsd.mod.go.th/Recommend/commander.aspx