รายชื่อคณะและวิทยาลัยแพทยศาสตร์ในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อสถาบันแพทยศาสตร์ ระดับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ที่แพทยสภาให้การรับรองหลักสูตรและเป็นผู้มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม มีดังต่อไปนี้

รายชื่อ จังหวัด ปีที่ก่อตั้ง หมายเหตุ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2433 เดิมชื่อ โรงเรียนแพทยากร โรงเรียนราชแพทยาลัย คณะแพทยศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโอนมาสังกัด มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2486
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2490 เดิมชื่อ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และโอนมาสังกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2510
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2497 เดิมชื่อ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และโอนมาสังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2508
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2508 เดิมชื่อ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2515
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2515
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายกกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2532
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2533
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2536 เดิมชื่อ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล และโอนมาสังกัด มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อ พ.ศ. 2553
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2536
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2537
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2545
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2545
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2546
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2548
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2549
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2553
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2555
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2555 สถาบันแพทยศาสตร์หลักสูตรนานาชาติแห่งแรกในประเทศไทย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข
(กลุ่มนักศึกษาแพทยศาสตร์พระบรมราชชนก)
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2540 สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559 เรียนร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตามระเบียบการและเกณฑ์การรับแพทย์ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ประจำปี พ.ศ. 2559 มีคณะแพทยศาสตร์ 13 สถาบัน ทันตแพทยศาสตร์ 7 สถาบันและสัตวแพทยศาสตร์ 6 สถาบัน ที่จะร่วมดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลผ่านระบบรับตรง รวม 1592 คน[1]

โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ในอนาคต[แก้]

กลุ่มสถาบันอุดมศึกษารัฐและกำกับของรัฐ

กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]