คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Untitled 1 copy.jpg
ชื่ออังกฤษFaculty of Veterinary Science
Rajamangala University of Technology Srivijaya
ที่อยู่133 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
วันก่อตั้ง29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
คณบดีผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์
สีประจำคณะสีฟ้าหม่น
เว็บไซต์vet.rmutsv.ac.th/

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่ก่อตั้งแห่งแรกของภาคใต้ และลำดับที่ 7 ของประเทศ (ลำดับหลังจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล) ตั้งอยู่ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (พื้นที่ทุ่งใหญ่) จังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ 133 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240

ประวัติ[แก้]

รองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยท่านแรก มีนโยบายที่จะจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่จะจัดตั้งขึ้นมาใหม่ โดยในระยะแรกให้เป็นโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ และได้แต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์ กิตติคุณ พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป เป็นที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านการจัดการเรียนการสอนสาขาสัตวแพทยศาสตร์ และได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการในการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ รับผิดชอบในการจัดทำหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี) และดำเนินการในการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ควบคู่กัน โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2548 โดยมีดความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาตามลำดับ ดังนี้

 • วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2551 สภามหาวิทยาลัย (การประชุมครั้งที่ 1/2551) ได้อนุมัติหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) และในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 (การประชุมครั้งที่ 2/2551) อนุมัติให้โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ยกระดับเป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ นับเป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ลำดับที่ 1 และ 7 ของภูมิภาคใต้และประเทศไทยตามลำดับ โดยแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ ดำรงดำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดี และได้รับนักศึกษารุ่นแรกเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2551 จำนวน 42 คน นับเป็นมหาวิทยาลัยแรกและครั้งแรกของภูมิภาคใต้ที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
 • มิถุนายน พ.ศ. 2551 ก่อตั้งโรงพยาบาลสัตว์ ประกอบด้วย โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลปศุสัตว์ และศูนย์วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์
 • ปี พ.ศ. 2551 เริ่มก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสัตว์เล็ก และอาคารปฏิบัติการพื้นฐานคลินิกการสัตวแพทย์ (ปรีคลินิก)
 • ปี พ.ศ. 2552 แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ ดำรงดำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
 • พ.ศ. 2552 ได้รับรองจากสถาบันการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สัตวแพทยสภาให้เป็น สถาบันสมทบการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
 • พ.ศ. 2552 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) (Doctor of Veterinary Medicine Program ) ได้รับการเห็นชอบหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ) กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) ตามลำดับ
 • พ.ศ. 2553 ได้ใช้วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะสัตวแพทยศาสตร์โดยวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบคัดเลือกรวม (Central University Admissions System: CUAS)
 • พ.ศ. 2554 ได้ย้ายคณะ และโรงพยาบาลสัตว์จากที่ตั้งเดิมอาคารเรียนรวม มาอยู่ด้านหน้าวิทยาเขตฯ (ที่ตั้งปัจจุบัน ขณะนั้นประกอบด้วยอาคารโรงพยาบาลสัตว์เล็ก และอาคารปฏิบัติการพื้นฐานคลินิกการสัตวแพทย์)
 • พ.ศ. 2555 ผ่านการเห็นชอบหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงปี 2555) จากสัตวแพทยสภา
 • ปี พ.ศ. 2556 เริ่มการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลปศุสัตว์ (อาคารปศุเขษม) และอาคารศูนย์วิจัยและคลินิกสัตว์น้ำ
 • ปี พ.ศ. 2557 ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟูสัตว์ (อาคารสระว่ายน้ำ)
 • วันที่ 24 มิถุนายน 2557 ผ่านการตรวจรับรองปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นสถาบันแห่งแรกของประเทศไทยที่ผ่านการรับรองหลักสูตรและสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (แบบตรวจทีเดียวสมบูรณ์ทั้งหลักสูตร) ตามข้อกำหนดของสัตวแพทยสภาทุกประการ
 • ปี พ.ศ. 2558 ได้ย้ายโรงพยาบาลปศุสัตว์ มายังอาคารปศุเขษม และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช
 • ปี พ.ศ. 2558 ได้เปิดศูนย์วิจัยและคลินิกสุขภาพสัตว์น้ำ
 • ปี พ.ศ. 2560 ได้รับการเห็นชอบหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงปี 2560) จากสัตวแพทยสภา
 • ปี พ.ศ. 2562 ผ่านการตรวจรับรองปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (ทั้งหลักสูตรและสถาบัน แบบตรวจทีเดียวสมบูรณ์ทั้งหลักสูตร)

ปรัชญา VE RI TAS (กรีก) แปลว่า ความจริง หรือ การมุ่งแสวงหาความจริงสุดท้ายของสรรพสิ่ง

ปณิธานของคณะ คือ Hard Practice Makes (Vet RMUTSV) Perfect

ปณิธานของนักศึกษา "เป็นผู้พร้อมรับการฝึกปฏิบัติอย่างหนัก เพื่อเป็นสัตวแพทย์ที่สมบูรณ์ รับใช้สังคม"

คณะที่ปรึกษาในการจัดทำหลักสูตร[แก้]

 • 1 ศ. กิตติคุณ พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป...... อาจารย์ชำนาญการ ช่วยราชการ สำนักงานสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติ
 • 2. น.สพ. ประเทือง สุดสาคร .................คณะที่ปรึกษาสัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์
 • 3. รศ.น.สพ.ดร. สุวิชัย โรจนเสถียร .......อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะกรรมการสัตวแพทยสภาวาระ พ.ศ. 2545-2548(ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสัตวแพทยสภา)
 • 4. รศ.น.สพ. ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลสิริ .......อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะกรรมการสัตวแพทยสภาวาระ พ.ศ. 2545-2548
 • 5. น.สพ. สาทร โชติโกวิท ....................ผู้ชำนาณการและที่ปรึกษาด้านอาหารและยาสัตว์ในบริษัทเอกชน

อาจารย์ประจำหลักสูตร (สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)) (หลักสูตร 6 ปี)[แก้]

  • 1. ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ ...........
  • 2. ผศ.สพ.ญ.ดร.วิภาวี แสงสร้อย ..................
  • 3. ผศ.สพ.ญ.สินีนาฎ เข็มบบุปผา...............
  • 4. ผศ.ดร.อุมาพร ขิมมากทอง.................
  • 5. สพ.ญ.ดร.เมธาสุ จันทร์รอด ............
 • *คณะอาจารย์ผู้สอนประจำคณะสัตวแพทย์
  • 1. ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ ............

-สพ.บ(สัตวแพทยศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • 2.สพ.ญ.ดร.วิภาวี แสงสร้อย ................

-สพ.บ(สัตวแพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-MVM(Master of Veterinary Medicine),National Chung Hsing University,Republic of China(Taiwan)

-Ph.D.: University of Liverpool ( ประเทศสหราชอาณาจักร)

  • 3.สพ.ญ.กิติกานต์ สกุณา ...................

-สพ.บ(สัตวแพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

-Master of Science (Biomedical Sciences).James Cook University (ประเทศออสเตรเลีย)

-Ph.D.: Medical and Molecular Sciences, James Cook University (ประเทศออสเตรเลีย)

  • 4.สพ.ญ.สินีนาฏ เข็มบุบผา ..................

-สพ.บ(สัตวแพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-วท.ม.(ชีวเคมี).มหาวิทยาลัยนเรศวร

  • 5. น.ส.มาริยา เสวกะ ...................

-วท.ม.(จุลชีววิทยาทางการแพทย์)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ลาศึกษาต่อปริญญาเอก สาขาพยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

  • 6.นางสาววราลี คงทอง .................

-วท.ม.(ชีวเคมี).มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-ลาศึกษาต่อปริญญาเอก สาขาชีวเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

  • 7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุไหลหมาน หมาดโหยด.........

-วท.ม.(วิทยาศาสตร์การเกษตร,วิทยาศาสตร์การประมง)มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  • 8. น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง ...................

-สพ.บ(สัตวแพทยศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • 9.สพ.ญ.วิรัลฐิตา จันทร์เขียว ................

-สพ.บ(สัตวแพทยศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ลาศึกษาต่อปริญญาโท-เอก Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Uppsala,(ประเทศสวีเดน)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • 10.สพ.ญ.เมธาสุ จันทร์รอด ...............

-สพ.บ(สัตวแพทยศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-Ph.D.: Animal Reproduction, Veterinary Medicine, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Uppsala,(ประเทศสวีเดน)

  • 11. สพ.ญ.วิภาพร จารุจารีต ...................

-สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ลาศึกษาต่อปริญญาเอก:Parasitology , Azabu University (ประเทศญี่ปุ่น)

  • 12. น.สพ.คมปกรณ์ ตาณะสุต ................

-สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ลาศึกษาต่อปริญญาเอก :Microbiology, Azabu University (ประเทศญี่ปุ่น)

  • 13.สพ.ญ.บุญฑริกานต์ วิทิตกรกุล ..............

-สพ.บ(สัตวแพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-Master of Science (Equine science), IBERS, Aberystwyth University (ประเทศสหราชอาณาจักร)

-ลาศึกษาต่อปริญญาเอก : Biological Sciences (Equine Parasitology and Nutrition), IBERS, Abersywyth University (ประเทศสหราชอาณาจักร)

  • 14.สพ.ญ.มธุรส สุวรรณเรืองศรี ...............

-สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

-ลาศึกษาต่อปริญญาเอก : University of Miyazaki (ประเทศญี่ปุ่น)

  • 15.สพ.ญ.รวิกานต์ อินทร์ช่วย ..............

-สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์)มหาวิทยาลัยขอนแก่น(เกียรตินิยมอันดับสอง)

-ลาศึกษาต่อปริญญาเอก สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • 16.ดร.อุมาพร ขิมมากทอง ..................

-ปร.ด. สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • 17.นางสาวสุณิษา คงทอง ..................

-วท.ม. สาขาเภสัชวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • 18.สพ.ญ.เฉลิมขวัญ เอื้อละพันธ์ .....

-สพ.บ(สัตวแพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

-วท.ม.นิติวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  • 19.สพ.ญ.ชญาดา หนูเสน ...............

-สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

  • 20.สพ.ญ.พิมวรางค์ สุขการัณย์ ..........

-สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

  • 21.น.สพ.วรรษกร ขอพลอยกลาง ............

-สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  • 22.สพ.ญ.ภรณ์ทิพย์ ทองมณี ..........

-สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  • 23.สพ.ญ.ซาราห์ นิแอ ..........

-สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  • 24.สพ.ญ.เฟื่องฟ้า ดำจำนงค์ ..........

-สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  • 25.สพ.ญ.ธัญญารัตน์ สมสู่ ..........

-สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์)มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-วท.ม.(สัตวศาสตร์)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • 26.สพ.ญ.ดิลกา ชุมทอง ..........

-สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  • 27.สพ.ญ.นัตติญา สังข์ศิริ ..........

-สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  • 28.สพ.ญ.กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์ ...............

-สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

-วท.ม. สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • 29.สพ.ญ.ดร.นิจจารีย์ญา ศิริศรีโร ..........

-สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-Ph.D : Molecular Biology, University of Nottingham (ประเทศสหราชอาณาจักร )

  • 30.น.ส.สุภิญญา ชูใจ .................

-วท.บ.(วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

-วท.ม.(สัตวศาสตร์)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • 31.สพ.ญ.นิรมล ทองเต็ม ..................

-สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  • 32.สพ.ญ.ณัฐนรี แรกเรียง ................

-สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  • 33.น.สพ.มรกต แสงรุ่ง ................

-สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์จากคณะอื่น ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เป็นต้น และคณาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์พัฒนาสัตวแพทย์ภาคใต้ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช องค์การสวนสัตว์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม และภาคเอกชน

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับนักศึกษารุ่นแรกเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2551 และ ปีการศึกษา 2553 ได้ทำการเปิดรับนักศึกษาโดยวิธีการคัดของการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบคัดเลือกรวม (Central University Admissions System: CUAS) ลักษณะของกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 9 และฉบับที่ 10 และ ซึ่งสอดคลองกับการการจุดมุ่งหมายของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ในด้านสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย หลักสูตร จะมีการเน้น ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถทั่วไปทางวิชาชีพการสัตวแพทย์ (General Veterinary Practitioner) การปฏิบัติเกี่ยวกับสัตว์สำหรับบริโภค (Food Producing Animal) การปฏิบัติเกี่ยวกับสัตว์น้ำ (Aquatic Animal) และการปฏิบัติเกี่ยวกับการสัตวแพทยสาธารณสุข (Veterinary Public Health) เพื่อรับใช้ชุมชนและท้องถิ่น

 • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) (หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี)
 • หมวดวิชาทั่วไป 31 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเฉพาะ 211 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
 • จำนวนหน่วยกิจรวมตลอดหลักสูตร 249 หน่วยกิต
 • จุดเน้นของหลักสูตร
  • สัตว์สำหรับบริโภค (Food producing animal) เช่น วัวเนื้อ แพะ วัวนม ไก่พื้นเมือง สุกร กระบือ
  • สัตว์น้ำ (Aquatic Animals) เช่น ปลาน้ำจืด ปลาน้ำกร่อย ปลาทะเล กุ้งทะเลและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยในทะเลและสัตว์หายาก
  • สัตวแพทย์สาธารณสุข (Veterinary public health)
  • สัตว์เพื่อการกีฬา เช่น วัวชน และม้า
 • นักศึกษาแลกเปลี่ยน
  • ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
  • ประเทศไต้หวัน
  • ประเทศญี่ปุ่น
  • ประเทศออสเตรเลีย
  • ประเทศเวียดนาม

ปัจจุบัน จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ใน 1 หลักสูตร ใช้ระยะเวลาในการศีกษารวม 6 ปี คือ

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
 • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (Veterinary Medicine Program)
 • ปริญญา:สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) หรือ Doctor of Veterinary Medicine (D.V.M)

-

-

หน่วยงานสังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์[แก้]

 • สำนักงานคณบดี
  • ฝ่ายบริหารและพัฒนา
   • งานสารบรรณ
   • งานการเงินและบัญชี
   • งานพัสดุ
   • งานบุคลากร
   • งานยานพาหนะ
   • งานสาธารณูปโภคพื้นฐาน
   • งานวิเทศสัมพันธุ์
   • งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   • งานประชาสัมพันธ์
  • ฝ่ายวิชาการ
   • งานประกันคุณภาพการศึกษา
   • งานสภาวิชาชีพ
   • งานวิจัย
   • งานบริการวิชาการ
   • งานวิชาการ
   • งานบริหารหลักสูตร
   • งานทะเบียนนักศึกษา
   • สาขา
   • ศูนย์เอกสารเอกสารสัตว์ ศ. กิตติคุณ พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป
   • งานบัณฑิตศึกษา
  • ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
   • งานกิจกรรมนักศึกษา
   • งานส่งเสริมและพัฒนาวินัย
   • งานส่งเสริมการกีฬา
   • งานสวัสดิการนักศึกษา
   • สโมสรนักศึกษา
    • ฝ่ายวิชาการ นักศึกษาสัมพันธุ์ กีฬา พัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ และศิลปวัฒนธรรม
    • ชมรม /ชุมนุม /กลุ่มสนใจ
   • งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
 • สาขาชีวเวชศาสตร์การสัตวแพทย์
  • ห้องปฏิบัติการชีวเคมีการสัตวแพทย์
  • ห้องปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตร์
  • ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์การสัตวแพทย์
  • ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาการสัตวแพทย์
  • ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ (ศูนย์วิจัยโภนศาสตร์คลินิกสัตว์)
  • ห้องปฏิบัติการเภสัชวิทยาการสัตวแพทย์
 • สาขาพยาธิชีววิทยาการสัตวแพทย์
  • ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาการสัตวแพทย์
  • ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันการสัตวแพทย์
  • ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยาการสัตวแพทย์
  • ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิการสัตวแพทย์
  • ห้องปฏิบัติการชันสูตรซากสัตว์
 • สาขาเวชศาสตร์คลินิกการปศุสัตว์และสัตว์น้ำ (ใช้งานโรงพยาบาลปศุสัตว์ฯ ศูนย์วิจัยและคลินิกสัตว์น้ำ หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ศูนย์วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ )
  • เวชศาสตร์คลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง (กระบือ แพะแกะ วัวเนื้อ วัวชน) สุกร ม้า สัตว์ปีก สัตว์น้ำ สัตว์ป่าและสัตว์สวยงาม
  • ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการสืบพันธุ์สัตว์
  • ศูนย์วิจัยโภชนศาสตร์คลินิกสัตว์
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการกีฬาวัวชนนานาชาติ (วัวชน ม้า)
 • สาขาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง (ใช้งานโรงพยาบาลสัตวฺเล็ก ศูนย์วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ และศุนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟูสัตว์)
  • เวชศาสตร์คลินิกสัตว์เล็ก (สุนัข แมว) และสัตว์วิเทศ
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์การฟื้นฟูสัตว์ (สุนัข แมว)
 • สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข
  • ห้องปฏิบัติการตรวจคุณภาพน้ำนม เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
  • ห้องปฏิบัติการตัดแต่งซากสัตว์ (แพะ)
  • ห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์ (เนื้อ นม ไข่)
 • โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอนและบริการชุมชน ประกอบด้วย
  • โรงพยาบาลสัตว์เล็ก
   • สำนักงานผู้อำนวยการ
   • งานศัลยกรรม
   • งานอายุรกรรมและวัคซีน
   • งานสูติกรรม
   • งานทันตกรรม
   • งานภาพวินิจฉัย
   • ห้องพักสัตว์ป่วยทั่วไป /วิกฤติ /ติดเชื้อ
   • งานเภสัชกรรม
   • คลินิกพิเศษ (จักษุวิทยา ผิวหนัง)
   • โรงพยาบาลสัตว์เล็กส่วนหน้า (ไสใหญ่)
  • ศูนย์วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์
   • สำนักงานผู้อำนวยการ
   • หน่วยโลหิตวิทยาและภูมิคุ้มกัน
   • หน่วยจุลชีววิทยา (แบคทีเรีย รา และไวรัส)
   • หน่วยปรสิตวิทยา
   • หน่วยพยาธิวิทยา
   • หน่วยชันสูตรซากสัตว์
  • ศูนย์วิจัยและคลินิกสัตว์น้ำ
   • สำนักงานผู้อำนวยการ
   • คลินิกสัตว์น้ำ
   • ห้องปฏิบัติการโรคสัตว์น้ำ
   • ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อม
   • หน่วยวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
   • ศูนย์วิจัยและคลินิกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยในทะเลและสัตว์หายาก (ร่วมกับสถาบันทรัพยากรฯ อันดามัน มทร.วิทยาเขตตรัง และ ทช)
  • ศุนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟูสัตว์
   • หน่วยวิทยาศาสตร์การกีฬาสัตว์
   • หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูสัตว์
  • โรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช
   • สำนักงานผู้อำนวยการ
   • งานอายุกรรม /ศัลยกรรม /สูติศาสตร์ /ภาพวินิจฉัย
   • คลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง
   • คลินิกม้า
   • คลินิกสุกร
   • คลินิกสัตว์ปีก
   • คลินิกสัตว์ป่าและสัตว์สวยงาม
   • อาคารพักสัตว์ป่วย
 • หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่
  • หน่วยปศุสัตว์ /ม้า
  • หน่วยสัตว์เล็ก และการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  • หน่วยวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องการสัตวแพทย์
  • ศูนย์ฝึกอบรมการสัตวแพทย์
  • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสัตวแพทย์
 • หน่วยวิจัยและพัฒนาการผลิต สุขภาพและเศรษฐกิจปศุสัตว์ภาคใต้
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการกีฬาวัวชนนานาชาติ (มหา'ลัยวัวชนนานาชาติ)
  • ศูนย์วิจัยเทคโนชีวภาพการสืบพันธุ์สัตว์
  • ศูนย์วิจัยโภชนศาสตร์คลินิกสัตว์
  • มหา'ลัยแพะนานาชาติกระบี่ /นครศรีธรรมราช
  • สถาบันพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
  • ศูนย์วิจัยสมุนไพรในสัตว์
  • ศูนย์วิจัยการสร้างมูลค่าเพิ่มเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
  • ศูนย์วิจัยและส่งเสริมความปลอดภัยทางอาหาร
  • ศูย์วิจัยและศูนย์ฝึกนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ศูนย์วิจัยและศูนย์ฝึกทุ่งสัง)
  • ศูนย์วิจัยและคลินิกสัตว์น้ำ
 • หน่วยงานภายใต้ความร่วมมือ
  • ศูนย์วิจัยและคลินิกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยในทะเลและสัตว์หายาก (ร่วมกับสถาบันทรัพยากรฯ อันดามัน มทร.วิทยาเขตตรัง และ ทช)
  • มหา'ลัยแพะนานาชาติ กระบี่ (ร่วมมือกับสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่)
 • มหาวิทยาลัยภายใต้ความร่วมมือเป็นทางการ
  • Jame's Cook University ประเทศออสเตรเลีย
  • National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน
  • South West University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
  • Nong Lam University ประเทศเวียดนาม
 • มหาวิทยาลัยที่อยู่ระหว่างการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ
  • Azabu University ประเทศญี่ปุ่น
  • Yamakuchi University ประเทศญี่ปุ่น
  • London School of Hygiene & Tropical Medicine ประเทศอังกฤษ
  • ประเทศอังกฤษ
 • การเข้าศึกษาต่อในคณะสัตวแพทยศาสตร์
  • การสอบคัดเลือกโดยตรงกับทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • การสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้าน กิจกรรม เรียนดี และกีฬา
  • การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล)
  • การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบคัดเลือกรวม (Central University Admissions System: CUAS)

(รายละเอียดการเข้าศึกษาต่ออาจจะเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี)

การเดินทาง[แก้]

 • เดินทางจากกรุงเทพมหานครสามารถเดินทางได้ 3 วิธี ด้วยกันคือ
 • เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จาก กรุงเทพมหานครนั้น เมื่อผ่าน ทางหลวงหมายเลข 9 (ถนนวงแหวนรอบนอก) แล้วจะมีถนนจำนวน3เส้นที่สามารถ เดินทางลงมาภาคใต้จำนวน3เส้นทาง คือ
 • ทางหลวงหมายเลข 338 (บรมราชชนนี) จะไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 4(เพชรเกษม) จ.นครปฐม
 • ทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ) ผ่าน จ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และจะไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 4(เพชรเกษม)ที่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
 • ทางหลวงหมายเลข 4(เพชรเกษม) ผ่าน จ.นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธื ชุมพร
 • เมือถึง สีแยกปฐมพร อ เมือง จ.ชุมพรให้เปลี่ยนเส้นทางใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านจังหวัดสุราษฏร์ธานี และเข้าสู่ นครศรีธรรมราช คณะสัตวแพทยสาสตร์จะติดกับถนนทางหลวงหมายเลข 41 หลัก กมที่ 261 (ข้อสังเกต หากเดินทางมาจาก สุราษฎร์ธานี เมือผ่านสามแยกทุ่งใหญ่ อีกประมาณ3 กม จะถึงตัวคณะสัตวแพทยศาสตร์ หากเดินทางจาก อ ทุ่งสง จ นครศรีธรรมราช จะพบกับปั้ม ปตท และ สามแยกจันดี อีก 7กมจะถึงตัวคณะสัตวแพทยศาสตร์)
 • เดินทางโดยรถไฟ มีรถทุกขบวนที่เดินทางมาภาคใต้ โดยลงที่สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง แล้ว ใช้รถโดยสารท้องถิ่นเดินทางมาที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้แก่ รถโดยประจำทางทุ่งสง-ถ้ำพรรณรา รถโดยสารประจำทาง ทุ่งสง-สุราษฎร์ธานี
 • เดินทางเครืองบิน สามารถเดินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ ไปลงสนามบิน3ที่ ด้วยกันคือ
 • สนามบินกระบี่ [1]แล้วต่อรถตู้โดยสาร กระบี่-ทุ่งใหญ่
 • สนามบินสุราษฎร์ธานี และใช้รถโดยสารประจำทางสายระนอง-หาดใหญ่ หรือ รถโดยสารประจำทางสายชุมพร-หาดใหญ่
 • /สนามบินนครศรีธรรมราช
 • รถทัวปรับอากาศที่ผ่านคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย [2]
 • กรุงเทพ-ทุ่งสง
 • กรุงเทพ-ตรัง
 • กรุงเทพ-สตูล
 • กรุงเทพ-หาดใหญ่-ปาดังเบซา
 • กรุงเทพฯ-ปัตตานี-ยะลา
 • กรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก
 • กรุงเทพ-พัทลุง
 • กรุงเทพ-จะนะ-นาทวี
 • ชุมพร-หาดใหญ่(รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ)
 • ระนอง-หาดใหญ่ (รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ)
 • สุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่(รถโดยสารประจำทางปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ)
 • สุราษฎร์ธานี-ทุ่งสง(รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ)
 • สุราษฎร์ธานี-ตรัง (รถตู้ปรับอากาศ)
 • ทุ่งสง-ถ้ำพรรณรา(รถสองแถว)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]