คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Untitled 1 copy.jpg
ชื่ออังกฤษFaculty of Veterinary Science,
Rajamangala University of Technology Srivijaya
ที่อยู่133 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
วันก่อตั้ง29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
คณบดีผศ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง
สีประจําคณะ     สีฟ้าหม่น
เว็บไซต์vet.rmutsv.ac.th/

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่ก่อตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกของภาคใต้ และลำดับที่ 7 ของประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (พื้นที่ทุ่งใหญ่)

ประวัติ[แก้]

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เกิดขึ้นในสมัยของรองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์ ซึ่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยท่านแรก เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายที่จะจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่จะจัดตั้งขึ้นมาใหม่ โดยในระยะแรกให้เป็นโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ และได้แต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์ กิตติคุณ พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป เป็นที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านการจัดการเรียนการสอนสาขาสัตวแพทยศาสตร์ และได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการในการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ รับผิดชอบในการจัดทำหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี) และดำเนินการในการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ควบคู่กัน โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2548 โดยมีดความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาตามลำดับ ดังนี้

 • วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2551 สภามหาวิทยาลัย (การประชุมครั้งที่ 1/2551) ได้อนุมัติหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) และในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 (การประชุมครั้งที่ 2/2551) อนุมัติให้โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ยกระดับเป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ นับเป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ลำดับที่ 1 และ 7 ของภูมิภาคใต้และประเทศไทยตามลำดับ โดยแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ ดำรงดำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดี และได้รับนักศึกษารุ่นแรกเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2551 จำนวน 42 คน นับเป็นมหาวิทยาลัยแรกและครั้งแรกของภูมิภาคใต้ที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
 • มิถุนายน พ.ศ. 2551 ก่อตั้งโรงพยาบาลสัตว์ ประกอบด้วย โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลปศุสัตว์ และศูนย์วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์
 • ปี พ.ศ. 2551 เริ่มก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสัตว์เล็ก และอาคารปฏิบัติการพื้นฐานคลินิกการสัตวแพทย์ (ปรีคลินิก)
 • ปี พ.ศ. 2552 แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ ดำรงดำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
 • พ.ศ. 2552 ได้รับรองจากสถาบันการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สัตวแพทยสภาให้เป็น สถาบันสมทบการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
 • พ.ศ. 2552 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) (Doctor of Veterinary Medicine Program ) ได้รับการเห็นชอบหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ) กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) ตามลำดับ
 • พ.ศ. 2553 ได้ใช้วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะสัตวแพทยศาสตร์โดยวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบคัดเลือกรวม (Central University Admissions System: CUAS)
 • พ.ศ. 2554 ได้ย้ายคณะ และโรงพยาบาลสัตว์จากที่ตั้งเดิมอาคารเรียนรวม มาอยู่ด้านหน้าวิทยาเขตฯ (ที่ตั้งปัจจุบัน ขณะนั้นประกอบด้วยอาคารโรงพยาบาลสัตว์เล็ก และอาคารปฏิบัติการพื้นฐานคลินิกการสัตวแพทย์)
 • พ.ศ. 2555 ผ่านการเห็นชอบหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงปี 2555) จากสัตวแพทยสภา
 • ปี พ.ศ. 2556 เริ่มการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลปศุสัตว์ (อาคารปศุเขษม) และอาคารศูนย์วิจัยและคลินิกสัตว์น้ำ
 • ปี พ.ศ. 2557 ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟูสัตว์ (อาคารสระว่ายน้ำ)
 • วันที่ 24 มิถุนายน 2557 ผ่านการตรวจรับรองปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นสถาบันแห่งแรกของประเทศไทยที่ผ่านการรับรองหลักสูตรและสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (แบบตรวจทีเดียวสมบูรณ์ทั้งหลักสูตร) ตามข้อกำหนดของสัตวแพทยสภาทุกประการ
 • ปี พ.ศ. 2558 ได้ย้ายโรงพยาบาลปศุสัตว์ มายังอาคารปศุเขษม และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช
 • ปี พ.ศ. 2558 ได้เปิดศูนย์วิจัยและคลินิกสุขภาพสัตว์น้ำ
 • ปี พ.ศ. 2560 ได้รับการเห็นชอบหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงปี 2560) จากสัตวแพทยสภา
 • ปี พ.ศ. 2562 ผ่านการตรวจรับรองปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (ทั้งหลักสูตรและสถาบัน แบบตรวจทีเดียวสมบูรณ์ทั้งหลักสูตร)

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีการจัดการเรียนการสอน จำนวน 1 หลักสูตร ดังนี้

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)

หน่วยงาน[แก้]

 • โรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช
 • โรงพยาบาลสัตว์เล็ก
 • ศูนย์ชันสูตรและวินิจฉัยโรคสัตว์
 • ศูนย์วิจัยและคลินิกสุขภาพสัตว์น้ำ
 • ศูนย์เทคโลยีชีวภาพการสืบพันธุ์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]