คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Untitled 1 copy.jpg
ชื่ออังกฤษFaculty of Veterinary Science
Rajamangala University of Technology Srivijaya
ที่อยู่133 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
วันก่อตั้ง25 มกราคม พ.ศ. 2551
คณบดีผศ.นส.พ.ธีรวิทย์ จันทร์ทิพย์
สีประจำคณะสีฟ้าหม่น
เว็บไซต์vet.rmutsv.ac.th/

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่ก่อตั้งแห่งแรกของภาคใต้ ลำดับที่ 7 ของประเทศ ตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติ[แก้]

รองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยท่านแรก มีนโยบายที่จะจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่จะจัดตั้งขึ้นมาใหม่ โดยในระยะแรกให้เป็นโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ และได้แต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์ กิตติคุณ พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป เป็นที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านการจัดการเรียนการสอนสาขาสัตวแพทยศาสตร์ และได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการในการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ รับผิดชอบในการจัดทำหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 6 ปี และดำเนินการในการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ควบคู่กัน โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2549

 • วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2551 ทางสภามหาวิทยาลัย (การประชุมครั้งที่ 1/2551) ได้อนุมัติหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 6 ปี และในวันที่ 29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 (การประชุมครั้งที่ 2/2551) ทางสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ยกระดับเป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ นับเป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ลำดับที่ 1 และ 7 ของภูมิภาคใต้และประเทศไทยตามลำดับและได้รับนักศึกษารุ่นแรกเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2551 จำนวน 42 คน นับเป็นมหาวิทยาลัยแรกและครั้งแรกของภูมิภาคใต้ที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
 • พ.ศ. 2552 ได้รับรองจากสถาบันการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สัตวแพทยสภาให้เป็น สถาบันสมทบการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ และได้การรับรองหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต(Doctor of Veterinary Medicine Program)จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ) กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2553 ได้ใช้วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะสัตวแพทยศาสตร์โดยวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบคัดเลือกรวม (Central University Admissions System: CUAS)
 • พ.ศ. 2555 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับการเห็นชอบหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต ปี 2555 จากคณะกรรมการสัตวแพทยสภาแล้ว
 • วันที่ 24 มิถุนายน 2557 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้ผ่านการตรวจประเมินสถาบัน เพื่อรับรองปริญญาบัณฑิตเป็นที่เรียบร้อย

ปรัชญา VE RI TAS แปลว่า ความจริง หรือ การแสวงหาความจริงสุดท้ายของสรรพสิ่ง ปณิธาน คือ Hard Practice Makes(Vet RMUTSV)Perfect

คณะที่ปรึกษาจัดทำหลักสูตร[แก้]

ที่ปรึกษาโครงการ

 • 1 ศ. กิตติคุณ พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป...... อาจารย์ชำนาญการ ช่วยราชการ สำนักงานสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติ
 • 2. น.สพ. ประเทือง สุดสาคร .................คณะที่ปรึกษาสัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์
 • 3. รศ.น.สพ.ดร. สุวิชัย โรจนเสถียร .......อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะกรรมการสัตวแพทยสภาวาระ พ.ศ. 2545-2548(ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสัตวแพทยสภา)
 • 4. รศ.น.สพ. ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลสิริ .......อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะกรรมการสัตวแพทยสภาวาระ พ.ศ. 2545-2548
 • 5. น.สพ. สาทร โชติโกวิท ....................ผู้ชำนาณการและที่ปรึกษาด้านอาหารและยาสัตว์ในบริษัทเอกชน

อาจารย์ประจำหลักสูตร[แก้]

  • 1. ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ ...........

-สพ.บ(สัตวแพทยศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • 2. ผศ.ดร.สมคิด ชัยเพชร ..................

-วท.ม.(สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-ปร.ด.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • 3. ผศ.ดร.ประพจน์ มลิวัลย์ ...............

-วท.ม.(สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-วท.ด.(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  • 4. น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง .................

-สพ.บ(สัตวแพทยศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • 5. สพ.ญ.ดร.เมธาสุ จันทร์รอด ............

-สพ.บ(สัตวแพทยศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-Ph.D.: Animal Reproduction, Veterinary Medicine, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Uppsala, Sweden

 • *คณะอาจารย์ผู้สอนประจำคณะสัตวแพทย์
  • 1. ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ ............

-สพ.บ(สัตวแพทยศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • 2.สพ.ญ.ดร.วิภาวี แสงสร้อย ................

-สพ.บ(สัตวแพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-MVM(Master of Veterinary Medicine),National Chung Hsing University,Republic of China(Taiwan)

-Ph.D.: University of Liverpool ( ประเทศสหราชอาณาจักร)

  • 3.สพ.ญ.กิติกานต์ สกุณา ...................

-สพ.บ(สัตวแพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

-Master of Science (Biomedical Sciences).James Cook University (ประเทศออสเตรเลีย)

-Ph.D.: Medical and Molecular Sciences, James Cook University (ประเทศออสเตรเลีย)

  • 4.สพ.ญ.สินีนาฏ เข็มบุบผา ..................

-สพ.บ(สัตวแพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-วท.ม.(ชีวเคมี).มหาวิทยาลัยนเรศวร

  • 5. น.ส.มาริยา เสวกะ ...................

-วท.ม.(จุลชีววิทยาทางการแพทย์)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ลาศึกษาต่อปริญญาเอก สาขาพยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

  • 6.นางสาววราลี คงทอง .................

-วท.ม.(ชีวเคมี).มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-ลาศึกษาต่อปริญญาเอก สาขาชีวเคมี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

  • 7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุไหลหมาน หมาดโหยด.........

-วท.ม.(วิทยาศาสตร์การเกษตร,วิทยาศาสตร์การประมง)มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  • 8. น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง ...................

-สพ.บ(สัตวแพทยศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • 9.สพ.ญ.วิรัลฐิตา จันทร์เขียว ................

-สพ.บ(สัตวแพทยศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ลาศึกษาต่อปริญญาโท-เอก Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Uppsala,(ประเทศสวีเดน)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • 10.สพ.ญ.เมธาสุ จันทร์รอด ...............

-สพ.บ(สัตวแพทยศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-Ph.D.: Animal Reproduction, Veterinary Medicine, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Uppsala,(ประเทศสวีเดน)

  • 11. สพ.ญ.วิภาพร จารุจารีต ...................

-สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ลาศึกษาต่อปริญญาเอก:Parasitology , Azabu University (ประเทศญี่ปุ่น)

  • 12. น.สพ.คมปกรณ์ ตาณะสุต ................

-สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ลาศึกษาต่อปริญญาเอก :Microbiology, Azabu University (ประเทศญี่ปุ่น)

  • 13.สพ.ญ.บุญฑริกานต์ วิทิตกรกุล ..............

-สพ.บ(สัตวแพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-Master of Science (Equine science), IBERS, Aberystwyth University (ประเทศสหราชอาณาจักร)

-ลาศึกษาต่อปริญญาเอก : Biological Sciences (Equine Parasitology and Nutrition), IBERS, Abersywyth University (ประเทศสหราชอาณาจักร)

  • 14.สพ.ญ.มธุรส สุวรรณเรืองศรี ...............

-สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

-ลาศึกษาต่อปริญญาเอก : University of Miyazaki (ประเทศญี่ปุ่น)

  • 15.สพ.ญ.รวิกานต์ อินทร์ช่วย ..............

-สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์)มหาวิทยาลัยขอนแก่น(เกียรตินิยมอันดับสอง)

-ลาศึกษาต่อปริญญาเอก สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • 16.ดร.อุมาพร ขิมมากทอง ..................

-ปร.ด. สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • 17.นางสาวสุณิษา คงทอง ..................

-วท.ม. สาขาเภสัชวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • 18.สพ.ญ.เฉลิมขวัญ เอื้อละพันธ์ .....

-สพ.บ(สัตวแพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

-วท.ม.นิติวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  • 19.สพ.ญ.ชญาดา หนูเสน ...............

-สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

  • 20.สพ.ญ.พิมวรางค์ สุขการัณย์ ..........

-สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

  • 21.น.สพ.วรรษกร ขอพลอยกลาง ............

-สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  • 22.สพ.ญ.ภรณ์ทิพย์ ทองมณี ..........

-สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  • 23.สพ.ญ.ซาราห์ นิแอ ..........

-สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  • 24.สพ.ญ.เฟื่องฟ้า ดำจำนงค์ ..........

-สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  • 25.สพ.ญ.ธัญญารัตน์ สมสู่ ..........

-สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์)มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-วท.ม.(สัตวศาสตร์)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • 26.สพ.ญ.ดิลกา ชุมทอง ..........

-สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  • 27.สพ.ญ.นัตติญา สังข์ศิริ ..........

-สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  • 28.สพ.ญ.กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์ ...............

-สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

-วท.ม. สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • 29.สพ.ญ.ดร.นิจจารีย์ญา ศิริศรีโร ..........

-สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-Ph.D : Molecular Biology, University of Nottingham (ประเทศสหราชอาณาจักร )

  • 30.น.ส.สุภิญญา ชูใจ .................

-วท.บ.(วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

-วท.ม.(สัตวศาสตร์)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • 31.สพ.ญ.นิรมล ทองเต็ม ..................

-สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  • 32.สพ.ญ.ณัฐนรี แรกเรียง ................

-สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  • 33.น.สพ.มรกต แสงรุ่ง ................

-สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์จากคณะต่างๆๆ ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เป็นต้น และคณาจารย์จากภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์พัฒนาสัตวแพทย์ภาคใต้ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช องค์การสวนสัตว์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม และภาคเอกชน

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับนักศึกษารุ่นแรกเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2551 และ ปีการศึกษา 2553 ได้ทำการเปิดรับนักศึกษาโดยวิธีการคัดของการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบคัดเลือกรวม (Central University Admissions System: CUAS) ลักษณะของกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 9 และฉบับที่ 10 และ ซึ่งสอดคลองกับการการจุดมุ่งหมายของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ในด้านสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย หลักสูตร จะมีการเน้น ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถทั่วไปทางวิชาชีพการสัตวแพทย์ (General Veterinary Practitioner) การปฏิบัติเกี่ยวกับสัตว์สำหรับบริโภค (Food Producing Animal) การปฏิบัติเกี่ยวกับสัตว์น้ำ (Aquatic Animal) และการปฏิบัติเกี่ยวกับการสัตวแพทยสาธารณสุข (Veterinary Public Health) เพื่อรับใช้ชุมชนและท้องถิ่น

 • จำนวนหน่วกิต
 • หมวดวิชาทั่วไป 31 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเฉพาะ 211 หน่วยกิต
 • จำนวนหน่วยกิจรวมตลอดหลักสูตร 248 หน่วยกิต

ปัจจุบัน จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ใน 1 หลักสูตร ใช้ระยะเวลาในการศีกษารวม 6 ปี คือ

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
 • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Veterinary Medicine Program)
 • ปริญญา:สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) หรือ Doctor of Veterinary Medicine (D.V.M)

-

-

หน่วยงานสังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์[แก้]

 • สำนักงานคณบดี
 • สาขาชีวเวชศาสตร์การสัตวแพทย์
 • สาขาพยาธิวิทยาการสัตวแพทย์
 • สาขาเวชศาสตร์คลินิกการปศุสัตว์และสัตว์น้ำ
 • สาขาเวชศาสตร์สัตว์เลี้ยง
 • สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 • โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • โรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช(โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์
 • ศูนย์วิจัยและคลินิกสัตว์น้ำ
 • ศุนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟูสัตว์
 • ศูนย์เอกสารเอกสารสัตว์ ศ. กิตติคุณ พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป

การเข้าศึกษาต่อในคณะสัตวแพทยศาสตร์[แก้]

 • การสอบคัดเลือกโดยตรงกับทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • การสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้าน กิจกรรม เรียนดี และกีฬา
 • การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล)
 • การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบคัดเลือกรวม (Central University Admissions System: CUAS)

(รายละเอียดการเข้าศึกษาต่อจะเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี)

การเดินทาง[แก้]

 • เดินทางจากกรุงเทพมหานครสามารถเดินทางได้ 3 วิธี ด้วยกันคือ
 • เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จาก กรุงเทพมหานครนั้น เมื่อผ่าน ทางหลวงหมายเลข 9 (ถนนวงแหวนรอบนอก) แล้วจะมีถนนจำนวน3เส้นที่สามารถ เดินทางลงมาภาคใต้จำนวน3เส้นทาง คือ
 • ทางหลวงหมายเลข 338 (บรมราชชนนี) จะไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 4(เพชรเกษม) จ.นครปฐม
 • ทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ) ผ่าน จ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และจะไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 4(เพชรเกษม)ที่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
 • ทางหลวงหมายเลข 4(เพชรเกษม) ผ่าน จ.นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธื ชุมพร
 • เมือถึง สีแยกปฐมพร อ เมือง จ.ชุมพรให้เปลี่ยนเส้นทางใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านจังหวัดสุราษฏร์ธานี และเข้าสู่ นครศรีธรรมราช คณะสัตวแพทยสาสตร์จะติดกับถนนทางหลวงหมายเลข 41 หลัก กมที่ 261 (ข้อสังเกต หากเดินทางมาจาก สุราษฎร์ธานี เมือผ่านสามแยกทุ่งใหญ่ อีกประมาณ3 กม จะถึงตัวคณะสัตวแพทยศาสตร์ หากเดินทางจาก อ ทุ่งสง จ นครศรีธรรมราช จะพบกับปั้ม ปตท และ สามแยกจันดี อีก 7กมจะถึงตัวคณะสัตวแพทยศาสตร์)
 • เดินทางโดยรถไฟ มีรถทุกขบวนที่เดินทางมาภาคใต้ โดยลงที่สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง แล้ว ใช้รถโดยสารท้องถิ่นเดินทางมาที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้แก่ รถโดยประจำทางทุ่งสง-ถ้ำพรรณรา รถโดยสารประจำทาง ทุ่งสง-สุราษฎร์ธานี
 • เดินทางเครืองบิน สามารถเดินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ ไปลงสนามบิน3ที่ ด้วยกันคือ
 • สนามบินกระบี่ [1]แล้วต่อรถตู้โดยสาร กระบี่-ทุ่งใหญ่
 • สนามบินสุราษฎร์ธานี และใช้รถโดยสารประจำทางสายระนอง-หาดใหญ่ หรือ รถโดยสารประจำทางสายชุมพร-หาดใหญ่
 • /สนามบินนครศรีธรรมราช
 • รถทัวปรับอากาศที่ผ่านคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย [2]
 • กรุงเทพ-ทุ่งสง
 • กรุงเทพ-ตรัง
 • กรุงเทพ-สตูล
 • กรุงเทพ-หาดใหญ่-ปาดังเบซา
 • กรุงเทพฯ-ปัตตานี-ยะลา
 • กรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก
 • กรุงเทพ-พัทลุง
 • กรุงเทพ-จะนะ-นาทวี
 • ชุมพร-หาดใหญ่(รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ)
 • ระนอง-หาดใหญ่ (รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ)
 • สุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่(รถโดยสารประจำทางปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ)
 • สุราษฎร์ธานี-ทุ่งสง(รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ)
 • สุราษฎร์ธานี-ตรัง (รถตู้ปรับอากาศ)
 • ทุ่งสง-ถ้ำพรรณรา(รถสองแถว)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]