คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Untitled 1 copy.jpg
ชื่ออังกฤษ Faculty of Veterinary Science
Rajamangala University of Technology Srivijaya
ที่อยู่ 133 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
วันก่อตั้ง 25 มกราคม พ.ศ. 2551
คณบดี ผศ.นส.พ.ธีรวิทย์ จันทร์ทิพย์
สีประจำคณะ สีฟ้าหม่น
เว็บไซต์ vet.rmutsv.ac.th/

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่ก่อตั้งแห่งแรกของภาคใต้ ลำดับที่ 7 ของประเทศ ตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติ[แก้]

รองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยท่านแรก มีนโยบายที่จะจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่จะจัดตั้งขึ้นมาใหม่ โดยในระยะแรกให้เป็นโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ และได้แต่งตั้งให้ ศาสตราจารย์ กิตติคุณ พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป เป็นที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านการจัดการเรียนการสอนสาขาสัตวแพทยศาสตร์ และได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการในการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ รับผิดชอบในการจัดทำหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 6 ปี และดำเนินการในการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ควบคู่กัน โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2549

 • วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2551 ทางสภามหาวิทยาลัย (การประชุมครั้งที่ 1/2551) ได้อนุมัติหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 6 ปี และในวันที่ 29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 (การประชุมครั้งที่ 2/2551) ทางสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ยกระดับเป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ นับเป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ลำดับที่ 1 และ 7 ของภูมิภาคใต้และประเทศไทยตามลำดับและได้รับนักศึกษารุ่นแรกเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2551 จำนวน 42 คน นับเป็นมหาวิทยาลัยแรกและครั้งแรกของภูมิภาคใต้ที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
 • พ.ศ. 2552 ได้รับรองจากสถาบันการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สัตวแพทยสภาให้เป็น สถาบันสมทบการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ และได้การรับรองหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต(Doctor of Veterinary Medicine Program)จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ) กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2553 ได้ใช้วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะสัตวแพทยศาสตร์โดยวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบคัดเลือกรวม (Central University Admissions System: CUAS)
 • พ.ศ. 2555 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับการเห็นชอบหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต ปี 2555 จากคณะกรรมการสัตวแพทยสภาแล้ว
 • วันที่ 24 มิถุนายน 2557 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้ผ่านการตรวจประเมินสถาบัน เพื่อรับรองปริญญาบัณฑิตเป็นที่เรียบร้อย

ปรัชญา VE RI TAS แปลว่า ความจริง หรือ การแสวงหาความจริงสุดท้ายของสรรพสิ่ง ปณิธาน คือ Hard Practice Makes(Vet RMUTSV)Perfect

คณะที่ปรึกษาจัดทำหลักสูตร[แก้]

ที่ปรึกษาโครงการ

 • 1 ศ. กิตติคุณ พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป...... อาจารย์ชำนาญการ ช่วยราชการ สำนักงานสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติ
 • 2. น.สพ. ประเทือง สุดสาคร .................คณะที่ปรึกษาสัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์
 • 3. รศ.น.สพ.ดร. สุวิชัย โรจนเสถียร .......อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะกรรมการสัตวแพทยสภาวาระ พ.ศ. 2545-2548(ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสัตวแพทยสภา)
 • 4. รศ.น.สพ. ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลสิริ .......อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะกรรมการสัตวแพทยสภาวาระ พ.ศ. 2545-2548
 • 5. น.สพ. สาทร โชติโกวิท ....................ผู้ชำนาณการและที่ปรึกษาด้านอาหารและยาสัตว์ในบริษัทเอกชน

อาจารย์ประจำหลักสูตร[แก้]

  • 1. ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์.....สพ.บ(สัตวแพทยศาสตร์) จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
  • 2. ผศ.สมคิด ชัยเพชร....................วทม(สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 3. ผศ.ประพจน์ มลิวัลย์..................วทม(สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • 4. น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง...................สพ.บ(สัตวแพทยศาสตร์) จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
  • 5. สพ.ญ.เมธาสุ จันทร์รอด.............สพ.บ(สัตวแพทยศาสตร์) จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
 • *คณะอาจารย์ผู้สอนประจำคณะสัตวแพทย์
  • 1. ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์..........สพ.บ(สัตวแพทยศาสตร์) จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
  • 2.สพ.ญ.วิภาวี แสงสร้อย.....................สพ.บ(สัตวแพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , MVM(Master of Veterinary Medicine) National Chung Hsing University,Republic of China(Taiwan) (ลาศึกษาต่อปริญญาเอก University of Liverpool ประเทศอังกฤษ)
  • 3.สพ.ญ.กิติกานต์ สกุณา.....................สพ.บ(สัตวแพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล Master of Science (Biomedical Sciences).James Cook University ประเทศออสเตรเลีย(ลาศึกษาต่อปริญญาเอก James Cook University ประเทศออสเตรเลีย)
  • 4.สพ.ญ.สินีนาฏ เข็มบุบผา...................สพ.บ(สัตวแพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น วท.ม.(ชีวเคมี).มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • 5. น.ส.มาริยา เสวกะ...................... วท.ม.(จุลชีววิทยาทางการแพทย์)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ลาศึกษาต่อปริญญาเอก สาขาพยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย)
  • 6.นางสาววราลี คงทอง.................... วท.ม.(ชีวเคมี).มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ลาศึกษาต่อปริญญาเอก สาขาชีวเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
  • 7นายสุไหลหมาน หมาดโหยด.........วท.ม.(วิทยาศาสตร์การเกษตร,วิทยาศาสตร์การประมง)มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • 8. น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง.......................สพ.บ(สัตวแพทยศาสตร์) จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
  • 9.สพ.ญ.ศศิวิมล จันทร์เขียว.................สพ.บ(สัตวแพทยศาสตร์) จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

(ลาศึกษาต่อปริญญาโท-เอก Swedish University of Agricultural Sciences ประเทศสวีเดน)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • 10.สพ.ญ.เมธาสุ จันทร์รอด................. สพ.บ(สัตวแพทยศาสตร์) จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย (ลาศึกษาต่อปริญญาโท-เอก Swedish University of Agricultural Sciences ประเทศสวีเดน)
  • 11. สพ.ญ.วิภาพร จารุจารีต...................สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์)จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
  • 12. น.สพ.คมปกรณ์ ตาณะสุต................สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์)จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  • 13.สพ.ญ.บุญฑริกานต์ วิทิตกรกุล....... สพ.บ(สัตวแพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 14.สพ.ญ.มธุรส สุวรรณเรืองศรี.......... สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์)จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
  • 15.สพ.ญ.รวิกานต์ อินทร์ช่วย.............. สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์)มหาวิทยาลัยขอนแก่น(เกียรตินิยมอันดับสอง)
  • 16.สพ.ญ.รอยพิมพ์ มะพงษ์เพ็ง............ สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • 17.ดร.อุมาพร ขิมมากทอง.................. ปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • 18.นางสาวสุณิษา ประสิทธิ์.................. ปริญญาโท สาขาเภสัชวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 19.สพ.ญ.เฉลิมขวัญ เอื้อละพันธ์.....................สพ.บ(สัตวแพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 20.นางสาวชญาดา หนูเสน.................. สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
  • 21.นางสาวพิมวรางค์ สุขการัณย์ .......... สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
  • 22.นายวรรษกร ขอพลอยกลาง .......... สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์จากคณะต่างๆๆ ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เป็นต้น และคณาจารย์จากภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์พัฒนาสัตวแพทย์ภาคใต้ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช องค์การสวนสัตว์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม และภาคเอกชน

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับนักศึกษารุ่นแรกเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2551 และ ปีการศึกษา 2553 ได้ทำการเปิดรับนักศึกษาโดยวิธีการคัดของการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบคัดเลือกรวม (Central University Admissions System: CUAS) ลักษณะของกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 9 และฉบับที่ 10 และ ซึ่งสอดคลองกับการการจุดมุ่งหมายของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ในด้านสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย หลักสูตร จะมีการเน้น ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถทั่วไปทางวิชาชีพการสัตวแพทย์ (General Veterinary Practitioner) การปฏิบัติเกี่ยวกับสัตว์สำหรับบริโภค (Food Producing Animal) การปฏิบัติเกี่ยวกับสัตว์น้ำ (Aquatic Animal) และการปฏิบัติเกี่ยวกับการสัตวแพทยสาธารณสุข (Veterinary Public Health) เพื่อรับใช้ชุมชนและท้องถิ่น

 • จำนวนหน่วกิต
 • หมวดวิชาทั่วไป 31 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเฉพาะ 211 หน่วยกิต
 • จำนวนหน่วยกิจรวมตลอดหลักสูตร 248 หน่วยกิต

ปัจจุบัน จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ใน 1 หลักสูตร ใช้ระยะเวลาในการศีกษารวม 6 ปี คือ

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
 • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Veterinary Medicine Program)
 • ปริญญา:สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) หรือ Doctor of Veterinary Medicine (D.V.M)

-

-

หน่วยงานภาคในคณะสัตวแพทยศาสตร์[แก้]

 • สำนักงานคณบดี
 • ภาควิชาชีวเวชศาสตร์ทางสัตวแพทย์
 • ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิค
 • โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • โรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช(โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์
 • ศูนย์เอกสารเอกสารสัตว์ ศ. กิตติคุณ พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป

การเข้าศึกษาต่อในคณะสัตวแพทยศาสตร์[แก้]

 • การสอบคัดเลือกโดยตรงกับทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • การสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้าน กิจกรรม เรียนดี และกีฬา
 • การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล)
 • การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบคัดเลือกรวม (Central University Admissions System: CUAS)

(รายละเอียดการเข้าศึกษาต่อจะเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี)

การเดินทาง[แก้]

 • เดินทางจากกรุงเทพมหานครสามารถเดินทางได้ 3 วิธี ด้วยกันคือ
 • เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จาก กรุงเทพมหานครนั้น เมื่อผ่าน ทางหลวงหมายเลข 9 (ถนนวงแหวนรอบนอก) แล้วจะมีถนนจำนวน3เส้นที่สามารถ เดินทางลงมาภาคใต้จำนวน3เส้นทาง คือ
 • ทางหลวงหมายเลข 338 (บรมราชชนนี) จะไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 4(เพชรเกษม) จ.นครปฐม
 • ทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ) ผ่าน จ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และจะไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 4(เพชรเกษม)ที่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
 • ทางหลวงหมายเลข 4(เพชรเกษม) ผ่าน จ.นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธื ชุมพร
 • เมือถึง สีแยกปฐมพร อ เมือง จ.ชุมพรให้เปลี่ยนเส้นทางใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านจังหวัดสุราษฏร์ธานี และเข้าสู่ นครศรีธรรมราช คณะสัตวแพทยสาสตร์จะติดกับถนนทางหลวงหมายเลข 41 หลัก กมที่ 261 (ข้อสังเกต หากเดินทางมาจาก สุราษฎร์ธานี เมือผ่านสามแยกทุ่งใหญ่ อีกประมาณ3 กม จะถึงตัวคณะสัตวแพทยศาสตร์ หากเดินทางจาก อ ทุ่งสง จ นครศรีธรรมราช จะพบกับปั้ม ปตท และ สามแยกจันดี อีก 7กมจะถึงตัวคณะสัตวแพทยศาสตร์)
 • เดินทางโดยรถไฟ มีรถทุกขบวนที่เดินทางมาภาคใต้ โดยลงที่สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง แล้ว ใช้รถโดยสารท้องถิ่นเดินทางมาที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้แก่ รถโดยประจำทางทุ่งสง-ถ้ำพรรณรา รถโดยสารประจำทาง ทุ่งสง-สุราษฎร์ธานี
 • เดินทางเครืองบิน สามารถเดินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ ไปลงสนามบิน3ที่ ด้วยกันคือ
 • สนามบินกระบี่ [1]แล้วต่อรถตู้โดยสาร กระบี่-ทุ่งใหญ่
 • สนามบินสุราษฎร์ธานี และใช้รถโดยสารประจำทางสายระนอง-หาดใหญ่ หรือ รถโดยสารประจำทางสายชุมพร-หาดใหญ่
 • /สนามบินนครศรีธรรมราช
 • รถทัวปรับอากาศที่ผ่านคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย [2]
 • กรุงเทพ-ทุ่งสง
 • กรุงเทพ-ตรัง
 • กรุงเทพ-สตูล
 • กรุงเทพ-หาดใหญ่-ปาดังเบซา
 • กรุงเทพฯ-ปัตตานี-ยะลา
 • กรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก
 • กรุงเทพ-พัทลุง
 • กรุงเทพ-จะนะ-นาทวี
 • ชุมพร-หาดใหญ่(รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ)
 • ระนอง-หาดใหญ่ (รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ)
 • สุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่(รถโดยสารประจำทางปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ)
 • สุราษฎร์ธานี-ทุ่งสง(รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ)
 • สุราษฎร์ธานี-ตรัง (รถตู้ปรับอากาศ)
 • ทุ่งสง-ถ้ำพรรณรา(รถสองแถว)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]