คณะรัฐมนตรีเงา (พรรคประชาธิปัตย์)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คณะรัฐมนตรีเงา มีการจัดตั้งในประเทศไทยมาแล้ว 2 ครั้งโดยฝ่ายค้านที่มาจากพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลที่มีพรรคการเมืองตระกูลชินวัตรเป็นแกนนำ โดยครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้นำฝ่ายค้าน ได้ประกาศติดตามการทำงานของรัฐบาลผสมที่มีพรรคพลังประชาชนเป็นแกนนำ ในสมัยที่นายสมัคร สุนทรเวช และนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทย และได้มีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเงาเป็นคณะที่ 2 ในช่วงรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งมีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำ

การจัดตั้งรัฐบาลเงา[แก้]

คณะรัฐมนตรีเงาคณะแรก[แก้]

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์ได้จัดตั้ง ครม.เงา ดังนี้ [1]

คณะรัฐมนตรีเงาอภิสิทธิ์ 1
รัฐมนตรีเงา ตำแหน่ง หน้าที่ตรวจสอบ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้นำฝ่ายค้าน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเงา
นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
โพธิพงษ์ ล่ำซำ รองนายกรัฐมนตรีเงา
ดูแลตรวจสอบ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รองนายกรัฐมนตรี
พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล รองนายกรัฐมนตรีเงา
ดูแลตรวจสอบ กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
รองนายกรัฐมนตรี
ชำนิ ศักดิเศรษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีเงา
ดูแลตรวจสอบ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย และสภาความมั่นคงแห่งชาติ
รองนายกรัฐมนตรี
สุทัศน์ เงินหมื่น รองนายกรัฐมนตรีเงา
ดูแลตรวจสอบ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข
รองนายกรัฐมนตรี
อลงกรณ์ พลบุตร รองนายกรัฐมนตรีเงา
ดูแลตรวจสอบ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงพลังงาน
รองนายกรัฐมนตรี
กษิต ภิรมย์ รองนายกรัฐมนตรีเงา
ดูแลตรวจสอบ กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงวัฒนธรรม
รองนายกรัฐมนตรี
นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเงา รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
องอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเงา รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
สุเทพ เทือกสุบรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเงา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเงา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
พลเอก พิชาญเมธ ม่วงมณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเงา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเงา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเงา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
สรรเสริญ สมะลาภา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเงา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
เกียรติ สิทธีอมร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เงา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เงา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเงา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ไตรรงค์ สุวรรณคีรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เงา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อาคม เอ่งฉ้วน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เงา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พันเอก วินัย สมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเงา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเงา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเงา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
วิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเงา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เงา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เทอดพงษ์ ไชยนันทน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเงา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
บุรณัชย์ สมุทรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเงา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
สาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเงา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเงา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิฑูรย์ นามบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเงา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเงา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเงา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเงา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเงา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
กนก วงษ์ตระหง่าน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเงา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเงา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งรัฐมนตรีเงา
กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเงา เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ศิริโชค โสภา โฆษกคณะรัฐมนตรีเงา โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกคณะรัฐมนตรีเงา -

คณะรัฐมนตรีเงาคณะที่ 2[แก้]

เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ได้มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเงา เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งมีรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้[2]

คณะรัฐมนตรีเงาอภิสิทธิ์ 2
รัฐมนตรีเงา ตำแหน่ง หน้าที่ตรวจสอบ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้นำฝ่ายค้าน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเงา
นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กรณ์ จาติกวณิช รองนายกรัฐมนตรีเงา รองนายกรัฐมนตรี
ชำนิ ศักดิเศรษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีเงา รองนายกรัฐมนตรี
เกียรติ สิทธีอมร รองนายกรัฐมนตรีเงา รองนายกรัฐมนตรี
กษิต ภิรมย์ รองนายกรัฐมนตรีเงา รองนายกรัฐมนตรี
เทพไท เสนพงศ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเงา รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเงา รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเงา รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเงา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
สรรเสริญ สมะลาภา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเงา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
สุเทพ เทือกสุบรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเงา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเงา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
เจะอามิง โตะตาหยง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเงา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
วิฑูรย์ นามบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเงา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
สามารถ ราชพลสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเงา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
อัญชลี วานิช เทพบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเงา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นราพัฒน์ แก้วทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเงา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
อิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เงา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
องอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเงา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเงา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เงา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วิรัช ร่มเย็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เงา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เงา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเงา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ศิริโชค โสภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเงา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเงา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเงา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเงา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเงา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
อภิรักษ์ โกษะโยธิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เงา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
วรงค์ เดชกิจวิกรม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เงา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเงา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
กนก วงษ์ตระหง่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเงา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเงา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเงา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งรัฐมนตรีเงา
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเงา เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
บุรณัชย์ สมุทรักษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเงา -
อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี โฆษกคณะรัฐมนตรีเงา โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกคณะรัฐมนตรีเงา -

อ้างอิง[แก้]

  1. "'ปชป.' แถลงรายชื่อ 'ครม.เงา' ย้ำ เพื่อติดตามการทำงานของรัฐบาลอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ของประชาชน". พรรคประชาธิปัตย์. 8 ก.พ. 2551. สืบค้นเมื่อ 10 ก.พ. 2551. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]
  2. คลอดแล้วรายชื่อ 'ครม.เงา' อภิสิทธิ์ นายกฯควบกห. ส่วน สุเทพ นั่ง มท. จุติ รั้งเงาคลัง

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]