รายชื่อสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย

เนื้อหา

สถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดิน[แก้]

ระบบแอนะล็อก[แก้]

สถานีโทรทัศน์ของรัฐวิสาหกิจ[แก้]

สถานีโทรทัศน์แห่งชาติ[แก้]

สถานีโทรทัศน์ของกองทัพบก[แก้]

สถานีโทรทัศน์ที่เอกชนเช่าสัญญาสัมปทาน[แก้]

สถานีโทรทัศน์สาธารณะ[แก้]

โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ[แก้]

ระบบดิจิทัล[แก้]

ผู้ให้บริการโครงข่ายส่งสัญญาณ[แก้]

กสทช.เปิดย่านความถี่วิทยุระดับสูงยิ่ง หรือที่นิยมเรียกว่ายูเอชเอฟ ระหว่างช่องสัญญาณที่ 26 จนถึงช่องสัญญาณที่ 60 สำหรับใช้แพร่ภาพออกอากาศ โดยมีช่วงความถี่ 8 เมกะเฮิร์ตซ์ ต่อ 1 ช่องสัญญาณ และใช้ความถี่ 1 เมกะเฮิร์ตซ์ ต่อ 1 ช่องรายการ ดังนั้นแต่ละช่องสัญญาณ จึงมีความสามารถแพร่ภาพสูงสุด 8 ช่องรายการ โดยมีอุปกรณ์รวมส่งสัญญาณ ควบคุมการส่งแพร่ภาพ ในแต่ละช่องสัญญาณ ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 กสทช.อนุมัติให้เจ้าของโครงข่าย โทรทัศน์ระบบแอนะล็อกเดิมจำนวน 4 ราย เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายในระบบดิจิทัล ผ่านอุปกรณ์รวมส่งสัญญาณจำนวน 5 ชุด (ชุดที่ 6 ยังไม่จัดสรรให้ใช้ช่องความถี่) ดังต่อไปนี้

สถานีโทรทัศน์ภาคบริการสาธารณะ[แก้]

(ช่องหมายเลข 5 - 12 เริ่มจัดสรรใบอนุญาตการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2558)
 • ช่องหมายเลข 5 - โทรทัศน์เพื่อส่งเสริมความรู้ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 • ช่องหมายเลข 6 - โทรทัศน์เพื่อส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การเกษตร และการส่งเสริมอาชีพ
 • ช่องหมายเลข 7 - โทรทัศน์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ อนามัย กีฬา หรือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
 • ช่องหมายเลข 8 - โทรทัศน์เพื่อความมั่นคงของรัฐ
 • ช่องหมายเลข 9 - โทรทัศน์เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ
 • ช่องหมายเลข 10 - สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 • ช่องหมายเลข 11 - โทรทัศน์เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชน เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
 • ช่องหมายเลข 12 - โทรทัศน์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารสาธารณะ แก่คนพิการ คนด้อยโอกาส เด็กและเยาวชน

สถานีโทรทัศน์ภาคบริการทางธุรกิจ[แก้]

 • ประเภทรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
 • ประเภทรายการทั่วไป ภาพคมชัดปกติ (Standard Definition - SD)
  • ช่องหมายเลข 23 - ช่องเวิร์คพอยท์ (บริษัท ไทย บรอดคาสติง จำกัด เครือเวิร์คพอยท์)
  • ช่องหมายเลข 24 - ทรูโฟร์ยู (บริษัท ทรู ดีทีที จำกัด เครือทรูวิชันส์)
  • ช่องหมายเลข 25 - จีเอ็มเอ็ม 25 (บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอสดี ดิจิทัล ทีวี จำกัด เครือแกรมมี)
  • ช่องหมายเลข 26 - ช่องนาว (บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติง จำกัด เครือเนชั่น)
  • ช่องหมายเลข 27 - ช่อง 8 (บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชัน จำกัด)
  • ช่องหมายเลข 28 - ช่อง 3 เอสดี (บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด เครือไทยทีวีสีช่อง 3)
  • ช่องหมายเลข 29 - โมโน 29 (บริษัท โมโน บรอดคาซต์ จำกัด เครือเอ็มไทย)
 • ประเภทรายการทั่วไป ภาพคมชัดสูง (High Definition - HD)
  • ช่องหมายเลข 30 - ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี (บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน); ออกอากาศคู่ขนาน ระบบแอนะล็อก วีเอชเอฟ ช่องสัญญาณที่ 9)
  • ช่องหมายเลข 31 - วันเอชดี (บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัล ทีวี จำกัด)
  • ช่องหมายเลข 32 - ไทยรัฐทีวี (บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสต์ จำกัด)
  • ช่องหมายเลข 33 - ช่อง 3 เอชดี (บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด; ออกอากาศคู่ขนาน ระบบแอนะล็อก ยูเอชเอฟ ช่องสัญญาณที่ 32)
  • ช่องหมายเลข 34 - อมรินทร์ทีวี (บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชัน จำกัด)
  • ช่องหมายเลข 35 - ช่อง 7 เอชดี (บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด; ออกอากาศคู่ขนาน ระบบแอนะล็อก วีเอชเอฟ ช่องสัญญาณที่ 7)
  • ช่องหมายเลข 36 - พีพีทีวี (บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติง จำกัด ในกลุ่มปราสาททองโอสถ)

สถานีโทรทัศน์ภาคบริการชุมชน[แก้]

 • ช่องหมายเลข 37-48 (12 ช่องรายการ จำแนกเป็นแต่ละเขตบริการ เริ่มจัดสรรใบอนุญาตการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2557)

สถานีโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก[แก้]

ส่วนกลาง[แก้]

ส่วนภูมิภาค[แก้]

สถานีโทรทัศน์ผ่านระบบดาวเทียม[แก้]

สถานีที่มีจำนวนมากกว่า 1 ช่องรายการ[แก้]

สถานีที่มีจำนวน 1 ช่องรายการ[แก้]

สถานีโทรทัศน์ในส่วนภูมิภาค[แก้]

กรมประชาสัมพันธ์ ริเริ่มโครงการก่อตั้ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เครือข่ายในส่วนภูมิภาค จำนวน 12 แห่ง ทั่วประเทศ ในจังหวัดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

สถานีโทรทัศน์ในอดีต[แก้]

สถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (ส่วนกลาง)[แก้]

สถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (ส่วนภูมิภาค)[แก้]

 • สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง - ดำเนินการโดย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ ต่อมา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ย้ายที่ทำการจากจังหวัดลำปาง ไปสู่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้ต้องยกเลิกการออกอากาศรายการโทรทัศน์ที่จังหวัดลำปาง โดยออกอากาศรายการโทรทัศน์จากจังหวัดเชียงใหม่แทน และปรับปรุงระบบการบริหารงาน จึงเปลี่ยนชื่อเป็น สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (2 เมษายน พ.ศ. 2505 - 29 ธันวาคม พ.ศ. 2543) [8]
 • สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง - ดำเนินการโดย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ต่อมา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ย้ายที่ทำการจากจังหวัดระยอง ไปสู่จังหวัดจันทบุรี ส่งผลให้ต้องต้องยกเลิกการออกอากาศที่จังหวัดระยอง โดยออกอากาศจากจังหวัดจันทบุรีแทน และปรับปรุงระบบการบริหารงาน จึงเปลี่ยนชื่อเป็น สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี (9 มีนาคม พ.ศ. 2541 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2547) [9]

สถานีโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก[แก้]

สถานีโทรทัศน์ผ่านระบบดาวเทียม[แก้]

ข้อมูลเพิ่มเติม[แก้]

 1. ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน ก่อนหน้านั้น ออกอากาศในระบบวีเอชเอฟ ช่องสัญญาณที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2513-30 มิถุนายน พ.ศ. 2549
 2. ชื่อเดิมคือ บริษัท 3เอ. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 3. อีกทั้งยังเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งแรกที่ออกอากาศในส่วนแผ่นดินใหญ่ของทวีปเอเซียอีกด้วย
 4. ต่อมาเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น "สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5" ในปี พ.ศ. 2527 โดยเพิ่มคำว่า"วิทยุ" ลงไปด้วย
 5. ก่อนหน้านั้น เริ่มทดลองออกอากาศ ในระบบวีเอชเอฟ (ความถี่ต่ำ) ทางช่องสัญญาณที่ 11 จากเครื่องส่งของกรมประชาสัมพันธ์ที่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ในราวเดือนตุลาคม พ.ศ. 2528 ต่อมาย้ายเครื่องส่งและความถี่ ในการทดลองออกอากาศ เป็นระบบวีเอชเอฟ (ความถี่สูง) ทางช่องที่ 11 จากเครื่องส่งของ สทท.กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 จนกระทั่งเปิดสถานีอย่างเป็นทางการ
 6. โดยมีสำนักงานบริหารกิจการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบยู เอช เอฟ เฉพาะกิจ (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดร่วมของหน่วยงานของรัฐทั้ง 2 แห่งที่กล่าวไว้ข้างต้น เป็นผู้กำกับดูแล
 7. ชื่อแรกเริ่มคือ "สถานีโทรทัศน์ทีพีบีเอส" ต่อมาคือ "ไทยพีบีเอส" "ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ" และ "ทีวีไทย" ก่อนจะกลับไปใช้ชื่อ "ไทยพีบีเอส" อีกครั้ง ในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2554
 8. ปัจจุบัน มีฐานะเป็นแค่สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ ซึ่งเป็นลูกข่ายของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
 9. ปัจจุบัน มีฐานะเป็นแค่สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ ซึ่งเป็นลูกข่ายของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี

ดูเพิ่ม[แก้]