วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
PNU logo.png
สถาปนาพ.ศ. 2481
ที่ตั้ง
ถนนระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
เว็บไซต์เทคนิคนราธิวาส

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส เป็นวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งเป็นสถาบันสมทบจัดการเรียนการสอนในชั้น เตรียมปริญญา หรือ ชั้น ปวช และ ปวส เน้นการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมให้บัณฑิต มีคุณลักษณะที่มีทักษะด้านช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม การท่องเที่ยว โรงแรม ภาษา คหกรรม เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย บริหารธุรกิจและทักษะด้านธุรกิจ ให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดทักษะ ที่ทำให้สามารถประกอบอาชีพได้หลายอาชีพ ศูนย์เทคนิคนราธิวาส เป็นที่ตั้งของหน่วยงานดังนี้ สำนักงานอธิการบดี คณะพณิชยศาสตร์และสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ซึ่งเดิมเป็นสถานศึกษาที่สังกัด สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา หรือ กรมอาชีวศึกษาเดิมก่อนที่จะ โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ รายได้ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ซึ่งอดีต ในการจัดการศึกษาด้านช่างอุตสาหกรรม ด้านพณิชยกรรมมาเป็นเวลานาน

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส เดิมคือ “โรงเรียนช่างไม้นราธิวาส” ตั้งอยู่เลขที 49 ถนนระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2481 ต่อมาในปี พ.ศ. 2484 เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ไม่มีนักเรียนมาเรียนโรงเรียนช่างไม้นราธิวาส จึงต้องหยุดการเรียนการสอน ในปี พ.ศ. 2507 ได้ย้ายโรงเรียนช่างไม้ตากใบมาอยู่ในตัวจังหวัดนราธิวาสและตั้งชื่อ ว่า “โรงเรียนการช่างนราธิวาส” ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2519 กรมอาชีวศึกษาได้สั่งให้โรงเรียนการช่างนราธิวาสกับโรงเรียนอาชีวศึกษานราธิวาส รวมกันเป็นโรงเรียนเดียวกัน ตั้งชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนเทคนิคนราธิวาส” และวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 “วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส” ได้เป็นสถาบันสมทบใน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยหลอมรวมวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีนราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพตากใบ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เป็นสถาบันสมทบ และคณะตามลำดับ โดยได้มีกฎกระทรวงจัดตั้งให้วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสเป็นหน่วยงานในสังกัดตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา[1]

สีประจำมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คือ สีฟ้าสีทอง ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือดอกพิกุล

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]