คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
FTE.KMUTNB.jpg
คําขวัญพัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่ออังกฤษFaculty of Technical Education
(King Mongkut's University of Technology North Bangkok)
ที่อยู่อาคาร 52 และ อาคาร 44
(1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800)
วันก่อตั้งพ.ศ. 2512
คณบดีรองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร 
สีประจําคณะเขียว
เว็บไซต์www.fte.kmutnb.ac.th

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเป็นแผนกวิชาครั้งแรกในปี พ.ศ. 2512 และได้รับการยกฐานะเป็นคณะ ในปี พ.ศ. 2517 ปัจจุบันเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก

ประวัติ[แก้]

FTE.KMUTNB 18.jpg

คณะครุศาสตร์อุตสาหรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 เดิมเป็นแผนกวิชาหนึ่ง สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ (ไทย-เยอรมัน) ภายใต้ชื่อว่า Thai-German Technical Teacher College (TGTTC) รุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2512 ซึ่งเป็นหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) แห่งแรกในประเทศไทย

      ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือได้ยกฐานะขึ้นเป็น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและโอนมาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย

      ในปี พ.ศ. 2517 ยกฐานะขึ้นเป็นคณะวิชาใช้ชื่อว่า “คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์”

      ต่อมาปี พ.ศ. 2531 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ ได้แยกงานในส่วนวิทยาศาสตร์ออกไปเป็นคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จึงตั้งเป็นคณะใหม่ ใช้ชื่อใหม่ว่า “คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม”

FTE.KMUTNB 17.jpg

ช่วงการก่อตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2512-2517 ได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการด้านเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การเรียนการสอน ผู้เชียวชาญ ตลอดจนทุนการศึกษา ฝึกอบรมและการดูงานจากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เพื่อการผลิตครูช่างอุตสาหกรรมในระดับปริญญาตรี 2 สาขา คือ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งต่อมาได้ขยายโครงการความช่วยเหลือในการพัฒนาการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ให้มีความเข้มข้นทั้งในด้านวิศวกรรมและวิชาการศึกษา ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา คอมพิวเตอร์ศึกษา บริหารเทคนิคศึกษา ครุศาสตร์เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสารเพื่อการศึกษา

ปี พ.ศ. 2512 – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาไฟฟ้า

ปี พ.ศ. 2517 – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล

ปี พ.ศ. 2519 – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า

ปี พ.ศ. 2521 – ปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาไฟฟ้า

                        เป็นหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ปี พ.ศ. 2523 – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

                      – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

ปี พ.ศ. 2529 – เปิดสอนโครงการพัฒนาครูประจำการ เพื่อยกระดับครูช่างอุตสาหกรรม ที่มีวุฒิ ปว.ส. สังกัดกรมอาชีวศึกษา

                        ให้ศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบกึ่งทางไกล

ปี พ.ศ. 2530 – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

ปี พ.ศ. 2532 – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาโยธา

ปี พ.ศ. 2534 – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

                       – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ปี พ.ศ. 2539 – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม

                      – เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (ภาควิชาภาษาอังกฤษ)

ปี พ.ศ. 2540 – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

ปี พ.ศ. 2542 – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

อาคาร 44 อาคารปฎิบัติการและประลองรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

ปี พ.ศ. 2545 – เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ปี พ.ศ. 2546 – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

                      – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

ปี พ.ศ. 2549 – เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าศึกษา

                     – เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

                     – เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานวิศวกรรมโยธา

ปี พ.ศ. 2550 – เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานวิศวกรรมโยธาและงานระบบ

ปี พ.ศ. 2552 – เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม

                      – เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

ปี พ.ศ. 2553 – เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (5 ปี)

ปรัชญา[แก้]

อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

ปรัชญา : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ยึดถือปรัชญาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ คือ "พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

ปณิธาน : มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการสอน การถ่ายทอด การบริหารจัดการ การใช้ การสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้ที่รู้จริง ทำได้จริง มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอ

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ต้นแบบผลิตครูช่าง ควบคู่จรรยาบรรณ สร้างสรรค์งานวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีมุ่งสู่สากล

พันธกิจ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมตามความต้องการของสังคมเพื่อพัฒนาการศึกษาและเศรษฐกิจของประเทศ ดำเนินการวิจัย พัฒนาองคืความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในการอาชีวะและเทคนิคศึกษาและอุตสาหกรรม ให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆที่เหมาะสมกับภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

อัตลักษณ์ : บัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น ถ่ายทอดเป็น

เอกลักษณ์ : ต้นแบบแห่งการผลิตครูช่าง สร้างสรรค์นวัตกรรม

อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

หน่วยงาน[แก้]

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังนี้

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หน่วยงาน ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน สำหรับผู้จบ ปวส.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (เทียบโอน สำหรับผู้จบ ปวส.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (เทียบโอน สำหรับผู้จบ ปวส.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา (หลักสูตรใหม่ 2561)
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) (หลักสูตร 5 ปี)

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) (หลักสูตร 4 ปี)

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หลักสูตร 3 ปี (เทียบโอน สำหรับผู้จบ ปวส.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม
  • แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
  • แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลัง
  • แขนงวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม
  • แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 5 ปี

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หลักสูตร 4 ปี

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หลักสูตร 5 ปี
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หลักสูตร 2-3 ปี (เทียบโอน สำหรับผู้จบ ปวส.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)
 • สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 • สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
หลักสูตรกลาง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
 • สาขาวิชาการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
ห้องปฎิบัติการ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล อาคาร 44 อาคารปฎิบัติการและประลองรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ชั้น 4 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.
ห้องปฎิบัติการไฟฟ้า ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า อาคาร 44 อาคารปฎิบัติการและประลองรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา
ภาควิชาครุศาสตร์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]