ข้ามไปเนื้อหา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Faculty of Technical Education
(King Mongkut's University of Technology North Bangkok)
คติพจน์พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาปนาพ.ศ. 2512
คณบดีรองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร 
ที่อยู่
อาคาร 52 และ อาคาร 44
(1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800)
สีเขียว
เว็บไซต์www.fte.kmutnb.ac.th

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเป็นแผนกวิชาครั้งแรกในปี พ.ศ. 2512 และได้รับการยกฐานะเป็นคณะ ในปี พ.ศ. 2517 ปัจจุบันเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก

ประวัติ[แก้]

คณะครุศาสตร์อุตสาหรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 เดิมเป็นแผนกวิชาหนึ่ง สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ (ไทย-เยอรมัน) ภายใต้ชื่อว่า Thai-German Technical Teacher College (TGTTC) รุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2512 ซึ่งเป็นหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) แห่งแรกในประเทศไทย

      ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือได้ยกฐานะขึ้นเป็น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและโอนมาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย

      ในปี พ.ศ. 2517 ยกฐานะขึ้นเป็นคณะวิชาใช้ชื่อว่า “คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์”

      ต่อมาปี พ.ศ. 2531 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ ได้แยกงานในส่วนวิทยาศาสตร์ออกไปเป็นคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จึงตั้งเป็นคณะใหม่ ใช้ชื่อใหม่ว่า “คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม”

ช่วงการก่อตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2512-2517 ได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการด้านเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การเรียนการสอน ผู้เชียวชาญ ตลอดจนทุนการศึกษา ฝึกอบรมและการดูงานจากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เพื่อการผลิตครูช่างอุตสาหกรรมในระดับปริญญาตรี 2 สาขา คือ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งต่อมาได้ขยายโครงการความช่วยเหลือในการพัฒนาการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ให้มีความเข้มข้นทั้งในด้านวิศวกรรมและวิชาการศึกษา ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา คอมพิวเตอร์ศึกษา บริหารเทคนิคศึกษา ครุศาสตร์เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสารเพื่อการศึกษา

ปี พ.ศ. 2512 – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาไฟฟ้า

ปี พ.ศ. 2517 – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล

ปี พ.ศ. 2519 – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า

ปี พ.ศ. 2521 – ปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาไฟฟ้า

                        เป็นหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ปี พ.ศ. 2523 – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

                      – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

ปี พ.ศ. 2529 – เปิดสอนโครงการพัฒนาครูประจำการ เพื่อยกระดับครูช่างอุตสาหกรรม ที่มีวุฒิ ปว.ส. สังกัดกรมอาชีวศึกษา

                        ให้ศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบกึ่งทางไกล

ปี พ.ศ. 2530 – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

ปี พ.ศ. 2532 – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาโยธา

ปี พ.ศ. 2534 – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

                       – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ปี พ.ศ. 2539 – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม

                      – เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (ภาควิชาภาษาอังกฤษ)

ปี พ.ศ. 2540 – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

ปี พ.ศ. 2542 – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

อาคาร 44 อาคารปฎิบัติการและประลองรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

ปี พ.ศ. 2545 – เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ปี พ.ศ. 2546 – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

                      – เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

ปี พ.ศ. 2549 – เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าศึกษา

                     – เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

                     – เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานวิศวกรรมโยธา

ปี พ.ศ. 2550 – เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานวิศวกรรมโยธาและงานระบบ

ปี พ.ศ. 2552 – เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม

                      – เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

ปี พ.ศ. 2553 – เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (5 ปี)

ปรัชญา[แก้]

อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

ปรัชญา : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ยึดถือปรัชญาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ คือ "พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

ปณิธาน : มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการสอน การถ่ายทอด การบริหารจัดการ การใช้ การสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้ที่รู้จริง ทำได้จริง มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอ

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ต้นแบบผลิตครูช่าง ควบคู่จรรยาบรรณ สร้างสรรค์งานวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีมุ่งสู่สากล

พันธกิจ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมตามความต้องการของสังคมเพื่อพัฒนาการศึกษาและเศรษฐกิจของประเทศ ดำเนินการวิจัย พัฒนาองคืความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในการอาชีวะและเทคนิคศึกษาและอุตสาหกรรม ให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆที่เหมาะสมกับภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

อัตลักษณ์ : บัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น ถ่ายทอดเป็น

เอกลักษณ์ : ต้นแบบแห่งการผลิตครูช่าง สร้างสรรค์นวัตกรรม

อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

หน่วยงาน[แก้]

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังนี้

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หน่วยงาน ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน สำหรับผู้จบ ปวส.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (เทียบโอน สำหรับผู้จบ ปวส.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (เทียบโอน สำหรับผู้จบ ปวส.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา (หลักสูตรใหม่ 2561)
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) (หลักสูตร 5 ปี)

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) (หลักสูตร 4 ปี)

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หลักสูตร 3 ปี (เทียบโอน สำหรับผู้จบ ปวส.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม
  • แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
  • แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลัง
  • แขนงวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม
  • แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 5 ปี

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หลักสูตร 4 ปี

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หลักสูตร 5 ปี
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หลักสูตร 2-3 ปี (เทียบโอน สำหรับผู้จบ ปวส.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)
 • สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 • สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
หลักสูตรกลาง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
 • สาขาวิชาการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
ห้องปฎิบัติการ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล อาคาร 44 อาคารปฎิบัติการและประลองรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ชั้น 4 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.
ห้องปฎิบัติการไฟฟ้า ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า อาคาร 44 อาคารปฎิบัติการและประลองรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา
ภาควิชาครุศาสตร์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]