คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.png
คําขวัญพัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่ออังกฤษFaculty of Technical Education
King Mongkut's University of Technology North Bangkok
ที่อยู่1518 ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
วันก่อตั้งพ.ศ. 2512
คณบดีผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกูล
เว็บไซต์www.fte.kmutnb.ac.th

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเป็นแผนกวิชาครั้งแรกในปี พ.ศ. 2512 และได้รับการยกฐานะเป็นคณะ ในปี พ.ศ. 2517 ปัจจุบันเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม1.jpg

ต้นแบบแห่งการผลิตครูช่าง สร้างสรรค์นวัตกรรม

ประวัติ[แก้]

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เดิมมีฐานะเป็นแผนกวิชาหนึ่ง สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ (ไทย-เยอรมัน) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 ภายใต้ชื่อว่า Thai-German Technical Teacher College (TGTTC) และต่อมาเมื่อวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ ได้ยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2514 และโอนมาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2517 จึงได้ยกฐานะของคณะขึ้นเป็นคณะวิชา โดยใช้ชื่อว่า "คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์"

ต่อมาใช่วง พ.ศ. 2512พ.ศ. 2517 เป็นช่วงระยะที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้รับการก่อตั้งขึ้นโดยความช่วยเหลือทางวิชาการจากรัฐบาลประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เพื่อผลิตครูช่างอุตสาหกรรมในระดับปริญญาตรีใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาไฟฟ้า โครงการความช่วยเหลือดังกล่าวได้เน้นทางด้านการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์การเรียนการสอน ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนทุนการศึกษา ฝึกอบรม และการดูงาน โดยคณะเริ่มรับนักศึกษารุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2512 ซึ่งเป็นหลักสูตร ค.อ.บ.แห่งแรกในประเทศไทย และต่อมาในระหว่างปี พ.ศ. 2518-2522 รัฐบาลเยอรมันได้ขยายโครงการความช่วยเหลือแก่คณะเพิ่มขึ้น ด้วยการช่วยเหลือในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาไฟฟ้า อีกด้วย

พ.ศ. 2521 คณะได้ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง 2 สาขาวิชา ให้มีความเข้มข้นในด้านวิชาวิศวกรรมมากขึ้น จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ ได้แยกงานในส่วนวิทยาศาสตร์ ออกไปจัดตั้งเป็นคณะวิชาใหม่ ดังนั้นคณะจึงได้ใช้ชื่อว่า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในปัจจุบัน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีการจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม(ค.อ.บ./ค.อ.ม.) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ./วศ.ม.) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

ปรัชญา[แก้]

ปรัชญา : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ยึดถือปรัชญาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ คือ "พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

ปณิธาน : มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการสอน การถ่ายทอด การบริหารจัดการ การใช้ การสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้ที่รู้จริง ทำได้จริง มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอ

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ต้นแบบผลิตครูช่าง ควบคู่จรรยาบรรณ สร้างสรรค์งานวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีมุ่งสู่สากล

พันธกิจ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมตามความต้องการของสังคมเพื่อพัฒนาการศึกษาและเศรษฐกิจของประเทศ ดำเนินการวิจัย พัฒนาองคืความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในการอาชีวะและเทคนิคศึกษาและอุตสาหกรรม ให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆที่เหมาะสมกับภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

อัตลักษณ์ : บัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น ถ่ายทอดเป็น

เอกลักษณ์ : ต้นแบบแห่งการผลิตครูช่าง สร้างสรรค์นวัตกรรม

หน่วยงาน[แก้]

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังนี้

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

ระดับปริญญาตรี[แก้]

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) Bachelor of Science in Technical Education (B.S.Tech.Ed.) หลักสูตร 4 ปี[แก้]
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) (TM)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineering) (TT)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (Production and Industrial Engineering) (TP)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) Bachelor of Science in Technical Education (B.S.Tech.Ed.) หลักสูตร 2-3 ปี (เทียบโอน สำหรับผู้จบ ปวส.)[แก้]
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) (TTM)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineering) (TTT)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (Production and Industrial Engineering) (TTP)

ระดับปริญญาโท[แก้]

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) Master of Science in Technical Education (M.S.Tech.Ed.)[แก้]

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา (Mechanical Engineering Education) (MTM)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineering) (MTT)

ระดับปริญญาเอก[แก้]

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.)[แก้]
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา (Mechanical Engineering Education) (DMEE)
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

ระดับปริญญาตรี[แก้]

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) Bachelor of Engineering (B.Eng.) หลักสูตร 5 ปี (เปิดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562)[แก้]
 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (Electrical Engineering and Education) (TEE)
  • แขวงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม สาขางานไฟฟ้ากำลัง (TEE-Power)
  • แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สาขางานไฟฟ้าสื่อสาร (TEE-Elec)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) Bachelor of Science in Technical Education (B.S.Tech.Ed.) หลักสูตร 4 ปี[แก้]
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) (TE)
  • แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม (TE-Power)
  • แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (TE-Elec)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) Bachelor of Science in Technical Education (B.S.Tech.Ed.) หลักสูตร 2-3 ปี (เทียบโอน สำหรับผู้จบ ปวส.)[แก้]
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) (TTE)
  • แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม (TTE-Power)
  • แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (TTE-Elec)

ระดับปริญญาโท[แก้]

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) (Master of Science in Technical Education (M.S.Tech.Ed.)[แก้]
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (Electrical Engineering Education) (MTE)
  • แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลัง
  • แขนงวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม
  • แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

ระดับปริญญาเอก[แก้]

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.)[แก้]
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (Electrical Engineering Education) (DTE)
  • แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลัง
  • แขนงวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม
  • แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (Electrical And Energy Engineering) (EDEEE) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

ระดับปริญญาตรี[แก้]

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) Bachelor of Engineering (B.Eng.) หลักสูตร 5 ปี[แก้]
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (Civil Engineering and Education) (CEE)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) Bachelor of Science in Technical Education (B.S.Tech.Ed.) หลักสูตร 4 ปี[แก้]
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) ) (TTC)

ระดับปริญญาโท[แก้]

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) Master of Engineering (M.Eng.)[แก้]
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (Civil Engineering and Education) (MCEE)

ระดับปริญญาเอก[แก้]

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.)[แก้]
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (Civil Engineering and Education) (DCEE)
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ระดับปริญญาตรี[แก้]

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) Bachelor of Science in Technical Education (B.S.Tech.Ed.) หลักสูตร 5 ปี[แก้]
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology) (CED)
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) Bachelor of Science in Technical Education (B.S.Tech.Ed.) หลักสูตร 2-3 ปี (เทียบโอน สำหรับผู้จบ ปวส.)[แก้]
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology) (TCT)

ระดับปริญญาโท[แก้]

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) Master of Science in Technical Education (M.S.Tech.Ed.)[แก้]
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education) (MTCT)

ระดับปริญญาเอก[แก้]

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.)[แก้]
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education) (DTCT)
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี

ระดับปริญญาโท[แก้]

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) Master of Science in Technical Education (M.S.Tech.Ed.)[แก้]
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (Technical Education Technology) (MET)

ระดับปริญญาเอก[แก้]

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) (Doctor of Philosophy (Ph.D.)[แก้]
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (Technical Education Technology) (DET)
ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา

ระดับปริญญาโท[แก้]

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) Master of Science in Technical Education (M.S.Tech.Ed.)[แก้]
 • สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (Vocational and Technical Education Management) (TEM)

ระดับปริญญาเอก[แก้]

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.)[แก้]
 • สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (Vocational and Technical Education Management) (DVTM)
หลักสูตรกลาง

ระดับปริญญาโท[แก้]

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) Master of Science (M.Sc.)[แก้]
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (Information and Communication Technology for Education) (MICT)
 • สาขาวิชาการสอนอาชีวะและเทคนิคศึกษา (Vocational and Technical Educational Pedagogy) (DPRD)

ระดับปริญญาเอก[แก้]

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.)[แก้]
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา (Information and Communication Technology for Education) (DICT)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]