กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
Department of Social Development and Welfare
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.png
Ministry of Social Development and Human Security (Thailand) hq 02.jpg
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง2 ตุลาคม พ.ศ. 2545 (20 ปี)[1]
หน่วยงานก่อนหน้า
 • กรมประชาสงเคราะห์
  (2483-2545)
เขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10100
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • จตุพร โรจนพานิช[2], อธิบดี
 • นภาพร เมฆาผ่องอำไพ, รองอธิบดี
 • อุเทน ชนะกุล, รองอธิบดี
 • กิตติ​ อินทรกุล, รองอธิบดี
ต้นสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หน่วยงานลูกสังกัด
เว็บไซต์http://www.dsdw2016.dsdw.go.th

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นหน่วยงานระดับกรม ในสังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ และการให้บริการสวัสดิการสังคมแก่คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ราษฎรบนพื้นที่สูง และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมโดยการมีส่วนร่วมของ ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง[3]

ประวัติ[แก้]

ตราราชการของกรมประชาสงเคราะห์

กรมประชาสงเคราะห์ ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2483 โดยมี จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี (ในขณะนั้น) เป็นอธิบดีคนแรก โดยในระยะแรกสังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี[4] โดยมีหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ บริการสวัสดิการสังคมแก่คนไร้ที่พึ่ง ซึ่งระยะเวลาต่อมา กรมได้ดำเนินการครอบคลุมไปถึง การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก การป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี และการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ รวมไปถึงการสงเคราะห์และพัฒนาชาวเขา[5]

ในเวลาต่อมาเมื่อได้มีการตรา พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545[1] กำหนดให้จัดตั้ง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกำหนดให้แยก กรมประชาสงเคราะห์ ออกมาจาก กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พร้อมกับเปลื่ยนชื่อกรมเป็น กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยให้โอนภาระและหน้าที่ และ งบประมาณจาก กรมประชาสงเคราะห์ ด้วย[6]

ประวัติการย้ายส่วนราชการ[แก้]

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ย้ายส่วนราชการมาแล้วทั้งหมด 5 ครั้ง โดยเป็นการย้ายตั้งแต่สมัยยังใช้ชื่อ กรมประชาสงเคราะห์[4]:

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
 • กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม
 • กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
 • กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
 • กองหนึ่งใจ...เดียวกัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545. เล่ม 119 ตอนที่ 99ก หน้า 24 วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545.
 2. มติคณะรัฐมนตรี 14 กุมภาพันธ์ 2566
 3. ราชกิจจานุเบกษา, กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2559. เล่ม 133 ตอนที่ 94ก หน้า 29 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559.
 4. 4.0 4.1 Historical Background The Department of Public Welfare (Old Website)
 5. หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการในกรมประชาสงเคราะห์ กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 6. การโอนหน้าที่และงบประมาณของกรมประชาสงเคราะห์ไปยังกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม