โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
Logo ds.jpg
นิมิตตํ สาธุรูปานํ กตญญูกตเวทิตา
(ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายแห่งคน)
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Damrongrat Songkroh School
อักษรย่อ ด.ส. (D.S.)
ประเภท รัฐบาล
ก่อตั้ง 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2476
รหัส 57012002
จำนวนนักเรียน 2,984 คน
สังกัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงราย เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ แต่เดิมเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดหญิงมีชื่อว่า “บำรุงกุมารี” โดยเปิดสอนในสถานที่เดียวกับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ในชั้นเตรียมประถมศึกษา ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อมาเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2476 “พระยาราชเดชดำรง” (ผล ศรุตานนท์) และราษฎรได้ดำเนินการให้แยกมาตั้ง ณ ที่ตั้งในปัจจุบัน ซึ่งเป็นคุ้มเจ้าหลวงเชียงราย “พระยารัตนาณาเขต” (เจ้าหลวงน้อยเมืองไชย) ที่ถนนอุตรกิจ เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเชียงราย “ดำรงราษฎร์สงเคราะห์”

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ (ย่อ: ด.ส) หรือชื่อเดิม โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเชียงรายบำรุงกุมารี เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ประเภทสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเชียงราย[1] [2] มีสถานะเป็นนิติบุคคลมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ[3] สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ก่อตั้งขึ้นโดย“พระยาราชเดชดำรง” (ผล ศรุตานนท์) เมื่อ พ.ศ. 2476 ตรงกับปีที่แปดในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีอายุครบแปดสิบปีใน พ.ศ. 2556 ปัจจุบัน จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รูปแบบสหศึกษา และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

ปัจจุบันพื้นที่ของโรงเรียนที่ถนนอุตรกิจ มีจำนวน 13 ไร 2 งาน 49.4 ตารางวา เปิดสอนระดับ ม.1 ถึง ม.6 ระดับ ม.1 มี 12 ห้องเรียน , ระดับ ม.2 มี 12 ห้องเรียน , ระดับ ม.3 มี 12 ห้องเรียน , ระดับ ม.4 มี 12 ห้องเรียน , ระดับ ม.5 มี 12 ห้องเรียน , ระดับ ม.6 มี 12 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 12 ห้องเรียน โดยโรงเรียนจำกัดให้มีนักเรียนห้องละ 40คน จำนวนนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนประมาณ 2,981 คน

รายนามผู้บริหารโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์[แก้]

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นางลออง สิโรรส ครูใหญ่ พ.ศ. 2476 - 2478
2 นางหอมหวน สุริยคำ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2478 - 2505
3 นางปทิน โสภณ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2505 - 2515
4 นางกาญจนา ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2515 - 2520
นายบุญธัญ ไชยรินทร์ รักษาการผู้อำนวยการ พ.ศ. 2520 - 30 ส.ค. 2521 , 30 ก.ย. 2521 - 30 พ.ค. 2521
5 นางดวงดาว นุกุลการ ผู้อำนวยการ 1 ก.ย. 2521 - 30 ก.ย. 2521
6 นางแฉล้ม จำเดิมเผด็จศึก ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2522 - 2524
7 นางสาวเจียร ดุษณีย์วงศ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ พ.ศ. 2525 - 2532
8 นางอรทัย หนองขุ่นสาร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ พ.ศ. 2532 - 2541
9 นายอุดมศักดิ์ มุนิกานนท์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ พ.ศ. 2541 - 2542
10 นายประเสริฐ สุวรรณจิตต์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2543 - 2543
11 นายปรีชา พัวนุกุลนนท์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ พ.ศ. 2543 - 2549
12 นายทวีศักดิ์ พิพัฒนาศักดิ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ พ.ศ. 2550 - 2551
13 นางกัลยาณีย์ สินสกุล ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ พ.ศ. 2551 - 2552
13 นายสมบัติ ประมวน ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]